K i I I Uk. Nr 2028 39e jaar de graanmarkt. i r mei goeden uitslag voor onderwijs. Woensdag 29 Augusti I883 maatschap- wier van evcn.vul Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgcvi i Zullen daarenboven ook kiezers zijn voor de provincie en de gemeente, on afhankelijk van alle voorwaarde van cijns, degenen welke, na gedurende op het verplichtend volledige klassen gevolgd te hebben ingei icht gelijkvoring aan het j-.- „v; ÏUU ju;j jö/u, uvomugcuue uai zij net examen hebben óf degene die, na gedurende vijf jareii j ondergaan. De inschrijving op de kie- tOH niincl/>n nn trv» ,1Ix.J- -• 1 Het examen. Volgens de overgangsbepalingen de zer nieuwe wet kunnen al de buigcrs. die 18 jaar ten voile oud zijn, ei. het bewijs niet zouden kunnen leveren zes ol vijf jaren studie, zullen De examen zullen plaats hebben elk jaar. in den loop der imiandeti april en november, in de kanlot s’ioofdplaalsen. Het exaam zal uitsluitend schriftelijk geleuren. De vragen zullen bij trek- de universiieilsprijskampeu en der al- 1 gemeene prijskampen van het middel baar onderwijs van (ageren en hoogeren graad, zonder ondetscheid van puj/.en, accessiten of eet volle meldingen, die der prijskampen ingericlit tusschen de leerlingen der l.oogere aldeelingen en i van de lagere scholen en van dezelfde afdeeliug der scholen voor volwassenen; de lauieaien der gioote prijskampen van toonzettingen en schoone kunsten bédièniritr en it. dezelfde voor waarden, (prijs van Home); du kunstenaars die, j de meestergasten dei fabrieken of werk- door besliss-ng van eem njmy, de gou- j van zes en vijf studie jaren zal kunnen gebracht worden op j -...^.uger- die zullen bewijzen dat zij gcduien- - jaien de leergangen gevolgd van eene openbare ot private j in werkelijken zullen ondergaan hebben gepensi- 1 onneerde onderoflicieis, of als dusdanig j bij art 3 der wet. Het studiejaar i I regimentscholen en in de avondleer- 1 gangen in het leger ingei icht, telt een schooljaar. I>c nieuwe Hieswet. l’oen M. Frère, minister van buiten- landsche zaken, zijn ontwerp van kies- hervorming voor de gemeente en de provincie in dc Kamer nedergelegd had, hebben wij den verkorten tekst van dit ontwerp medegedeeld. Nu de wel gestemd en met de konink lijke goedkeuring in den Monileur van Zaterdag verschenen is, gelooven wij liet nuttig de belangrijkste bepalingen ervan mede te deelen, tot inlichting van al degene die er belang zouden kunnen bij hebben te weten hoe en op welke manier ieder nu kiezer kan worden voor provincie en gemeente, zonder eenigen cijns te betalen Bij afwijking van de atlikelcn 2 3, en 3 3, der samengevoegde kieswet- wetleH, zijn kiezers voor de provincie en voor de gemeente met ontslaging van de voorwaarde van den cijns 1" De tegenwoordige en gewezen mi nisters en de staatsministers; 2“ De tegenwoordige of gewezen le den der wetgevende Kamers; de tegen woordige of gewezen provinciale raads- lie.ercn; de tegenwoordige gemeente- raadsheeren, en die welke een mandaat vervuld hebben van ten minste drie ja ren; 3“ De werkelijke corresponded ende on orrcleden der kuninkiijkn :icMdcmio van wetenschappen, knieren, schoon© kunsten en genees! um'e; 4" De dragers van hel diploom van kandidaat zonder onderscheid van proef, of van doctor in .vij begeerte en lette ren, wetenschappen, rechten in genees- en heelkunde, van apotheker, van kan didaat en veearts, van tandmeester en drogist, van legal ie-secretaris, gelicen- cieerde in handelweienschappen in het handelsgesticht van Anlweipen; de dra gers van het diploom ot uitgangsbewijs verleend ten gevolge van een examen, voor eene» volledigen cursus van mid delbaar onderwijs van hoogeren of la- goren graad in een openbaar gesticht van middelbaar onderwijs; diegene welke met goed gevolg het ingangs examen ondergaan hebben voor de open bare en bijzondere gestichten van hoo- ger onderwijs, alsook voor de normale scholen van den Staat; 3" De ingenieurs en onder-ingenieurs van bruggen en wegen, der mijnen en fabrieken (burgerlijke en landbouw-in- genicurs), *le conducteurs en kandi- daicn-cprfïlucteurs van bruggen en we gen en bouwkundigen gediplomeerd in een nationaal openbaar of privaat ge sticht van honger onderwijs; de gebre- veleerde officiers der koninklijke of kooptnans-maiine, gekomen uit de schecpvaartscholen van Antwerpen ot Oostende; dc dragers van het bekwaam- heidsdiploom jdgeleveid door de hof- bouwscholen van Gent en Vilvoorde; de landmeters die het bekwaamheids bewijs bekomen hebben, ingesteld door artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 Juli 1823 en gelijkvormig het pro gramma gevoegd bij liet koninklijk be sluit van 14 December 1848; zie dra gers van het bekwaamheidsdiploom afgeleverd aan dc leerlingen der nijver heidsscholen, geplaatst onder hel toe zicht van het gouvernement, na voltrek king van een volledigeu studiekursus; de meestergasten ol putbazen (poriuns) der koolmijnen, loczichters cu aantee- kenaars, sedert ten minste twee jaar in j zes jaar ten minste en tot den ouderdom die door de wet op het verplichtend onderwijs zal vastgesteld worden, de volledige klassen gevolgd te hebben van eene openbare of private lagere school ingericht gelijkvoring aan hel programma der wet van 1 Juli 1879, j ten minsten en tol denzelfdcn ouderdom de volledige leergangen gevolgd te hebben van de voorbereidende afdeeliug en van het eerste jaar eener openbare of' private middelbaie school, ingericht -volgens het program der wet van 1 juni 't leger en der 1830met goeden uitslag een exaam i a -•••-■ u‘c‘ zullen ondergaan hebben over de onder- werkzaamheden en de uitslagen i wei pen en in de voorwaarden bepaald j ervan, met de processen-vei baal van hel I bil ni-l U Hui' I!-'» l:-’ 1 De Annoncen voor Belgie (ter uilzonderina der Vlnnutter*»en 7 buitenland ivorilen ontvangen door het Office de Plblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. er, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. z'JT'i de medalie bekomen hebben in de driejaarlijkscbe tentoonstellingen, inge richt ’1 zij door den Staat te Brussel, 't zij te Antwerpen, te Luik en te Gent; door ma.tschappijett ter aanmoediging der schoone kunsten, met de gelde lijke medewerking van de gemeente cn van den Staat; 15’ Dc tegenwoordige of gewezen leden der volmakingsraden van het boo ger, middelbaar, lager cn kunstonder wijs van den Slaat; 16" De leden van den hoogeren ge zondheidsraad en der provinciale ge neeskundige commission, der midden- en provinciale commission van statis tiek; van den hoogeren landbouwraad en der provinciale landbouwcommissien, in bediening of die een mandaat van ten minste twee jaar vervuld hebben. 17“ De leden der bestuurlijke buree- len van onderwijsgestichten van den Staat, der provinciën en der gemeenten, thans in dienst of die drie jaar dienst tellen. 18° De bestuurders van t pijen van ouderlingen bijstand, statuten sedert ten minste drie jaar goedgekeurd zijn door hel gouverne ment, mits zij regelmatig gekozen zijn in eene algemeene vergadering, bij meerderheid van de stemmen der in geschreven deelhebbers, eu.dat zij ten minste drie jaar bediening lellen. ifj cjc j examen en de antwoorden der kandtda- ten. Deze zullen vernietigd worden na de beslissing van den jury van beioep. Elke kandidaat, die de drie vijfden der punten vereischl voor de aanneming niet zou bekomen hebben, kan binnen de veertien dagen en bij rekwest ge licht aan den gouverneur, eene her ziening van zijn werk vragen door ce- i tien jury van beroep. De jury zal twee maal’sjaars zetelen, ih de maand mei cn de maand October, in de hoofdplaals van het arrondissement. De beroepsjury zal samengesteld zijn uil drie leden, aangeduid door den minis ter van binnenlansche1 zaken, te weten: I een lid genomen buiten lut ondi rwijd en die van rechtswege zal vootzilte' zijn, een kantonalen schoolopzienei of overste van een lager ot middelbaar 1 gesticht,, toehoorende toi het p'ivaat king aangewezen worden, bij middel van een vraagboek opgemaakt door het departement van openbaar ondeiwijs en omvattende elk leervak in zijn ge heel. De trekking der vragen zal plaats hebben door de zorgen van den jury, in openbare zitting cn in tegenwoordig heid der kandidaten. De kandidaten zullen verplicht zijn te antwoorden op een bijzonder papier dal hun zal overhandigd worden door den voorzitter. Zij zullen iu een eraan gehechten omslag hunne namen, voor namen en woonst schrijven. Al de exa men zullen onder verzegelden omslag gedaan worden, om overhandigd te worden aan di n juiy. Er zullen vijl punten toegekend wor den aan elk der acht vakken van het examen. Niemand zal aangenomen wor den, zoo hij niet ten minste de drie vijfden bekomt van 't cijfer maximum der punten op al de onderwerpen (24 op 40). De jury zal samengesteld zijn uit drie leden aangewezen door den minister van binnenlandsche zaken, te weten een lid buiten het onderwijs genomen cn die van rechtswege- voorzitter zal zijn, een hoofdonderwijzer of bestuur der eener middelbare schooi loebe- hoorende tol hel openbaar onderwijs, cn een hoofdonderwijzer of bestuurder eener middelbaie school behoorende tot liet privaat onderwijs. De werken der kandidaten van het eene kanton zullen onderzocht worden door den jury van een ander kanton, uilgelot onder de kantons van dezelfde taal. Dcjury mag beraadslagen en beslis sen wanneer dc meerderheid barer leden aanwezig is. De aangenomen kandidaten zullen een diploom ontvangen, geteekend door de aanwezige leden van den jury en bestaligende dal zij hel examen hebben 1 zerslijsten voor de provincie en de meente zal plaats hebben op de voor legging van hel diploom. Bij de sluiting van eiken «nijd zal de voorzitter, aan den minister van bin- nenlandschc zaken, namens den jury, een uitvoerig verslag inlcvcren over Hel exaam zal gedaan worden over hel geheel der onderwerpen als ver- 1 J der wet van 1 Juli 1879, ter uilzondei ing van toekenkunstder meelkuiid’ige den zang. verzou- ge- onder de vaandels opgeschorst blijvende [fut tijdverloop vijf en vier j.tren, tel) voordooie die non de tweo hebben tv„ v tem laste xan constant 01 gepensionnuerd; school voor volwassenen, waarvan bet 14“ De laureaten der drie- en vijfjaar- program de ontwerpen bevat, bepaald lijksche prijzen verleend door den Staat, d >o‘r atlikel 6 van bet koninklijk be- der piijskampen uiigeschreven door sluit van 1 september 1868. de verschillende klassen der koninklijke Het exaam zal gedaan worden academie en door die van geneeskunde, het geheel der onderwerpen als plichtend bepaald door artikel 5 1 der beginselen kennis van Je meeiKunuige vormen. d.*r natuurlijke wetenschappen,der gym- nastiek eti van den zang. huizen, waar ten minste 2a werklieden gebezigd worden. 6° De dragers van bet diploom van toïgevoegdcn professor bij het middel baar onderwijs der twee graden en van lageren onderwijzer, bekomen in een geslicht van normaal onderwijs van den Staat, afgeleverd bij toepassing van ’t koninklijk besluit van 29 October 1846. 7° De in dienst zijnde of gepension- neeide leden van het belgisch diploma tisch en konsulair korps. 8“ De tegenwoordige en eere-magis- traten van alle klas, de grcfliers en adjunct-greflieis der hoven, rechtbanken van eeisten aanleg en van koophandel, der werkmansracen (in werkelijken dienst, of gepensioneerd); de tegen woordige ot gepensionneerde griffiers der vredegerechten; de konsulaire rechters in dienst of een mandaat ver vuld hebbende van ten minste twee jaren; de leden der vverkraden in dienst of een mandaat van ten minste driejaar vervuld hebbende; de notarissen en kandidaten-notarissen, de avouds en j deurwaarders in bediening of builen dienst; 9” De professors van hoogescholen cn van openbare ot pri-.atc gestichten van hooger ondei wijs, de: atheneums, col- iegieu, bijzondere cn normaalscholen, middelbare, landbouw-, nijverheids- cn koo|>iKHKlolFCh<>lcr>, irr^Cdtrid duur den Staal, de provincie cn de gemeenten; de professors der koninklijke acade mie van schoone kunsten en koninklijke muziekscholen; de schoolopzieners van allen giaad van het openbaar onderwijs; al de gemeenteonderwijzers, in werke lijken dienst of gepcnsioiinceid; 16“ De ambtenaars van den bestuur lijken dienst van den Slaat, de provincie ol gemeenten, alsook der instellingen die ervan afhangen, eene va.-tejaarwe 1- de trekkende van te;i minste 1300 Ir.; de gemeeiite-secretaiissen en gemeen- teonivangers, welke ook hel bedrag van huun i ja irwedde zij; de beambten van hel burgerlijk huis des konings en der burgerlijke lijst, die der wetgevende kamers en der rekenkamer, in werke lijken dienst of gepensionnccid, worden gelijk gesteld met de staatsambtenaais; 11“ De ofliciers van marine van den Staal, i dienst of gepensionueeid; de gepensi- in onbepaald of defhiitief verlof den; hel lecht van stemmen echter g.' durende den tijd der terugroeping c 1 12“ De olliii 'is der burgerwacht in werkelijken dienst of die ten minste drie jaar graad hebben; 13“ De bedienaars der eeredïénstcii, als dusdanig eene jaarwedde genietende ten laste tan den Staal olgepensionncerd; 1 J UUIMIIJK MMMyggMWCTBMftsn ..v.-vllj uu - t - --n— •j?’ ,S' i I - -w pWUbH Ulld ii ■tiiii wmriif Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Ken Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I n ri 1.1 J I OUUUUI HUI I l)A nfni 1 lint* 7 1 Li -i -- I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1