I nadering te Bewerken tusschen de twee takken der Iransche Bourbons, lui toen Napoleon in 1832 tot keizer werd uit- vincie le bekomen. Ineen woord, liet is noodzakelijk dal al de katholieken, welke door liet exa men liet stemrecht of eene uitbreiding van hun stemrecht kunnen bekomen, en die do uoodigc kennissen bezitten, zich voor hel examen aanbieden. Wij twijfelen geenszins of zij zullen hel doen, liet is de beste manier waarop de Belgische katholieken kunnen ant woorden op de geweldenarijen en on- rechtveerdigheden van eene paitij, die, onder den dekmantel van liberalismus, hel land onder hare dwingelandij en willekeur verplettert. Gedurende de maand Juli laatstleden heelt het gouvernement van Italië voor 422,719 frank kerkegoed verkocht. De ze som bij de reeds voorgaande op brengsten gevoegd, maakt dat het gou- nement nu reeds voor eene waarde van 574,243,372 trank klooster- er. kerke goed binnengepalmd heeft. Bijna 600 milltoen! ’t is eene schrikke lijke som die in de Staatskas gestroomd is; maar zij is in geene spaarzame han den gevallen. Is Italië dal kerken en kloosters geplunderd heeft, daarom te rijker? Is de openbare schuld in even redigheid Frankrijk sloeg in de ja ren 90 denzelklen weg in t.de republiek wilde ook met kerkegoed hare openbare schuld betalen; zij nam voor 2000 mil- lioen kerk- eu kloostergoed en korten tijd daarna, maakte zij eene bankroet van 100 duizend millioen op den taks der fameuze assignaten gerekend. Italië springt met cens zoo hooge niet. Maar met die 574 ontnomen mil- Opening der jiictit. Bij ministerieel besluit van den 20 Au- gusli isdcjacht in Wesl-Vlaaudoren geopend met 1 September aanslaande. De jacht met hazewindhonden is maar toegelaten met 20 September en do fezante- jachl met 1 October. In dc streken waar de sneeuw toelaat het spoor van hel wild te volgen, is de jacht opgeschorst; zij blijft locgelaten in de bosschen, even als op hel waterwild, langs de oevers der zee, in de moerassen en langs de slroomen en rivieren. De palrijzejacht is gesloten den 30 No vember aanstaande, en allerlei jacht houdt op loegelatcn zijn na den 31 December. De jacht op de konijnen, bij middel van behrz.cn en stroppen, is heel in t j iar toege- liten;de jacht ophel waterwild, langs de zee, in de moerassen en langs de slroomen en rivieren, blijft op'u tol 15 April aan staande, even als de jaahl met de wind honden. Dood van den graaf de Chambord. Vrijdag morgend, ten 7 1/4, is M. de graaf de Chambord te Frohsdorfl over leden aan de ziekte waarvan hij de eerste aanvallen op Witten-Donderdag II. had gekregen. Deze dood van den erfgenaam van bet oud vorstelijk stamhuis van Frankrijk was door al de koningsge zinder) eu door al de bewonderaars van den edelmoedigen oh ridderlijken prins in den vreemde met angst.te gcmoci ge zien, en zal in de tegenwoordige om standigheden velen bedroeven die op den graaf de Clramhord hunne hoop hadden gevestigd voor de zedplijke en sloflelijke lieropbcurrng van dezoo di< p gevallene lïansche natte, welke door dc radikale republiek, n; dolle vaart, naar haren ondergang wordt gesleurd, Herd) ik-Karet I et dumtid-.Marie-Dicu- donnd van Artois, hertog van Bordeaux, graal van Chambord, lamiliehoold van den oudsten tak der Bourbons, is den 29 September 1820 te Parijs geboren. Zijn vader was de, tieriog van Bcrri, die den 13 Februari 1820 door Louvel werd vermoord op hei oogenblik dal hij, van liet Opera komende, de her login naar haar rijtuig leidde. Zijne vrouw was de prinses Carolina der Bcide-SiciLen. Met groote plechtigheid gedoopt mei uit het 11. De kiesexamen zullen weldra plaats hebben, ’l is te zeggen in September aanstaande. Zij die noodig 'rebben ee- mge onder wijstakken le herzien, welke zij misschien vergeten hebben, zullen dus weldoen zich daar onmiddelijk op toe te leggen. Men zou ongclijk hebben de vijan De namen, voornamen en woonplaats van den kandidaat-kiezer blijven ouder omslag verborgen; de jury weet niet wie die peisuon is vviotib werk zij beoordeelt; overigens, de jury die ieder werk moet beoordeelen wordt bij lot- trckkiiig aangewezen. Er is dus niets dal aan de gewetens volle burgers en goede vaderlanders het recht geeft zich niet aan te bieden voor het txaam dat hun hel stemrecht moet bezorgen. Deze die thans door hunnen cijns go- meentekiezer zijn, zullen er belang bij hebben zich voor het examen aiut te bieden om hel stemrecht voor de pro- I'"*',".'5-l’“ r vincie 1.1 bekomen. 1 101 '*aicr den Jordaan, Land meegebracht door M. Chateau briand, werd liet Kind can mirakel (l'enfant du miracle), zooals men den jongen prins noemde, door M. Lamai- line bezongen in eene zijner schoonste lierzangen, en eene r ving schonk hem het vorstelijk land goed van Chambord, oen der schoonste van Frankrijk. Toen de revolutie van 1830 losbrak, wilde Karel X afstand doen van de kroon van Frankrijk ten voordeelt» van zijnen licnjai igen neef (2 Aug. 1830); hij richtte vrchteloos in tegenwoordig heid der troepen, te llambouillel gele gerd, eene soort van proklamatie in clien zin tol hel volk, in den naam van Hendrik V; de menigte luisterde niet, en de grijze vor st moest den weg van hel hel 3‘' linicrcgnncnt, geboren le Veurne den ballingschap inslaan en Hendrik V was gedwongen den gevallen koning in den vreemde te volgen. Den 16 November 1846 trouwde de graaf te Gratz, met Maria-Theresia Bea- trix-Gaëtana, oudste dochter van den hertog van Modena. Door het alsterven van zijn grootvader en dit van zijn oom, hoold geworden van de familie der Bourbons, ging hij zich vestigen op Int kasteel van Frohsdorff, bij Weeneti. Van 1849 lol 1852 deden zijne vrien den talrijke, maar vruclitclooze, pogin gen om hem tot koning te doen u troep, n; bij zelf ondernam verscheide reizen naar gemachtigd wezen zicli aan te bieden voor hel kiesexamen, ten einde het be- kwaamheidsdiploom te bekomen, zon der een bewijsschrift te moeten leveren dat zij eene school hebben bijgewoond. Het examen zal plaats hebben over het lezen, schrijven; rekenen (de vier grondregels), fret stelsel van malen en gewichten, de zedelcer, de geschiede nis en de aardrijkskunde van Belgie. Zonder twijfel zullen een groot getal burgers dal examen gemakkelijk kun nen afleggen. Deze zullen het dan ook wel als een plicht aanzien, zich aan die proef le onderwerpen. Als hel eenen burgerplicht geldt bestaal er niets be lachelijks of vernederends in dien te ver vullen; bel belachelijke is voor de wetgevers, die, uil haat voor het vrij ouderwijs, een examen opleggen aan •eene groote menigte burgers die ver standiger, geleerder en bekwamer zijn dan sommige van de wetgevers zelve, die de bespottelijke wel hebben ge maakt Maar, de wet, met bare gebreken en belachelijkheden, toch wel zijnde, mag men nogtans geen oogenblik aarzelen om de voorwaarden le vervullen welke zij oplegt om hel stemr echt te bekomen. Dat is niet alleen een burgerplicht, maar tevens ook een gewetensplicht. BlecEïterlijke Elroidjk. Zijn door de korrektionnele rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting' van den 18 Augusli. Par- rein David, werkman le Woumcn, tol eene maand gevang, voor braak van afsluiting, en lol eene maand gevang en 26 fr. boet, voor scheldwoorden jegens de veldwachter. Vandainmc Karei, werkman te Dix- mude, tot 8 dagen gevang, voor slagen, en lot 10 Ir. boet, voor smaad woorden. Vanslraeseele Altons, werkman le Ilousbrucgé, tot 26 Ir. boet, voor sla- en wonden. ----- iredurcnde de vijf jaren volgende op de lioen wat heelt het van de openbare geroepen, keerde bij naar Frohsdor ll ■>fkondi"ing der tegenwoordige wet, schuld afgclgd Welke lasten zijn ver- i terug, waar hij nu zijnen levensloop r i minderd of afgeschall Niet de minste, i komt le eindigen. Belgie is geen zier beter; hel aapt gcern zijne zuiderscho geboren na; on willekeurig wordt het, als ’t ware, me- degesleept in den poel der iransche dwalingen. Minster Bara heeft genoeg katholieke fundatiën ontroofd, geknaagd aart het budget van den katholieken eerediensl Eu nogtans, wat zien wij De siaa’skas ligt drooge twintig mil lioen nieuwe lasten moeten geheven worden; de zotte onvruchtbare onkosten groeien dagelijks aan. Men zoekt ker k, kloosters en priesters uit te hongeren en de ramp valt op hel land. Het spreekwoord blijft waar Zwart goed en gestolen goed bedijgt met {talie. Frankrijk, Belgie staan daar als onlaalbare getuigen. VerHcliilli^e tijdingen. Bij koninklijk besluit van dm 21 Augusli wordt M. P.-il.-C.-T. Van 1m ghem. sub stiluul van den prokuteut des konings te Korlrijk. benoemd lol prokureur des ko- mngs bij de leeiilbank van eersten aanleg te Vein nu Bij koninklijk bis'u t van dezelfde dagleckeinng wordt .M. J.-P.-P.-G. Fraeys, kandidaat-notaris te Gent, benoemd tol notaris le Alver ingliem, in vervanging vin M. Becrnaerl, overleden. Een koninklijk bisluil van den 17 Augusti verleent een jaarlijksc.lt pensioen van 3,500 fr., ingegaan den l Mei 1883, aan vrouw Honhina Cuppens, géborén le Dixmudc den -i Aligusti 1814, weduwe van M. J. Schipman, in leven hypotheekbe waarder Ie Kuril ijk. Koninklijke besluite:) van den 19 dezer verlcenen een aantal landbouw-en nijver- he:ds-d<:Koialien, en onder andere du vol gende I De laudbouw-dckoralie van 2° klas aan Benoit llossecuw. oudtihj rar, gehuwd, boerenwerkman te Proven. Sedert 1850 - is hij in dienst bij dezelfde nii'esslcrs en on- imuortJiO| rtischi ij- dersehcidl zich dom- eene bijzondere kennis I dm-landlwuwwer ken; De nijver heidsdekoralie van 2' klas, I" aan Karol Boussemaere. oud 78jaar, ge huwd, kalkbrandersrnceslcrknr c lit, le Mere- keur, die reeds 54 jaren in drenst is van hel huis Syoen (kalkovens van Langwade- ondcr Merckem); 2' aan bodewijk Meer- seman, oud Gijaar, weduwaar, timmerman te Proven, een zeer vlijtige wer kman, die .sedert 36 jaar in hetzelfde hui.- wer kt. Een koninklijk besluit van den 25 Juni ver leent een pensioen v.m 2532 fr. aan M. Karel-Leopold Langenbick, major bij 2 April 1828.“ In den nacht van 22-23 dezer is een hevigo br and in de magazijnen van de olie slagerij Marchand, te Duinkerke, uitgebor sten en hoeft deze ganse h verslonden. De schade bedraagt 200 duizend frank, die door de ver zekering ge,j, js Louise Laleuu. de gekende kruiswond- dragende van Bois-d’llainc. is zaterdag hof. De twee kerels vroegen morgend. len 6 1/ 1 nre overleden. Zij was een glas water en 't oudje eene nedei ige wri kmansdochler. welke se ller! 12 jaren aan handen en voeten dc kruiswonden vertoonde en alle vrijdagen in opgetogenheid viel, welke den doodstrijd van den Zaligmaker aan hel kruis verbrei- 1 de. A i jjdag 24 dezer zon |tl i (j,. goi»11- maal bt-eslenvoeder. die nevens het kasken J keuken stond, met den aardappelsta1”!'1 erin. Terugkomende uil hel achterhuis S11^, hij recht op e meetje, zoo als men ha^ daar noemt, en sloeg haar ineens. ,ni'7|t 'i wehl, het pintglas, dal hij in de hand I'1' iu het aangezicht, waardoor dc oude j eenen schreeuw uilwierp en buiten *G11 art 1850; dus h id zij den ouderdom van 33 jaren en 7 maanden bereikt. De begra ving heeft heden ten 8 1,2 plaats gehad. Er gaat omtrent geen dig voorbij zonder dal de Muntteur eene lange reeks groote nalurahsatien afkondigt cn deze val len om zoo te zeggen uitsluitend ten dccle aan Duitschers. Men is op weg om Belgie te verpruissen cn weldra zal Bismarck de revue over ons landje komen passcercn. Al de Pruissen worden Belg en natuurlijk ook kiezers. Dat het meestal liberalen zijn aan wio de groote naturalisatie wor dt vergund, dal laai ch begrijpen. Ons ministerie heeft zes of zeven wetten gemaakt om hel getal kie zers te verminderen en aau duizende Belgische burgers hel stcmrcchl te ont nemen. Nu gaat het die Belgische afge- dankle kiezers vervangen door vi'cemde onderdanen van Bismarck. Dat noemt men vaderlandsliefde op zijn liberaals. Het kougres der oflicieele onderwijzers zal uit jaar le Hasselt plaats hebben den 9. 1 i-n 11 September. Het bijzonderste voorwerp der bespre king is hel volgende Een middel om atiu de kinderen de Zideleer te ondei wijten, der van (lodtdientt te gewagen. Ziedaar hetgeen aantoonl welke leemto in hun on derwijs bestaat. Na fret kougres, zoo meldt de Elandre li berale-, zullen de onderwijzers en onderwij zeressen, (en gclalle van wel 3 honderd, eene reis naar de tentoonstelling van Am sterdam dóen cn eenige dagen in die stad verblijven. Wal moeien die hoeren geld hebben! Hot zijn dc burgers, nijveraars. winkeliers cn herbergiers met. die in di-z«-n tijd plei- zierreisjes naar Holland kunnen doen! De Eninengalm van Ooslemle ver haalt de volgende wanhopig'! en ijzingwek kend daad, wei-r aan groQlfl verhezen in hel spel toegesclirevcn. Dinsdag morgend, 111 een der bovenkamers van het Hotel dc. l’Agneau. hoorde men een wreed en akelig gebrul. Te vergeefs klopte mcii op de deur: men bekwam geen antwoord. Eene dienst bode stootte met gewold do deur open; een gruwelijk schouwspel vertoonde zich 1 aan hare oogen een heer stond daar, met verwilderden blik, wreedelijk met een scheel mes in de borst Ie kappen Het bloed lekte hem langs h-»l lijf en dc kleuren lol op den giond. Aanstonds kw.nn <r hulpc tocgcsneld en men gelukte erin d>-n onge lukkiger) zelfmoord' r te ontwapenen en tot bedaren te brengen. Later is iiij naar hel hospitaal ova rg' bracht. p. S. ll'-l gerucht loopt dal de on gelukkige, waarvan hierhoogcr kwestie, niet alleen albs zou verloren hebben wal hij naar Oostende had medegebracht, maar daarboven nog 50,000 Ir. op huid- tcckens. Men seiniift uil Waestcn, 22 dezer Eene rooversbende die op dil oogenblik aan de belgische gi'.-iis hare InddcndadcU uitvoert, brengt de bevolking in opschud ding. In den nacht van vrijdag tol zaterdag. zijn twee kerels in de woning gckoi"'11 van M. Gandaelc. kruidenier en m hocn'Ci' koopcr lu AVaesltn. Na in hel magazijn ver scheidene voorwerpen gestolen te hebben» zijn zij naar boven gegaan, waar zij poo.f den de klccrkas open ie breken. M. Gan* dacle wilde hen op dc vlucht drijven, doe'1 de misdadigers hebben hem erg mishaii' deld. Op hel noodgeschrei van bun sla' l'1* offer, hebben zij eindelijk dc vlucht geno men. Dc wonden van Gaudaele zijn z'1'1 erg men vreesde voor zijn levon. Moord te Obtene. Maandag. ?0 de zer, tusschen 6 en 7 ure 's avonds, s bij klaarlichten dage, zijn twee schelmen van trauschen oorspiong. zekere Lodewijk Ber nard, oud 24 jan-, mandemaker, geboren Ncmncsnil. en Lodewijk Balance, oud 3*' jaar, geboren le Parijs, laatst gewoond heb bende te Hijsel, in hel hofstedeken gedron gen van Petrus en Francisca Dcbiaeckelecr. gestaan langs de groote baan van Gent naai’ Kortrijk, en tamelijk afgewijderd van an dere huizen. Zij vonden ten huize dc taehcnligjmH5c Franciska, die nog slechts met behulp va:J eenen stok gaan kan. alleen binnen, Hare broeder Petrus bevond zich op het achter- 1 aan Fraiici.-k3 wees hun c<11 pintglas aan. dal op een kasken stond e» verzocht bun in hel achterhuis, waar dL pomp slaat, zelve water le gaan halen. Ecu van de twee gelaste zi h daarmee r bemerkte in 't voorbijgaan de kuip ■per hinden die ;mti zijn vaderland grensden. 8'w. e>t/ijn dat de b'iiien^-wonn bloed- keuken stond Het was op <ln tijdstip dat eene eerste I”'1"',*/n".- i i ge>c»ncd ij.i. nuar 'ii'Si/j-iMcn vni- hij recht op c bijeenkomst plaats had,, om eene toe- d;ig is j,, (,P!!ig d;i, dll g,,;d 1;iJs n0(.in|'< naderni" te bewerken tusschen de twee |1:id. waf(l W;|S it. )e ,,a. heid gevallen. Louise Lateau was geboren den 29 Janu- -«mt— - digheid der juiys ie vreczen, aangezien de wet do examen omringt van voor zorgen, welke do onpartijdigheid der beslissing waarborgen. Frankrijk stap nog eens op dezelfde .wegen van 1790. De republiek heelt nog eens eenige jaarwedden van pries ters octnomen; zij is nog verder te wege is het tiarisch budjel met die godsdienslhatende spaarzaamheden van iets verbeterd Heelt bet fr arische volk min te betalen Verre van daar, inte gendeel. 1 I 1 X I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 2