I I VETWEIDE, oost aan voorgaanden koop, wijk A, nu miners 2G0 en 2G1. Derdeyn et fils a Roulers, sonl fabriqnés sur le mème pird qu<* crux des bonnes maisons de Paria d’Alle- niagiie el cö'flteut nn tiers de ntoiiïs A D J dTcaTI 0 :i T IR/IE s Definitieve Toewijzing i LEOJiABI) MOBIEL, ±*rtU“ïn; l’anncbrug te Veurne, laat het geëerde publiek en aan zijne kalanten weten dat hij zijnen handel in kolen heeft vergroot en voortaan vande beste soor ten van echte inlandsche (Monssche) en Engclsche kolen verkoopt, bij groote en kleine maat en per iooo kilos, aan allcrvoordeeligsre prijzen. NÏEUWLAND i TOE W 1.5 I N (1 ’t eener zitting. Donderdag September «»»a, OCCUPATION. -- ENTRÉE EN JOUISSANCE. r ter herberg gelegen bij hel fr. 30,000. i massen. tiaren, gebruikt door Charles Rouseu, <s- van pacht,, aan Pour cjrtrait, (Signé) E. VERLEY. S* Hoop 2 hektaren 95 aren Gebruikt door sieur Benedikt J’nn- te Egge- tot en weren van den oogst en koop 2 tot 11 November Slechts ingesteld 1G00 En WB— Groote nieuw gebouwde Schuur eu Koeistal met aalpul eronder, en 2 aren 52 centi aren Erve, gestaan en g l..j voorgaande, bij kadaster sectie A, deel van nummer 77n. Staat nog maai op 800 fr. Alles gebruikt door de weduwe Pie ter DuelKoop 2 lot na de toewijzing, en koop een lot I Mei 1884. 4 ure na middag, ter herberg den Inval, te Coxyde, van Coecyde, bij den In ral. Koop I. II. 08205 C. Zaai land, zuidhelt'i van nummer 1G8a, wijk. B, west langs den Burgweg. Koop 2.11 082—05 C. Zaai land, noordhclfi van nummer 168a, wijk B. west langs den Burgweg. Oostduinkerke langs 't Ganzenstraatje. Koop 3. II. 0G3 80 C. Zaai land, wijk I), nummer 214, zuidoost langs hel Ganzeiistrnalje. Gebruikt door de verkoopster Justina Verplancke, weduwe Legein; onmidde- lijke ingebruiktreding. Eigendomsbewijzen en verkoopvoor waarden bij genoemden Notaris DE BRAUWERE. Les PIANOS de Pianos neufs depuis 325 a 2000 francs. Garantie trois ans sur faclure, Ilnrmoniunts, deux pédales, depuis 140 francs. Grande facilité de paicmcnl Vehte a tor mes. Accords el reparations dans tont le pays. Vinlnns depuis 14 francs. Gor- i des de violon a 6 francs les 30. Le toyrr nntionul illuMré. De massa staat op Ir. 25,560. TE KOOPEI 1 eene welgelegen HOFSTEDE met H. 27—48—05 G. Gras- en Zaailanden, gestaan en gelegen in de gemeenten Sleenkerke en Buls- camp. Gebruikt door Henri d'Hondt. Inlichtingen le bekomen bij den heer LOISEAL’X, (rue de Spa, Gl), te Brussel, en bij den Notaris DE CAE, te Veurne. I KANTOOR I van den Notaris CAPKMA, te Watou. 7 - A. Maandag 17 September 1883, om 3 ure na middag, te Watou, ter her berg en brouwerij van sieur Servaas Van Eccke definitieven overslag van TE WATOU, gehucht Verbranden Molen, EENE HOFSTEDE inhoudende 13 hectaren 74 m en 02 cen- f- -- -- na Syssauw, zonder recht 1300 francs 's jaars. In massa ingesteld, In separate koopen en in fr. 30,575. houtte-Bathe, landbouwer, t, 2, waertscappelle, le weten koop 1, het scheren *- van 1883, 1883. ten gronde viel. Daarna grepen de schelmen den stamper en brachten haar daarmee nog verschei dene slagen op het hootd toe. Terwijl zij daarmee bezig waren kwam Petrus, op het noodgeschrceuw zijner zuster, in huis gc- loopen. Onmiddelijk werd hij ook vastge grepen en met den stamper op het hoofd geslagen, lol dal hij, evenals zijne zuster, op den vloer uiigestrekl bleet liggen, zon der teeken van leven te geven. Gedurende da worsteling had die ouderling om hulp geroepen en gekermd, waarop de gcbuur- vrouw, Melanie De Vos, echtgenoote Van Praet, naar hel huis der De Braeckeleers snelde, zonder echter le welen wat er gaan de was. Langs de voordeur binnenkomende, zag .Melanie De Vos de beide ouderlingen ton gronde liggen en Iwce vreemde kerels het hu s doorloopen. Och Godriep zij uit, wat gaat er hier om? Doch nauwelijks had zij die woorden uitgesproken of een der booswichten greep haar bij de borst, terwijl de andere haar verscheidene vuistslagen op hel hoofd toebracht. De vuist van den sla ger moest met een ijzeren werktuig waarschijnlijk oenen cotip-de poing ge wapend zijn, want de slagen veroorzaakten haar twee diepe galen in het hoofd. Daarna sleurden zij haar in do aanpa lende kamer, rechts, legden haar op den aldaar slaanden baskuul en, terwijl de eene haar hoofd vasthield, gieep de andere eene beeuhouwerszaag. die daar lag, en zette, haar die in den nek om haar alzoo het hoofd af le zagen. Gelukkiglijk stund die zaag, die in verscheidene jaren geenen dienst had ge daan, zeer bol, zoodal de trouw, door de eenigc trokken welke de moordenaars de den, nauwelijks geschramd werd. Gcdmendc die wreedé mishandelingen, zoo verklaarde ons Melanie De 4os, liep zij om hulp en schreeuwde zoo luid dat men hel tamelijk ver kon hooien. Daardoor ver schrikt, beim i kten de booswichten dal zij v< or een bloot venster stonden, uitgevende O|> io.ic parlij land, waarop twee personen Werkten, welke op hel gei uchl recht naar het huis der De Braeckeleers opzagen en op liet punt waren le komen toegesneld. Die personen waren Lukas De Braeckeleers broeder der slachtoffers en zijn knecht Ber nard Moerman. Op hetzelfde oogenblik kwam diar Ook eene kar langs den steen weg voorbij gereden. De schelmen oordeelden hel alsdan ge raadzaam hel hazenpad le kier.cn en storm den de voordfiir u i j^-volgd door Meioni. De Vos, die riep; «Moordenaars! Moor denaars! D-rarop kwamen Lukas De Braeckelcer en Moerman loegeloopen. welke laatste de schelmen, die het land iiigevluchl waren, op de hiehn volgde, terwijl hij luidkeels riep om volk te doen bijkomen. Spoedig hadden dc misdadigers dan ook eene gansche bende vervolgers achter hen en nauwelijks waren zij cciiige minuten ver gcloopen, toen zij in de handen der Olsenaars \ielen. die hen met grepen, vorken en vle gels gewapend, op het lijt vielen, met sla- éen en stampen overlaadden en naar hel dorp sleurden. Inlusschen was de veld wachter bijgekomen, die zich van de boos wichten meester maakte en ze voorloopig in de gevangenis der gemeente opsloot. Zon der de lusschenkomst echter van de ge broeders Mehuys, grondeigenaars le Olsei.e. zoudon dc twee ken Is stellig in de handen van hel woedende volk dood gebleven zijn. Tc Olscne is men overtuigd dat de da ders dezelfde zijn welke dezer dagen te Waasten (Warnelon) op de fransehe grens, eene soortgelijke misdaad hebben bedreven, waarvan wij hooger hel vei haal mededee- len. Dames. Dat atmallend en verslappend gevoel dal maakt dat gij u bijna niet in staat voe l op de been te blijven, die voortdurende verzwakking dal al de vorige elasticiteit van. uw lichaam en de bloos van uw wangen wegneemt, dat voortdurend vermocijen uwer le venskrachten dat 11 piikkclbaar en ge- melijk mankt, dit alles kan gemakke- lijk verwijderd worden door dal won derdadig middel Hop-Bitter. Burgerlijke Stand van Veurne. Sedert 19 dezer hebben er noch sterfge vallen noch geboorten plaats gehad. Etude de M' V3RLKY, Licencié en droit, avoué a Dunkerque, rue David d’Angers, 12. a l’audience des criées du Tribunal civil de Dunkerque, au Palais de Justice, local des audiences civiles, IjC Veutlrctli 31 Aouat fl 33, 11 heures du matin, de 2 hectares 95 ares 39 centiares de EN LABOUR sisr.s ex LA COMMUNE DE LEYSELE (Belgique). Les enchères ne seront revues que par ministère d’avoués. DESIGNATION. Commune de Leysele (Belgique). Deux hectares quatre-vingt-rpiinze ares trente-neuf centiares de TERRES sises en Belgique, commune de Leysele, di vises en tiois lots comme suit Premier Lot. Cinquante-cinq ares cinquante centi ares de TERRES, reprises au cadastre sous Ie numéro 155 de la section D, en tine piece, s’clcndanl du stid au nord; tenant du nord et dc 1’est au deuxième lot; de I'ouesl a Coulier, cl du sud a Verpootte cl Godeiroy. Deuxième Lot. Un hectare soixante-ipiatre ares vingt- neuf centiares de TERRES, numéro 154 section D; tenant du nord a Vanden- kerckhove; dc 1’est h Verpootte; du sud aux mèmes cl a Godeiroy, de I’ouesl au Iroisièmc lot. Troisième Lot. SoixantCrquinxe ares soixante arcs dc TERRE, LuilIVlVd 111 Cl 1 1Ö f» *7 section D; tenant du nord h Vanden- raiu Vrijwillige HuopdnK van Menagie-gocd, Akk®rallaam, Zool- en "Wagenharnas, Beostialen, ingeoogste en te velde wassende Vruchten. cinq francs L’adjudicatairc on aura la jouissance Dcflllitl par la perception des lovers h son profit a arlir du jour de l’adjudication. Pour Partiele premier a 2.000 fr. Pour Partiele deux a 4,700 Pour Partiele trois i 2,300 Total misos a prix 9,000 Pour les renseignements, s'adresser a 1° M* VERLEY, avoué li Dunker que, poursuivant la vente; 2° Au Greile du Tribunal civil de Dun kerque oil est déposé Ie cahier des char ges. KANTOOR van dt;n lotaris DIE CJAB, te Veurne, Bolerweegschaalstraat, N° 10. Op Woensdag; SepCeusber t 1»»S, om 4 ure na middag, ter afspanning le Perroqucl d'Or, bij de echtge- noolen Vundeiheyde-Tabary, le Veurne, Ooststraat, van Gemeente Veurne (wijk ’s Heerwillems- cappellej. t* Hoon i 2 hektoron 77 aren 80 cent. (eertijds Vetweide), weinig zuid van de kalsijde van Veurne naar Pervvse, wijk A, nummers 258 en 259. XutariM CO K Y 3 LL F te IVulverinstivm. Dinsdag 4 September 1883, om 2urejuist namiddag, te Wulveriu- ghem, niet veire noordwest van het gehuchte bet Zwaantje, ter hofstede en landen gebruikt door Arsène llendrijekx- t*/i nollen' B. Op Woensdag 19 der zelfde maand, om 3 ure na middag, le Be- veren, ter te vei koopen herberg St. Elui, verkooping van lu De HERBBRG St. Eloi, met af- hanglijkheden en onder grond van ge bouwen eu zaailand, omtrent 27 aren 80 centiaren. Gebruikt door sieur Demcersseman. En 2" van een WOONHUIS, met den grond waarop hetzelve is staande en medegaande. Gebruikt door Francies Laseurc. En C. Op Dinsdag 25 September 1833, om 3 ure na middag, te Watou-plaats, ter herberg en brouwerij van de we duwe Debiuyne, Licitatia-Verkooping van 1“ Een HUIS te Watou-plaats, zijnde ten slerfhuizc van Rosa Devos. En 2° De hoeveelheid van I hectare 41 aren 40 centiaren ZAAILAND, te Wa- lou, langs de Palingslraat. Gebruikt door de weduwe van Joan nes Devos. Al langer on breeder beschreven bij uithangende plakbrieven. Om alle verdere inlichtingen zich le begeven bij voornoemden Notaris GA BELLE. Men make hel ruchtbaar. KANTOOR Notaris DË BRASJWEKB, St. Denijsplaats, le Veurne. centi- numéros 171 et 118 kerekhove et au deuxième lot; du sud a Coulier, de l’oucst a veuve Debieus cl au cliemin Groenestraete. Les biens dom s’agit som occupés par Louis Vandenkeickhove, cultivateur n Leysele, pour neut années consécu- live» qui out commence h cotnir le neut Octobrc 1881avec faculté respective de donnet* congé :i Pexpiration de la troi- sième ou sixième année, moyennam im lover annuel de quatre cent cinquante- cinq francs I i Donderdag G September i i middag, te LEYSELE, Jacobus Véicruyce, cve Tocuij’/niig van Een groot onlangs herbouwd samengesteld uit xerscheide p na sen, eraan houdende stallingen, met 1 are 38 centiaren medegaande Erve, bij ka daster sectie A, nummer 77b, gestaan en gegelegen te Leysele, gehuchte den Geldzak. .1 I K/111 «ast rat ion lairopériiiir, 15e Anne» d’t listener. Public.diou licbdoma- «iaire, parais-.aiil n 8 pages de tcxte aiec 4 on 5 gia- «ures sur b»i*. L’ILLUSTRATIOX EÜROPÉENXE e.U le journal du Dimancbe de loute Irs families sc tenant rii dehors des questions puliliques. ellrt public* des romans illus- trés du plus grand lutérrl est raiq;ée pour les gra vures, cote dv publications les plus arfistiques qui pa ruis sent. Goede en spoedige bediening op kommande; Hij beveelt zich in de gunst van t^niedcr. I.a culleeliou des numerus parus eu 1K81-1881! corjsliluc un luagnifique volume qui, rel ié, est 1« pluv beau cadeau d’élreuiirs que l’on puisse dunner p >ui' 13 francs. Le Musée du Jeune Ago (fr. 4-50 par an). Le uicilluui* ntaiché des publications i 11U3 trees, paruissant 2 foil par muis, par iivraison da 8 pages, iivee 4 a 5 jjiavures. 3 fr. franco cu Belgique. Journal populaire, pandt tous les Dim inches, par üvruisun da 8 pages, orné de gravures. Romans, contes, légendes, rècits divers, variétés etc. On s’abunne au bureau de l’lllustration Europe enne, Boulcvaid du Nord, 107, a Bruxelles et aui buicaux des Postes Onroerende Verkoopingen. A l’RIX. U A A TOO II van den van den

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 3