F» i o w -i—H O J o Algemeene Vergadering, X UJ I X o co !^1 t:£-2 MIGHT. i„.« Cecilien Vandamme, tnpiwier, SpnnuNrl, Kwartier, IV” 1. te Vriirwe, 2 schone Wagens met ijzeren as, waarvan een met smal beslag en een kassatider met breed be slag, le koopen bij August Everaert- Cornille, te Veurne. Cli. Maertens, esjsi sas .Kr:; I o» n ii«.»«»ru J v». bleu, our- Itnshaal. te ACIII IU*. S ELODIE GOENS.K"^ Klaverstraat, N° 20, te Veurne, beveelt zich in de gunst van hel publiek als kleermaak ster. en hoopt door haar keurig werk, welk zij voorla ui ten hater huize zal maken, iedereen» vertrouwen meer en meer le ver dienen. NAAR AMERIKA. z LU Ml HENÖERÏCK en zijne zuster EUGENIA, wiioiirndu bij hunne ouder*, in <H Gouden Klok, Noui dsli Hul. Ir Vein ue. bevelen zich in de i’Uiist utn liet publiek, de rcrslc .tl* KLEERMAKER, tui <lr l\kc> de .tlt X AIS I I.R - Guimdige piij«un, keuii» <4 U) 0 m U1 w >q Hl Geen grijs Haar i fj-g» v c *5 8 s t^-.i a- s z J J PRIJSKAMP voor HET L1JNVTSSCIIEN, op Zondag 2 September 1883. Bruges. 15 Grand’Place, 15. OESMÏTER, Groote Harkt, 3, ïilirne. Ir. o 0(1 nicer’.!’. DE NIEUWE LONDON i (Koninklijke iiuarhersleller). --a B B E E k E N. U AREGF.ÏjIIMHII IDSI’ILI.EAi gezeid Ntnndu«*f<n-pillrii. TK HOOPVAL ’ÈFLEENIItfVAN KAPITALEN Petrus Lamoote gediplomeerde en gebreveteerde hoefsmid, te llouihein Vcuchc I Gomeonto Alveringhem 3 no a genaamd id. nieuwe BIJEENROEP ING DER GROOTE INGELANDEN. W Q i=) O 0 K A X TO O R van den flfotlll Im VANDM U EKG N E TE DERVYSE. NOORD WAT ER I NG VAN VEURNE J o. Q LU a: LU LU LU H I o LU Z U) A eci o Q W S Z h' w '-'W1 cc UJ I e =J IM L j-2 «|22 r. 3 U U 3-* It’hen ci, imoi'C Kr, Schoore- Spermalir, heeft de eer l'Ed. le berichten i. dal zijne zonen, als voorgaande jaren. cértigu 1 der schoonste n zuiver?I» partijen ïll ll' TAHMl’fr, in Engeland op stam aangf' Prijs'fr 1 50 <ïe doos - B>j den i-i-.-ooor II t b"‘ 105 fr. prijzen. Gewoone voot waarden. oo 22 Augnsli. 22 - a 25 -a - -I a -I --a kix 6 Zaterdag 1 September 1883, ■om 2 ure na midd ig. op kmdon eertijds gebruikt duur B. Ternier Vicri n, le Ojsl- dtivnkerke, en Henri Vieicn le Wulpen, na bij de ui in vaart. KOOPDAG VAN: Pietrr Inimoote, t von llouihein, beeft zijn examen voor de hoefsmederij ui de veeartsenijschool van Curegltem, bij Brussel, atgclegd. llchiré Iliiyghclmcrt, van Bulscamp, Deelt zijn examen voor de hoefsmeden ij in de veeartsenijschool van Curegltem, bij Brussel, afgelegd. RRRÏGÏÏlW^^ IJsJoljiTllI e volge van overdaad en misbruiken der jonkheid, aan ver slapping der zenuwen, aan vroegtijdige verkwijning, aan machteloosheid, enz. Ik. wil hun kosteloos ccn middel lot ge nezing zenden. Dit geneesmiddel is uit gevonden door eenen missiontiaris in Zuid-Amcrika. Zend eenc enveloppe mot uw adres aan den eerwaarden Jozef T. N MAN.sr.viion D,Ni:w-Yoiik, city V.S.A. ho^-bitter. S3 Q tb Wekelijksche direkte Maildienst naar NEW-YOHK EN PHILADELPHIA met de prachtige, eerste klasse stoomschepen der Nedct landseh- Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, vertiekkcndc iedfcren Zaterdag, zonder lusschcnhavens aan te doen. lütslckendo int ichtingen voor kajuitspassagiers en landvel bnizei s. Ecu ervaren geneesheer aan boord van elk schip. Vlaamsch wordt overal verslaan en gespto- ken. Coecurreerende passagie prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen van de Vercenigde Staten en Canada. Inlichtingen en plaatsbiljellen worden verstrekt door de Rirekiie Ie Rollet dam, de Generaal-agenten van Raffelghem eu Dornhoefer, 20, Brevdelstiaat, Ant werpen, en <le Agenten L. WILLEMS, Al, Boulevard de la Botiverie, Brugge. PiLitiiE MESTDAGH, 3, St. Pielersplaats, Oostende. Kaiu i. CALLEWAERT, Clercken, bij Dixmude. Eiimi nu NT TTENS, Hooglede. VtcTuit DL'. V1SSCUER, Staden. a De Regie der Noordwaferitig van Veuine heelt de eer de eigenaren, die dertig hectaren iu gezegde Watering bezitten, lot eene gewone Algemeene Vergadeting bijeen te roepen, welke plauts zal hebben in bet Stadhuis van Veurne, op Dinsdag 4 September 1883, ten elf uro s morgens. Alle niet bij omzendbrief uilgenoo- digde eigenaar is tot de Vergadering toegelaten, mits 5 dagen vóór de bij- ceukomsl zijn stemrecht te bewijzen. Veurne, 14 Augusli 1883, De Regie der Noirdwatei ing van Yeurnc IL DE PREY, Voorzitter, L. OLLEV1ER, L. HOUTSAEGER. M. DE CAE en CASTELEIN-VAN- UILLE, Leden. Tarwe. Z UI CQ z en zoo gij uw Be wed* rn kinderen Erw ten halfwit, 62 eenliin. LU CO tr nt N A 3 M truer kloekv "<*Kon«lh« id vriktmp v.iu tim diiix»*i>d d«H>z<*n L'êc.onoiuie ■•ulintire. Het spaarzame Keukenboek. La patisserie de ménage el les confitures. Le livre de la tine el de la grosse Charcuterie, Les 52 menus du gourmet, La Cnisinière. Hel Keukenboek. «£S u- a tx zr ^3 T-5- STANDAEllT. Sieenslia.l. :il. l.!lllw... I betrouwen DEPOIS Te Viturne. bij DUCI.OS. dvoi'iM le Dixmude. bij MM. GIBSSAERT en VERWXEhüE. Onk te bekomen bij Ibcrun I’.I XSI nolhikei Zuidstraut, te Veurne. kenbaar '.•maken dal bij de bakk'iij v.m Boonen wij en Leonard \emienlen in de Noord- j Nieuwe straat, le Venrne. heeft ovcrgenii'lieu. Boor de goede hoedanigheid zijner waren hoopt hij hel vertrouwen zijner medebur gers le zulkn verdienen. maakt het publiek kentaur dal hij voortaan zijnen stiel voor eigene rekening zal uil en lenen. Hij hoopt door zijn goed werk en spoedige b.aliening de gunst van het publiek te genieten. Taverne-Restaurant Grand Café. Dimes 'i prix live el ii la carle. Heeft de eer liet publiek en zijne kalanten kenbaar te maken dat hij thans woont op Stads wandeling, in liet tiuis lest bewoond duor Louis Van Houttc, mccstcr-ini ubelmakcr. Ilij gelast zich voornamentliik met alle nieuwe en reparatiewet ken zoo als Bicrpompen Water pompen, Perspompen, l'onteinewerkcn als< ok de herstcllh g van Oliequinqucts Imodératcurs'. tlij verhoopt door Je goede hoeanigheid van liet werk en Je geringe prijzen de gunst van liet publiek meer en meer te verdienen. un spoedige Ih-dicnin;; l)c niriiwa uitgaven der welgekende wer ken van Gauderlie, zijn allen verkrijgbaar jer drukkerij van Valenlin C.OSSEY, bakker. ïlaver hel publiek ld. nieuwe j van 3 00 3 ('O 1 00 1-00 IV 1. l-a --a - --a i Vertekct ilr ru volkoinenc gr- rxinj» op drie nvinti- d tl lijd, beurten »Ih<>i 12.000 c« rlili<nlrn. lijkftlu breuk» n woidcii Iri u:’,’;rb«»udrn ne t bei grOOtStü |;i-nt..k ieklr der en. <lnoi /-tl king der b-urmoeder. rvu ^rnez.<,n {oia/er i ie;; p» ..m Oninidd»' jw ei !i« r.eiir ;>rdiphiMi'*,.*r*le d.in;»* K h j*e>l(« hl hrrhl .1W Si’(« ERS. In ruk b.indm ik« i tl» ln»*j»i- en v;»n hel Ir;; tunilihndciir ru i tdd» r Vfu ver*chri<l<‘tn‘»ir»l’ n. '*r «■rdien*l«*ii I dunt lv\t (inor.xriK «Ti. \mwibfkN. Drie pillen, alom «ekentl. xijn dr xachlsle eu ie v t.:.„e q.u-i,; »ij bek< luen zijn, even als bij 1. l>eh»ei,M*' rijk en ZOO zacht I i«crl.il>ru ni. t hrt luiutl. .11 mogen j,,., „li r in uu i>rri. i»»'t mciibch- stukken» Be wed’en kinderen Pirtrr wooneude in <le heiberg het W'ittenhuif. I® Veurne-Ri'fioslerpoort, laten «eten da* bij hen. gelijk vroeger. H A AMl’OHÏ W IC llrvrnr. herbergier inde Heek van l en Vcs- Het ambacht van arbeider, zakkendragers. Te hevrag'n l.'.j l.ehouck, in de Eorluin. le Vfurne. Ongeveer II. 5— 69IOC. vruchten op den akker, bestaande in Tarwe, lloo- nen. Utree, Erwten, lleeten en Aardappels, Tijd van bcl.Jing, nuts borg. - --- -- i werk Ten alle fijde zijn te bekomen kapita- len van ?(M)0. 10.000. 20,000 fr. en daarboven, mits bezet op unrocrcnd goed en aan geringen intrest. Zich te vervoegen met k'igendimstitelen bij den Deurwaarder 4 I.AI.WW, Noord- slraat. N" 40, tc Dixmude. i heefl de eer het publiek kenba.ir le maken i dut hij zich g<4usl met hel maken van I seh'xine gewaarborgde ijzeren plucgs en I l< prleegdcn. ijzeren barriereii. galentm. I schomir stoven nii'iiageren. buizen voor wateringen, pompen, alles algezet volgens Too gij een man vau zaken of werkman zijt, door uwe dagelijkscho bezigheden afgemat, vermijdt opwekkende dranken en gebruikt Zoo gij letterkundige zijt, verkende, tot midden in de nacht, geheugen en geheel uw zenuwstelsel wilt verfrisschen gebruikt hop-bitter Zoo gij lijdt aan verstopping of te veel gedronken nebl of wel u aan overdaad hebt schuldig gemaakt, gebruikt HOP-BITTER Zoo gij getrouwd zijl of niet; jong of oud, rijk of arm en op het ziekbed zijt uitgestrekt, gebruikt HOP-BITTER Wie gij ook zijn ntoogi, waar gij u moogi bevinden, wanneer gij een zuiverend, versterkend en opwekkend middel noodig hebt, neemt eenc flesch HOP-BITTER die u meer goed zal doen als too irancs voor andere medicijnen uitgegeven. Zoo gij lijdt aan verstopping', lendenpijn of ziek-len der vaterloozingsorgancn, pijn in de maag, in de ingewanden, in het bloed, in de Iqvit qI de zenuwen, gij zult genezen door bet HOP-BITTER Zoo gij lijdt aan opgeblazenheid, rhumatiek of jictit ot indien gij u slechts on gesteld zwak of ontmoedigd g'evoelt, beproef liet. raagt aan uw en apotheker HOP-BITTER Dit Bitter kan u liet leven redden, zooals hel dil reeds aan veten gedaan heeft. *T, Hrr-strest, \'nr>tict>,Juni tw». Aan <!c nor-nmnn C-. M'Jns Heten. A Uert Jaren mf.l.fhlr ih f t ile ual ibtl nu: :ieS .wiKte en mij srhriSSrlijS itre.lt lilde.i mm hrj/lti.lj.l ilmir bl.iue .'reu .uStereeu te libel.Inu .■■tg-,.ut: ik rrrl-.ee ..uim- Urarste.i. rn ur r eet. re -,..l <e reel ünl tu het HOP-nrTTim -tn <- A-Jte m-j hrt te orbr.iil.on fn rnlt - ■■'■r„ 0'if' tl blij erne ortomlhrul tooal.i ik tot nilloeny arken hul Ik hrh I,et .luieren rrtC 'In. nnti' emlrn e,i ikkun nirt wi'ieil'n irikfremlnt het rrsullitat het tel file veweest Ik brnorert<"ea renhs i it.tek krachtt/eceii'l ntnldel iseti ik bereelket iedereen aan Ik heb de eer te :i)n Ueheel dr I jre, 1T- iof-hittmz. Het n< tier.i /ronder dat dit kostbaar middel sedert :ijne inrotriiio m Xnorla.id iw /nilaer is orirnr.le,. H t nordt oreral rn door een ieder gebruikt als een krarht- gerend r., htn<,ai.iiet iiop-urnrEJ» geeft ren goeden eetlust; en tijne tuirerheid en genees krachtig/ eigeaschupi’rii :ij.i grieaarteirpd. News of the Womld. Bij alle DroghAen en Apothekers verkrijgbaar in»»£cii op invt «cue wnrdc’.. Zij vo»»rL _y uil hel lich'inin «Iripeii al de slcchh* *u» lilcn, out- ICllSlrUUL h' CllI'IIP. zaak van allo k\* alm, j-- -- is de ^aal burg rriicr kl«»ckv ;»»*z«»b»lid Bericht aan de landbouwers De jaarlijks, hr %rt k«i<>|» v.m tïm dmxmd d,n>z<*t» drier pillrii in de Vlaanderen. I>nv,*n*il Lings dm zeekant, wnar ilr n,rns» h xunvrrl vtmizui «t*i* mort {gebruiken »»m fie gezondheid if bcwurcn. I«»o» l f,e- itocgziiiim »ic populKrilril cn *p»edr uih.J van dux«i remedie Voor werdcre nillc*;gingcii. iaa»!plee;; «len <>nurnd- hrief bij elke do»»s r/ vnc^d. en dat zij dezelve met volta en waarborg direkt uit de stoom boot zullen afleveren. lidatraat. te Veurnê. Iticr.m r.t V»sl V, poll.vU-r V3 l»vk t |»rl j N Villi VctZFll'T. pttr 10,0 kil s. 29 AngiisJ:. 22 - a 26 - a a a a a a a ra w ton-a 1‘rijH (uni well.en het viferde)ca did bakkers, te rekenen van niurgeit, het I- j zitl'en rerkvopen Bruin per I t,-j I... bij Augn-l Rogge lm. i Sttcriocu - ld. nieuw glan ••J1'"/.i(Ol als zijde. Zijne heilzame werking belet het Deze haat her steller i'door zij ne voorn (flclijk heid in.ilgenv en gebruik gi ko men; hij is oh faalbiiar om aan lui gtij'e haar zijne natuurlijke kleur terug le I 34'1? geven Doer zijn Tifti gebruik «ordl - Wh.-t hair glans- I kei’le |H>rKc<rmi<l.ld .j <le uil», liidcn ?”T> -'-w ll< t uitvallen en geeft nieuwe groeikracltl a.m de jonge en verzwakte haren. Het is (vene verf stof; ook bevlekt hij geenszins lid linnen goed. S’rijH ‘i f -. 50 c. Te bekomen bij jttlv.-li. LI ST. Oosl- straat, te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 4