I I ■v I I tl 39° jaar hit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. neutraal onderwijs Woensdag 19 September 1883 N 2031 - V- ,r :r Kiezerslijsten voor 1884. Het Kollegie van Burgemeester en Sche penen heeft een nieuw bericht over deze kwestie uitgegeven, luidende als volgt Hel Kollegie van Burgemeester en Sche penen. verzoekt 1” De burgers behoorende tot de rang schikking vermeld in artikel 1 en 40 der wet van 24 augusti 11. vóór 14 October aan slaande. de t lels welke hun recht daarstel- len om op de kiezerslijsten voor Provincie Een officiële bovenmeester in ’t Wa lenland had eenige bemerkingen te doen aan zijnen ondermeester. Hij komt in de school in bijzijn zijner leerlingen en volbrengt zijne taak. De ondermees ter inofficiële taal geeft hem tol ant woord dat hij liegt. De bovenmeester houdt aan; de ondermeester nog meer. De bovenmeester grijpt den onder meester vast, en legt hem onder; hij was dus twee keeren ondermeestci Doch dit voldeed hem in T geheel niet. Hij geraakt boven, en geefi zijnen bovenmeester, ondermeester gewoidcn, eene duchtige pandoering. Gioot iu- moer in de school. De kleine kindcuii weenen; de grootelachen. Andere ko men locgcloopen, tol dat zoo men ge pen, als het die nieuwe bron van geld- verkwisting voor zich neemt, hel aan boord leggen om niet onder een verplet terend bankroet te bezwijken? Dat zul len de toekomst en de altijd aan groeiende belastingen ons wel leeren. Inschrijvingsprijs.^ 5 fr. sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de 1‘ublicitè, Magdalenaslraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. De rekenkunde en het wettelijk stelsel vim maten en gewichten, voor zooveel zij zich voordoen als eerste vereischteu ter uitoefening van elk beroep datnie’. volstrekt uil handenarbeid beslaat; De aardrijkskunde, bepeikt tot eenige algetneenc begrippen rii eene korte beschrij ving van Belgie cn van zijne bcstuui lijke inrichting; De nationale geschiedenis tot de een voudige daadzaken gebracht zonder dewelke een burger de noodwendigheden van hol land niet zou kennen noch met versland eeuig belang hechten aan zijne bestemming. Eenige zeer korte b 'prippen over hi t bel- giscli openbaar reent, welk Hu mas van het onderwijs onder den leergang van geschiedenis in de hoogste afdeeling der lageie scholen ral g-ehikken. zullen aan het examen een bestanddeel bijbreng n, waarvan de oudcrvindii g de volstrekt; noodzakelijlieid heeft bewezen. De personen, welke me' goeden uitslag het ex mien zullen ondergaau en niet vóór 1 Mei aansla.inde den oud rd »m vin 21 j t- i-i n zuilen lubben b nikt, kunnen op de kii'zcrslij-l niet gebracht woidcn. Zij zullen moeten begrepc t worden n eene lanvul- lende lijst, welke aan dezelfde pleegvormen twislingen betrekkelijk de waaiae der ge- Jer geschriften door de Hoven van Beroep kunnen beoordeeld worden. (Art. 16 der wet.) Een koninklijk besluit zal de werkzaam heden der jmys van examen icg-lca (1) Ziehier het voorschrift van verklaring van gebrek aan getuigschrift voor de aan neming tot het bekwaamheidsexamen voor de kiezers (art. 39 der wet van 24 Augusti 1883 en Gemeente ingeschreven te worden, ’t zij door hunne bevoegdheid of bewijzen van wetenschappelijke kennissen, ten Stadhuize te brengeff, of door tenen anderen persoon te doen afgeven. 2“ De burgers waarvan gewag gemaakt wordt in art. 2 derzelfde wet, de getuig schriften door schoolhoofden van openbare onderwijsgestichten afgeleverd of getuig schriften van openbare bekendheid, bewij zende dat zij de school bezocht hebben, in overeenstemmig met art. 38 der wel, tus- schen den 1 S<-pt n.ber en d<n 15 October in te dienen of dooi t.isschenkomst van een anderen persoon te doen bestellen; als ook een uittreksel van hunnen geboortenakt zoo zij niet te Veurne geboren zijn. De getuigschriften van schoolbezoek moe ten behoorlijk gelegaliseerd worden door de Ge ineen teoverheden der plaatsen waar de bezochte gestichten gelegen zijn. Veurne, 10 September 1383, De Burgemeester en Schepenen, L. OLI.EVIER. Bij bevel de Sekretaris, I. DE GAE. EJc ZiicKhervoruiing;. De Moniteur van Woensdag behelst, in twee talen, een langen omzendbrief, door M. den minister van Linnenland- sche zaken aan de hoeren gouverneurs der provinciën gezonden, en bevallende de onderrichtingen der gouverneurs over de eerste toepassing der hervorm de kieswul voor de provincie en de ge meente. Wij kunnen dal stuk, welk zes blad zijden van den Moniteur beslaat, niet op men, doch deelen hieronder hol ge deelte mede, dal op dit oogenblik het belangrijkste is, daar het betrekking heelt op het niet kunnen leveren van be wijs van schoolbezoek om tol het exa men te worden loegelaten. Zie hier hoe de minister zich daar over uitdrukt Examen. Het examen gebeurt schriftelijk en da vragen belrekkehjk de voornaamste lakken van het lager onderwijs worden door het lot aangeduid. Tien punten worden toegekend aan het geschrift en vijf punten aan elk der andere zes vakken. De toelichting der be weeggronden legt volgenderwijze het pro gramma van het examen uit Het lezen, waarvan de kennis veronder steld wordt door de ovehandiging zelve van een geschreven opstel; Hel schrijven, want, zonder hetschoon- scluijven le willen opdringen dient er een verschil te worden gemaakt tnsschen een meer of min loopend en regelmatig geschrift en het aftcckenen van vcrmlooze letters. De zedeleer, toegepast aan praktische plichten, hier, voornamelijk in hunne be trekking met hel staatkundig en maatschap- pclijk leven; 1 De moedertaal, waarvan de kennis ge- 1 makkelijk bij ren eenvoudig dictaat zal kun 01 I Den beoordeeld worden; In mijnen omzendbrief van 31 Augusti, j heb ik als voorbeeld en met uitdrukkelijke verklaring dat de opsomming niet beperkend was, eenige gevallen van toepassing van hel artikel 39 opgegeven. Het is onmogelijk al de gevallen Ie voorzien, welke zich kunnen voordoen en waarover bevoegde rechter ove rigens uitspraak zal hebben te doen. Men tnag echter in het algemeen zeggen, dat de onmogelijkheid om te bewijzen z d voortko men of van omstandigheden, welke het schoolbezoek zullen belet hebben of ten gevolge ccncr volstrekte onmogelijkheid van zich de stukken aan te schaften, welke het art. 118 als bewij.,.stukken aanneemt. Wat van belang is en aan iedereen vol doening geven moet, is dat de wet zoo worde uitgevoerd, dat niemand te klagen Rebbe willekeurig en onrechtvaardig buiten hel examen gesloten te zijn. Dit doel zal op de breedste wijze bereikt worden wanneer, gedurende dit eerste tijdstip van oveigang en onmiddelijke toepassing, men, met vooi- behouding van alle rechten, en onder be ding van later onderzoek door de bevoegde rechtsmacht, tol het examen overgaat der der burgers, welke hunne studiën geëindigd j - 1 I-14* I* kieswet, zullen verklaren het bewijsniet wederzijds door het art. 2 verescht. Ik voeg bij den tegenwoordige om zendbrief een voorschrift van verklaring in dezen zin opgesteld, (t) De bewoordingen ervan zijn letterlijk aan artikel 39 ontleend. Krachtens do termen van art. 41, letter B, eindigt op 13 October aanslaande het lei- mijn voor de inlevering der gcluigschiitten. welko overeenkomstig artikel 38 dci wet het schoolbezoek moeten bestaligen. Het is dus voor dien datum dat de personen van ten minste 18 jaar, welke van den 25 October tot I November het examen wensclien te ondergaan, verplicht zijn hun ne inschrijving te vragen aan het gemeente bestuur hunner woonplaats en bij die vraag hunnen geboortenakt -te voegen. Wanneer bij die vraag geen getuig schrift van schoolbezoek of van notoricteit kan gevoegd worden, zal de belanghebbende de booger gemelde verklaring dienen te ■doen. De vragen zullen met de bijgaande stukken den 16 October aanstaande aan den voorzitter der jurys van examen woi- den overhandigd. .i> Al de vraagpunten, waarvan de op.os- sitic eenigen twijfel zou opleveren, woidcn onderzocht door de overheden gelast met het opmaken en het herzien dar kiezers lijsten en die overheden zijn alleen bevoegd om de redenen Ie waardceren, we k zich tegen hel infoveren vmi getuigschriften van schoolbezoek of van nolonteil zom en ver uiten. De gemeentebesturen en de jury s van onderzoek, moeten, diensvolgens. zich b palen tol hel verwerpen der vragen, welke noch van een der getmgsehrdien dooi arl kcl 38 voorzien, nodi van de verklaring dal de belanghebbende het voordeel van van art. 39 inroept, vergezeld g Staaltjes van onzijdigheid. Het Handelsblad van Antwerpen deelt den volgenden weinig stichtenden brief tneê, die bij herhaling de oflicieele schoolhandelwijze in geen aantrekkelijk daglicht plaatst Geen twijfel of er zijn dit jaar weer verscheidene verderfelijke prijsboeken gegeven in de gemeentescholen van van Antwerpen en eldt rs. Ziehier, lot nog toe, bel eenigste boek dat wij gezien hebbenhol is voor prijs gegeven in eene gemeente school Sint Amandus, aan een meisje van 9 a 10 jaar. Het lichaam van den mensch, door doktor Wincklers, te Haarlem, bij Krueman gedrukt. Dit bock is versierd met platen; de eerste plaat, groot 13 centimeters, verbeeldt een vrouwspersoon gansch naakt en de deelen wel afgeteekend. De tweede een manspersoon ook gansch naakt en even sterk geleekend. Daarna volgen vele deelen van het lichaam, inwendige en uitwendige, met den noodigen uitleg over dézelve. Ziel gij dal jong meisje van 9 a 10 jaar, omringd van hare zusterkens of ffCTAlliimpn miccr.1.'—u» met de vingers die lichaamsdeelen aan wijzen? Hoort ge die redeneeringen? Vei schiet ge nog, ouders, dat de kin deren zoo vroeg... groot zijn? En weet wel, dal de heeren onderwijzers er op aandringen dal de kinderen in de va kantie hunne prijsboeken zouden lezen en herlezen, en na de vakantie vertellen wal zij gelezen hebben. Het Nieuwsblad van Uper vraagt waarom de inspecteur verscheide maal in zekere gemeenteschool bij IJ per ge komen is; waarom hij daar vei sche de minderjarige kinoers onderhoord heelt; waarom zij hebben moeten zwijgen gelijk vermoord; waarom, den 8 dezer, de hulponderwijzer dezer school, in de tegenwoordigheid van denzelfden in specteur, van den burgemeester en van al de leden van den gemeenteraad, zijn ontslag schriftelijk heeft moeten geven? Verder zegt het zelfde blad Men verzekert ons dat bovengemelde hulp onderwijzer, donderdag laatst, tusschen twee gendarmen gezeten, naar het ge vang van Uper binnengebracht is. Nu zal hij den lijd hebben om aan zijn onzijdig en neutraal onderwijs te denken. Politiek nietaivs. In Erankrijk, zegt een ministerieel dagblad, is bet algemeen stemrecht voor de oude partijen de algemecnc schip breuk. Ecus in Belgie ingébracht, zou dit slemiecht de totale en algemeene be graving zijn der liberale partij. Hoezeer wij ook tegen het algemeen stcmrer.lii zijn, znixlnn wii baast gene gen zijn te vragen waarom men uci uit niet zou in voege brengen, ingezien de nieuwe vrijheidsdoodende en gods- dienstliatetide maatregels welke minis terie vooi bereidt. Men leest in l’Eloile a Uit goede bron vernemen wij dat hel ministerie aan zijne bureelen be- velen heelt gegeven voor hel onmid- dclijk opstellen van een ontwerp tot herziening van de wetgeving op de kerkfabi ieken en de liefdadige ge- stichten. Wij wensclien M. Rara geluk over zijn initiatief, maar wij raden hem aan ccn volledig werk over deze kwestien voor te dragen. De ministeriele Gazette voegt er bij Onze bijzondeie inlichtingen laten ons toe bier bij te voegen dal hel werk, waarvanl'Etui'e spreekt, teeds wr gevordeid is e;i dat beide wets- ontwerpen zeer waarschijnlijk bij do opening van den aanstaanden zittijd zullen nedcrgclcgd worden. Deze aankondiging is weer eene nieu we bedreiging legen do vrijheid der katholieken, een van dio maatregels zooals er niet veel meer noodig zijn om de maat van het liberaal onrecht, die tol aan den boord vol is, te doen over- loopcn. Van eenen anderen kant kondigt de Meuse, een ander liberaal liberaal blad van Luik, aan dat er kwestie is van in den aanstaanden zittijd der wetgevende Kamers eene belangrijke hervorming te doen aan het ouderwijs. M. Lippens, senateur van Gent, heeft in den laatslen zittijd hel gouverne ment gevraagd te willen onderzoeken of de Staal niet wel zou doen den dienst van hel lager onderwijs op zich te ne men, tol grondslag nemende de kosten door de gemeenten in 1878 gedaan. Het zou die hervorming zijn welke het ministerie door zijne slaafsche meer derheid zou willen doen stemmen. Maar boe gaat hel gouvci remeut, dat nu reeds miilioenen heelt moeien doen stemmen qm Let gal in de kas te slop- behouding van alle rechten, rechtsmacht, lol het examen overgaat der der burgers, welke hunne studiën geëindigd hebbende voor het in wei king treden der kunnen leveren der vijt of ze^ sludiejaien 0J1(j1.1Uül.p,.n worden opdat de be- I luigschriitcn of der beweegredens van tiet g< Drek d C. 'V i Cii y u uj. t ,v.- BS i’ I De ondcrgcteckcnde (naam, voornamen, woon stede), geboren teden zijne studiën voteind hebbende vóór den 26 Au gusti 1883, verklaart het bewijs van zijne studie jaren niet te kunnen leveren, dat door de wet van 24 Augusti 1883 gccischt wordt als voorwaarde van aanneming tot liet examen, voorzien door gezegde wet. uit oorzaak van Diensvolgens verzoekt hij gemachtigd te worden zich aan te bieden tot het examen dat zal plaats grijpen van den 25 October tot den 1 November aanstaande. (Ilandteekcn). Gezien voor echtverklaring van het hierboven staande handteeken De Burgemeester, Ulllk lail - -- t to Ivvixlhi>lri'kkrliik dn. del’ CC* -O- --- - J - ■A '■Si e;- k”

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1