Over eenige (lager, werd de bestuurder godsdienstig onderwijs en Cotickekiere, nanmoe- kerke, 265; Oudecappi lie, 282; l’ollinchovc, 1,850; Sl. .hcoh-cip- pelle, 219; Stuyvekenskerke, 353: Vl.uis- loo. 2.203; Wercken, 1.439; \Vounien, science te Antwerpen, op plaats gehad. Nog nooit heelt eene openbare plech tigheid in de straten der Scheldestad eene zoo ontzaglijke menigte op de been gebracht. Het is met tienduizenden dal 3,467; Zarren, 2.78’. men de i eemdelingen moest tellen, j f)e Moniteiir van viijdat; beval een die uit de provincie, uit hel binnenland koninklijk besluit van 29 Augusti, luidende en uit Holland waren toegeslroomd. als volgt geen schrijver meer toegenegenheid gevonden dan hip Van het eerste oogenblik af dal hij geschreven heeft, vond zijn werk weer galm in aller harten en die bijval is hem eene halve eeuw lang bijgebleven, niet alleen binnen, maar ook huilen 1 onze grenzen. Geen schrijver in Europa kan op zooveel eer roemen als het dankbare volk hem bewees, toen hij zijn 100' boekdeel had uitgegeven; en der normale school le Mechelen, zekere Micheroux, burgerlijk, dal is zonder kruis noch priester, begraven. En die eigenste onderwijzer die zelfs op zijn sterfbed van geene religie wilde hoo ien, had vier jaar lang 100 Ir. ’s jaars tuigt, de meesteressen ook ophel ge rucht toesnelden en er r einde aan dit hanengevecht te stellen. officiële onderricht en dc officiële on derrichters. Dood van Hendrik Conscience. Vlaamsch België is in rouw, bel treurt om Ijpt.jdsiei ven van een zijner uilmunleiidste zotten. Hendrik Conscience is, gelijk onze ziekte, den 10 dezer te Brussel-Elsene overleden. Is een hei de slag vo >r dc vlaamscbc beweging waarvan Conscience een der moedigste en bevoegdste hoofdmannen was. p. Het ware overbodig bier het leven en dc werken van den grooten schrijver te schetsen; wie immers kent die niet? Hel leven van Conscience is, zegt het Handelsblad, zoo als dal van eiken sterveling, met veel verdriet en smcrl doorploegd geworden; hij heeft harde a-t,.- i .i»«f,i eeweend bij het lijk zijner kinderen; geleuen umier ui. laster van eenige benijders, tegenstre vers en partijdrijvers, die hem hel leven in zijn gclicld Antwerpen dikwijls bitter maakten, omdat hij, Conscience, geen man van politieken strijd was. Doch van de zijde des volks heeft met 70 punten op 100, onder de leerlingen geen sein ijver nwer ondersteuning, die hun 3* studiejaar gedubbeld hebben. In den algemeencn prijskamp is het I’ ac- ccssil toegewezen aan Juliaan Roclandts. insgelijks der middelbare school van Nicu- porl; hij bekwam onder de mededingende leerlingen van het 3' studiejaar die ten I minste, eene der twee vorige klassen ver- dubbdd te hebben, 69 punten op 100. De Afoniteur dcc 11 de, beweging mode van den burgers'and en de bevolk ng van geheel hei rijk, gedurende het jaar 1882. Op 31 December 1882 beliep dc bevol- waar is I king van hel arrondissement Veurne tot de schrijver, die zich reeds in zijn le- 33,638 personen. 16.780 mannelijke 1 i 16,858 vrouwelijke. De bevolking der 28 gemeenten was Adinkerke, 2313; Alveringgem, 3063; Avccappelle, 703; Beveren, 1694; Boits- houcko. 176; Bulscamp 821; Coxyde, 1013; Eggewaatt.-eappelle. 558; Veurne. 5177; Ghyverinchove. 670; Hoogstacde, 724; Houthcm, 1587; Iscnberghe, 851; Lev-elc 1660; Moeres, 237; Nieuport. 3156; Oeren, 173; Oostduynkerke, 1517; Pervy.se, 1390; 766; St. Jooris. 325; St. Ricqniers, 248; Slavele. 1311; Slecnkcike, 857; Vinchem, 586; Wulpen, 1018; Wul- veringhem 1019; Zoutenacy, 25. van hel arrondissement Di xmude, was 49.279 personen. 24,366 man nelijke en 24.913 vrouwelijke. De bevolking i was Dixmude. 4,112; Beeist. 1,315; Bovc- Wij lezcii in den Postrijder van Ton geren De inwoners van Tongeren hebben over eenigen tijd met groote verbazing ten volksschrijver, vernomen dat een professor van ons -«im- atheneum zich had doen aannemen als j lid van eene vrijmetselaarslogie. Vandaag vertelt men dal er in bet- zelfde atheneum een ander professor is i die weigert zijne kinderen te laten doo- pen. En T zijn zulke mannen die gelast zijn de kinderen der burgers op te voe den en hun les van godsdienst en zede- ieer le geven ECechterlijh.e EEronijk. VerscEsilIifife tijdhigen. Een koninklijk besluit van den 29 Au gusti verleent de volgende pensioenen 660 fr. aan vrouw Amelia-.l ustine La- have, weduwe van M. Alois Carlier, go- meenle-onderw ijzer te Eggcwaertscnppclle; lezers reeds welen, na eene langdurige I 62 fr. aan vrouw ndelaïde V.mdenkerck- hovc, weduwe van M. Amand Vcrmcerscb, zangmeester in dc lagere gemeentescholen van Dixmude. Een koninklijk besluit van den 6 Sep tember verleent eene tweede en laatste hulp- sotn van 5000 Ir. aan de besturende com missie van den beu ristoon weg van Veurne, langs Bulscamp en Moeres naar de Iran- sche grenzen. Do Moniteur deelt den uitslag motie van de prijskampen tussehen de leerlingen der middelbare scholen van den Slaat in 1883. Noch in den prijskamp voor vlaani- sche taal, noch in den algemeencn prijs kamp heeft tie middelbare school van ccil’i OIHlPI'H'lleldi!»K bcKoiiivn, in- I tegendeel in de vlannsche taal heeft de leerling Lodewijk l/hoir, tier middelbare school van Nieuport, den 2" prijs behaald onder do leerlingen van het 3’ studiejaar, met 68 punten op 100. on Leo Roclandts. leerling der zelfde school, den eenigen prijs. Ait. 1. Er wordt oen nieuw model t van postzegels, met onze beeldlenis. inge richt, voor de waarde van 10 centiemen en daarboven. Art. 2. De waarde en de kleur der postzegels van dit model, alsook hel tijd stip hunner uitgifte zullen bepaald worden door onzen minister van openbare werken. I u Art. 3. - De tegenwoordige postze- I gels van 10 centiemen en daarboven zullen voortdurend gebruikt worden tot volledige uitputting der bestaande hoeveelheid, r Een ministerieel besluit daarop volgende, stelt de kleur der nieuwe postzegels vast .- 1 centiem, résida; 2 centiemen, geel; 20 centiemen, blauwachtig grijs; 25 centie men. blauw; 50 centiemen, violet; 1 frank, lila; 2 frank, bruin De nieuwe postzegels zullen met 1 Janu ari aanstaande uitgegeven worden, doch de beslaande zullen tot uitputting in voege blijven. Uzerenweg. Te rekenen van I Oc tober aanstaande, worden verscheidene treinen afgeschaft on de verirekuren van andere gewijzigd. Zijn afgeschaft de treinen vertrek kende van Gent naar Duinketke ten 10 u. 20 m. 'g morgens, en van Duinketke naar Gent ten 6 u. 8 m. ’s avonds. Dus de treinen uit Vcurne naar Duinketke van 12 u. 18rn.’s middags, en van Veur ne naar Gent ten 7 u. 15 m. 's avonds. Dc trein thans uit Duinkerke naar Gent vertrekkende ten 11 ure 's mor gens wordt tussehen Adinkerke en Dix- mude gewijzigd als volgt Adinkerke, aankomst ten II u. 43; vertrek ’s middags; Veutne, vertrek ten 12 u. 15 m., Avccappelle, 12-23; Oost- kerkc, 12 32; aankomst te Dixmude, mude, 1241; verlrek, 12 11. Dc licit! van Oostende naar IJpor, ten 2 u. 13 m. na middag, woidl afge- schalfvan Cortcmarck naar IJpcr en zal uit Oostende naar Cortematck vertrek ken ten 3-37, om ten 4 34 te Cortc- mnrek aan te komen; Dc Hein uit Oostende naar Cortematck van 8 tl. 4 m. ’s avonds, zal 3 minuten later vertrekken en te Cortcmarck aan komen ten 9 u. 0 m. Dc vei ireknren tussehen Dixmude en Nieuport-Baden woiden ais volgt ver anderd Nieuport Baden naar Dixmude. ten 6 33; ’s inorg., 8 58; 11 32; 1-53 na mid.; 3 54; 6-03; 9-53. Ter gelegenheid der sluiting van Adinkerke-Kei mis, zal crZondag avond, ten ure, een allerprachtigst vuurwerk afgeseboten worden, dooi eetien er varen, beroemden en gelneveteei den vuurwerk maker. Zondag heelt men uit de Nieuport- vaait te Slype, hel lijkje ópgetrokken van de driejarige E'.lisa Viaene, die cr den vi ijdag ingevallen was. De jus ilie heelt zich zondag naar Wcstkerke begeven om een onderzoek te doen over eene mooidpoging ge pleegd op Eugenia Sabbe, oud 21 jaar, die zich in zeer gevaarlijken toestand bevindt. De vermoedelijkc dader is aangehouden. Z. 11. de Paus Leo XIII heeft, ter gelegenheid van hel leest van den 11. Rozenkrans, eene encycliek openbaar gemaakt. In dit stuk wijst de Paus op de noodzakelijkheid om van de 11. Maagd het einde dei kwalen le vragen die op de Kerk wegen. Hij somt de weldaden op welke (Ie katholieken se dert den slag van Lepanto, aan den Roo- zenkrans verschuldigd zijn. Hij besluit en beveelt dat dit jaar in de ganschc katholieke wereld de plechtigheden van den Roozenkrans met bijzondere gods vrucht en godsdienst pi acht gevierd worden, en dar, van den eersten dag der nanstaar.de maand October tot den tweeden der volgende Novembermaand, oveial in alle parochiale kei ken, ten ten minste vijf tientjes van den Roozen- kraus met de Litanie van l.meiien god- vrm of d<* Kamers de noodige gelden ziilh'11 a slnnii dat is eene andere zaak, welke niet i* onderzoeken hebben. ,0- Wederom hebben wij eene ni°'b ging te Brussel aan ‘c stippen, morgend had zekeren D... oud 69 J t Al dc huizen die eene vlag bezaten, in gelukten ecu I lieten ze, ten teeken van rouw, halftop f j hangen. Op geheel den dooriocht waren de*officiële’scholen! Leve het de stadslanteernen met reps behangen. Geheel bet vlaamsche land, was bij deze lijkplecbligheid vertegenwoordigd: Vlamingen uil alle steden cn gewesten des lands; Vlamingen van alle denkwij zen waren daar vercenigd om eene laatste hulde te brengen aan den groo ve! leent dc 11. Vader eenen aflaat van 7 jaren en van 7 maal 40 dagen telken male aan allen die binst den gcsleldcn tijd de openbare lezing van den Roo zenkrans bijwonen, cn eenen vollen aflaat, aan hen die binnen den gestelden tijd ten minste tien malen dezelfde oefe ningen zullen doen en gebiecht en gecommuniceerd hebben. De laatste schepen der vloot, d>® jaarlijks uit Duinkerke vaart, om ge durende den zomer op de kusten van Island op vischvangsl te gaan, zijn se dert eenige dagen in die haven terug gekeerd. Er waren 97 schepen vertrok ken; 91 keerden weder, 5 vergingen, maar de manschappen werden gered; slechts een is met man cn muis ver gaan. De ckwipagic van dit laatste be stond uit 18 man. Minister Rolin heeft aan de gou verneurs geschreven dat zij in beroep moeten gaan legen al de benoeming'11 van gemeente-sccretarissen die hun niet aanslaan. Zoo wil Rolin reeds een recht aan de gemeente ontfutselen zonder wettige reden. Het moeten dus al geu zen zijn die tol secretarissen mogen be noemd worden. En dat gebeurt i» T land van 't vrije geweten.... In Holland zit hel ministerie ook met ecu tekoil in de kas 13 I Smn* Hoen guldens! dank aan de laatste geuzenschoolwet aldaar in voege gfl* bracht tegen den wil der katholieken en protestanten. Overal eender de geu- zcrij als zo maar in de kas kan zilt®n met hare lange vingeren, dan is T volk-. I gered! I In Franklijk groeit het budjetair de ficit van jaar tot jaar. en om zoo le zeggen, 1 I van maa nd lot maand aan. Tot nu lo<- reeds, beloopt hel tekort van decs jaar 44 mil- I lioen. Gedurende de maand Juli alleen bc- droeg dc opbrengst der onrcchMreeksclic I belastingen en inkomsten 13,300,000 fr. inindtrdan de schattingen. Inkusseering van koepons. Eei larg zal in den Moniteur een besluit verschijnen, welk al dc postkantoren, waar geene agen ten dor Nationale Bank zijn, zal gelasten met de inkasseering der koupons van staats* en stadsschiilden, mits een recht van eeu’p! centimen per koupon; liet minimum is h1’' paald op 2 centiemen per 3 frank. Dc’c maatfegel waardoor het gouvernement hoopt cenigc duizende franks le winnen, zal e groot gemak zijn voor de dragers van lit* '- van Staal en steden welke op den buit'11 wonen, die heden verplicht waren hun>1C koupons aan wissclagcntcn le sturen of 111 betaling te zenden aan personen welke groote steden verblijven. Woensdag worgend heeft ten sla'1' huize, le Brussel, de trekking plaats g1’'1'" voor de miliciancn die 200 frs. gestort heb* ben voor de loting en die er in gelot zij11, 1515 milicianen moesten vervangen wor* den; het gouvernement maar 727 mann®1* le zijner beschikking hebbende, moeten f 788 voor den 1 Januari zich zelvence, plaatsvervanger bezorgen of persoonlijk dtc nen. Hel is evenwel mogelijk dal hel goU vernenient nog voor diedagtcckening ph*15 vervangers zal vinden. 1‘ensionuaat. Moorslede, de ho'-6' ste cn de gezondste landstreek van Vla-111' deren, heelt een vermaard pensionnaat v°01 jonge dochters; het onderwijs wordt geleerde meesteressen gegeven, en de iu 0? is wonderlijk klein; niemand kan zijn km' t’huis houden voor minder geld. Ondertiardsche ijtcrenweg te Brussel Over cenigc jaren is er veel spraak g1’’ weesl van h< l bouwen van eenen onder '•o'1' scheti ijz.erenweg le BrusMd. Sedert <1,'1’ dit ontwerp weer ter studie g, bracht U h1’ bestuur van bruggen cn wegi n. dal burgerlijke werken un nieuwe bebouwing1", ir. zijne bevoegdheid lieifl. is m< l de efi-lc studiën van dit kolosaal werk bigonnon- In geval dit ontwerp cens ter uitvociit’c gebracht woidc. zou dit reusachtig wf|K' met de kaaiwrrken van Antwerpen. als°°. met het vermaard justitiepaleis van Bru,-' een der grootste werken wezen, welk 1 j Belgie zullen uitgevoerd zijn. t Volgens hel plan zal de honldstalie u' midden der stad komen cn zij zal in J binding gesteld worden met het pah’15 'n|.. den koning. De studiën zullen veel lij'1 ....ui,; i.iKcuen gou- deren cn ,]p kosten van dit groot werk clitig alle dagen gebeden worden. den op 50 69 millioen geschat. Dl Z. 11. keurt ten hoogste goed dat cr in j ondernardsche ijzerenweg wel nuH'S lS(oP- de sleden, dooi hel broeder-chap van 1 v "——Hen den Roozenkrans opcnbaie om-gan-cn vrijdag beval een zouden gedaan worden. j ten slotte en tot meerdere r- diging van dc algemeene godsvrucht. ven door het brons heeft zien vereeu wigen? Itoch neen, hel leste woord is hier niet toepasselijk. Brons kan vergaan, doch zijne schriften nooit: die zullen veorlleven van vader tot zoon, van ge slacht tot geslacht cn altijd dc herten der Vlamingen roeren en verrukken. Conscience’s dood was de waardige bekroning van zijn leven, het gods- r Ramscappello. dienstig gevoel, dat in al zijne schriften R>ci|lliei's- 248 doorstraalt, was een der bijzonderste kenmerken des grooten meesters. i 'ullllrillul1* ‘U1; Reeds over eenige weken ontving hij, I c'.°_ 'Pn met slichtende godvruchtigheid, de 'Ill. I j, Sakramcnlen, cn weinige dagen voor' di'rVs gemeenten zijn afsterven werd hij nog met hel T' i," Brood der sterken gesterkt voot de kerke, 1,164; C mskerke, 602- Cl ■reken, groote reis naar de eeuwigheid. 4,109; Cortcmarck. 4,381; Cotifkelaere, 4,981; Eessen. 2.018; Ilandzaenu-. 2.786: Zondag heeft de begraving van Con- i Keyem, 1.235; Lampcrnisse, 191; Li-ke. dg i 1.384; Loo. 1.766; Merckem, 3 304; Nieu- j cappelle, 753; Noordschote, 614; Oost- 1,402; Reninph", tl*" e/"v 11 rvl O IA I.PVA 11 ■CZJZTI—-- Zijn door dc korrcktionncle rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 8 September. Lehouck Dc- sidciius, zonder beroep, te Veurne, tot 5 fr. boet of i dag gevang, voor vischvangstdclikt. I.ynccl Amand, werkman te Dixmude, tot 3 maanden gevang, voor slagen en wonden. Vanhoorcn Edmund, werkman te Vtadsloo, tot 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor slagen en won den, cn tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Jacques Alois, herbergier te Clcrckcn, tot 26 fr. boet of 8 dagen gevang, voor de geboorte zijns kinds niet aangegeven te hebben. Zitting van den to Sept. Vandepoclc Robert, werkman te Vtadsloo, tot 2Ó fr. boet of 3 dagen ge vang, voor inpalming van den openbaren weg. Vanbraband Jozet, herbergier te Zarren, tot 8 dagen gevang cn 26 fr. boet, voor schennis der zeden. Lehouck Hippoliet en Verstraete Erans, werk lieden te Veurne, elk tot 20 fr. boet, of 8 dagen gevang, voor slagen cn wonden. Volckaert Ivo, landbouwer te Keyem, tot 26 fr. getrokken \OOI het gdCn lltt... boet of 8 dagen gevang, voor slagen cn wonden. Dixmude nanr Niouport-Slfld Cf) iNieil- 1 port-Baden, ’s morgens, ten 7 48; 9-50; 12-48; 2-40 ua middag, 4 53; 8 27. UII'U I ,1.11 Jir wei HUH'n I]

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 2