I i I I 1B1 8111 met S5 tts-cn iï cenlinrcu Openbare Verpachting der goederen toebehoorende aan het Bureel van Weldadigheid van Rous brugge-Haringhe, voor eenen termijn van negen naeen volgende jaren, in te gaas den 1 October 1884, bestaande in H. 30-71-09 G. ZAAILANDEN, S3 B M S HERBERG- ES LOCIESTGERIEF BENEVENS 50 KARNAVALKOSTlilKIEH te Veurne,au Due de Brabant, bewoond door de echtgenooten Destoop-Sinaeve. r I VERKOOPING I Openbare Verkooping IN EENE ZITTING zijn gebruikt o aan Ie Boomprijs fr. 130 00 le Dixmude, nummer 185a. na bij Vrijdag 3$ SepfcBU?>rr 1883, van KANTOOR van Deurwaarder PIERRET, Appelmarkt, N’ 1 TE VEURNE. KANTOOR van Mter Benoit VANDENBERGHE, NOTARIS; te Rousbrugge-IIaringhe. KANTOOR van den Notaris DE CAE, te Veurne. Boterweegschaalstraat, N° 10. I Vrijdag 21 September 1883, om ure juist na middag, te Wulvcriu- ghcm, in het Gemeentehuis, LICITATIE-VERK00P1NG van Een onlangs geheel herbouwd Woon- huiz.eken met stal en 1 are 7 cent. Erf, te Wulvcringhem, laatst gebruikt door de wed" Pieter Vantoortelbiom. Aanslag met de geld telling. STUDIE van den <VotariM W/S Wra’c. TE DIXMUDE. (ober 1889, de lasten. 16" 83 aren gras, te Woumen, sectie C. Openbare Verkooping in éétle zitting, met liisschenkomstvan bevoegden heer Vrederechter, van Koop I. Perceel BEBOUW DEN GROND en BOOMGAARD, le Leysele, zuidoost van de Cla- choire, sectie D, grootste deel van nummer 109a, en erve van 1091», groot 38 aren 64 centiaren. Besproken Boom-en haagprijzij fr. 380-00 Koop 2 18 aren 94 cent. GRAS LAND, gelegen te Leysele, noord aan T voorgaande, sectie D, nummer 107a en kleinste deel van nummer 109a. Boom- en Haagprijzij, fr. 140-00. En koop 3. Partij ZAAILAND, gelegen te Leysele, west aan koop 1, gioot 1 hectare 12 aren 80 centiaren, bij kadaster sectie D, nummer 111. Boom- en Haagprijzij, fr. 87-00 Al gebruikt door Charles Vanryssel, tot 1 October 1883. Donderdag 30 September 1883, om 1 ure na middag, ten sterfhuize van sieur Ludovicus-Angclus Lenoir, te Adinkerkc-Panne, van W EN AG i E-GOEDEREN. Woensdag 30 September 6 883, om 3 ure stipt na middag, ter gehoor zaal van den heer Vrederechter, op bet Stadhuis, te Veurne, vau Gemeente Vinchem. Koop 1. Perceel ZAAILAND, groot 43 aren 91 centiaren, bij kadaster sectie A, nummer 203a. Boomprijs, fr. 50-00. Koop 2. Perceel ZAAILAND, groot 30 aren 7 centiaren, bij kadaster sectie A, de oosthclft van nummer 246 en het middendeel van nummer 232a. Boomprijs, fr. 44 CO. Koop 3. Perceel ZAAILAND, groot 50 aren 7 centiaren, bij kadaster sectie A, weslhelft van nummer 246, en wcsl- 'deel van nummer 252a. 'Boomprijs, fr. 50-00. Aanslag mol de geldtelling. Met tusschenkomst van den Notaris DE CAE, te Gyverinchove. 1 Hiii*K<-rliJke (Stand van Veurne. Geboorten. ll.Dcrycke Homerus, z. van Paulus en Engelbrecht Ludovica. Nieuportstraat. 13. Pinson Bertha, d. van Karei en Folley Solia. Binnenpalen. 14. Van- dammo Lucia, d. van Dcsiderius en Guyot Maria. Zuidstraat. Huwelijksaankondigingen. 16. Van Lielïeringhe Victor, wiel- prnngeluitor 10 Vourrio, mot Dubois- Ma fia, zonder beroep, le Luik. Sterfgevallen. 13. Dcsaevcr, 2 m. 17 d. Zwarte Nonnenstraat. 'U Blonderilag 33” September t»83, om 2 ure juist na middag, ten Stadhui- ze, te Rousbrugge-Haringhe, WEIDEN. BOOMGAARD, MAAIGRAS en een bebouwd HOFSTEDEKEN, gelegen in de gemeenten Rousbruggé-llarin- ghe, Proven, WatouStavele, Crombcke, Bcveren en Rexpocde. wonende rue du Bois-Sauvage, 10, twist meteen meisje, genaamd M... van Italiaan- schen oorsprong, waarmee hij sedert ge- ruimen lijd betrekkingen aangeknoopl had. Ten gevolge van dien twist heeft het meisje vijf revolverschoten op D... gelost. Deze w rd getrotleu aan het hoofd en de handen. Zijn toestand is zeer bedenkelijk; het meis je M... is naar de gevangenis gebracht. Broedermoord te. Meirelbeke. Een bloedig drama is woensdag te Meirelbeke gebeurd. Eenigc jaren geleden werd een inwoner dezer gemeente tot 20 jaren ge- vangzitting veroordeeld, om op den veld wachter geschoten le hebben. De man heeft eenigen tijd geleden het gevang verlaten cn was teruggekeerd bij zijne vrouw, over wier gedrag, tijdens zijne opsluiting, bij weldra aardige dingen hoorde. Naar het schijnt had die vrouw tijdens de gevangzitting Laars mans schuldige betrek king m gehad met dezes broeder De man werd door eenigc welmecnende geburen van A tot Z over deze betrekking iugelicht en is woensdag na middag, rond i ure. zijnen broeder gaan vinden en heeft hem met een mes eeuc doodelijkc wonde topge- bracht, waaraan de ongelukkige overleden is. Dc broedermoorder is aangehouden en ter beschikking van het parket gesteld. Bekwaamheid in de werkplaats. Ten einde goed werk te kunnen leveren, moet de werkman eene goede gezond heid genieten. Zoo lange werkuren in benauwde vertrekken zijne hand ver zwakt en zijn oog verduisterd hebben, laat hem dan dadelijk alvorens eene organische storing zich voordoet over vloedig Hop-Bilier gebruiken. Zijn ge stel zal er door verjongd, zijne spieren gesterkt, zijn gezicht scherper cn zijn geheel lichaam zal sterker gemaakt worden, zoodal hij meer krachten zal hebben om te werken. Koop 2. 11. 1 38-15 G. WEIDE. Boomprijs, 660 fr. Koop 3.— H. 0-56-10 G. ZAAI LAND. Koop 4. II1-32-43 C. ZAAI LAND. Koop 5. II. 1-82 42 C. ZAAI LAND. Woensdag 24 October 1883, om 3 ure na middag, in het Hotel de France, bij trouw de weduwe Vandam- me, Stalieplaats, te Veurne, Openbare Verkooping van ■X Koop 1HOFSTEDE Ka met II. 2-12-19 C. Grond van E**gebouwen, hofplaats, hoving, boomgaard en weide. Boomprijs, 620 fr. cn Zaailand, oost aan T voorgaande, gebruikt door Karei Maeleveys, eigenaar der gebouwen aldaar, zonder recht van pacht, mits fr. 219-06. Koop 3. Zuid aan koop 2, II. 1 1281 Zaailand. Koop 4. Oost aan koop 3, 97 aren 44 cent. Zaailand. Koop 5. Oost aan koop 4, 88 aren 36 cent. Zaailand. De laatste drie koopen zijn gebruikt door verscheidenen, zonder pachtrecht, mits 675 Ir. bij jare. Woensdag 3tt September fl©83, om 1 ure na middag, '«z-je '0 sjarrBn hm-: van Door ’t ambt van den Deurwaarder PIERRET, woonende to Veurne, Appelmarkt, N’ 1. fr. 194 24. Kosp 2. IE I- 31-60 C. Weide t Pieter Boonefaes, te Leyscle-doip, Ten zelfden (Inge, om 4 ure na middag, omniddelijk zelfden koopdag, in do Kursaal, sieur Frans Lenoir-Timmerman, te Adin- kcrke-Pannc, OPENBARE VERKCOPING van GROND en AKKERLAND, te Adinkerke-Pannc, zuid aan den steen weg van Veurne naar de Noordzee. Laatst gebruikt door vrouw dc wed" Lenoir. Thans onbewoond. Aanslag met de geldtelling. Donderdag fl a October 1883, om 3 ure na middag, in het Hotel dc France, Stalieplaats, te Veurne, OPE BARE VERKOOPIHC VAN: Gemeente Nieucappelle Koop 1. IL 1-41-10 C. Weide,, bij den Olifantmolen, gebruikt doo Frans Dewaele, tot 1 October 1884, mits n z a z j om 3 ure na middag, ter bei berg 3° 87 aren 80 centiaren Zaailand, te Gaeskerkc, kadaster sectie B, num mer 123. Gebruikt door Van Peperstraete, lot 1 October 1890, aan 190 frank ’sjaars, vrij van lasten. 4° 1 hectare 40 aren 45 centiaren Zaailand en Maaigras, te Caes- kerke, sectie B, nummers 100a, 101a, 103, 102, 112. Gebruikt door F. Deceunycck, tot sebeeren van den oogst 1891, aan 1-48 fr. ’sjaars. endoor F. Hosten, lot i gelijk tijdstip, voor het land, en 1 Oc tober 1891, voor het maaigras, aan 100 frank ’s jaars, boven de lasten. 5’ 61 aren 41 centiaren Zaailand, te Caeskerke, deel nummer 111, sec tie B. Gebruikt met restant van nummer 111, toebehoorende aan de kerk van Caeskerke, door verscheidene, tot 1 October 1890, aan 235 fr. ’s.jaars, vrij van lasten. 6° 1 hectare 80 aren 80 centiaren Maaigras. te Caeskerke, sectie A, nummers 213, 214. Gebruikt door Charles Vandewoude, tol 11 November 1884, aan 300 frank ’sjaars, bóven de lasten. 7° Eene Vetteweide, te Lamper- nisse, groot bij kadaster seklie A, num mer 111, 2 hectaren 88 aren 20 centi aren. Gebruikt door P. Schipman, lot 11 November 1883, aan 850 fr. ’s jaars en de lasten. 8" Eene Welde, le Caeskorke <£E>5> Dlnsilftg 35" September om 3 ure na middag, in Eu-t vnEiM-xticïu.rsiTr, ElixntjK tte. van 1" Eene Vetteweide, te Caesker ke, kadaster - sectie B, nummers 188, 189a, groot 2 hectaren 69 aren 20 ceu- liai en. Gebruikt dooi H. Deceunynck, tot 11 November 1890, aan 675 frank bij jare, boven de lasten. 2° 6 hectaren 44 aren 80 centiaren- Vetteweide, Landen en Maai- grazen, te Caeskerke, kadaster sectie B. nummers 183a, 126a, 125a, 124bis, 18 Ju, bis, 110. Gebruikt door F. Deceunynck, lol sebeeren van den oogst 1891, vojr de landen, en II November 1891, vair de grazingen, aan 115 fr. ’sjaars. boven dc lasten. TE HOMPEN eene welgelegen HOFSTEDE met H. 27—48—05 G. Gras- e:i Zaailanden, gestaan cn gelegen in dc gemeenten Sieenkerkc cn Buls- camp. Gebruikt door Henri d'Hondt. Inlichtingen le bekomen bij den heer LÓISEAUX. (rue dc Spa, 61), te Brussel, cn bij den Notaris DE CAE, te Veurne. K A N TOO R van den Notaris O H3 M H IL E, te Wulveringhem. Boomprijs. 105 fr. Gebruikt door sieur Francies De waele, le welen de zaailanden tot 1" October 1884, de weilanden tot 11 No vember daarna, en de gebouwen tot 1“ Mei 1885. o- neue weiae, te caeskorke en Oudecappelle, kadaster van Caeskerke, sectie C, nummer 109a en Oudecap pelle, B, nummer 182a, groot 2 hect aren 14 aren 80 centiaren. Gebruikt door R. Dehouck, tot 12 No vember 1889, aan 435 fr. bij jare cn dc lasten. 9" 1 hectare 37 aren 80 centiaren Maaigras, in Oudecappelle, sectie B, nummer 181. Gebruikt door Thomaere, aan 325 fr. ’sjaars, boven de lasten, tot 11 Novem ber 1889. 10° 35 aren 70 centiaren Land en Bebouwden Grond, te Caeskerke, sectie C, nummers HOb, 110c, HOd. In cynspacht gehouden door D. Hosten, tot 30 September 1929, 120 fr. ’s jaars, boven de lasten. 11° Eene Vetteweide, te Oude cappelle. sectie A, nummer 195, groot 2 hectaren 34 aren 40 centiaren. Gebruikt door weduwe Fr. Portier, tol 11 November 1891, aan 600 fr. bij jare, boven de lasten. 12" 72 aren Maaigras, te Fessen, sectie A, nummer 322. Gebruikt door L. Zwaenepoel. tot 11 November 1886, aan 250 fr. ’sjaars, boven de lasten. 13° 85 aren 60.centiaren Maaigras, le Eessen, sectie A, nummer 479. Gebruikt door Ch. Louis Mahieu, tot 11 November 1891, aan 250 fr. ’sjaars, boven dc lasten, 14° 84 aren 80 centiaren Maaigras, le Vladsloo, sectie E, nummer 223a. Gebruik! door Vanderper, tot 1 Octo ber 1883 aan 55 fr. ’s jaars en de. lasten, 15" Vier Huizen en 1 hectare 7 aren 66 centiaren Land en Drijfgras, te Vladsloo, sectie E, nummers 263c, 264a, 264b, 264c, 265, 281, 392a. Gebruikt, dooi H. Decock, tol I Oc tober 1889, aan 225 fr. bij jare, boven 80 centiaren Maai- nummer 798. Gebruikt door E. Swaels. tol 1 Octo ber 1891, aan 140 fr. ’sjaars en de tu ten. 17” 77 aren 40 centiaren IJaai- gras, te Reninghe, sectie B, nummer 35. Gebruikt door Ch. Vandewoud‘>. ie Nieucappelle, tot 11 November L-. aan 150 fr. ’sjaars, boven de his'.ei 18“ 46 aren 70 centiaren r aailund, te Pervyse, sectie A, nummer.3’ Gebruikt door Ekelson, tot rei <-ii van den oogst 1885, aan 166 Ir ’sjaars en de lasten. 19" Een Woonhuis en 3 aren Erf Noordslraat, sectie A, 1 KOOPDAG f r 'j i'l Gcmrt'Ble tVleiieappelle, bij den Olifantmolen. fr O Is E IsF S jfs. S

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 3