Onroerende Verkoopingen. T er LU 2 r Bericht aan de landbouwers Cecilien Vaudamme, iwpiHairr. livv ivelice, 2 schponé Wagens met ijzeren as. waarvan een met stnal beslag en een kassander met breed be ten bij August Evciaert- H- i NAAR AMERIKA. O 03 w b fig i r I S I r X is a’ u as szwti n? kk. t it - Petrus Lamoote gediplomeerde en gebreveteerde hoefsmid, te Jlouthem (Veurne), t- H II E U K E N. m ÏH:MESMIER, We tó, 3, IWtltll WIFI, U ARE GFMBIinDSPILIFJ gezi'id Stttii<5ar< C* pillen. (D .11 veringh<,'in«iioi*pplnats Amerikaansche Stooinvaart-Maaischappij, verttekkeude iederen I K A N T O O II van den Notaris CAI*KI^K, te Watou. LU LM Lil T T O LU Z CD O _l ff Q LU ff LU LU Z LU ÜD o rj N 3 UI w t-1 O o LU GUSTAAF RiETVELT beveelt zich in de gun-1 van le l publiek als MENU! MONCAREY, Uit der hand to koopen Een gerieflijk Woonhuis, nu ten dienste van herberg, en geschikt voor alle stielen, Te koopen of te pachten s lepeleegden, ijzeren bartieren, galenlen. schoone sloven, ménagëren. buizen voor wateringen, pompen, alles afgezet volgens de stukken. Les PIANOS de Derdeyn et fils it Roulers, 1 soul fabriipiés sur 1c nii'nie pied que cmx des bonnes maisons de E^nriw dl d'Allv- magiie el cofliml un tiers dc moins Pianos neufs ib puts 525 !i 2000 francs. Valentin COSSKY, i t R C - ft - U's.’ P 5/1 VEIa:,n (’c Pe,sooncn i fiial hl 'tlc ,en Ke* sSlvJls e volge van overdaad 1 misbruiken der jonkheid, aan ver- aan vroegtijdige 5-00 hopbittbr m c? sn S 1 n Uit der hand te koopen t Wekelljksche direkte Maildienst naar NEW-YORK EN PHILADELPHIA met de prachtige, eerste klasse stoomschepen der Nedet Itmdscli- 1 If NI" 48. Veurne. heeft. De nieuwe ij l allen verkrijgbaar tier cominisicn %oor wollen, tijden uf ku- (*i*LKK?rjj 3 00 I i'f briiikrn 4 hal! wil. 62 t bliiu. 3 00 3 00 1-00 1 -00 m co tO s 5 CQ sleld als volgt Tarwe. H>gg“. Brotien Erwten Suciicen. h-4 100 kilog. a pq Q 2150 a 25 50 -a- -a- -a -a - -a- -a -a- -a -a 23- a 26 50 a- -a- -a- -a a- -a- -a- -a- a- j ervaren 1 gespi I/économie culinaire. Hel spaarzame Keukenboek. La patisserie de ménige el les confitures, Le livre de la fine el de la grosse Charcuterie. Les 52 menus <ln gourmet. La Cuisinicre. Het Keukenboek. Molenaar t« Wulveringhem, maakt het geëerd publiek bekend dat hij Voorlaan geen ketswerk meer zal doen, maar van lirden af zal malen voor het publiek, en zal dus de granen zelf moeten bijbreu- g n en afhalen. D'heer Cii. HKOUCKI!, le Schoore- Spermalic, heeft de eer IT.d. le bcrichti n dat zijne zonen, als voorgaande jaren. ccnige iler schoonste en zuiverste partijen Z.VAI- TAHWF, in Engeland op stam uangc- Te bevragen in de .\nble Rose. Een Kcrivttiik un onlangs nieuw gebouwd Huis met ert, in <lc Zwarte Nonnenstraat, n„ .0, alhier. Tc bevragen bij den drukker dezes. Xïl'.V v lAGTeetirn MlI'ltH 1ST bij Maiisky Sex.yvk, bakker, Ikinncslraal, V f Garantie trois ans sur faclurc. I - n Harmonium*, deux pédales, depuis i spoedige b.-diemug de gunst ■140 francs. 1 Grande fncililé de paieme.nl Vente h tor mes. Accords et reparations dans lont le pays. Violona depuis 14 francs. Cor des de violon ;i 6 francs les 30. Verwen, ontvlekken, in tlroim vvnMHclien. tc Vcurne, fjrl.cU zich met <lrn ontvang»! «Ier cominisivn bel vprxxon wi uIe nl-tch V n toenen stoffen, zoowel mans- als vrouwL lint, enz door het huis ito Kokntges, J stia.il, 13. te lïruEr lullen gedurig sl.den bij hem berustei de lijn. Al de.-everfd.» sloflcu woiden binnen de 15 dagen terugjesondcii. Bij deiü verweiij is een bijzonder werkbuis voor de Wasscherij in t droog fjevoegd. Alle vrouw- kleederen in zijde, wolle, pane, pels, alsook adc manskleederen zullen gewassehen worden zonder hel minste los le doen, hel leedeis e kleur te veranderen of de stoffen te dom krimpen. Al de artikelen zullen mei zoig bebaddcld worden eti icjci» allcigemutij’dste prijzen. 8 V r U/h en t slapping tier zenuwen, vorkwijning. min niachlclooshekl. Ik wil hun kosteloos ecu middel mi ge nezing zenden. Dit geneesmiddel is ml- i gevonden door eenen missionnaris in Zuid Amerika. Zend eene enveloppe met I uw adres aan tien eerwaarden Jozet T. 1 IN KAN, si Minx I), Ni w YuitK.cily U.S.A. IV* 1 te V m-iir. maakt imt publiek kenb .ar <lal hij voorla in i zijnen stiel voor eigene rekening zal uit oefenen. Hij hoopt tluor zijn go.-.l werk en vI van hel publiek le g.mi ten. schoenmaker cn koop man in kolen, bij de i nart zijne kalanten weten dat hij zijnen handel in ten voortaan vandc beste soor ten van echte inlandschc (Monssche) cn Engclscho kx» kilos, aan allervoordoeligste prijzen. Goede cn spoedige bediening op kommandc. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. heeft de eer het publiek kenbaar te maken dal hij zich gdasl met het maken van schoone gewaarborgde ijzeren ploegs cn t. V s ‘Eb I, enz. ge- i V» ri«’kru V'»1kon»ene gr- rtiii’» np «Iric nu.in- <l*u lijd. Iicwi’xrii duur 12.00'3 c» 11ifi' ulcn. De m<»ei- lijk^lr bi ukcu worden Iri u;»gidu>ud»*n met bel grootste (’••mak i«*ktr dr> vrouwen, doorzuk king der l>4 irmorrirr. «rtirzrn ponder ring (prsuiirc) Onmiddrlijk \rilichiiiR Enne g. diplom erde dame is emu het jfrAlirbl gr- brchl J \V\!’.ïlf»E(»ERS. brrukbHiidniMkrr <b*r h«»«pi- cn v-in hrl niiiinihiulriir rn iiddcr v«iu versrlmidriu*<u d n’, viMir v<*| di<*uU«*ii .t ill b'd mriisidi- (folll luw -4(J|I Grol'VLA ATS. 35, \\TWinVK.N. kucht hebben, en dal zij dezelve mei volle betrouwen en waarborg direkl uil de stoom- boot zullen afleveren. L'iatst bewoond door M. Cb. Vande- womle. nu vtij van gebruik. 20“ Zestien bezette Schuldvor deringen. bedragende te zanten in ka pitaal 53.100 fr., gevende meest allen eenen intres! van 4 1/2°/. ’sjaars, en bij gebrek aan lijdelijke betaling. Alles verdeel 1 in 41 koopen. Inlichtingen te bekomen bij den No taris WATJTERS, te Dixmttde. I slag, le koop - Gornille, le Vcurne. /tukker, Xoordstraat. 41 thoek der Snnssestru.it), |)t' nieuw? uitgaven der welgekende Wer- ken van Gamierlier. zij i allen verkrijgbaar j van fr> r.(10 VIurktpi’ljM vun Veurne» per 100 kilos. 12 Scpicmb. 19 Seplemb. Tarwe, I ld. nieuwe 1 Rogge j Sucrioen i ld. nieuw I Haver ld. nieuwe Boonen Nieuwe Erwten Vrij» nd» i. eléen het meerderen deel d''' l'aiJ.cr::, te rekt i.< n tan morgen, het brood ztJ.'en verkoopeu Bruin per 1 1,2 kilo. 50 c' 7oo gij een man van zaken of werkman zijt, door trwe dagclijkscho bezigheden afgemat, vermijdt opwekkende dranken en gebruikt MOF»-BITTEn, Zoo gij letterkundige zijt, werkende tot midden in de nacht, en zoo gij uw geheugen en geheel uw zenuwstelsel wilt verfrissche i gebruikt MOF»-BITTEK. Zoo gij lijdt aan verstopping of to veel gedronken nebt ofwel u aan overdaad hebt schuldig gemaakt, gebruikt Zoo gij getrouwd zijt of niet; jong of oud, rijk of arm en op het ziekbed zijt uitgestrekt, gebruikt HOPBITTER Wie gij ook zijn inoogt, waar gij u moogt bevinden, wanneer gij een zuiverend, versterkend cn opwekkend middel noodig hebt, neemt eeno flcsch HOP-BITTER die u meer goed zal doen als 100 francs voor andere medicijnen uitgegeven. Zoo gij lijdt aan verstopping, lendenpijn of zick-tcn der waterloozlngsorgancn, pijn in de maag, in do ingewanden, in het bloed, in de lever of do zenuwen, gij zult genezen door het HOP-BI'A’TlJR Zoo gij lijdt aan opgeblazenheid, rhumaliek of jicht of indien gij u slechts on gesteld zwak of ontmoedigd gevoelt, beproef het. Vraagt aan uwen apotheker Dit Bitter kan u het leven redden, zooals hel dit reeds aan velen gedaan Ber-Street, XonticB, w Juni tSM. Am do nop-DiTTiut o*. Mijne Heeren, sedert jaren suhjeVte i* met de aal dat mij sieh maakte en mij schrikkelijk deedt tijden dan hoaolpijn door lanpe uren achtereen te arbeiden iras ik uitafl'’<t; ‘h verloor ‘‘"J11' krachten, energie en eetlus’ l.'en t die veel heil Ou het nor-niTTlssi geronde,i l ol mij het te v-Vrinhen en eent je jteuehen garen >mj eene gesondheid tooats i* tot nutne nog met 7 had Ik het> hrt anderen rrie, den aangeraden en tk kan met genoegen verklaren dat het resultaat r et utf'ie geireest is ik ben oterluigd het een bg uitstek krachtgevend middel isen ik bereelhct iedereen a-n Ik heb de eer t» tijn Geheel de Vice, 8- W. HiT. Iiop-nmril. net u gren rronder dat dit kostbaar middel sedert :tjne intvenng m ingeland too pnpulasr is oeirordr.i Het irordt overal en door een ieder gebruikt als een kracht gevend en hi imii idrl. uc»-ditthx geelt een goeden eetlust; en sijne tuirerheid en genees hrachtigt eigenschappen sijn gewaarborgd. N1W8 or tuk WoaU). bij allo DrogtsUn on Apothekers verkrijflbaar Op Dinsdag 25 September 1883, om 3 ure na middag, te Watou-| I tais, ter heiberg en brouwerij van de we duwe Debiuyne, LUcitatie-Verkooping van 1’ Een HUIS te Waloti-plaals, zijnde ten stet l'huize van Rosa Devos. En 2" De hoeveelheid van I hectare 41 aten 40 centiaren ZVAILAND, te Wa tou, langs de Palingstifiat. Gebruikt door de weduwe van Joan nes Devos. Al langer en breeder besc 'reven bij uithangende plakbi ieven. Gin alle verdere inlichtingen zich te begeven bij voornoeinden Notaris CA- PELLE. Men make het ruchtbaar. Uit der hand te koopen 2 paar schoone diameuten oorslingers, 1 broche. 2diuiimntcii krtnssm en idem ring; - 2 gouden ketens en 4- ringen Alles aan den voordechgsten pi ijs. Tc bevragen leu buicde van dit blad. t I'; uncbnig tc Vcurne, laat het getierde publiek cn n.. ztjr.e Lstanten *’ii -H"— t»-".t»l m I kolen heeft vergroot en te echte ...-p-- Li rste |>ing> et niiildei under ut de nu d* cijneu; tij kolen verkoopt, bij groote cn kleine maat cn pel nlle lijden rit m< t eene goede imi.illijd {'«•nomen worden. Zij uit hel lichnniH drijven «I de slechte vochten, luak vun alle kwuien. Een gemati*. doch regelmuli-’ gebruik drier pillen is de wRarhoq; ••ener kloeke |p ï«Midhrid. De jaji’lijksvhc vrikoopvuti tien diiixend «looien drier pillen in de Vl.iandereii, Irnrual lunj’5 «Ion icrk^itl. uur dn mrnsch z<»ovrrl xuo<inr»;ri’ mort i nm de griondhri»! tr hrwurcil. loont ;»,r- iK-vgiiain de piipulurilcil en de j;ocdr uilx.il vun dele remedie Voor vciden* •iitlrgpinj'.rn. intidpleej den onixcnd- hrinf hij elk<? «Inus gevoegd. Prijs fr 1 30 de doos. Hij den eigenurir II. STANDAERT, SleenUt.iut. 51. Ir DEPOTS Tc Vcurne. bt| G DU«'J.OS. drogist, te Diimude. bij MU. GI1ÏSSAERT VEKWAEltDE Ook Ir bekomen bij llr.CTJB RUVSSES. upotheker Ziiidstruul. Ie Vcurne. zal dus de granen zelf moeten bijbre D - p. ijzen voor hel malen zijn vaslge- .1.1 i 1 fr. per I Ir. HO cent. gestaan in dr Nicnwstraal, N" 8. Oter te tlt-lttrtt t Al hel materieel van photographic. Mm zal zich gelasten met den kooper de photographic aan te loeren. 1 Tc bevragen bij G. Delanoeyc, pholo- graphe. Nieuwslraal. n" 8. te Venine. I” Em go. d en geril flijk huis, ten dien- ste van herberg, genaamd ('imcmdc. niet lintim rmatiswerkwinkel. |>eordenstal en cii- i ca 7 aren Erf, onder bebouwden grond en hovmierlmt. gestaan in de Zuidslratl, te Vcurne. 2' E'n ander groot eti gerieflijk Huis, In bln-nde verscheidene beneden- en bovm- plaalstm en veidere geriefllijklmden. met 9 aren 70 centiaren rif. onder b •bouwden groiid ep beplanten hof, gestaan in de Noordsliaat. le Vcurne. Te bevragen bij Louin lllllï., in dé Gmcordr. le Veurne, JAARLIJKSCHE RINGSTEKING met Paarden en Muilezels, Op Zondag 23 September 1883, vm 3 un’ na miihl.ig, 75 franks prijzen. luleg 50 cenliiiien. ter herberg van I'. Dinnekein, g'huc.hte Eoilhem. alwaar <le k stoel zal gevormd wordet om van daar, voorafgegaan door hel muziek, zich tear de renbaan tc begeven. Drie pi.lmi. ulom gekend, lijn dc uchlsle verocrx ikcn i:i«,t het minsti «ui^rm tk dl mogen op i cn nwt eene voorkomen al dc ziekten, omdat lij J oor- tuak vun alle kvul«*n. \mcrikannscl.n 9.trimnv:in>i Mnnlwhani.ii nkVon<li> '1...I... 011 Zaterdag, zonder tusschenhavens aan te doen. Uitstekende inlichtingen voor kajnitspassagiers en landveihuizers. Een geneesheer aan boord van elk schip. Vlaamsch wordt overal verstaan en gespin ken. Concurreerende passagio prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen van de V<*reenigde Stalen en Canada. Inlichtingen en plaatsbiljetfen worden verstrekt door de l'.irektie le Rotterdam, de Gcneraal-agentei) van Raffelghem cn Dornhoefer, 20. Hreydelslraat, Ant- wcipen, en dc Agenten L. WILLEMS, j'i. Boulevard de la Bouverie, Brugge. Pu'ra: MESTDAGll, 3. St. Pictersplaa's, Ormmde. Kam i CALLEWAERT, Glcrcken, bij Di.xmude. r'5 vn NITTENS. Hooglede. V a DE V1SSCHER, Staden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 4