/ill r Nr 2032 39e jaar Woensdag 26 September 1883 I onderhouden. I ■&7/ ».weg, van do regeering het algemeen stemrecht te verwerven. De orde werd niet gestoord, maar het is toch een leeken des tijds. moeten de kleine jongens ook nog sol- is de geheimzinnige stem die aan de daatje loeren spelen. Inderdaad er gaan door den prefekt van het departement der Seine schoolbataillons ingcrichl wor den Bij die bataillons zullen ingelijfd worden de leerlingen der gemeentescho len, die maar cenigszins deugen voor de soldaterij alsook de leerlingen van bij zondere scholen of kinderen die te huis bet* onderwijs ontvangen wanneer de ouders of de schoolbesturen het ver langen. De wapenen worden geleverd door de stad Parijs; ouders koopeu de uniformen, en kunnen zij niet, dan neemt de stad alles voor hare rekening. In de hoofdstad zullen 24 bataillons zijn en er is een krediet van 500,000 fr. geopend om de kosten te bestrijden. Als de Prui sen nu niet beven, dan verstaan wij er ons niet aan. De Godsdienst is de bron der plicht. Welke is de geheimzinnige stem die aan den armen werkman, aan den be- hoeftigen zegt in stilzwijgendheid en zonder morren zijn lastig zwoegen te volbrengen; aan de rijken zich aan de strcelingcn der pracht te ontrukken en zich voor den evenmenseb te slacht offeren; die aan óenen anderen zeggen Dc gewone zittijd der Statcn-Gencraal van Ntdeibml is den 17 dezer door krming Willem, in plechtige zinnig der beide Kamers geopend. De koning sprak eene troonrede int. De nederlandsche liberale dagbladen klagen over de onbeduidendheid der troonrede. Zij hadden een geheel pro gramma van hervormingen van wege het gouvernement verwacht. Er wordt vooral geklaagd dal do regeering geen woord zegt van de kieshei vorming. Ter gelegenheid van de opening der Staten-Genoraal waren in verschillende steden, onder andere te ’s Gravenlmgc en te Botterdam, inentingen belegd, (en voordeele van liet algemeen stem recht. Op den dool tocht van den konink lijken stoet in den Haag, worden plak kaarten rondgedragen met hei opschrift: Hecht voor allen, algemeen stemrecht. Op de meetingen werden moties aangeno men. strekkende om langs wettigen Neen, wij willen al onze krachten, al le't-n. die trachte'kiezer te worden. Die wil kiezer zijn, kiezer voor hier op aarde de uitdrukking van hel gezag en van den eerbied is. Familie, eigendom, wetten, openbare maebt, magistraten, priester en gezag. Indien gij hel beslaan van God en uwe ziel met al hetgene er uil voort vloeit, loochent, te weten, het toeko mende leven, het kwaad en bel goed, dc loon en de straf, dan werpt gij de plicht van haren voetzuil en de wanorde is onvermijdelijk. Er zullen, wel is waar, hier of daar nog daden van eer en van praktische deugden zijn, maar deze daadzaak zelf bewijst alleenlijk dat de kristelijke deugd in het diepste der zielen blijft voortleven, dat zij nog goede gedachten kan ingeven, daar zelfs waar haar naam door de dwaalleer tol misbruik dient; dal bewijst alleen dat de godsdienst eene noodwendigheid is van ’t mensch- dom, en de kristelijke deugd zelfs aan de woeste onbeschaafdheid wederstaat; ja, dat bewijst hoe gevaarlijk de leering is der liberalen, die onder den dek mantel van liefdadigheid, rechlveerdig- heid, vrijheid en vooruitgang, niets anders betrachten dan in alle herten den godsdienst te versmachten, die alleen dc bron van alle plicht is. en Troost vinden kan; maar schaft gij «mepschbeid die liefde en eendracht den godsdienst af, zoo neemt gij ook »‘rioódïg heeft. den plicht weg, en met eens alles wat Een andere braakte hel volgende uit Geene zedeleer meer met sennoe- nen en de rest? Neen, eene zedeleer zonder hemel of hel, zonder God of duivel, moeten wij de kinderen in- planten, Nog een ander riep Wij mogen God in de zedeleer niet laten binnendringen. Wat zegt gij ervan, ouders, die be weert dal er niets veranderd is? Gaat gij nu eindelijk overkomen? Oogenschijnlijk is er misschien niets veranderd, om dat men nog voor en na de klas een gebed opzegl ter uwer oog verblinding; maar er zijn duizenden middels en nog om, zonder het veel te doen opmerken, stdlekens ran in de kinderherten al de godsdienstige ge voelens uit te roeien die zij van hunne ouders afgedeeld hebben. Men heeft nu reeds spel genoeg met de kinderen. Wat zal het zijn als zij niet meer in loom zullen gehouden worden door de zedelijke macht van den godsdienst? POLITIEK OVERZICHT. Dc soldaterij in Europa pul de beste krachten der volkeren uit. De Fransche schrijver Amber heeft daarover eene berekening opgemaakt, welke het blad le Francais mededeelt; hij toont dat er in Europa jaarlijks niet minder dan 10 miliioen manschappen onder de wapens worden gehouden en dat de oorlogsuilgaven ieder jaar 15 duizend miliioen fr. verslinden. Te recht zegde M. Ad. Francks onlangs op eene Fran sche vredevergaderingWelk een vooruitgang zou er niet te doen zijn met dc helft of slechts het vierde deel van die hoeveelheden, in den landbouw, de nijverheid, den koophandel, de zal vaderland en familie te verlaten scheepvaart, in den aanleg van havens 1 om in verre gewesten de wilden te en doorgraving van landengten en ber- 1 gaan beschaven en misschien de mar- gen, in het aanleggen van spoorwegen, teldood te sterven, terwijl de wereld dc ontginning van mijnen enz.! En nu hem als dwaas zal aanzien?Welke geleerden zegt zich op de drooge en onpeilbare vraagstukken uit te putten? Dc stem der plicht, de stem der eer zal men zëggen, en eens dit antwoord ge- gegeven, zal het grootste getal geene verdere opzoekingen doen om gestelde vraag beter op te lossen. Bel is im mers zoo gemakkelijk altijd ter zijner beschikking een woord te hebben dat dc verantwoordelijkheid draagt en een verder onderzoek verbiedt ofwel vreest. Zie dien mcnscli Dij heeft de zoo moeilijke taak op zich genomen de kleine kinderen te onderwijzen hij is zonder fortuin, geniet de rust der oude dagen niet en heelt geene toekomst die hem tegenlacht. En gij durft hem nog- lans toeroepen: Heb moed, mijn vriend! volbrengt uwe plicht, gehoorzaam de I eer. Hebt gij dan aan dien mensch niets anders te zeggen? Gene biave werkman slijt zijne dagen en nachten in afmattend werk; honger, slede eene plaats afeischcn en rondom Het onzijdig onderwijs. Men herinnert zich nog wel hoe hoog onze liberale ministers, tijdens de be raadslaging over de ongelukswet, in dc Kamers opvlogen met de onzijdigheid van dat onderwijs. liet onderwijs moet onzijdig wezen, riepen zij uit; de onderwijzers zullen zich onthouden de godsdienstige princiepen, waarin de ouders hunne kinders opbrengen, aan tc randen, Niets zal in de scholen ver anderd wezen, verzekerden zij, en al dc oflicicle schoolvossen en de liberale gazellen zongen en herhaalden dit be- driegelijk deuntje. Onze bisschoppen en priesters logen straften dc ministeriele verklaringen, en waarschuwden de ouders dat men hen poogde te bedriegen, daar alles in dc olïiciele scholen zou veranderd wezen. Sedert dien hebben honderden voor beelden bewezen dal de bisschoppen en en t van 1879 geen ander doel bad dan de jeugd te ontebristenen. ’t Is op de congressen nu jaarlijks door de olïiciele onderwijzers gehou den. dal het doel der wet van 1879 op eene klare wijze aan het daglicht komt. Dit jaar had het congres plaats te Hasselt, paar werd gehandeld over de zedeleer in de oflieiele scholen. Verle den jaar wierd op ’t congres van Arlon gezegd De officiële meesters moeten de kinderen eene zedeleer inblazen zon- der godsdienstleer, eene zedeleer zonder geloofswaarheden, eene on- afhankelijke zedeleer. Dit jaar zijn die officielen nog verder gegaan. Te Hasselt sprak een hunner als volgt De religie is eene kwaal van het menschdom dal nog in de kinderjaren is. Wij willen dat menschdom genezen van die kwaal. Wij willen van dien God met meer, dien niemand gezien j Belg God niet onze De ondcrhandelingen tusschen den II. Stoel en hel pruisisch gouvernement 1 gaan goed vooruit. Bet Vatikaan heeft er in toegestemd dat de priesters, ge- koude, ellende komen in zijne haard- wijd te rekenen van 1873 tot 1 October t 1883, zich aan den Anzeigep/licht onder- hem ziel hij den rijkdom woekeren, werpen. Dit is echter geen algemeene I de vermaken zich vermenigvuldigen, maatregelde H. Stoel heeft die ver- i En gij kunt hem slechts toeroepen Heb gunning slechts verleend, als een bewijs moed, denk aan plicht en eer? van zijne welwillendheid. De toelating Maar zijl gij dan niet ten innigste zal ingetrokken worden, indien het overtuigd dat die ijdele woorden maar de meiwctten niet lo willen veranderen. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonce» 20 centime» per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Bccbteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. He Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. - - Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Noniicnstraat, 4, le Veurne, en in de l'oslkanlooron. gaan goed vooruit. Hel Vatikaan heeft wijd te rekenen van 1873 tot 1 October Dc ondcrhandelingen tusschen hel Vatikaan en Frankrijk hebben ook een voldoenden uitslag gehad. Het gottver- nement neen vei Kiaaru ue weiwiiienusiu uc betrekkingen met Leon XIII te willen de pclrool, wijzer, niet heeft dc ongelukkige in dc wereld de priesters groot gelijk hadden, gewis zijn aandeel vragen en zich tot van zijne welwillendheid. De toelating pruissisch gouvernement erin volhardie, eene bittere spotternij bevatten en dat gij iets anders hebben moet om het hert in dc borst te doen kloppen; zoo nement heeft verklaard de welwillendste de wraak bereiden. De werkman met de socialistische onder- ziedaar wal er natuurlijk uit die diuoge woordenkiamerijen volgen moet. Neen, het is met geene wopiden dat men dc zelfopoffering, zonder dewelke de wereld niet kan beslaan, kan te weeg brengen. Er moet iets machtiger zijn om aan de dierlijke ingevingen der ei genliefde en aan de inblazingen der wanhoop stilzwijgendheid op te leg gen; er moet iets zijn dat het verstand verlicht, de rede voldoet, het hert met geestdrift medesleept. Dal alleen kan de godsdienst. De godsdienst is onverdraaglijk aan dezen die slechts willen leven om on gestoord te genieten; en daar eenieder eene samenleving naar zijne gelijknis zou begeeren, eene maatschappij in volle overeenkomst met zijne persoo- nedijke neigingen, zoo is hel gemakke- lijk te begrijpen waai om er velen den Godsdienst uit het maatschappelijk wet boek wiileti schrabben, tol nadeel van alwie in den godsdienst alleen sterkte Hieshervorining. Om provincie- en gemeentekiezer te worden in 1884 moet men I" Geboren zijn voor 1 Mei 1863. 2° Belg zijn. 3" Het kiosexamen op 23 October tot I November 1883 met goeden uitslag afgelegd hebben, ’t is te zeggen ten minste 24 op de 40 punten bekomen hebben. Het exaam is nitsluitelijk schriftelijk. De vragen zullen door liet lot aange duid worden tusschen eene reeks van drie viaagslukken door bet ministerie van openbaar onderwijs vastgesteld. Die loting geschiedt in 'l bijzijn der kandidaten. De kandidaten moeten ant woorden op een bijzonder papier dat hun op ’t exaam zal overhandigd wor den; zij zullen in eenen er aangekleef- den omslag (enveloppe) hunnen naam, voornaam en woonplaats schrijven. Al de examens zullen onder toegc- zegelden omslag worden verzonden naar de jury van een ander kanton, aan geduid oij loting tusschen de kantons van dezelfde taal. Hi t is bij gevolg onmogelijk dat de jury den kandidaat kenne alvorens zijn werk te beoordeelen. Daarin ligt eene waarborg van onpartijdigheid die alle katholieken moet aauzelten hel kiesexa- men al ie leggen. Wilt ge kiezer zijn? Geef d.:n al dadelijk uwen naam op aan het secretariaat uwer gemeente, verklarende dat gij u aanbiedt om uw examen tc doen. Doe dit zoo haast mogelijk, en in alle geval voor 14 der aanslaande maand. Zoo doende, kunt gij u niet meer terugtrekken; zoo doende moet ge wel uwe boeken in de hand nemén, ’en hei zien wat gij in uwe jeugd geleerd heb:. Die het einde wil gebnuike de mid delen. Die het land wil vrij zien; die do uiliu: ïng verlangt van ongediert der geuz> n, dal niet alleen ons dieibaar gm de huid verteert, maar lot zijn hoeft! Wij, willen dien onbekenden i hart is doorgeknaagd; die den on- God niet langer meer beminnen! dergang van onzen godsdienst wil be- welenschap wijden aan de I MBffl I ';i 4ul a X1 V I \J I* Ik 11 lY UI VlvU v v J 11 n V-vz v» j-, c» «x 1II v« w HUI VI'* yj |H IVUIUI U UUl V I l j Ik IJUUUt niets dun uitbuiting te zien en zal hij dat inderdaad de ongelukswet HET EXAMEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1