lil 1 I t I 11 I lil A I Woensdag 10 October 1883 39’ jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, önmiddelijk aa de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. De Aimoncen bij^BONIiOT4ME-RYCI£ASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, sonen, reeks vragen vasigesteld worden. 24 Augusli i liet geschrili V van Europa; gionzen, groote steden; r van België; zijne be- 'ii. llelgie. Eene viang opgcsteld 1 Br teven pont. Hij koninklijk besluit I vati 2 dezer wordt er een ondcr-ontvangst- burecl der brievenpost ingericht te Wul- veringhem. r-|i eerste begrippen dor lr nidweli ge, in stellingen des lands. Lie vragen worden door liet lot POLITIEK OVERZICHT. Onze lezers welen reeds dal de ko ning van Spanje, bij zijne aankomst in de fransche hoofdstad, door eene vijan delijke betooging onthaald werd. Koning Aliens heeft dit lomp en ezel achtig onthaal door de fransche natie hem gedaan, zeer kwalijk opgenomen. Ondanks hel aandringen van M. Grcvy, voorzitter der republiek, om hem eenen dag langer te houden, is hij heenge gaan. Toen M. Grevy hem verzocht had don zondag avond aan het feestmaal in het Elyseum deel te nemen, had de koning reeds geantwoord Gij zult mij toela ten. na deze laatste opoffering, gansch mijne vrijheid van handclcnte behouden. Deze betooging der Parijsche radika- len tegen den spaanschen koning heeft eenen gansch anderen uitslag gehad dan wijten dal men geld op den rug der burgers moeten slagen. 13 j papier dat hun overhandigd i ven in Let lezen bijbegrepen, hunnen elk der andere vakken. 1 boorte i Nr 2034 vestigende, hetzij studiën, onder den regel der wetten van 23 September 1842 of van j van i 'j studiën, ouder den tegel der wel van 1 juni 1850. over de mei kwemdigsie feiten der Dezelfde personen, welke het be- vaderlandsche gc.«e! iedenis or oxer de wijniet zouden kunnen leveren van de döch deze laatste weigerde eerst gedu- zes of vijf jaren studiën vercischt bij artikel 2, zullen, evenwel gedurende de i vijl jaren, volgende op de afkondiging I gewezen tussnhen die, waarvan de lijst I - --gemachtigd door het departement van Openbaar om zich aan te bieden op het I Onderwijs is opgemaakl en ieder leer- i heeft gevolgd van een openbaar of pri- 1 vaat, lagcr of middelbaar onderwijsge- I slicht. De eischer zal gebonden zijn, zijne inschrijving ie vragen aan het gemeente bestuur zijner woonplaats en I mr- aanvrage zijne geboot te akte te voegen. 1 i I:-.’.’1.-/-..- .-";-- De keizer van Dui'schland heeft aan koning Alphonse den volgenden tele- der tegenwoordige wét, wezen examen, voorzien bij artikel 3. Voor den eersten zittijd zullen, bui ten de «choolgetuigscfiriften, door de ópperhoolden van stichten, enkel getuigschiiften torieuil worden aangenomen, bevesti gende hel feil van schoolbezoek i overeenkomst met artikel 38. De getuig- sohriften zullen gezonden worden aan aan het kollegie van burgemeester en den 1 September tot Ten minste tien dagen vóór het examen zullen de kandidaten hunne vraag lot inschrijving met de stukken tot staving aan het gemeentebestuur hunner i door generaal woonplaats doen lockomen. Deze stuk- j I ken zullen zijn, behalve de geboorte- akte, I zoek of van notorieteit of bij gebreke doen kennen zijde met' dit voot val bozig te houden, wie, in der waarheid, de manifesla- tien van Parijs gericht waren. Die telegram beeft eene groötc ont roering le weeg gebracht. Sedert ccnigcn lijd bestaat er once- i. o sehen generaal I'hibaudin, minister van oorlog, en Jules Ferry, eerste minister. Deze laatste wilde de verwijdering van M. Wilson, schoonzoon van president 1879; hetzij Grcvy, die eene hooge plaats in het gou vernement bekleedt, alsook die van ge- Thibaudin. De president wilde wel den minister van oorlog over boord werpen, i ig zijne plaats te verlaten, doch einde lijk heeft hij liet verlangde ontslag ge geven. Gegeven is juist liet woord niet man nen als hij geven geen ontslag; zij blij ven aan 'l schoielken zoolang het bun niet uit do h nd gerukt wordt. M. Gievy, de droeve medehelper van'i'hi baudin, is door de openbare denkwijze, of liever ook door de vrees van nieuwe verwikkelingen ine< Spanje, gedwongen geweest zijnen vriend te verplichten het ministerie te verlaten. Men verzekert dat Thibaudin in bc- schikbaai heid van dienst is gesteld en schepenen, van voot goed uit hel leger zal verwijderd der. Io October aanstaande, wotden. Zoo is de alsteller van de prin- 1 Ten minste tien dastr sen van Orleans onder alle opzichten veel lager gevallen dan zijne slachtof fers Thibaudin is reeds als minister van oorlog vervangen Campenou. In Holland gaat men even als bij ons, belastingen h.-Ten op den thee, de suc- cessie-recliteii, enz. Even als in België is hel bij opzc waar- wor- !/«- der 1 den, welke deze vraagpunten zouden ople- - tut na I de examens. De voorwaarden van het examen zelf luiden als volgt De eerste zittijd zal gebonden wot den van 25 October tot 1 november. Het examen zal uitsluilclijk schril lelijk zijn; hel is niet publiek. Het programma van het examen bevat: A. Zedenleer. Eene vraag over prak tische zedenleer. B. Schrijven en lezen. Het echtiflelijk opstel doet de kennis van het lezen ver onderstellen. De beoordeeling der jury zal geschieden op het schrift van den kandidaat in het gezamclijke zijner ant woorden. C. Grondbeginselen der rekenkunde. over de stoften van hel ofli- _.„jl programma van de eigenlijk ge- --j i '7 van het rekenen met gehcele getallen J I D. Weltelijk stelsel van maten gewichten i van hel offi cieel programma der eigenlijke gezegde en meer in hel bijzonder, eene toepassing of een gemakkelijk viaagstuk. -- ---inscunjviugsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Aimoncen 20 cenlinien per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. •:e:i voor iïelgie (ter uitzondering d^r Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONIIOMME-RYGKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4 m en jn Postkantooren. Niemand wordt aangenomen indien hij niet ten minste do drie Rijfden van hei maximum der punten van het ge heel der stuften bekomen heeft (24 op40) Elke kandidaat, die niet de drij vijf den der punten bekomen heeft, zooals voor de aanneming vercischt wordt, mag binnen de 15 dagen der kennisge ving, en bij verzoekschrift aan den gouverneur der provincie zijner woon plaats, de herziening van zijn werk door een jury van beroep vragen. Deze jury zetelt twee maal 'sjaars, in de maaiidun moi en October, ter hoofd plaats van het rechterlijk arrondisse ment, op de dagen die door den minis ter van biunenlansche zaken zijn vast gesteld. De eerste zittijd van den jury van beroep is bepaald op december aan staande. Na drie vrucbtelooze proeven, de herziening bij beroep niet mecgeteld, kunnen de afgewezen kandidaten geen nieuw exaam meer eischen. Wij vinden verder een aantal bij zonderheden over 4e 4e samenstelling der jury’s, waarvan 4e Iqst ia den Mo- uiteur mI afgetondigd worden. De voorzitter van den jury moet aan de kandidaten-kiezers, die zich hebben laten inschreven, 4oor de lusscben- zenden, waarin het lokaal, de dag en de uren van hel exaam zija opgegeven. Op hel bui dat in de brieven van aanveerdiug is opgegeven, 4oel de se- kretaris de naamoproeping der kandi daten volgens de alphabetische lijst, welke door deu voorzitter werd opge- maakt; dam na doel hij de horoproeping. De vooiziiter vraagt, of or bij 4e aan wezige kandidaten ziah heviudeti, die op het afroepen vun hunnen mum niet geantwoord hebben; zy, die zicè dade lijk aanbieden, worden tot hei examen aanveerd. Als deze werkzaamheden ge ëindigd zijn, wordt de ?anwez:gho ds- lijst der kandidaitMi gesloten. De kandidaten, welke op deze lijst gebracht zijn, worden in eene zaal of in twee of drie aanpalendc ol zeer nabij elkander gelegen zalen geplaatst, vol gens de orde aangewezen door eene loting, in der wijze dat zij niet met elkamlei gemeenschap kunnen hebben. Zij worden {.elurende hunne werk zaamheden aanhoudend bewaakt door een lid der jmy. Zij mogen noch schrift noch druksel hoegenaamd bij zich heb ben. Alle overtredingen der voorgaande veiplicbtingen \an wege de kandidaten, wo<den in het proce&-verl*ud vermeld. Voor den eet sten zittijd biedt de VvO zilter aan de leden der jury in openbare zilling, hot veitOgeld pak, waarin de vragen van hel examen ge sloten zijn. Ei wordt bestatigd dat dit pak onge schonden is overhandigd. De voorzitter opent den omslag en gaal over lor de- elke loting der vragen. De sluiting dei deu- I ren wordt daarna uitgesproken. Na aan de kandidaten een bijzonder besteld te hebben dat op elk 1 en gedagleekend is een lid der jury, dikteen de voor aan zitter de vragen welke hij heeft gelui. Een bijzonder diktaat heen plaats j_ i j j van e]'Ke laa[ De kandidaten antwoorden op i t is, sein ij- een er aangehechten otm-i. g naam, dag en plaats hunner ge en woonplaats, en sluiten dun het exaam noodig zijn. Tien punten woiden toegekend aan mei I aan fiieshert orsBing. De Moniteur van Woensdag morgend het kiesexamen. Eenige dier stuk- om nog- zijnc bij deze Eene vraag voegen. 1 cieel nroeri geëindigd hebben voor het in kracht- eene toepassing (gemakkclijk vraagstuk) stellen van de tegenwoordige wet, zul- van het rekenen met gehcele getallen en lun gedurende de vijf jaren, volgende met ticndeelige getallen. geven van hunne jarsn lagere of mid- t Eene vraag over de stoffen dclbare studiën, hetzij bij middel 1 afgelevcrd I schijnen, in de drie lalen. Zij zal a le\ijf van no- kan. De eischer duidt daarenboven de taal aan (nerderlandsch, fransch of duilsch) in welke hij zich voorstelt het examen af te leggen De kwestien nopens de nationaliteit of de woonplaats der belanghebbenden, als mede nopens de geldigheid of de i achtigheid der voorgelegde stukken, den voorbehouden aan de overheden, last met het opmaken en herzien kiezerslijsten; de oplossing der moeielijkhe- uu luumiiur van woensuag morgenu veren, moet dus verdaagd wordni kondigt weer een aantal dokumenten af, I je examens over I ken zijn belangrijk genoog maals te worden mcgodeeld Ziehier bij voorbeeld de voorwaar- den, om tot hel examen van kiesbe- kwanmheid te worden aanveerd Niemand ral tot hot examen toe- eerien gansch anderen uitslag gehad dan gelaten worden indien hij niet ten min die oproerlingen ervan verwacht had- si« achttien jaren oud is en indien hij den. Al de partijen in Spanje, zoowel niet door een scboolgetuigsehrift be de republikeinen en de socialisten als wijst, dat hij gedurende den lijd, be de bewarende gezindheden, vergeten paald bij artikel 2 der wet, de klassen liiinnc inwendige twisten om aan den heelt gevolgd van een openbaar of pri- koning bewijzen van innige verkleefd- 1 - heid te zonden. Alzoo heeft de Parijsche betooging enkel gediend om de inwendige rust van Spanje, zoozeer geschokt door den luatsten opstand in hot leger, te her mollen en le verHt»ul<*«n. In door openbaar onderwijs welk voor van Openbaar vak in zijn gelu'el omvat. Di; vr.iaglijst zal in don Moniteur openbare ge- j»iar herzien wordmi. Vpor den eersten zil'.ijd zal het depar tement van openbaar onderwijs in de in drie lalen eene reeks van drie vragen vaststellen over elke der stoffen van bet examen. Zij zullen niet openbaar ge maakt worden vóór het examen. I Eene der drie vragen wordt voor I stof uitgelot. In de plaatsen, waar verscheidene dagen voor de PXtilBdlS 1 ucoiciu it zijn tal voor eiken dag eene andere blad geparafeerd reeks vragen vaslgesteld worden. I dil geval zal de voorzitter der jury den minister van openbaar onder,..j- ucu uijz.un»er het getui,Tschi ift van schoolhe- vóór 21 octoher 1883, het getal dagen j voor de kandidaten c o.:. r.i r.;. .,..i..«i,- ■i--- daai van, de icden opgcvemïe verkla- ring, dat de eischer het bewijs der bij artikel 2 van de wet van noorderburen, aan de geu-enscholcu te Ibid gevergde studiejaien niet leveren en 5 punten stellen van de tegenwoordige wel, zul- tram gezonden, eigenhandig door hem op de afkondiging ervan, mogen bewijs I Men lieeft in Duitschland nooit hel uctuare studiën, hetzij brj middel van; v/iuui p» i mii «edaclit gehad zich langs diplomatieke getuigschriften, afgelevcrd door de op- lagere school i--. --i i-~.perhoofden der gestichten, geplaatst op i af.oewel men zeer wel'weel tegen de lijsten, opgemaakl in uitvoering van i c- artikel 7; hetzij door gelijkvormig ver- E. Moedertaal. De grand van kennis klaarde uittreksels uil de inscbrijvii.gs- dor moedertaal woidl beslaligd door registers dezer gestichten, of wel, bij een eenvoudig diktaak. gebrek aan deze stukken, door akten van I E. Aardrijkskunde. Eene vraag be- noiorieleit, onderteekend door vijf per- treffende de algemeen begrippen of de sonen, hunne burgerlijke en staalkun- aanvankelijke aardrijkskunde van Belgie: iiiHicid in hef fiansch ministerie tus- dige rechten genietende, en het feit be- grenzen der vijf werelddeelen en de m. vestigende, hetzij van zes jaar lagere groote oceanen; voornaamste landen I juli korte beschrijving vijf jaren middelbare sluurlijkc verdeeliugc I G. Geschiedenis van i Je mei kwem diu 4 b3c«<i Kasxzren. u svl aa ri ll M I 1 I B iljB tunwuuiuri >i>w»»vw •wiar J i vzr K/tiii, - rv- ---II. „i. -«..J- An Hr» n TL n n «4 /-•• I r» a>.•>«.-. I p ---- w ru - I v ..J .1/ utevr m tviovuciucuc nu a zouden noodig papier r oanzi onJn»n 1,1 J U c £fAVAn VflH Imnnn ln/rzvo/% r.l nln/linr> zxt-»j4n»« 1 --i - j - S T ■I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1