J. I V A W lil' •s Nr 2036 Woensdag 24 October 1883 39’ jaar I HEK OVERZICHT. De fransche revolutionnairen zetten I Den 15 dezer, is te Biussel door den I De oiiderliandeliiigcn tusschen Ma- diiden Parijs nopens de oneer door het 1 verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - '.‘atste gebeurtenissen hebben in ’meen staatkundigen toestand van eene verandering gebracht, In Portegaal hebben wanordelijk lie den plaats gehad ter gelegenheid eener begraving. De opstand is in (geborsten te Gouro, bij Valenzo de Mino. De boe ren bij klokkengelui te wapen geroepen hebben eene aldecling hoepen op de vlucht gedreven. De oproerlingen rie pen Leve de republiek! Verscheide soldaten en oproerlingen zijn gewond. De schoolwet in Holland. In de tweede Kamer der Stalen-Gene- raal van Nedeiland boeit eene zeer be langrijke diskussie plaats gehad over de groote on nuttelooze kosten, welke voor liet openbaar onderwijs gedaan worden. Ziehier een kort verslag van de bijzonderste opmerkingen van eeni- ge redenaars. M. Win'gens klaagt over de voort durende verhooging der kosten van het lager onderwijs, die bij inillioener. ge klommen zijn en nog steeds klimmen. Hij brengt dit in vei baud met den ofli- cieelen toestand, die zware offers v: n schikken. De burgerij bevindt zich in minderheid in hot kiezerskorps en is bovendien zoo onverschillig geworden ile politiek, dat niet het vijfde go- 1 I 1 j gespuis aan koning Altons XII te Pa- Hel spaansch gouvernement zal naar al zijne gezanten in den vreemde een omzend brief zenden nopens Imlgcre den 29 September te Parijs gebeurd is. Daarin zullen de vcrschooningen aangehaald worden, welke president Giévy aan koning Alfoos aangeboden heeft, het antwoord des koninge en de uitleg welke vervolgens tusschen luide gou- vcrnemeuien is gegeven geweest. Zoo- d.it bij de groote politieke en diploma tieke mannen, die zaak geheel effen geklapt is. aan i deelte der burgerij aan de kiez.ingen nog deel neemt. Als men dat alles wel overdenkt, be- rijs'aangedaan, zijn voltrokken gitjpl men dc waarheid van liet gezeg- de van den beroemden staatsman Cano- I vai del Castillo, toen hij uitriep bij liet vernemen van don smaad aan koning i Alfons te Parijs aangedaan De maskers vallen afis voor Frankrijk het begin van het einde. De groote redding van Frankrijk door M. Feri v.torn hij Thibaudin deed af treden, is met zoo volledig als bij dacht. Dat de ministerieele wagen weeral mank gaat, blijkt hieruit dal de minister van handel, M. Herisson uiterst ontevreden is over de redevoeringen van minister Ferry te Havre en 'e Rotman, en zijn ontslag eischl. M. Ferry doet het on mogelijke om eene scheut ing te voor komen. Minister Ferry lieefi dezer dagen een reisje gemaakt m hel westen van Ftank rijk en te Bona.in cu in den Havre rede voeringen uitgesproken waarin de ra- dika'en nog al redelijk geland worden. De Republiek slaat nu vast, zeide hij, zij hoeft niets meer te vreezet) van dc monarchisten, maar nlles van wegens de dolle indik.ilen. Hij smeekte al de ropublikauen hunne pogingen ie ver- eenigeu legen dezen die z.omler vooi- zichtigheid willen vooruitdrijven en zoo hei ernstige en dreigeudsie gewitn voor dc rrpuh'iek uitmakeii. Te Horman had Feriv aaii dc vertegenwoordigers va;> de sielijk heid verklaard in dui- del.jke wooiden dat liet gouvernement dei Republiek de goede betrekkingen tusscbc.* K>“ k en Slaat en bet Coiicoi- daat wil bewaren. .Maar hoe is het mogelijk dal M. Ferry i maar niet voor den godsdienst, werd den 29 Augusti door den gouverneur van Luik opgeschorst, doch de raad heeft zijn besluit slaande gehouden en nogmaals met algemeene stemmen ver klaard dat hij in de beweegredenen door den gouverneur aangehaald geene hoe- genaamde reden vond om dc beslissing in te trekken. Nu beeft de minister gevonden dat die beslissing in strijd was met art. -15 der Grondwet, krachtens welk niemand kan verplicht worden deel te nemen aan de oefeningen en plechtigheden van eenen eeredienst, en hij heeft den koning een besluit doen teekeuen, waarbij het bidden vóór en na zittingen verboden wordt. Maar als nu gemeenteraadsheeren van Charncux mordicus willen bidden vóór en na de zittingen en als zij dal eens willen doen stil, en elk in zijn eigen, wie zal hun dat beletten? Zelfs geen commissaire spécial en dus ook minister Van Humbeeck niet. Dit doet eens te meer den haat uitschijnen der liberalen voor al wat godsdienst betreft en al zulke kleingeestigheden maken het mi nisterie belachelijk. I den Fra. eene verandering gebracht, die i voorzien was dc verdwijning van «ogenschijnlijke eenheid derle- pul- mkeinen tegenover de koningsge- zin tn of de katholieken. 1 Leid behoort tol het vcrledene; er zijn thans twee gezindheden die vij; tegenover elkander staan dc opi a, innislen en de radikalen. De rech- tetzijdc verdient nauwelijks nog vermel ding zij is zoo goed als op niet ge- s Killen I lichtzinnigheid der Franschen is sj-: woordelijk alles wat overheid is, ordt door de Franschen bogekt en er; ivoor hen ondragelijk. Vandaar die gdu-ige afwisselingen van gouverne menten. Nu, door de laatste gebeurtenis sen is de keuze bepaald geworden als Frankrijk moede is van Ferry, moet het naar Ciémencsau. Er zijn maar twee wig n meer die der gematigdheid naai den zin van dc kloosterlingen-ver- jagrrs en die van den rooden radikaal. is, dc radikalen i inune te Parijs te bekomen. Eene kom missie van den municipale)) raad heelt bestolen, :um den raad vrngon wensch uit de drukken I" - Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centime)) per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenas!raat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, .4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Weeral te Stort. De Monileur deelt eene tabel mede, aanwijzende dc opbrengst der onrecht- streeksche beliutingen en ontvangsten, gedurende dc negen eerste maanden van 1883. Uit die tabel blijkt dat de schattingen van minister Graux zich nogmaals niet verwezenlijkt hebben en, volgens alle waarschijnlijkheid, zal het dienstjaar 1883 weeral sluiten met een aanzien lijk te kort. Dc schattingen van den minister, ver geleken bij dc ontvangsten, stellen op de gezegde negen maanden een te kort vast van twee millioen, 189 duizend 189 frank. Dat Ie kort komt hoofdzakelijk voor uil de rechten van registratie, erfenis en verkoop, welke le zamen fr. 2,954,215-13 min hebber opge- brachl dan zij geschal waren. De spoorwegen, ofschoon het beste deel van het jaar voorbij is, geven 923,000 frank min dan men er aan ver wacht had. Kortom, indien de douaan- en ac- cijnsrechten en ie verschillende ont- ,UL„."t’ ',c 'au vangsten fr. 2,129,198-44 boven de Waaiop wilt gij besparingen schatting hebben opgebracht, die welke Met om.er andei te wijzen op je registratie, erfenissen, enz. betreffen, noot eetal onderwnzers en ze- gcven integendeel fr. 3,139,621-94 min; ook dc tolrechten zijn fr. 1,170,067-67 onder de schatting van M. Graux ge bleven. Men moet opmerken dat die droevige uitslag verkregen is ondanks de ver- hooging der belastingen welke, twee maanden geleden, zoo haastig zijn ge- gestemd, na reeds gedurende verschei dene maanden voorloopig in voege te zijn geweest. Hel te kort dat zich op het einde van het jaar zal voordoen, zal hel ministerie dwingen te kiezen tusschen twee uiter sten ofwel toegeven aan de openbare denkwijze, die eischt dat er gespaard worde, ofwel het land nog nieuwe belas tingen opleggen, bij die waaronde. hei reeds zoo zwaar gebukt ligt. Er is reeds kwestie van eene nieu we leening. Dus in uwe beurs, lasleube- lalers Met land gered! Minister Van Humbeeck heeft, in plaats van M. Rolin, die afwezig was, onder dagteekening van 16 dezer, het vaderland gered. Verbeeld u dal de gemeenteraad van Charneux, in de provincie Luik, den 18 Juli laatst, met algemeene stemmen be sloten had voor en na zijne zittingen te bidden. Deze beslissing lievig aangevallen door de liberale gazetten, die wel de viijheid willen voor de goddeloosheid, uitvoeren. En hel is ónmogelijk dat zooals dikwijls gezien nog gematigd worden door het bestuur IC bezitten zij zullen onvei mijdelijk I boatmen, aan den l aad te vragen oenen vooniligezwccpi worden. wensch uil de drukken I" ten voor- Wat dien toestand uiterst gevaarlijk deele van de bewapening van al de maakt, is de omstandigheid dat de mas- burgèrs; 2" ten vootdcele der wegzen- sa. <le groote hoop niet redeneerende ding van al de policicagenlen. Men kan lieden over de zaken van het land bc- zich gemakkelijk voorstellen, wat eene stad zooals Parijs zou worden, indien de policie afgeschafl weid. zulke laai voere? T Is hij die het gewel digst den oorlog gevoerd heeft tegen Kerk en godsdienst :Jiel vrij katholiek onderwijs verhinderd; de kloosterlin gen verjaagd; dc verwereldlijking van scholen, hospitalen en kerkhoven, T is te zeggen, daar overal God buitengezel; het schenden met opgezelien wil van de rust des Zondags; het ontnemen van jaarwedden aan zooveel geestelijken; de katholieken uil alle ambten verbannen; zoo talrijk deftige rechters uit haat van den godsdienst afgezet dat zijn al de heldhaftige werken van Ferry’s politiek, van Ferry die nu zijne welwillendheid jegens Kerk en godsdienst zoo duide lijk uitspreekl Wat schijnheiligheid! T Zijn de wer ken die tellen en geenszins de woor den Is M. Ferry rechizinnig, hij moei werkelijk overtuigd zijn dat de Repu bliek met al die vervolgingen te ras naar den afgrond di ijlt. Is bet uil die reden dat hij zoo dringend al dc Repu- bliekeinen smeekt dat zij onverpoosd l dc radikalen zouden bevechten? naai rlen zin van de kloosterlingen-ver- j I. I die de droomen van het socialismus wil onophoudend hunne piopagande voort, i om de wettelijke inrichting der Com- de najje vraagt. Dè redenaar heeft bij de behandeling der onderwijswet van 1878 dat alles voorspeld, maar men heeft toen niet geluisterd. Moet men er thans niet op bedacht zijn terug te treden van den verkeerden weg, waarop wij ons be vinden, en te letten op d«n afgrond waarin ons financiewezen zal verzinken, als er geen perk gesteld wordt aan die stijgende uitgaven en weelde voor het onderwijs? Wij slaan voor eenen on- mogelijken financieelen toestand. Dat wordt eilaas! niet genoeg in bel land begrepen en daarom is het de plicht der Kamer, er paal en perk aan te stellen. Het is onze plicht om aan den finan cieelen last der onderwijswet te ontko men. Er moet gebroken worden met de gevolgen van de wel van 1878. De be staande toestand is niet houdbaar. M. Schacpman drukt de hoop uil dat bet gouvernement maatregelen zal ne men, om de noodlottige werking der schoolwet tegen te gaan. Men moet hem niet bepalen bij eene kleine ver andering, maar overgaan lot eene in grijpende herziening der schoolwet, ook met het oog op de omstandigheid dal een groot deel der natie moet betalen voorliet onderwijs dal niet hunne maar andere kinders kunnen genieten. M. Van Houten tracht te bewijzen dat mou lb:u>£ da scbooluilgaven nog niet kan verminderen. Waarop, vraagt hij, zou men besparingen kunnen doen? M. Winlgeiïs verklaart dat hij altijd een voorstander geweest is van een welingericht, godsdienstig openbaar onderwijs. Maar er heeft eene sebrome- i lijke overdrijving plaats gehad bij de regeling van het openbaar onderwijs cu de kosten daarvan. Hel is een zuiver socialistisch prin ciep, dat ten koste van ’t algemeen liet onderwijs zal worden gegeven, dat in de eerste plaats op de ouders rust. Dal zegt hij uit ecu zuiver konservatief oog punt, en hij beschouwt hel als eene groote ramp djt de konservatieve partij, die in Engeland de kracht en het even wicht van het politiek leven uitmaakt, hem in Nederland tot slechts enkele leden in hel pai lement bepaalt. Maar die natie weel het wel beter; die is in merg en been van de gezonde koiiser- vaiieve beginselen doorlrokken. M. Scbimmelpenninck Van der Oye antwoordt op de vraag van M. Van Houten doen? Met onder ander te het te: groot getal onderwijzers en ze kere prachtuitgaven M. Rompe van Meerdervoort onder- stcunV-bet gevoelen dat de vei meerde ring der kosten voor hel ouderwijs de grootste oorzaak is van hel financieel te korj; de schooluitgaven zijn zoodanig gestegen in vergelijking met vroeger, dal zij bijna gelijk staan met het totale cijfer van het te kort. i ^?«MBHrrviBnMtt«mMmHaamBaMaEmMaanKaB3nammBsxninncHKxaaHMKEKfSBMKBn 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1