i i Nr 2051 Mnnr, God zij geloofd, hoe somber de leggen J Jen Woensdag 5 December 1883 en id' K x lx Het kiesexamen en de souper. Om ie bewijzen dat het kiesexamen niet belachelijk is, geeft liet Advertentie blad, onder andere, de volgende redens: Jongelingen, die dikwijls hunne avon den in luiheid en slemperijen door brachten, zullen ze nu iredelijk over brengen; en nog De losbollen van gisteren zijn heden in ernstige en weet gierige jongelingen herschapen. Wij antwooiden daarop Ware' bet Van alles w»t. B.' geuzerij bereidt veidl a h'"Aond>,rrn -'M'i'i(l',g. on.Jenvij-g. li'ii vow stmtfffneven door klmotei 1 bestuurd. Ons land skaat aan hét hoofd r Wij zeggen het zonder omwegen. Belgie is bezig mul te steiven, cii na bei sterven volgt het graf en d» oi/tbia- binding Wij. katholieken, tremen daaiom, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimcii per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’/buitenland worden ontvangen door het Office de Plblichê, MagdaleinG’raat, 4G, te Brussel. Men schrijft in hij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. Dat zij hinder brengen aan de gees telijke en lijdelijke ontwikkeling der volksklassen, is eene schoelie van eene leugen, 'lis een kemel! Gij hebt maar uwe oogen rond te slaan, hier en ge heel de wereld door, om u van het tegenovergestelde te overtuigen. Om nog beter te loonen hoe de geu zen bier door schijnheilige bewoor dingen de tnenschen trachten te ver leiden, zullen wij cens doen zien wat de groote liberale gazetten en de kopstuk ken der liberale partij peizen en schrij ven van den God van vrede en waar heid en van den godsdienst! Daarin zult ge zien de liberalen afgeschilderd door henzclven Geachte lezer, hier sluil ik de lijst; ’k heb noglans nog honderd zulke uit treksels voor mij liggen; maar ik gevoel mij weerhouden bij hei afschrijven van zulke sebroomelijke godslasteringen. Vergeef hel mij, indien ik u misschien gekwetst heb, want ik achtte bel noo- dig, om u ie loonen wat het liberalis- mus is. -In de kleine sleden gelijk hier, Advertentie-blad en durven zulk geene opentlijke godslasteringen uitbraken, omdat zij misschien nog le veel geloof en deugd hebben; maar let wel op Die mannen hier van Veurne zijn in innige betrekkingen met al die goddeloozen van elders; hun doel is hetzelfde, maar zij willen nog de pil vergulden, om ze gemakkelijker te doen inzwelgen. Die stemmen voor zulke mannen, ge bruiken verstand, hé? De Dirmudenaar is gestoord omdat wij geiegd hebben dat de hoofdopsteller van de liberale Eendracht, van Mechelen op de Maas, op het kiesexamen eene buis be lonen heeft. M. Smeets, de opsteller in kwestie, het proteseert in Hatidelsblad tegen de benaming van liberaal die men hem geeft, z gt de Dixmudsche konfraler. Dc Eendracht is zoo goed katholiek, zegt hij, als hel Hatidelsldnd. Kalholnk! Smeets en dc Eendracht! Ja. gelijk hun vriend, de btn go neestvr van Mechelen op de Maas, die op de ofliciele school katholieke ^emeeuliischool heeft doen schilderen n i 1 hel schoolenkwcst de geest, lijkh‘id b .-chuldigde. 'lis al een lied zond-Hing katholiek blad dat zulke daden verdedigt en protes teert omdat er in het kicseximen le he len op de Macs en le Hasselt te veel libera len gebuisd zijn, met iubegiip van zijnen hoofdop.-teller. 'l Kun wel zijn dat er in den winkel van mee h r Sme ts. gelijk in ci m van den fli.r.nudcnaar, benevens speelkaarten, kan- lo r- n setio Ibehoeften, ook kerkboeken, heelde! e is va i O. L. V.. van het H. Harten ook paternosters lo bekomen zijn.. Dat is echter geene reden om katho liek le zijn; de Dixmudenaar weet dat zeer wel voor de liberalen is immers alles gord wat maar geld kan opbrenguii. Salut, kon- Later. kant, toen de priester zich omkeerde en eenige stappen vooruitging om hun ernstig aangezicht te kennen Nu. de brouwer zal er ten minste zijn souper uil slaan. Is er nog iets dat deugt? Is er nog iels dat deugt in Belgie van al wat macht of beslier in handen heeft? Een ministerie dat enkel tol doel, tot genoegen heeft het volk te tergen en uit te huiten, zijn geloof te bespotten en zijnen wil te verachten; eene meer derheid wier broekbanden reeds afge sneden zijn dooi het danig buigen on gen waalschen prolenlaat Fiére rechters die op hun peerd springen voor oenen katholiekon onderwijzer die eer, kind een tikskeu op Ie hand gxf, maar op hunne kamer een sigaartje 100- ken, wanneer Let erop aan komt zede- looze geuzenmeesters achter dc gren dels te draaien; een leger dat voor liet grootste deel niet meer wil booten van God of zijn gebod en waanan de officieren meer in gunst staan naarmate -ij vloeken en meer met priester en ge loof spotten Ja wat deugt er nog? pijwanten niet af oir. door de vingers te En dc plichten van de echtgenootc-n Maar zij spreken zoo dikwijls van de wederzijdsche liefde en getrouwigheid; zij vallen zoo dikwijls uit tegen dezen die, bij voorbeeld, dubbel meuagie hou den, en ’l zijn juist de geuzen die 't meest noodig hebben, en die naar de sermoenen niet gaanEn zij maken dan hun beklag, omdat de priesters niet spreken van de plichten der echtgenoo- ten! Is 'l toch niet dom? Zij spreken ook nog dat verdiukking van armen en wcezen eene wraakroe pende zonde is, bijzonderlijk als het geschiedt omdat zi] hunne kinders naar goede scholen zenden verslaat ge? Wat de politiek belieft, 'tzijn de pries ters niet die hen bezig houden met de politiek in den goeden zin verstaan, maar 't is dc slechte geuzenpoliliek die den godsdienst en de II. Kerk aanrandl. 3* Zij, de vertegenwoordigers van tempels nii t verlieten, wanneer zij ais ge- i genen God van viede en waarheid, bren- trouwe apostels van Christus op den stoel „C() hinder aan de geestelijke en zede- der waarheid hedendaags maar ai te ontwikkeling der volksklassen. [lal zij de vertegenwoordigers zijn van eenen God van vrede en waarheid, dat is Waar. Maar de geuzen willen den vrede zoeken buiten God en verslooten de waarheid, en God is een God van vrede voor dezen die van goeden tril zijn en er ts geene vrede voor de god- delooren. >1 Gij weel dil wel, heeren geuzen, dat is Evangelie, en indien gij naarde krik ging), gij zoudl iiooren dal de priesters daa; van tomiijds pre ken. 1" De priesters moeten eerbiedig zijn voor de wel, on 1 verlaten. Ja, dal is waar; maar als de geuzen heiligschendende wetten maken, om dc zielen aan dc Kerk te ontruk ken in du slechte scholen; om de keikhoven le ontheiligen, om geestelij ken soldaat en gnrde-ciriek te ma ken, om bel geloof en de clirijtenc ze den uil le roeien, 'i is voor hen eene plichi die wetten, of liever die schan- digc aanslagen niet te eerbiedigen en bet christen volk le waarschuwen. Zij durven ook spreken van de Kerk niet verlaten, als wanneer men alle I dagen ziet en hoort dat minister Bara koster speelt, de centen telt van hel zegen platted, en dal de priesters wel haast niets meer zullen te zeggen heb ben in de kerk zelve! Is 't niet kluchtig? Wij. katholieken, treinen daarom, en 2“ Zij moeten op den stoel der waar- vragen ons angstig al U ut z.d de toe- 1 beid de heilige plichten van ouders, komst van Belgie zijn? 1 echlgenooten en kinders voor oogen 1 en hen met de politiek niet moeien! 't Is juist omdat zij die !u* borst niet zen nijdig zijn! Zeggen de priestcis mis schien niet genoeg dat de ouders ver plicht zijn hunne kinderen eene goede opvoeding te geven, en naar katholieke scholen te zenden? Maar al le dikwijls! en indien zij het niet meeren niet klaar der zeggen, 't is juist omdat eene zoo gezegde wel hun zulks verbiedt; zij ..j™ moeten opletten; want, als er kwestie den eenvoudigsteu werkman le doen is van pi testers, de justitie doet bare aanzien niet als vadeilijke bestuurdeis, pijwanten niet alom door de vingers te maar als ruwe haters en klsingeestiga kijken, gelijk voor de geuzen! vervolgers; terwijl al wat bestiert tot 1 .u 9 eenige laak aanziet alle mannelijkheid, alle deugd cn eergevoel uit de herten der burgers met geweld te rukken, spreken, werken, schrijven en zwoe gen wij om dien verdelgenden stroom tegen le houden en te sluiten. En wal ei Ojk gebeurc, wij zijn niel verantwoordelijk en mogen zeggen met de hand op het het l Wij hebben on zen plicht gekweten. Lezers, kiezers, indien gij niet wilt dat die verantwoordelijkheid van 't ver val rai het Vaderland op u drukke, ziet wel wal er u le doen slaat. volksklassen, zouden zij zich mogen roe- men krachtdadig meegewerkt te hebben aan dit voortreffelijk vaderlandse!) en maatschappelijk werk. Daar ligt hel beestje! Voell gij uwe lachpezen niet rekken, verstandige le zer, als gij alzoo de vos de passie hoort preken?'l Is toch te schijnheilig; ruk- ken wij het masker af. trekken wij het schapenvel van den wolf zijn rugge. knielen vóór den hooveerdigen koppi- [).e P,ieslers ,n?elen eerbiedig zijn - rr 1 vnnr <<p wni on hunne tempels niet 39’ jaar Sermoen. 1 Ah! ft komt van diepe) wanneer de priesters, eerbiedig voor de wet. hunne tempels hit t verlieten, wanneer zij als ge- I 1 der waarheid ved de weergalm der politieke twisten -- de heilige plichten van ouders, whlgcno- ten en kinders toor oogen legden, dan zouden zij in het volbrengen van hun edel ambt enne Zoete, heilzame vreugde sma- ken, die zij nooit in hel beheer der poli- lieke zaken vinden zullen! Zij dc verte- g' iiwoordigrrs v.iii ceir n God van vrede 4 en waarheid, zonden hel voorwerp wezen van <l>n e’rfiied en dci la lde van de be- volking dit. zje|| van h-11 cn zelf hunmr 4 leerlingen b giittien af te wijkeneu in 'plaats van hinder te breng' n aan dc geestelijke en zedelijke ontwikkeling der alzoo, dal zou alleenlijk bewijzen dat de avondsciool iets goeds in heeft, maar g< euazins dat de nieuwe kieswet niet pai tijdig en belachelijk is. Voor hetgeen die jonge lieden betreft die dikwijls hunne avonden in lui heid en slemperijen doorbrachlen, en die losbollen van gisteren, die beden in ernstige en weetgierige jongelingen herschapen zijn, indien dat portret toegepast wordt aan de nieuwe liberale capui ilairen, 'k wensch hun geen pro ficiat ermede! Een dingen is waar en vast 't is dat zekere losbollen van gisteren het heden nog zijn, niettegen staande hel kiesexamen, dat volgens de geuzen, ze moest in ernstige jonge lingen herscheppen. De geuzen reppen geen woordje over hunnen fameuzen souper. Nogtans het had nog al belangwekkend geweest te weien, bij voorbeeld, hoeveel bons voor pinten bier de chefs gegeven heb ben aan dezen die schoonst van 't on- gedicrl der papen zongen. Nu, 't is algelijk moeilijk voor sommigen, niet tegenstaande zij het kiesexamen afge legd hebben, hen als ernstige «jon gelingen te gedragen van ’s avonds tot s morgens ten zessen, vermits een hun ner 's morgens, volgens dal ’t ging, uitstamelde tegen de papen ge zongenmaar le vele, 't was te veleEn waren dat ook geen drie sotipecrders, van losbol! *n <lat zij waren, ernstige jongelingen gewordendie’s morgens, van verte diervenpupe roepen achter eenen pries ter? zij hadden algelijk toch den moed weg te vluchten langs den anderen komst van Belgie zijn? toekonisl vveze, hoe schandelijk het lot van Belgie later zij, en hoe diep zijn plichten zoowel uiteendoen, dal de gc val, wij toch zullen op onze I moet kloppen; wij zijn dc schuldigen niet. L tc; e ideel. Wij stonden, wij staan cn zullen blij ven staan als venmaners, als borstweer en dijk. Terwijl al wat in bestier deelt moedwillig werkt om alle gezag en allen ccrbieé te verliezen, zich bespotte- lijk en belachelijk temaken en zich van aanzien niet als vadeilijke bestuurdeis, t?n '1' *>0* ffl. f»z 6r en ift* U' rr lcn lar^iw arar ti ff- iff 1 J if)* i° Niet alleen de katholieke partij moeten wij bevechten, maar den katholieken godsdienst, die er de grondsteen van is (Jlandre libérale). 2“ De godsdienst onzer vaderen is een kan ker. (Chronique). 3° De godsdienst is eene exploitatie der men- schelijke domheid. (Opinion libérale, van Na men). 4° De katholieke godsdienst is eene uitzinnige eeredienst, alleenlijk nog geCrbicdigd om de ma jesteit zijner wetten en zijne oudheid. (Etoile beige). 5“ God is de natuurlijke vijand van den mcnsch, gelijk de mensch de geboren vijand is van God. (Volksvertegenwoordiger Arnould). 6. God is de oorzaak van al de maatschappe lijke schelmstukken. (Janson). 7° De welenschap(l) zal den hemel opcnschcu- ren gelijk een plafon van papier. (Robert). 8“ «Ik ken godslasteraars die treffelijke men- schen zijn, onder andere ik, opsteller der Chroni que; de godslastering, gelijk ik ze met vlijt uitspreek, bestaat met te lachen met de goddelijke raken; dat is geen abominatie, want wat is er be lachelijker en dommer dan de zaken die God aan gaan. Chronique). 9” De dwaling is God Het schelmstuk komt van God, God is het kwaad! (Eug. Steens, (Ami du people, Liege 1875). ioü God is een belachelijk, barbaarsch en bloedzuchtig wezen. (Mirabeau, van l'ervicrs). tl, Het gedacht van God is een zedeloos ge dacht. (Progri’S van I 'erviers). ia» De godverzaking is eene religie gelijk alle andere; t is de godsdienst van den niet. (Mi nister Baraj. 13° God, leugenaar, uw rijk is ten einde, trek u weg. (Proudhon). 14» Geen God meer, noch bij de geboorte, noch bij het huwelijk, noch bij de dood; de vrede bestaat in de godvcizaking. (Redevoering op het graf van oenen student). 15° «Ik drink op de vernieling der Roomsche Kerkalsdan zalmen uitroepen de beest isdood 't venijn is kapot. (Couvreur, volksvcrtcg.) 16" Er ligt een kadaver op aarde, t is het ka- tolicismus); wij hebben eenen put gedolven en wij hebben het vandaag er eenige stappen van gena derd. «(Minister Van Humbecck). maar 111 Dc invloed der geestelijkheid is verder- lelijk ctldvertentie-blad van 34 Novem- ber 1883, 2» kolom. ■r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1883 | | pagina 1