46“ jaar Woensdag 2 Januari !884 Dit blad verschijnt den Woensdag onmiddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annonccn 20 centimen per regel. De groote letters ne overtuiging is het geld en de los- nog veel bijvoegen; maar tot slecnis genoeg winnen om het een einde ralen bedacht voor de gevolgen Nr 2046 Woorden van den C’^ar. In een verhoor aan zijne ministers te Gatchina verleend, zou de keizer van Rusland zich volgender wijze uilge- drukt hebben Ik begeer dat men zelfs niet zou beproeven daden te stellen die tot een misverstaan met het Va- tikaan zouden kunnen aanleiding ge- ven. Ik ben van gedacht de vriend- schappelijke betrekkingen door bel jongste concordaat met Rome aan- hel bezoek van den Duilschen kroon prins aan den Paus. Een ministerieel blad, de Diritto logenstraft op zijne beurt de tijding als zou de keizer van Oosterijk nu een bezoek brengen aan koning Humbert. In Oostenrijk lachen de officieuse ga zetten met zulk denkbeeld. Het Frem- denblatt stelt vast, dat de keizer eene gansch eigenaardige plaats in het kris- tendom bekleedthet is hem onmoge lijk den koning Humbert van Italië te bezoeken, zoolang deze den Paus niet bezocht heeft! Welnu, eene üoo groote verzwaring van belasting, gelijk het ministeiie deed stemmen, zal stellig vele lieden in moeielijkheden brengen en de toekomst nog somberder maken dan zij reeds is. Die verhooging zal nog geweldiger zijn in de gemeenten cn steden waar de gemeentelijke belastingen reeds zeer ver zwaard zijn voor dit jaar. Daar zalmen dubbel en dik moeten betalen, om de geuzen-grillen van eenige dweepzuch tige godsdiensthaters te voldoen. Het land heeft niet willen hooien naar de slem en de verwittiging der katholieken, maar 't zal het thans moeten voelen. Hel zal nu voor goed gewaar worden dat de geuzen slechte bestier ders er. schandelijke volksbedriegers zijn, alleen goed om hunne vrienden cn par- tijgenooten tebegunslingeuenrijk te ma ken op kosten der burgers cu werklie den. Dat het volk nu klage, de dijk der schooldwingelandij is thans doorgebro ken. Er is nog alleen hulp en verzeke ring te vinden bij de katholieken, in een woord in de Ark van ’t katholiek Ver bond 1 POLITIEK OVERZICHT. De politiek schijnt te willen sluime ren voor het oogenblik. De tijdingen uit de verschillige landen zijn zeldzaam en over het algemeen weinig bedui dend. In Frankrijk heeft de Senaat eenige der inkortingen van jaarwedden der geestelijken verworpen, die de Kamer gestemd had. Uil godsdiensthaat, had de Kamer de jaarwedde van den aarts bisschop van Parijs van 45 duizep.d op 15 duizend frank gebracht. De Senaat heelt nu met 201 siemmen tegen 51 die jaarwedde op 30 duizend frank vastge- sield, en eindelijk twee derden weder gegeven der hulpgelden voor studie beurzen in de seminarien, hulpgelden die leenemaal door de Kamer waren af geschaft. De Senaat is daar niet om den hollen den loop der radikalen te bestrijden of te beletten, maar om denzclven een weinig te beteugelen. Jaarlijks wordt er meer en meer geknaagd aan het budget der ecrediensten en welhaast zal men lot de volkotnene afschaffing geraken, nis de bol maar niet allicht ten einde geloopen is. Ten gevolge van de verandering door den Senaat aan dit luid get gebracht moest hel nog naar de Kamer van af- gevecidlgden teruggezonden worden, en deze vergadering heeft moeten duim- ije leggen voor den vasten wil van den Senaat. Vruchteloos heelt de leider der uiterst linkerzij, Jules Roche, gepoogd de radikale maatregelen tegen den aartsbisschop van Parijs te doen goed keuren Minister Ferry zeil heelt de Kamer gesmeekt de kredieten, door den Senaat hersteld. te behouden. Het voorstel van M. Roche werd ver worpen door 270 stemmen tegen 183 en de Kamer heelt de sommen aangenomen door den Senaat vastgestcld. In Tonkin hebben de Franschcn eene ernstige zegepraal behaald. De admi raal Courbet heelt, na eenige uren vech ten cn na een krachtigen oploop, de stad Son-Tay ingenotnen. Deze stad en Bach-Ninli waren de twee plaatsen waarover de Franscheu vooral wilden meester zijn. Bach-Ninh was van dan af schier ontruimd. De zegepraal is nog niet genoeg om het Hemelsch Keizer rijk tot inkeer te brengen. Er zullen nog andere beslissende voordeelen moe ten volgen. Ook schijnt hel fransch gou vernement geneigd de krijgsverrichtin gen, die eene zoo gelukkig begin heb ben gehad, met meer kracht voort te zêltéil. In Spanje zijn de ministers het niet cens met de meerderheid der kamer. Nadat zij reeds hun voorstel van her ziening der grondwet ingetrokken had den, is eene andere moeilijkheid be gonnen met het ontwerp van uitbreiding van bei stemrecht. De ministers willen óver deze zaak in dezen zittijd beraad slagen; de meerderheid integendeel wil hel tot na de kiezingen verschuiven, zooals 11. Sagasta, voorzitter der kamer, hel 'Oor^csteld had. partij aair.eerdt ook dat voorstel van verschuiving. Zoodat met du opening ■der kamers, üp heden 2 Januari, hel ministerie de onderlaag zal krijgen. In Italic zijn zelfs de gematigdste libe- ralen bedacht voor do gevolgen van De nieuwe zondvloed. Wat bij de aankomst van het geu- zengouvernemenl voorzien en voorzegd was, en wat een ieder gemakkelijk kon vatten, is gebeurd. In vijf jaren tijds hebben de geuzen zeer diep in de zak ken der lastenbetalers getast; tweemaal reeds hebben zij de lasten verhoogd in 1880 met 10 millioen en vervolgens met ruim 22 millioen. Dat maakt te za- mon hel rond sommeken van 32 mil lioen door de lastenbetalers op te bren gen om de staatskas te vullen die, on danks die verhoogingen, nogtans steeds ijdel blijft. 't Is thans belastingsnood.... Heel hel land is er door overstroomd, en van alle kanten en uit alle hoeken stijgen bittere klachten op tegen hot verfoeie- lijk ministerie, dat de schoone gelden van T land verkwist aan 't bouwen van nuttclooze scholen en 't betalen van nietsdoende meesters. Men wil dit mi nisterie omver smijten, vernietigen, vermorzelen als ’t zijn kon, maar wie is de groote schuld van dien slechten toe stand? De kiezers, en de kiezers alleen die naar de stem der waarheid niet luiste ren wilden en te vreden waren wanneer men onderpastoors plaagde cn brood roofde; die toejuichten wanneer eenige vetbetaalde kamerleden gansch het land door eene speelreis deden op de kosten vnn den Staat, en met hel doel door hel schoolonderzoek de priesters te be lasteren en T gemeene volk tegen den godsdienst op te jagen. Die kiezers hebben gedaan gelijk het slechte volk ten tijde van Noë zij heb ben gespot met hen die voorzoigmaat- regclen nemen wilden om de belasting- overslrooming legen te gaan. Die kie zers waren alwijzen, geloofden alles wat de geuzen ben op de mouw speet ten, en versterkten een ministerie dat niets doei dan het land uitzuigen, ver armen en lot den ondergang leiden. Alle klassen des volks worden thans door de verhoogmg der lasten getrof fen, maae vooral de geringe ..werkman die bijna alles zal moeten uitboeten en uilzweeten. Lasten op den tabak, lasten op den genever, lasten op alles dat een ïisrj alles wat. De Moniteur van vrijdag kondigt een koninklijk besluit af van den 27 Decem ber waarbij drie en zestig gemeenteraden van Braband, elf van Hencgauw en drie der provincie Luik bemachtigd worden nieuwe opcentimen te ontvangen op de grondbelastingen, het personeel en de palenten. Dus acht en zeventig genieen- ten die krol in hunne -kas hebben en nu 1 in die vat: boer cn burger moeien gaan lasten om hunne uitgaven (van het offi cieel,onderwijs?) ie’kunnen dekken. Over zoo- wal veertien dagen werd dez.elide beinachliging verleend aan G5 gemeenten; een paar dagen later aan 77. en okideijk nog .aan 49. Dal maakt reeds te zaaien twee. honderd negen en I zestig gemeenten, die verplicht zijn lol i nieuwe lasten de toevlucht te nemen om den slechten toestand hunner geld kassen te kunnen verhelpen. Hel schijnt dat da gcczescbolen nog noemen van eenen gevolmachtigden minister bij den II. Stoel. Nooit had de keizer zoo duidelijk ge sproken. Ziedaar dan de poliliek en verstaildige handelwijze van den Gzar van Rusland ten opzichte van den 11. Stoel. Dat men ze cens vergelijke aan deze van het kabinetshoofd van Koning Leopold 11 en dat men oordeele! De Cz.ar, keizer en schismatieke paus, drukt de begeerte uit dal men zelfs niet zoude bepioevcn de goede ver standhouding met den Paus, te stooren, terwijl reeds van over twee jaar, M. Fiere, minister van een katholiek land, op eene onbeschaamde wijze met Rome afbrak! Welke les! In al de landen van Europa staan de betrekkingen mot bet Vatikaan op goe den voel. Hel protcstantsclie Engeland eerbiedigt het geestelijk gezag van den Paus; bet beeli zijnen vertegenwoor diger bij hel Vatikaan; Duilscbland en Rusland, gelijk men hierboven ziel; •meenen bet veilrouwelijk cn vriend schappelijk met den Paus, en Frankrijk zelve, de godsdienslhatende republiek, zijnen gezant met terug wil roepen j hel moet voor hei zonueklaarblijkend t gezag van den Paus achtertui deinzen, i liet katholieke Belgie alleen is bij wf'Io bl Xll| verj^^rdigdO.» do lieden. Daarbij voegt men niéuwe op- jaze“ u behagen, wi ie centiemen op grondlasten en ’i perso- koPP'^ in,,usle,‘ crc dal ons landekc j neel, en op een aantal andere zaken en UIt20n^etI,1S maaui. De H. Bioedkape! ie Brugge. Wij lezen m den ö'frrui/aard vauitiiugge, van Zaterdag üp Lei onverwachts komt die kwes tie die onze bevolk-ng op zoo innig. manier aanbeiaugt, heropemi te worden: uietigenoeg'kp.-.ten ws'cai de gemeenten Matholiek en deus. De geuzen hooren niet geeime zeggen dal zij niets met eigen geld kunnen stich ten en onderhouden, en dat, voor al hunne scholen, maatschappijen cn fees ten, zij tol de lastenbetalers moeten hunne toevlucht nemen! Dat is juist geene reden voor ons om er nooit van te spreken, ter contrarieWel! indien het volk cens goed verslond hoe de liberalen uitsluitelijk ten hunnen profijte het geld van iedereen verkwisten! Dat de liberalen scholen en feesten oprichten met eigen geld, de katholieken doen hel wel! Waarom moeten de libe ralen altijd een voetje voren hebben iu den strijd? Is er geene gelijkheid meer I voor de wet? En indien de katholieken peizen dat zij in consciëntie gehouden zijn hei goed te ondersteunen, hoe komt het dat de conscientief!!!J der libera len niet machtig genoeg is om met ei gen geld sacrificiën te doen voor de li berale zaak? Waarom? Omdat er bij de katholieken alleen ware overtuiging is; bij de liberalen, integendeel, is er niets geknoopt Ie versterken, door hel be- j anders dan eigenbelangen passie htin- v.>„ ne overtuiging js j)Ct geld en de los bandigheid. Is het Advertentie-blad te vreden over deze antwoord? In alle geval, wij kun- '■nen er later. Onze regentie zou, van wege M. den gouverneur der provincie, eenen brief ontvangen hebben, waarbij M. De Brouwer noch min noch meer dan de sleutels eischt der II. Bloedlapel. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 1“» cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. /)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdglenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-uilgever. Zwarte Nonnenstraat, 4-, te Veurne, en in de Post kanlooren. De bewarende j voorwerpen de burgerij betreffende. Die verhoogingzat voor vele lieden een oprechte mine zijn. Inderdaad, ’t is ge kend di t het grootste deel der burgocs van’t jaar aan ’t andere te knoopea. 1 VEURNE. - Maandag nacht, rond 11 pc ure. verliet Hendrik Plasschacrt, werkman, oud 26 ja- ren, het schip van K. Debuyscr, dat in de Kaai lag. Door den donker misleid, tuimelde hij in het water en verdronk. Hij laat ccne weduwe en een kind achter. Zijn lijk is gister morgend op eenige meters afstand van het schip ópgehaald'. Gister morgend, is de vrouw van den schip per K. De wel, op het oogenblijc dat zij, met haar kind op den arm, op het dak van het schip stapte, om zich in stad te begeven, van den boord afge gleden en inde Kaai gevallen. Moeder en kind zijn in tijds kunnen gered worden. -rr-ttc-ri -i—- P. S. Zaterdag avond is in den gemeenteraad lezing gegeven geweest van den brief, namens den gouverneur, door den specialen kdmmissaris L. Herremerrc, afdeclirigshoofd in het provinciaal gouvernement, aan het schepcncoltegie gezonden. Bi] dien brief wordt geêischt dat de boeken en sleutels der H. Bloedkapcl, zelfs die der rclikwic- kas waarin het H. Bloed berust, in handen van ge noemden Herremerrc afgeleverd worden, zoo niet worden dc leden der confrérie van liet H. Bloed bedreigd meteen proces cn eene schadeloosstel ling van 100 duizend frank. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1