I ER 40° jaar Nr 2048 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. De groote letters niet nevens de kwestie! I gie laten foppen. Hel zou zich losruk- bcditegen zij de sullen. Zoodan aan'twerk 1°« Er beslaat hier godsdienstig open. omwentelingen en molen Ier en n ge- ren I IS, an de >or de IEZE, Zuid- 4 20 - 20 19 - 20 2l> el der 2'» 10 50 50. urne. hot volk te ontchristenen en levens te verdieriijken; men houdt zijne kracht van verzedelijking en opbeuring, en ’t is daar alleen dal hel volk zijne krachten kan erwinnen. Hij is de verpersoonlijking van welen- I>e tijd der klachteu. leder tijdstip heeft eene bijzondere benaming in de geschiedenis. Maar welke oprechte beieekenis zal onze tijd wel verdienen? Wij gelooven dat de beste benaming wezen zalde lijd der klachten; want klachten alleen stijgen er overal en over alles op klachten over gebrek aan werk en handel, klach ten over nijver heid en landbouw, klach ten en altnd kl chten, dat is de cenige zegekrtet die de overheersching der lo- Woensdag 16 Januari 1884 bij het Veurnscfi volk, en ware ’t niet dal het somtijds moet bukken door over maat van dwang en dwinglandij, ware iedereen vrij, uwe laelijke, ongods dienstige en geld Verkwistende rol zou weldra ten einde gespeeld zijn. Gij spreekt ook van 1 Tot overweging aan de geuzen. De geuzen van 7 Advertentie blad kun nen niet verdragen dat wij zoo dikwijls den dwang schandvlekken van de libe rale gemeenten of armbesturen, hos- picen en andere openbare ollicicele ad ministration, en als wij bewijzen, ge lijk twee en twee vier is, dat zij alzoo Ie werk gaande, onrechtveerdig han delen en de wetten des lands schenden, antwoorden zij ons mot een hoop zot tigheid, en melsbeduidende uilvlucht- seis. gen uit schaamte, uiteerggevoel of hoo- veerdij. Do bestaande ellende is der halve ergerdan wij wel denken of ver moeden kunnen. Wie niet te klagen heeft over stoffelijken tegenspoed, lijdt zedelijke smerten. Leven de eenen in bekrompen toestand, andere in armoede zelfs, men vindt er die onder dit opzicht niet te klagen hebben, over maar d<r los bandigheid van kinderen of naastbestaan- den bitter treurenIedereen I ijdt, iedereen 'aag1, dank aan de logic die door bare j i gewelddadigheden 1 en de liberale burgerij voor het mees- Die strijd alle vertrouwen heeft gedood in de toekomst, en T jong geslacht heeft bc- dorven.eu ontaard. Zij zegepraalt eene wijl over de Kerk; maar hare zegepraal levert niets op dan ellende, ondergang en algemeene klachten. Men overwege in gemoede dien be- narden toestand van het volk onder de heerschappij en dwingelandij der logic en men zal met ons moeten bekennen dat de godsöienstloosheid en kerkver- volging geen geluk verschaffen aan de gie in alle landen uit den boezem des landen. De logic is eene kwade geest volks weet te rukken die het volk niet genoeg kan vluchten Wij moesten nogtanseen gelukkigen, een voorspoedigen. een rijken, een gul- den tijd beleven. Immers, de logic heeft I immer hel volk wijsgemaakt dat de Kerk een kanker was voor welvaart en geluk; i d 1 - met godsdienstig te zijn dat de lo gic alleen de macht bezal om iedereen Wij hebben in ons laatste nummer gezeid dat de gemeentelasten merkeliik zouden kunnen verminderen, dal vóór de wet van 1879, men alle jare een rond sommeke over had voor werken van openbaar nut, terwijl de kas nu ledig staat. De geuzen zullen hen daarmêe niet bezig houden, zeggen zij! Wij ver staan het geheel gemakkelijk, ware gevaarlijk; maar wij zullen het op tijd en stond doen voor hen, en zij zullen niet verliezen met te wachten. Zij zeg gen wel 't is altijd ’t zelfde liedje; maar als de ontvanger zijne biljetten zendt, ’tis altijd ’tzelfde liedje ook of liever, t is altijd van langsom langer! De politiek kan niet geheel en gansch onafhankelijk zijn van den gods dienst; zij moet de rechten van den godsdienst eerbiedigen. De geuzen die ze niet eerbiedigen, maken zich on- weerdig van de HH. Sakramenten. Zij zijn de schuld ervan en niet de priesters, die oe heilige zaken niet mogen werpen naar de honden, en de perels naar de verkens! Die buiten de II. Kerk leven en zich naar de katholieke gebruiken niet meer gedragen, verdienen niet van aan 't hoofd te staan van burgers die volgens de II. Kerk en de katho lieke gebruiken leven, en als kinderen van de II. Kerk willen sterven. Is’t niet redelijk, geuzen? Nog wat beters Het hert der libera len, zegt bet geuzenblad, wordt meer bewogen door den grimlach van eene actrice dan door een uitmuntend ser moen! Ziel gij bel nu? Als wij zeggen en schrijven dat in ’t liberaal kamp ondeugd en slemperij den voorkeur heb ben bij deugd eh waarheid, zij geven ons uil voor leugenaars en lasteraars, en bijna geen een nummer van hunne gazellen vindt men waar zij zelve dien voorkeur niet openlijk bekennen en be lijden Inderdaad, wat zijn voor 't mees te deel de aclricen der groote theaters, ten zij gemeene en slechte vrouwsper sonen voor wie een treffelijk mensch geen zier eerbied kan hchbcn? Indien de geuzen, bij voorbeeld, nog hare zang- en tooneelkunst bewonderden, wij zouden het meer of min kunnen verslaan, maar hel hert laten bewegen door den glimlach van eene adrice! ’t is zoo laag! En die mannen spreken dan van edele gevoelens!.... De katholieke ?rmen die van den disch worden verslooten, vallen bet armbestuur las ig, zeggen de geuzen, en zij zijn daarover verwonderd! Ja ’t zijn stoutgebekten, voegen zij er bij ’t Gaat alzoo, zij verdrukken de armen en de armen zouden niet mogen spre ken om hun recht te eischen! Wel, wel, iudien derijke disch niets geeft aan die stoutgebekten, geeft bij misschien liever aan sommige sekoongebekten. 'i Gaat toch te verre, de katholieken doen sacrificiën op sacrificiën om de armen te ondersteunen die van den disch verstoolen zijn, en de geuzen hebben voor deze edele inrichting maar oen woord van smaad en misprij zen ’t Is een oorlogswapen! eene vcistoöting van oude gebrekkelijke mcnschen. llewel niemand is van uw gedacht, en om te loonen dat ’t waar is, begint ook eens met uw eigen geld. eenen disch te stichten; gij moogt zeker Welnu, de logic regeert als heer en meester in al de landen van Eutopa, en beken liet eens rechtzinnig, lezer, wie gij ook zijn moogt katholiek of geus, israeliet of protestant, zijn de tijden wei eenmaal armoediger geweest dan nu? Alles kryijnt, alles is doodsch ie dereen klaagt en is ontevreden. Er heerschl geene bedrijvigheid, geen vooi- ?p;>ed, geen leven, geen geluk. En nog- lans de logic voert den scepter over de volkeren en de Kerk is onmachtig ver klaard en mag zich met niets meer be moeien De godsdiensllóosheid is de oor sprong van allo volksongelukken, van oorlogen en omwentelingen. Is de le: genspoed dien wij thans beleven, an dermaal geen klinkend bewijs van die eeuwenoude waarheid Welhoe, men gerijZeg liever eeue kleine liberale koterie, de stadhuisbazen met hunne sleepdragers. Ja, de katholieken al te za- men strijden legen de liberale kolerie, om ze omver te werpen; want het is maar onder het katholiek bestuur ui tleen, dat de godsdienstige vrijheid, de 'gelijkheid voor iedereen, de stoffelijke en zedelijke belangen van allen kunnen gewaarborgd en ter herte genomen worden Gij spreekt nog van hevige strijd. Van den kant der geuzen, ja, is de strijd niet alleenlijk hevig, maar hunne strijdmiddelen, hunne wapens zijn on eerlijk, verdrukkend, wraakroepend en schandalig! Broodrooverij, officieele brutale d.vang, uitsluiting, omkooping, alles wordt gepleegd, onophoudelijk gepleegd, met eene helsche razernij beraamd en uitgevoerd. De katholieken, integendeel, verre van den wettigen tegenstand te builen te gaan 't geen zij nooit doen, en ’t strekt hun toteere gebruiken altijd al de ivetlige midde len die zij ter hand hebben; zij zijn altijd wakker genoeg om al de moge lijke en noodzakelijko vruchten uil den strijd te trekken?.... 2"Vermits die strijd bestaal, gaan zij voort, is hel een plicht voor de libe ralen hunne eigene instellingen, hun ne^!) eigene scholen te verdedi gen. Eerst en vooral eene bemerking over ‘t woordje plicht. Men kan maar wettig verplicht worden tot iels dat goed is; gedwongen worden tot iets dal slecht is, kan nooit geen plicht te weeg brengen; dan bestaat alleen dwang of dwingelandij. Nu, werken om ’t li- 'beralismus te verspreiden, dat is werken om T kwaad te verspreiden, dal iss/ec/it, en niemand kan daartoe waarlijk ver plicht zijn. Dat de liberalen die hunne valsche grondstelsels willen doen zege pralen, hunne eigene instellingen, hun ne eigene scholen verdedigen, ’k begrijp hei, maar op eene voorwaarde, ’t is dat zij verstaan door eigene instellingen en door eigene scholen, de instellingen en de scholen die zij met eigen geld inrich ten, bouwen en ondersteunen, en niet met 't geld van iedereen, met ’t geld van de stadskas, en dat zij door verdedigen niet verslaan de o fidele openbare macht en invloed, van ’t is gelijk welk bestuur, dat, volgens alle wetten, moet onzijdig zijn en boven de partijen staan, gebrui ken om tegen hunne tegenstrevers ten strijde te trekken. Bijgevolg, geachte lezers, wat zegt gij van het derde deel hunner redevoering? Gemeente-, arme- of hospicenbesluurders die zich onverschillig loonen in zake van onder wijs, of door lauwheid en toegevend heid dê hand zo'uden leenen aan hunne vijanden, blijven te kort aan eenen zeer gewichten plicht? Gij zult daarop zeg gen met ons, dat zij zich moeten ouver- in zake van onderwijs, dat zij aan een gcwichtigen plicht te kort blijven, als zij bet niet doen; want de openbare besturen beslaan niet voor eene partij, maar voor al de burgers. Met hen onverschillig te loonen, zij telt de katholieke burgerij niet meer? leenen de band noch aan hunne vijan- Ja zeker, en, God dank, hel katholiek, j den, noch aan hunne vrienden; maar zij christen gevoel heeft nog diepe wortels i erkennen en behouden de rechten van i i v -r. ..«ii. 1 gp de gelijkheid in den strijd; elke partij moot met. eigene wapens lo velde irekken, en genieten wat er van komt.' Lidien gij wilt antwoorden, geuzen, neemt een voor een van onze punten, en liberale bur- wederlegt ze, als gij kunt; maar praat dat het volk geen leven kon genieten I schap, van vrijheid, van geluk en voor- spoed! welvarend en gelukkig te maken, om de landen op te beuren en hen te overla den met vtijheid en voorspoed volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der VlaanderenJ en ’tbuitenland worden ontvangen door het Ofi ice de Pcblicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkuntooren. Tol bewijs van diérf, ziet hier een staaltje hunner diepe(!j red meering Voor wal Pieurne batrelt, schrijven zij, wij houden slaan, dat aangezien hier cmi hevige strijd bestaat tusschen de priesters en de liberale burgerij voor het meesterschap op het stadhuis, het plicht is voor de liberalen moedig hunne cigene(H) instellingen, hunne(H) eigene heeft nu al gedaan wal mogelijk is om scholen te verdedigen, en dat gemeen- - - le. ann. of hospicenbesluurders, die heelt gezegd en be- ZOuden onverschillig loonen in loofd dat zulks voorspoed en welvaart Zake van onderwijs, of door lauwheid zou aanbrengen, en waar is die voor- of toegevenheid eenigzins de hand zou- spoed nu, waar blijft die welvaart(jeil leenen aan onze vijanden, aan I eenen zeer gewichtigen plicht zouden Zio, indien hel volks eens goed wilde le jtot.l blijven. rcdenecreu, het zou zich niet langer Wij zullen eens dat beestje onder meer door de volksbedriegers der lo- 30eken en ontleden, een bewijs dat die redeneering zooveel sluit als eene duim ken uit de klauwen dier huichelaais, in «enen hoed. Zij weien het ook, maar die slechts bun eigen belang beoogen Wat wilt gij, als hun aangezicht niet en het volk laten lijden en uitplunderen, j schoon is, zij plakken er blanketsel Het zou met verachting neerzien op al Opt of doen eenen masker aan. Alzoo de valsche beloften der logie, in over- tuiging uitroepen die oude liedekens zijn de beste En t zou weer worden wat zijne vaderen waren godsdienstig, - vrij en welvarend cei’ “$vi»e sU ‘Jd tusschen de priestersf!) I en de liberale burgerij uE De klachten, ja, zijn thans algemeen. I terscliap op hel stadhuis. .Maar de geheele grootheid der be- I be9l?at ll,er ’naerdaad, gelijk overal sehulig toonen i stïmide ellende is met wekend Velen 1 elders; want waai heid en leugen, licht en dal zij aan eei klagen, maar velen durvmi ook niet kla- en duisternis kunnen nooit overeenko- kortblijven, als eren uit schaamte, uiteerinrevoel of hoo- men, dit is on.nogelijk. Maar, waarom de openbaie best stelt gij de priesters alleen in den strijd? Tellen dan de wereldlijke katholieken. té en bestrijden. Vrijheid en voorspoed bezit zij niet en kan er dus niet over beschikken. Alleen de godsdienst be- imtner het volk wijsgemaakt dat de Kerk i VEUR ie. I f h) <id iari. ICUWC (loet hacr dagen en. t haar glans* :t het en is rfstof. ft 4 ^'1 J l -1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1