TANDEN. fe I db H IE HzTnKgO ETHALS, SOPHIE COUSIN, EMILE VANAERDE, ('birtirgien di n'tsle. diplome, rue dn Lom bard. n“ 19. ii Yptes. rn face de la rue de i’Etoile, .’1 con.suller luUs les jours de 9 ii 3 heitres. Ie Dimanche excepté. pour Ia pose des dents el Rentiers artificiels. extraction j de dents, plombage et rediessements. d a- Bericht aan de landbouwers 2 wirrats-moEN. Engclsciie zaaitave. i SOPHIE COUSIN idtHijk geschikt voor Schuren, Wagenhui- j KiRI’ |)IIDII( K KüfiDa il Stallingen, oveidate Meslpultca, Aldaken, gCVPSt gd lli*< lï ais enz. 1 15LAft G r.J k BEliICIIT. Geen grijs haar z z z UJ fH n Lt id z K •w? ,1 meer!!! II AGENTEN.' M. H. LUMMEUZHEIM ft C° LEVERAARS DEK SPOOR WEGEN VAN Octavia Verbrugghc '6' LEEHIHG VAil «HPITALEN'^E O’-’t AvC> «X JZZL LJ -LtO slond. in de RARE GEZOMHIEIDSPILLEA gezeid Mi»n<la«-1 tH-pillen. 1 Fabriek on magazijn van meubelen, stoelen, CO f nils i'll ;arid- in en, e-. zuiverste partijen M Q P O C5 LU IJJ T I— I O LU J (0 i I Q U CL LU UJ S LU CO U1 M P P r-< M slaping, wollen sargien. 7SJk znrxa to t art S Sfxt-a 18 Id. nieuwe Kogge Snerkten Haver I Boonen Erwten i tenland. In- I i putten van Belgie. 11 2 fr. 50 GEWAARBORGDE llogepobdeel te. bekomen bij Hectoi’ RUYSSEN, -.Apotheker, Zmdstrant, 62, tc Ven I sel- I B!der hand te koo|ie» Tabak en Likeuren. UVE1 EIST IMD"r ISZE, MEIER. Cldrurgyns-Tandineexters, gediplomeerd door de Belgische gezondheids-Convnissic, KtlBIfllJli., iVIONkrueiiHlriutt, ILOIlTlêlJH. I |9 a 22 tod c. Talentiu COSSKW. i li‘e PcEnnt-CloctKiaBs. TH TfnriD'W ':,!n c.tviio.w, zoo V-;ï $3' VlutriU V rurn<t. per tOO k'lo». 17 Der. 2, - a 20 -r 17 a - 16 50 18 - a-I 16 a 19 j 18 - a 20 - 20 - a 22 - J V" i z 5 - - ^3 tü K - I HAN0LLSV IHE&N1GING pres !es meilléors systèmes. i Tl? t/AUnnV Bei nmbaüht van 1 s L liülll l’j 1 1 biervoerder, Te I i bevragen bij Align?t Lava, Smissestiaai (bleek). rm;» o /'iZ’S- den hecre JELLS i.irtptrfen lijn oe a i Dinidjj vjn elki ivu in I volte limiw Kantoor I 1 I .fl Tarwe. I.' bakkers, h; rckrne.n van morgen, het hx’1 der burgers z <i b geven voor .-tiler.,,mile naaiwerk ie v< rriciil n. ilcier pill* zeekant, gebruiken honderd kilos. TEKUOPEKi Eri e A. ir.er.Uun NATIE. In Antwerpen. l'c bevra.-rn !>ij de Med’ DÉDlt.LLEN', Handle 1*1. 18. r-l..!".- net de Graannatie. Ir Ari ip r>. (1 r. CG ■q Geeae lionkurencli is mogeHJk- O s txi oq tx de goede hoedanig» vau het •v 2lf 50. Te bekomen bij jtifv. Li st, Ooslst. Veurne. (ten ujivanai cn is x Recnc verfstof. ■vuur tynr gvriiigv p heid zijner koopwaren l)c Nieuwe London doet In tonnetjes nan 39 franken. In zakken 37 Ib’n nitrate de sonde, hebbende van 15. t/2 lol 10 azote, lain men bij hun be komen aan den rijs van 2! franken ne .Ui net verwen van alle slaci v.»u wollen, zijden of ka- --- uc ,.9(Wr.V7JR.*ar4*4t«ae»vrjyi I Men vraagt ver.-fl., ittigiaigi'iilcn en onderwijzers in b'-eliikbaai beid voor; S het plaatsen van Belgische en vreemde: 1 loten tnel prenii. 1 Lij inathidelijksclie I stortingen. Voordeeligc voorwaal tier n en vaste jaarwedde in geval van goede g uitslag b'.j bel begin. Sehrijveji <>n I der letters E. C. Eg iibe Hav.i.Erus- 8 E u EEniM, gedeeltelijk nieuw gebouwd, thans herbeig dc Vrede., met grond, bof en stallingen, groot 5 aren 9 cottl.. te Buls- amp in de Nieuwestr.iat. Te b vragen bij den eigenaar APlasman. I EZ C T T” Pa<;hten een huis ten L II L dienste van Herberg. gen.j..nid de Jager, jjeslaan ten uitgaan der l'annebi ng. met 43 aren (gemet) land daar- medegaande. Dit huis ook te koopen met alle g iimk van betaling. Alle inlichtingen bij Eu' Vi umhllex. te Veorïie. zacht en cians- rijk. Bc uitvallen cn is baar publii k kenbaar te maken dat zij 1; ;ar 1 ecoiiiMte, bij hare ondo Nieuwst,jat. p <kt ^•4 I)c gcxuriei» VERBI QUE, Noord,trout Io Veurne, iii.iken hot publiek keubaor dot er van hfflcn nf bij hun f«i bekomen zijn allo soorten v.in sterke druukrn rti fijne h «’U- reu, zoo .ih (ieticvrr. brandewijn, rhum, cognic. anisette, ctrnic, crème dew olhr, crème du ooy.iu, siropen, vuijus. enz Hij voortduring zul hun inngizijn voorzien bhjtmi van de besta soorten van lab.«k, cignren en cigorctten. Alles n.in de gerit'gsl prijzen af tc leveren VERMINÜERIMG VAti MELH DAN DE HELFT op de kosten van de Baken der Gebouwen door hel g' brtiik van gobitumeerd Karton of Asplialtpapier nasr het stelsel van DEN STAAT h’j mir.islc» ielen omzendbi ivf van 2 N i.u i 1<S75 «lom het d’ purtctnenl van openbare wei ken a tiihevob; i Ondoordringbaarheid en dum zattmlieid. Gewaarborgd door Kontrakl. Bijzonderlijk geschikt zen en L Iluoi- en tlrooinijten, Windmolens enz. Voor aanbevelingen en bevragen in de Fabiick, te AVondelghem, bij bent kunnen j’tvitaclpleejjd worden nlle dijen,.uitgenomen dé Zon- en Feesldigen. voor alles wnt de heelkun dige bew-. ikil,.; >un den mond ai.ngii.it Uittrekking van tanden, wulkc verlicht wordt niet eene idaapnia- ebirn (’d»e piot, ivde d’ai te) would.>or de gevoelige en ireedachtige personen geenc pijn gevoelen Niet alvelraakt dit stelsel p,eene pijn, tnaur het laat mets te wentellen over liet gemak, do vlugheid, <ieu d .Iir, <le i.ns. h.id jkln-id <i i -evoellousheid; "oudstopping der holle t uiden, kunstmatige eniail- leerin; rerhlr.eilil^ dn (.njeiegeldo tanden bij d- kinderen van beneden de twaalf por Heliandeling on geneiing van pij'igeveude t.mdeu. llijtoudero werkplaats voor het vervaardigen van linden en gcbiilen ^stelfrtil U Mf.iEh) Du gcm.mklj I it,den rn volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, vccrcii of banden van welken Miird h-t m-k. wrzen mogf. Zij noodzaken geen© uithaling der wortelen co verwekken noch pijn noch hinder, llrl nuttige met hel schoone parvndr. «Itcnctldetetanden tot het vermalen der hardste spij zen; de kl.»i k d«ir slem i helder en khuidrr. Dit %leh< I is nieuw uitgevonden en l.eataat in België alleen Lij den uitvinder; daardoor is hel rnogclijk kunsttanden te leveren tc be,,innen van 5 fr. en reu volledig gebijt ami 100 fr. cn daarboven. De, stukken die ml «’o werkplaatsen kom,,n van rn V’"1 MEIER trot- vtrirn om z'««» Ir scggen de werken der natuur; menzon niet kunnen iiilkrnncb. norh door den glans, noch door de k rnr. noch door den vorm die tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen do hei -Helling vm idle mislukte stukken cn hermaken zr als nieuwe, volgens hun niriiw sieDcl M MEIER zal Ie raadplegen zijn der oe ft e i Dinsdag v m elke n» land van 10 12 lol 4 ure na middag, in het hotel dr NoblcRosc, Gioote Markt te Veurnc, t Dcc - a 19 23 I |6 - j 18 a- 16 - a 19 - 18 u20- Verwen, ontvBeUlarn, in ’t ds-esi»^ svtSNMeliesi. Bakker in de Noordstraxt, 41te Veurne, g£iast zich mei den ontvangst der commi ii.n voo» 1 -- - toenen stollen, zoowel mans- als vrouwkle *(hurn, lint, enz door hel huis (hi(> Koentgfs. SI Jurob- straat, 13. te Fiuggt. Er zuilen gedurig stalen bij hem bcrusicr.de zijn. Al de geverfde stoffen wouLm binnen de 15 dagen teruggezonden. Bij deze vrrwcrij is een bijzonder werkhuis voor de Waaschcrij in 't droog gevoegd. Alle viouw- ktecdcu n in zijde, wolle. pane, pels, also »k alle ui iusklcedrren zn'lrn gcwasschen worden zonder hrl vunste los tc doen, het teeders'cklour te vcrandricn of de sloffe" te doen kr.mpcn. Al de aihkelcn ziften met zoig behandeld worde»» v.fi L**gr<i nlirjgen .‘’ivpk.te piÈzen tc Itnrile purip-i-i luültlel onder «I (h> medeeipieii; ij V crocrznkrn niet >»r*t inhiHti- luujrrn Op ulln tijdoli rn met reiic goede nianltijd gnnoiueir worden. Zij voorkomen nl de lieklcn, onid.it ?’l uit hel ticluiam dejjveu al d- alechte vochten, om raak van «He kwalen. Een (jeinulig. doch rcjolmnlij; gebruik deter pitten is de waarborg eenre ktoeka grtnndheid. De ja.irlijkscho verkoop vim tien (tuitend doóseri len iu de Vlaanderen, bovenal langs den waar de meiiseh ximvecl vooisorger- moet 1 om de gctondlieid te bewaren, loont ge noegzaam de populariteit en de goede uitval van dein remedie Voor verdere nitle;;gin«ct>. roudj.lee” den omiend- briel bij elke doos gevoejd. Prij. fr 1 50 de doos Hij d. n g ii».n II. STANDAERT, SlMiistraal. 51. te Brugje DEPOTS: To Veurne, bij (1 ÜUCI.OS. drojiit, te Dttmude. Hi MM. C.HYSS4ERT en VEF.W \ERI>E Dokte bekomen bij llrcTo# RID'SSEN. potlu-ker Zuidatrael. Ie Veurne. KlemuaakslT telt hui/..; vnn h:ir<- oc«l-i s, langs de zandstraat naar Ci xytle. maakt l bekend dal zij, i-p v tzo:k. zich len lin e 1 Bij VANIIAECKE en KOELENS, koop- i lieden té VetiriP'. i<t van heden al ver- kiijgbaav. HIGA’S ZAAIKUNZAAD van «len opbrengst van 't jaar 1884. Extra - de voi- I het grijs hacr puik, inarqtie Ilflck'T en C?' aan J| op >4 dagen 1 gende prijzen Z j verdwijnen. -- - M Maakt het haar SÜrS 70^1'1 De NYROG is het L>t, znivcisl on schadelijk st pioilukt mode "lijze h.trrii hun vorig kleur terug te o even Groote flisrli fr 2-50; dubbele (1« scl» 4 fr Verkrijjbuar te Vt urne bij MU. RYCKEWAERT. Cm (Trui s Vom* h t gr »ot .schrijve men ORYN, 26, Kuornnt.irkl, G«*nl. ,e- o Men lette wel op het adres, dat er GomuLb t bij den uaanl staat Vtijdngtnarkt. 49, en Sl. Jacob.'plaais, ió. Ie Gent. NIEÜPORT. Be.duurdcr, S. MEINfiSZ. Knuist raid, n" 10. Kecblstreöksche invoer van soprt Sunderlandsche Kolen Cokes, Klipzout, I Zont voor den landbouw, enz. Bevrachtingen voor binnen- en !>ui- «tri uitklhriiigpii. Agentschap der voornaainsltt kool- i nc, inn.-kt bi'kcud dat er bij Ir m to bekomen zijn in* landscheeti nomdsche sparren, «.ienstig voor keren. i v.innilt lslokkt'r). et z droogc eiken, schuiltnfclblfl- I dun. «lr«K>i»r ««o tuivriv cikmi plNitkcn bnor kuifwr* I en limmerlu-dt’ii, droo^e beuker, tijels en plunkon, veel diuoge zuivere pnprliercn planken van ulle leng ten er dikten, len dicusle vnn cru ieder, en overi gens al wat zijnen stiel betreft. Door zijne geringe prijzen en i t waren, noopt hij de gunst publiek moer en meer te winnen 1 Ij AKuuFlaid goed als nieuw, bij Louis Le.i'miie-Depuydt, wagenmaker in de Gouden Poort, Zwarte Noimenstraat, te Veurne. W .MEI LE-g k _J cq s iê S C Li. Öniniddelijkü stilstand 1 verstikkingen en verp11* der. Speciale vervmirdiging len om de misvormingen van te Nuorkomen of Ie go.iea.eu kunstmatige ledematen, volgens d in ,tc voorschriftenhel inzeUen vun kunslvu;;- l i uime Leuze. Behalve de 30 Mr I ulb s en Oiplmnu’s, benevens de talrijke eei volle vei me diiig» i» I verkreeg de uitvinder u<»4 de g■•uden medalia op (leinlrrtiuiiim ilc en ooasteliing te Lmideu, iu 1884 Er is vootdmuid c< nc d ime uati dr inrichting aanwezig Spreekuren V .11 9 lot 1 uren, V A ES E K S Bro u k 1 n ees l e r 35, Pucr Vir.j., Antwkrpen. Ten allen lijdt-zij;; ie bekomen kapitale» pan (iC'.io. 'J i.COO f-, en u.;arbo- vi.n. mils b'.-lop vurot/c;, i >td en ;.an intrest. Ztcli Ie vervoegen met J’^ndoinsldden j.inj de» Deurwaarder Ca.AF.iKS-, Nomd- ’’.straat. N" 40, te Dixmude. nr.., rac xsï: sö ’-bt' - CD. VERHAEGHE, .‘.Lichter en herbergier i in het Wit Peerd, Duinkei-kslraul, N’° 19, heeft Hr I eer het publiek bekend Ie maken dat hij zich gelast met het ■>*at-h,pn uilveikoopen van zwijn.; ten tinue van llrnri Barzecle, wa%riimakcr cn h-*ib«rgier, iu Spaansh Kwartier, cn elders, naar beliefte. Spoo- digo en genadige bediening en ook voóidetlige j Voorwaarden. Men bevrago zich ten zijnen huize Vrijdagmai49, n St. Jacobsplaats, 40, j G; nl. I erkOop met rirr jaur schri/h lijke ir(t(irbo)(| op faktuur cn het goedkoopste ran Gent. D‘ 1 17 VN f-GOETIIAI.S lueft de eer het publiek 1e lairiel*- ;.K dat zijne mayaiijiieii jestadij voor- aien lijn i iu i-en grcol .i-».irl.nnmt nieuwe mcube len. stoelr-ii, '.hipiiiae, wollen cargiettj dmel voor edredmi-;. meubi-lru iu m'.ijo... notelaar, tjiii s, krr- s •laar, olm cn ander hout, l!’> luiRettmi niet cn zon der étagère, buffetten met bibliotheek, spiegelkas sen, klcerkusseii, lijnwaadkasbcn bedsteden, imd i en z'nider icssorts, lavubos«kuinmodes, sckiet uren, elulVHHiièieut bureau-minister, bureau de dame, cjuUsse-, ovale*, ronde-^ thee-, sped-, naai- «n .melithifds, stoelen in dLi modellen, (ch u.es d Vienne, inuKjuu Thon» t), i; unsehu spiegels v.n <•«••- hl«*ïi keus cn op alk; grootten, ijzeren Leddrn- mollen manassen, wollen sargitn. dons voor c.in- u»»ns, uan U>, 11 en i‘2 fr, j er kilo. C 'tD - .~»p o s: 'TS 8 C 2 2 2 w‘- Cgj yï o .ui CJ z: -- Spoedige en grondige genezing in ge vallen. Zekere suldupmiig eu ppmtd.lc- lijke vmzachling in de ergste getallen Ömnidddijke stilstand cn genezing der verzakkingen en verplaatsing der b tamme- der. Special- vervaardiging v ui I t<d- klen om de misvormingen van het lichaam 'uorkomen <»f Ie go.itac.i u sm k v. n Av:-tV' r de<° Qt'"' D.i>onïr IliïIJiïl a4\ï:kk. modc- I weikstPr bij Irm; niiicdci- de weduwe D<‘bbelnere-Vundi’Upkissehc; le Alve.riii- ;,lieni, muhkt hel publiek bekend dul zij vun Brtiss. I tcruggekoimii md eeu ulje:- schoon.xte:; cn volledigen keus v.«a i i. uv modeartikelen voor li sai/ iNn, eu b. staan de in modelhoeden. .«mH coilïu.i n. ktii- derliodtlcn vt ornifè.-jes. El" ’mcb. phiiitu e. enz... enz. Zij verkoopt dom- cb n k. b ir; r ai'tikelcn. hare i>rna<hg>‘pi,-j/cii. de krurij.’.c I uitvoering van haar vrnrk. het vrlrotiwra j van hot publiek iiua-r on m er l>; verdict.n. D’iiei r CiiAiu is BHGI't'.KE, te Schoiix;- l Spvrinal'.i’.'i -cll de er: k idi.rar (e nialé'n dal zijne zoie n, z<>> i «;enig«‘dt‘r schoonste i z'io'larwo in Eiij'élanu i p -l;t:u in;;"ki <;lit lieliben. c' da! -/ij drz. lv.' tll"l volie hniiw ew waai boi dir.'l.l i.d tl toonibool zullen i allevercn. i -r—y-je pachten ler- Grooie (FV‘Nft;i;d, N "31. I« V.-iirnc. Tc bevragen'bij «I ri eigenaar. M. II. Bernier d’Hongersw.d-dc£pol. allo verdere inlichting! n le VplirnC - J t -1 Tl? I) on’ HanvLmds ir» gebruik tc ■1*^ AL II x Ogaai» Een geritfl.jk HUIS, dienstig voor nlle Slit* rn in de NieupprUlratit, Te I dragen b j Jclus MONTAIGNE, OosBlr.ial V» urn-, i Drzr pillen, uliini |>eken<l. lijn dn j.h htiln nu i<- rrorrznkrti uirl h»*t Iin;;citiak met ren® joedn u cllicn het meerderen (h el d> r f to h t urn eau. iriui iiiürit vcrl.oopen Kruin per I l/S kilo, buil' wit. 52 cenlim.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 2