ER r!U Nr 2049 40e jaar Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk profijte der Kerk de lopen. lieden alles voor de l t ACTIEF zéro PASSIEF zes en twintig millioen z 2 i t» 20 - 20 19 - ,20- Zuid- nü Woensdag 23 Januari 1884 digheid de belangen te nemen; toen een alles zou niet door eene koterie of' door en geregeld zijn, de verlaten, alles zou bestuurd worden ten profijte der Kerk Maar, onnoozele krabbelaars, ’t is juist ’t geen wij gevraagd hebben; verdedigt ja, en rechtveerdigl de akten onzer be stuurders, en bijgevolg, antwoordt op Moesten de liberalen bet stadhuis ver laten, om plaats te maken voor een zou bestuurd Nog een van die domme i-k-spreuken, go- zegt de Chronique dat gij alzoo de Franschen aanvalt. Aan ons de taal, aan ons het vader land, en roepen wij met den diepbe- treurden Conscience Fmi het vreemde zedenbederf, bevrijd ons, Heer! De geuzen zullen geene artikels schrijven, zeggen zij, tegen onze stel lingen lien katholiek bestuur alléén waarborgt de zedelijke en stoffelijke be hagen het liberalismus is de leugen, het I ben I onus verspreiden is slecht, en kwaad doen, k in geene plicht rijn. 'k Zou bet wel gelooven, T ware moeilijk; maar nogtans, als zij willen naar den kiesstrijd. BALANSNiets in de kas; zeven tien millioen deficit. Ziehier nu hunne politiek Niels voor de nijverheid, niets voor 50 50. jurne. in ge- t t en IUIS, aan de oor de AEXE, 1 «molen der cn 1 een over- verwonderen dat alle eerlijke beerschot’, maar als de eerste dienaar haar den rug draaien. De Toestand Onze ministers zullen niet veel tijd noodig hebben om hunnen bilan op te sa- tegen de katholieken. Wie toch durft spreken van vader landsliefde! Zij. geuzen, die bezig zijn met ons vaderland ten onder te helpen; zij, die de drie beslanddeelen der va- derlandsche gedachte de taal, de zeden, de godsdienstige waarheid, gedurig en ten hevigste mogelijk bestrijden. Men beeft maar ecu geuzenblad open te slaan om er de grofste uitvallen te le zen legen de Vlamingen en hunne schooi e taal, die zij lage straattaal noemen; de zeden, gewoonten en geplogendheden var» onze voorvaders worden er be- lachen en bespot; de godsdienst door den modder getrokken. De liberale partij is de partij van Frankrijk, zooals M. Cooremaus eens zei in de Kamer van volksvertegenwoor digers, De liberale partij zet liet werk voort van de fransche omwenteling, een tempeest van t katholiek bestuur, alles Julius Hóste, omdat hij m zijn 'tooneel- worden ten profijte van de kerk. 3 een J" 1 1 (f(! stoutirmc- lijk de liberalen er kuimeti afgêven, als Plaatselijk. In ons artikel van woensdag laatst beriepen wij de geuzenschrijvers van 7 Advertentieblad met deze woorden In dien gij wilt antwoorden, neemt één voor één van onze punten, en weder leg! ze, als ge kunt; maar praat niet ne- I vens de kwestie. Wij peisden wel dat zij het niet gedaan hebben, om reden dat eene ware wederlegging onmoge lijk was; maar onze besproken punten daar latende, beweren zij niettemin dat zij in hunnen pennestrijd ten volle in de kwestie zijnGij zult gaan hooren I hoe dat zij dat verslaan zij herhalen I hunne klinkende zinsneden van over acht dagen, en de kwestie is opgelost! Zij schrijven dan, zegt het geuzenblad, om de liberale bestuurders tegen onze hatelijke en grove aanvallen te verdedigen, om hunne besluurakten te rechtveerdigen, en om te bewijzen dat, i dat moesten de liberalen het stadhuis roofvogels. die baanstroopers die op minste met opéne armen aauveeid, door j een man gesclliKt de Belgische liberalen van dien lijd, hebben ons land geplunderd en arm gc- I maakt. Zij hebben onze stadhuizen be vuild. onze kerken gebrand, onze eer lijke lieden gebeuld, onze priesters vermoord, ’t Allerheiligste onteerd. i Zietd.iar de commissaires spécitiux van I de Iransebe omwenteling die wij, se dert 1878, al wederom in Belgie heb ben gezien in voege btengeudoor onze hedendaagsche zoogczeidc geusche va derlanders. 'k Ga zeggen aan Franklijk, na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rec'hlei lijke eerherstellingen 1 fr. F.en N' la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Püblicité, Magdalenas traal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vaderland en Moedertaal. Hedendaags gebeurt hel niet zelden dal de geuzen de schoone woorden Vaderland en Moedertaal hoog deen klinken en schijnen ie laten ver staan dal zij alléén ware vaderlanders, ware vlmningen zijn Het Adveitentie-blad durft, in zijn voorlaatste nummer, ook spreken van de liberale eendracht, om het va derland en de moedertaal ie verdedigen sluurue,'s’«'J^vo.g amwoorur op onze punten, zij zijn geheel klaar; be- wijst eens dat de broodroverij van den discb schoon en treffelijk is; be wijst eens dal de officieele brutale macht mag gebruikt worden ten profijte van de liberalen en de geuzenscholen; toont ons dat al die wapens en strijdmidde len niet oneerlijk, wraakroepend, ver drukkend cn schandalig zijn, de vrij heid, de gelijkheid voor de wet cn de grondwet niet krenken. Alzoo zoudt gij moeien verdedigen en rechtveerdigen, en niet met ijdele woorden. Wal! Armand Peltzer, do geusche moordenaar, wordt door den tribunaal bemachtigd, om zijn dochterke te'doen onderwijzen en opvoeden zoo hij wil, en een geusch armbestuur weigert dat zelfde recht aan treffelijke arme men schel). De’geyolgen van die politiek zijn De n ijveraars, de handelaars en de landbouwers steken lot aan den hals in de miserie; zij kunnen, met den bes ten wil der wereld, geene eer aan hunne zaken doen. Zelfs in de kleinste dorpen, bouwt men scholen gelijk paleizen.. De school meesters en meesteressen leven er ge lijk prinsen, zonder iets te doen. De schatplichtige!) worden door las ten verpletterd; dagelijks worden zij meer en meer uitgeplunderd. Indien dat zoo voortduurt, zullen zij weldra tot I den bedelstaf gebracht worden. En dat I zal zoo blijven voortduren, zoolang de liberalen aan 't scholelije zitten. Aldus, om uit dien wezenlijk noodlot- tigen toestand te geraken, moeten de liberalen van T bewind geworpen wor den. Wij hopen dat de kiezers dit zullen verslaan en hunne stemming daarnaar mogen regelen. En indien zij 't niet verstaan, is dit enkel een bewijs dat zij niet fel slim zijn. geroepen worden om hun oordeel over hel gouvernement uit te spieken. De eerste kiezing zal geschieden op kei gevaar afgewend 26 Mei. De helft der kantons in elke provincie zullen overgaan tot de her nieuwing der provinciale raden. In West-Vlaanderen zullen deze kiezingen plaats hebben in de dertien volgende kantons: Avelghem, Brugge, Harlebeke, Iseghem, Meenen, Moulebeke, Nieuport, l’asschendaele, l’opetingbe, Mee nen, Rousselaere, Housbrugge-Haiin- ghe, Kuysselede en Yper. Den 10 Juni zullen er in vijf provin ciën kiezingen plaats hebben voor de vernieuwing der helft van de Kamer van volksvertegenwoordigers, te welen in Antwerpen, Brabaud, Wesi-Vlaandeien, Luxemburg en Namen. Den 28 October moet de helft der gemeenteladen aan eene herkiezing on derworpen worden. Tol jin toe weet men nog niet of er, ten gevolge der Chiueesclie kieswet, eene ontbinding der provinciale en ge meenteraden zal plaats hebben. De geuze) ij is aan hel onderzoeken of die ontbinding voordcelig ol tiadcelig zal zijn vooi hare partij. Zien zij er ieis bij ie winnen, dan zal de om binding geschieden en dan zullen de provinciale en gemeenteraden moeten geheel her nieuwd worden, en dan spelen de kicze.isvan het kanton Veurne ook drie maal mee in de verschillige stemmingen van het jaar 1881, anders hebben wij maar tweemaal onzen toci voor de Kamers en de gemeente. Maai' vreezen de geuzen in den kiesstrijd geklopt te worden, dan mag men verzekerd zijn dat er geene ontbinding zal gebeuren. De geuzen zijn immers pratieke man nen die alles volgens hun politiek be- lang; zoeken te regelen. Ik boot’ mijne lezers reeds zeggen Maar dewijl de kieswet veranderd is en een aai- zienlijk getal nieuwe kiezers geroe pen zijn om in hel vervolg deel te nemen aan de stemmingen, zoo zou liet wel betamen dal de provinciale cn gemeenteraden ontbonden worden, ilaar zij di; uildiukking niet meer zijn van bei tegenwoordig kiezerskorps. Ja, ht-ste vrienden, dat was zoo eer tijds. in den gorden ouden tijd, hei gouvernement t maken. Hij kan zich in drie regels 1 I I men vatten geuzenprogres heeft een middel >n om de geuzen altijd hoven te ii inden. Wordt uien gewaai dat hel |.lslei, i volk misnoegd is en dat ile geuzenwin- kei in de eerste kiezingen zou kunnen overhoop gerammeid worden, krak, eene verandering aan de kieswet, een hoop 1UC1U< llltin V(JUl katholieke buiteukiezers eu wal papen j (len |Kin(Je| lliels 'V001. d(n |;Hldbcu.v. hun stemrecht algenomen, al wat geus A1|e3 v001. de sclioleiu is kiezer gemaakt,en en man man ie j schoo!meesters, alles voor de school meesteressen. zag, niet als een meesier oi 1 van bet vaderland. In dien tijd onder wierp zich een minister aan de vrije uitspraak van het volk. Werd zijne poli tiek door de kiezeis veroordeeld, dan trok hij er vandoor eu liet zijne [daats aan ecu anderen over. Vandaag is dal allemaal veranderd. liet gevonde Alvoiens het kiesstiijdperk in te moeten zij ook alle poltieke dan niet rechtveei digheid eu oiipnruj- nog niet gelukt, dan slaan zij alles j Kom met die partij is geene welke Conscience icomlooze di'ften heette! De kwaad heid der Brusselsche gazenen op M. stuk de Kleine Patriot, de geschiedenis I niet vei v^ilschl heelt en i' U i IRPA *,el cerste gevaar is nauwelijks riet jaar Ioo4 voorbij' of men ondervindt dat de libe- zal een jaar van kiezingen zijn, dat Iale bark alweer door eenen opkomen- groote gebeurtenissen zou kunnen op- i den storm bedreigd wordt, en nog leveren. Tot driemaal toe en misschien C,-‘,IS en maar gauw eene nieuwe wet tot viermaal zullen verschillige kiezers gefoefeld die hel getal katholieke kie- zei s vei mindert. Zoo heeft men reeds drie of viermaal I en hel geuzenmini- sterie aan het roer gehouden. Men beeft eenige contribution afgeschaft die voor al dooi katholieken betaald werden, om hun op die wijze het kiesrecht te ont nemen; men heeft in zekere provinciën katholieke kantons van hunne arrondis- sewemen afgesneden, om dezelve bij eene andere kiesomschi ijving te voegen; men heeft bet kiesrecht gsgeven aan alle ambtenaren die eene zekere jaar wedde van hel gouvernement genieten, om alzoo aan de gouvernemenlsmaniieri eenen invloed te geven die den vrijen wil van bet volk kunne verslikken en verijdelen; men heelt eimielijk de kies es; an ingericht, maar dejm ys op zulke wijze samengesteld dat de geuzen over al in meerderheid waren; men heeft de ambten van voorzitter cn sekretaris overal gegeven aan driftige partijman nen, op wier medehulp men lelde, om aan de geuzenkandidaten hel kiesrecht te doen geven en de katholieken onbe kwaam te verklaren. In zuike omstandigheden gaan de kiezers het kiesspet moeten gaan spelen. Men ziet het, alvorens hel spel te be ginnen, hebben de geuzen al de troeven in hunne ham]gehouden,en zoo meenen zij zeker te zijn van hel spel te winnen. Eu indieu zij daarmeè nog verslagen worden, zooals het Ie vreezen is, dan zeggen zij u voorop dat zij zich in de stralen van Brussel en der groote sle den zullen verioonen, revolutie maken, het katholiek ministerie omveriewer- pen en den ganschen gouvernements- boel overhoop stoeten. Daaraan kent men de geuzen wel Zij zijn juist te vergelijken met zekere kaaitspelers van slechte trouw. Zoolang zij de centen van hunnen kameraad kun nen binnenspelen, gaat alles wel; maar zoodra de kans legen hun keert en zij hunne oordj'-s beginnen te verliezen, dan is er geen luns meer meête houden. Zij beginnen te schreeuwen; zij stooten j de tafel omver en loopen weg na dat zij u voor foefelaar hebben uilgemaakt. Dal is het echt portret van onze gen- I zen Alvoiens het kiesstiijdperk in te toen trekken, j geen ander doel bad tibeven in handen hebben, en als dat van hel land waar j Kapot iu uu.uvm, minister zich ten Kom 7 - r.'j -j dienste stelde van de natie, en zich aan- eerlijkheid te vinden, en het is niet te llvv„ cvu .m.u- - -digl)üid pe|lild vUn [)el werk der i «ij géén gezonde redens kunnen bij- j sans-ivlotten ie schandvlekken, geelt ons brengen, en dat, om kortzichtige men eer nieuw bewijs ervan. j schen temisleiden. Indien wij een i Die sansculotten, die’schut ken, die katholiek bestuur hadden, er zou vrij- roofvogels, die baanstroopers die op e11 gelijklmid zijn voor iedereen; Belgie gevallen zijn, geroepen of ten i broodroverij zou ophouden, en do finan- tiele staat der stad zou merkelijk verbe teren. I L e n n ■t )ari. V' h Cl dC’ l brood 'lieuwe i doet js bacr tlngcn ncn. et haar glans- :lct het n en is 'erfstof -rrwf -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1