40' jaar Woensdag 30 Januari 1884 Nr 2046 maken katholieke, welke ons over de aanhou- I niet meer d- Ü0 klagen hebben. En inderdaad, nauwelijks had de re in T welk een programma van oorlogs verklaring aan de godsdienstige vrijheid gestemd, hebben de liberalen. le de wel van 1842 af, dit konkordaat door de beide partijen aangenomen Wie weigerde gehoor te vet leenen aan u, licismus in ons land, doch dagteekenen ongelukkiglijk ook de eerste aanslagen die de liberalen pleegden tegen de vrij liet engelsch ministerie is bijzonder i heden in onze grondwet geschreven, goed gezind, zelfs de radikale minis ters, MM. Ch. Dilcke en Chamberlain wenscben dat Engeland eenen gezant bij den Paus hebbe. gen. in andere woorden, waren wij Belgen geworden, ol de liberalen be gonnen de vrijheden te bevechten welke ons, katholieken, mees tbevoordeelig- den. De vrijheid van onderwijs vooral was het mikpunt der liberalen.... Een of ficieel staatsonderwijs moest, volgens hen.onmiddelijk ingericht worden. Doch de katholieken, inziende dal hel officieel staatsonderwijs door de liberalen maar wierd geeischl dan om zich een wapen Volgens een russische briefwisseling aan den Naliona1. heeft de keizer van Rusland gevaar geloopen vergeven te worden. De nihilisten hadden eenen der der koks van Alexander 111 omgekocht, om, mits ceue som van ongeveer een miilioen, een hevig vergift in de gelief koosde spijs van den Czar te mengelen, welk gerecht op het ontbijt moest op gediend worden en reeds bereid was. Gelukkiglijk werd hel ontdekt, cn de poging tot vergiftiging verijdeld. De pliciitige is aangehouden, en vele an deren met hem. republikenische propaganda te of wel en beter gezetd, om politieke vrienden en familieleden te bevoordeeli- gen. Hij deed uilschijnen hoe in vijf jaar tijds de sommen betaald als trakte menten der staatsbedienden verdubbeld zijn, zonder dat de lagere ambtenaars daar hel minste voordeel van genoten hebben. Men ziet dat de toestand van onze ei gene staatskas in Belgie eene goedge lukte kopij is van Frankrijk. Ongegronde beschuldigingen De liberalen handelen alsof zij onze nationale instellingen onophoudend te gen de vijandelijkheden der katholieken te verdedigen hadden; doch het tegen strijdige is de waarheid 't zijn wij POLITIEK OVERZICHT. De fransche republiek is gedurig aan 't zinken; en geen wonder: zij kan immers aan niemand volle vertrouwen inboezemen. Sedert tien jaren staat dal groot land op geenen vasten grond meer. Thans ziel iedereen de toekomst mei angst en vrees te gemoet. De werklieden klagen puiten in den grond over hel gebrek aan werk en bestaan; zij steken hunne hoofden bijeen en lee- ren reeds den weg kennen naar de Ka mers, terwijl de Kamerleden bevende hunne onmacht bekennen, de klachten der werklieden trachten van kant te zetten en de klagers met onbeduidende woorden te paaien, en de werklieden houden aan. Alwie eenig goed bezit of aan ’t roer staat is met schrik bevangen. Hel volk eerst opgewonden door de republiekeinen, begint ie zien[dat de re publiek een klein getal uitverkorenen gelukkig maakt, maar het volk, het groot getal, in de ellende gedompeld laat. Hel volk is van de stelsels der re volutie doordrongen; het zal ze nu in zwang stellen tegen dezen die hem dezelve aangeleerd hebben. Geen land in gansch Europa verkeert in eenen gc- vaarlijker staat dan Frankrijk. Zie hier wat hetzelve le wachten slaat, en dat nog geheel aanstaande De herziening der grondwet, de on zekere uitslag van den oorlog in Tonkin, de kiezingen voor den Senaat, voor de algemeene Staten, voor de arrondisse menten, de kiezingen der Kamer, de kiezing van den Voorzitter. Men betnerke wel het belang van al de doelen dier opsomming, leder feit is genoeg om hel volk, den koophandel, de beurs in onzekerheid en twijfel te stellen, alles in de lucht te houden en stil le leggen, leder dier punten is om zoo te zeggen eene kwestie van leven of dood. Wij zouden er nog kunnen bijvoegen dat de radikalen sterkeren stouter wor den, dal du armoede groot is, de op brengst van hel land verminderd, dat de opstand te Parijs dreigend is, ver mits de gemeenteraad de eeuwige hope blijft van al de opstandelingen, dat de Staatskas dit jaar een te kort heelt van boven de 800 millioenen frank, enz. enz. In den franschen Senaat heeft een lid de geldpolitiek van het gouvernement beknibbeld. Dij schrijft den slechten toe stand der geldkas loc aan de overdre- vene uitgaven die gedaan worden om Over den toestand waarin het onge lukkig Frankrijk voortsukkelt, schrijft hel la France Het gouvernement, mot zijne strijd- politick heeft de republiek verdeeld. Binnen en builen heerscht geweld, te genstand en hittere teleurstellingen. Geene hervormingen zijn tot stand ge bracht; de wei kzaamheden der Kamer komemop niets uit. In plaats van gezag heerscht een geest van plagernij en overmoedige dwang. Kortom, in plaats van een gouvernement (’at weel wt'uir het gaan, wal bet verrichten wil, heb ben wij eenen woelenden klub. zonder zekere schikking noch richting, meer bezorgd om aan 't scholelken te blijven ■zitten dan om de belangen der repu bliek le handhaven. En zeggen dat hei een republikeinsch blad is dal zoo bitter klaagt. .la, de republiek moet diep gezonken zijn zoo onrechtveerdig als willekeurig, de grondwettelijke rechten en vrijheden der katholieken verkracht ol onder de voelen getreden. De katholieken hebben zich natuur lijk tegen de aanvallen hunner vijanden verdedigd; zij hebben gestreden en blij ven nog strijden voor het behoud hun ner godsdienstige vrijheden en rechten.. Zij zouden lafaards wezen, moesten zij gedwee het hoofd bukken voor de libera le dwinglandij.... Welnu, inde oogen der liberalen is die houding der katho lieken een schelmstuk, en dé beleekcnis det woorden verdraaiende, noemen zij zich verdedigen, aanvallen en zijne rechten eischen, legen de wet opslaan Wil men cenige voorbeelden Te Mechelen vierden de katholieken op vreedzame wijze hunne zegepraal en zij wierden er verraderlijk aangevallen en erg mishandeld; de bedevaarders naar Ooslacker wierden te Gent door liberale slqkslagers zoo wieedelijk ge slagen, Jat een deftige burger onder 'l gewéld hunner knodsen bezweek; te Brussel en le Luik wierden de pieces- sien brutaal uiieengedrongeii en belet, en de liberalen riepen dat de katholieken de uitdagers waren. Komen wij tegen de stelselmatige ontheiliging onzer gewijde kerkhoven op, dan zeggen de libejalen dat wij on verdraagzame!! zijn. Morren wij tegen de gedurige ver meerdering der contributie!) en rechten van allen aard, dan zij wij lieden die nooit le vredeii zijn. Docti dat laat zich begrijpen de liberalen alleen genieten al de voordeelett der budjetten, en is dus niet te verwonderen dat zij te vre- den zijn. Nu. aangaande de kwestie van T on derwijs, is hei weer "t zelfde. Wie schaf- Sedert de verbreking der unie van 1830, kan men in gansch dit tijdvak niet eene wet, niet eene enkele maatregel noemen door de katholieken gestemd of' genomen, die de grondvvettelijke rechten der liberalen schendt. Ingendeel. i sedert hel liberaal kongres van 1846, de republiek over- i werd - door bestuurlijke maatregelen en tnetiig- b.j hem. etr. h'j heeft zyn liberaal re- i vuldi weltei[ publikeinschgezind ministerie door een D katholiek vervangen, met M. Canovas del Castillo tot voorzitter, liet hoofd der bewarende partij en een man van groote bekwaamheid. Onmiddelijk heeft het ministerie 49 j prefekten benoemd. Het vorige kabinet had aan een aantal zijner creaturen hooge burgei lijke en miliiitaire bedie ningen gegeven, iels wat voor het nieuwe kabinet een oprecht gevaar was, dewijl schier alle plaatsen door republiekeinen waren bezet. M. Canovas heeft nu al die gemaskerke republiekeinen door ver trouwelingen vervangen. Dit doet na tuurlijk de bladen der oppositie, hunne vrienden en de vrienden van hunne vrienden ferm blaffen en huilen ge kunt r11iI mooi* Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncrn 20 cenlimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘t buitenland worden ontvangen door het Oitice de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men sehrijtl in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker-uilgever; Zwarte Nonmmstraal. 4, te Veurne, n m de Poslkanlooren. De koning van Spanje heeft eens zijne wilskracht geloond. Langzamerhand in een, twee, drie stappen misschien zijn land zien naar gaan, of wel een katholiek ministerie nemen lol steunstok, zoo was de vraag dende vijandschap onzer liberale tegen strevers, legen alle de vrijheden, ons door de grondwet gewaarborgd, te be- (jc smeekschriften van honderd duizen- i den familievaders Wie heeft gespot I met de waarschuwing dat de katholieken volutie van ƒ830 bare^vruchten gedra- j zich aan de vrijmelselaarswet op bet on- 1 derwijs niet zouden onderwerpen, eu dat zij, op eigene kosten, een ouderwijs tegenover dit van den Staat zouden in richten?... Wie?... De liberalen Hunne ongelukswet dreven zij door, en niettegenstaande zij, na door prins de Ligne, openbaarlijk gelaakt geweest te zijn, slechts met eene enkele slem in ’t Senaat wierd goedgekeurd, voerden de liberalen haar uit. Millioenen worden er voor verkwist; de eene on wettelijkheid wordt er voor op de andere gestapeld; de eene oïirechtveer- digheid verwacht de andere; de rechten der gemeeuteoverheden werden door onbeleefde en haatdragende proconsuls gedurig onder de voeten getreden, die hier wit en ginter zwart zeggen naar ge lang van hunnen willekeur. En. omdat wij, katholieken, kalm cn vastberaden voortgaan, met een eigen onderwijs te gen dit van den Staal in te richten en le onderhouden, omdat wij tegen al de haatvolle en dwingclardsche maatrege len des gouvernements en tegen de schandelijke geldverspillingen door den schoolstrijd veroorzaakt, luidop proles- teeren, maken de liberalen ons voor wetver(reders, voor opstandelingen, voor revolutionnairen uil Men ziet het, die beschuldigingen ons door de liberalen naar ’t hoofd gewor pen zijn ongegrond.... Al wal de katho lieken vragen is het behoud der grond wettelijke vrijheden en rechten, niets min en ook niets meer, en 't is eene li berale logen wanneer onze tegenstre vers beweren dat alle de vrijheidschen- dende wetten en maatregelen door hen in deze laatste tijden gestemd en geno men. genoodzaakt wierden door onze onophoudende vijandelijkheden tegen onze nationale instellingen Waar ons gold heen gaat. De staat, de provinciën en de ge meenten betalen jaarlijks voor hi?t open baar onderwijs het kindergeld van vijftig miilioen'. Indien er honderd duizend leerlingen het officieel onder wijs genoten en zoo veel zijn er niet kost ieder van hen, den eenen door den anderen, vijf honderd frank aan de lastenbetaleis. Met hetzelfde geld zou men dus aan honderd duizend arme huishoudens, d;e nu te weinig hebben om te leven en te veel om te sterven, brood, klceren en geluk ver schaffen, eu de armoede zou in Belgie onbekend zijn. Ik hoor de liberalen reeds blaffen Onze scholen moeten er zijn, en dan ook moet men ze betalen. Gij hebt over schot van gelijk, lieve geuskens, er moeten vast en zeker scholen zijn, en boe meer hoe liever; doch ziet eens rond u, boe sedert de geusche onder wijswet, de vrije scholen als het ware uit den grond zijn gerezen; er is bijna geen dorp, geen gehucht meer, of er zijn vrije scholen die geen rooden duit kosten noch aan Staat, noch aan provincie, noch aan gemeente; het vrije onderwijs groeit en bloeit door de vrije giften der katholieken, die bet brood uit hunnen mond zullen sparen, liever dan hunne kinderen, de hoop en de toekomst van ons duurbaar vaderland, naar uwe zoo gezegde onzijdige scholen te zenden, Het herstel der betrekkingen van het Valikaan met de mogendheden die tot hiertoe geene officiële vertegewoordi- gers bij den paus hebben, is op handen. De benoeming van den gezant van Rus land bij den Paus zal niet lang meer le verschaffen waarmee zij bet vrije on weg blijven en hangt maar van eenige derwijs zouden bestrijden, verzetteden formaliteiten meer af. Overigens maakt er zich tegen uit al hunne krachten. de netelige toestand van het Czarenrijk Hieruit sproot de verbreking der unie den zedelijken steun van hel pausdom van 1830 voort, en de libeialen en meer dan ooit noodig. katholieken wierden op nieuw vijanden. Met Engeland zullen die betrekkin- Van dit tijdstip ook dagteekent de gen ook allicht hersteld worden. M. strijd tusschen het liberalisnius en'l katho- Erringion, Gladstone’s uitstekende offi- cieuse vertegenwoordiger, heeft zich reeds voor goed te Rome gevestigd. DE VEU F I* ‘n ■n jR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1