L I U I Nf 2054 Woensdag 27 Februari 1884 40e jaar de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. sjaars; met de post 6 ir. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters het werk kinderen christelijke gansch en geheel voor is I i en door het welk gij krijgslieden van Je- s van hel gezag met welk gij bekleed zijl; beviijdt ben tegen dig slaan. Ook zijn wij hun gansch en geheel toebehoorend, en noemen wij hen onze vreugde en onze kroon (Phil. IV, ons gelukkig achtende deze gele- vetschrikt slaan wij over onze veranl- degene voegen welke zij ons persoon- I - I de plechtige hulde onzer diepste dank- be- i die teironzen tijde zoo noodzakelijk ge- worden zijn, om de jonkheid in veilig heid te’stellen. En gij, jongelingen en vüoiwetpen onzer le- I der heiligste plichten van onze verkla- e:i mier aan te dringen dan ooit. Dal men ons de zielen late, om die zalig te maken, 'l is al wal wij vragen (Gen. XIV. 21). Ten slotte, hebben wij aan u aan te kondigen dat, ingezien de groote be proevingen welke de H. Kerk uitstaat, onze II. Vader de Paus bevolen heeft vermaant Zijne Heiligheid al de geloo- vigen en smeekt hen de godvruchtige gewoonte aan te nemen en te behouden van dagelijks den Rozenkrans te lezen; daarbij zijne b« geerte voegende dat de Rozenkians openbaarlijk alle dage worde gelezen in al de hoofdkerken, en, op de feestdagen, in de overige kerken van ieder bisdom. Gegeven te Brugge, den 46 Feb. 1884. t JQANNES-JOSEPI1LS, Bissciiop VAx'iiRtrcr.E. Op bevel pjner Daorl. Uoogoveerdigbeid, F. Nou’, liau. Secret. zich Z.elvcn. tc behooien, en mo«en uwe prieste>s. met den Apostel n toeroepen tciV Vlin u slat ik tijde Weest gedachtig mei welke zorg, mei i mede te bidden in die Htteekingen, aan welke 3Üt) dagen aflaat 2" Hei voegen bij het einde der litanie van O. L. V. de aan- roeping Koningin van den allci heiligsten i Hozenkrans, bid voor ons; eindelijk 3* naar onzen raad en ons smeeken. Wilt gij dat uwe kinderen later gelukkig zijn, wilt gij hunne zielen zalig maken, wilt gij dat zij eëhs uw roem wezen en uw troost, brengt die op, gelijk gij zelven - 2jj( geweest, christelijk, des vcivietls, die vandage zoo wijd openslaat. Ochbeweenlijk zijn de voor- bueldjitr dte. schier overal voor oogen komen staan I O liefste ouders, luistert JOANNES-JOSEPHUS FAiCT. .door de berinhertujheul Gods en je genade van den 11. Apostulischen stoel. Bisschap van Brugge, huispielual van Z. 11. den I Paos en assisstent bij den pnuxelijken troon, (ion de geestelijkheid en de geloo- vigen van ons bisdom, zaligheid en zegen. Zeer Lieve Bloeders Op 18“ October laatst, zijn wij het .twintigste jaar van ons bisschoppelijk ambt lugetreden. Lang is die lijd, en woordelijkheid. Gedurende dit verloop van twintig jaren, hebben wij meer dan vijl honderd priesters gewijd, een groo- ter getal nog vanpriesterlijke benoemin gen gedaan, die dikwijks zoo moeilijk zijn, en hel II. Vormsel bediend aan het grootste gedeelte der bevolking van ons bisdom. Hoeveel raadgevingen hebben ondernomen, hoeveel snijden niet uitge- staan Hebben wij alles gïdann wal wij tro trip heilig, n en hare zaligheid te verzekeren? ’t Is nc'geen ons bekommert en ver- J de kinderlijke eerbied, de onbepaalde verkleefdheid onzer weerde geestelijk- I 6C[lu|dj„ i -nd, de leerzaamheid der geloovingeti, r, op alle wijzen getoond hebt, uwe vlijli heid om ons aan l onze on Icrnemingen te ondersteunen, hebben ons gestadig kracht en vei lt ou wen gegeven, bij zooverre dal wij de medewet king vanj herders en schapen aanzien als de bijzonderste oorzaak, n ast God, van I kunnen verrichten. Aan deze edelmoe dige medewerking vragen wij dat het ons heden toegelatenzij openbare hulde te bewijzen, en bij deze bedankingea voor he verledene onze vm er ijke raad gevingen voor het toekomende te mo gen voegen. ge Vlaanderen bedekken, etTdie, terwijl ludien wij, in den loop onzer bis- L j schoppelije bediening, eenig goed heb- godvreezendheid onzer lieve diocesanen ben gepleegd, indien hel ons gelukt is het rijk van Jesus-Christus te vestigen, en in ons uit gestrekte bisdom, de god- vriichtigl e d en de christelijke zeden te doen bloeien, niettegenstaande me nigvuldige gevaren en verleidingen, aan God is het vooral dat de eet en glorie crviiq tqekomt Soli Deo honor el gloria (I Tim. 1. 17 Indien wij te zamen met onze ijverige medewerkers, geplant en besproeid hebben, God is het die de groei te heeft gegeven (I Coir. Ill 6 onze krank heid en machteloosheid kennende, heeft hij gewéefdigd, zoo aanstonds als wij gewijd waren, ons als het ware bij de hand tegeleiden en, ver hoven onze ver diensten, ons zijne genaden van licht .en sterkte te verleenen. Doch, naast God, wij verklaren het zoogeern. onze voorbeeldige geestelijk- lang, geduldig ingezameid I de. diocesaner, gij zijt hef, wiep hel grootste deel toekomt van I volbracht is geworden. Ziel gij niet hoe Dit blad verschijnt den,Woensdag. oniniddelijk na v r volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. -- Een N' cent. Afzonderlijke nuuitners voor artikels, enz. 20 fr.'het 100.' De Annoneen voor België (ter uitzondering der Vlaanderenen ’tbuitenlaiuPworden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijtl in bij BONHOMME-JRYCKASEYS, druku-r-u.igever. Zwarte Nonueiislraal. 4. te Veurne, en in de l’ostkantooren. jaar oud zijn, laten zij hun onbedachte samenspraken aanhooien; zij bandelen met ben, ot stonden zij op gelijken rang, het misbruik onvermijdelijk komen de jaren in weike de driften slechte voorbeelden helpen mede, en zoo hij van zijne jonge jaren af het juk der onderdanigheid gedragen heeft (Thbem. 111 27). Onze tweede raadgeving spreekt tot allen. Vlucht, Z. L. B., vlucht de slechte lezingen. Een boek is een vriend. Maar zoo bij ongodsdienstig is ot zedeloos, dan wordt hij de slecht ste der vrienden, de gevaariijkste der verleidefs. Hetzelfde is bet met dag- bladeten. die onder schijn van politiek, alles aanranden en lasteren wal heilig en eerbiedig is, die spotten met hetgeen zij niet kennen (dub. 40.) en hun schaam teloos schrijven, met goddelooze be weringen, met verergerende aanspe- lingen doorzaaien, waarin hel allerdiep ste bederf der opstellers doorstraalt. O onze geliefde diocesanen, wij smee ken u erom, vlucht de slechte lezingen: gezonde reden, wel van God, gebod der H. Kerk, maken hel u lot eonen strengen plicht. Een derde en laatste raad blijft er. Hij valt op het kostelijkste dal gij ter we reld bezit, op uwe jeugdige kinderen. Gezamenlijk met onze hoogweetdge ambtgenoten, de Bisschoppen van Bel gië, en met de goedkturing van tien - ontaalbaren Rechter van ons geloof, berisping te hebben wij u de verplichting voorge- houden, welke gij draagt van aan uwe eert dat zijnen zoon niet kastijden, als kinderen, die door hel doopsel de kin- deren Gods geworden zijn, eene echt godsdienstige en christelijke opvoeding en onderrichting te geven. Op het einde onzer loopbaan, volbrengen wij eerien der heiligste plichten van ons herderlijk ambt, met u ringen en vermaningen te herhalen, zij hun löediagen; zij wijken voor al hunne grillen terug, zoo die vijftien ir,a gu i'uj - •icufl tsbci o 1 u 1 w*gj welke zelfsverloochcning, zij zich ten staande te houden. Wij zeggen hel luid derste genegenheid en onze kostbaarste het werk 1 scholen brengt meer bij lol bewaring dat gij uit ónze hand hebt ontvangen wij u daarover, sus-Christu-s geworden zijt. De groote icr vnn nnc hor» I. smeeken wij den God' van liefde en I zaamheid. Weest dan gehoorzaam huisgezinnen zijne rijkste zegeningen zou storten, en over ons lieve Vlaande- J v ren, dat lang zoo welvarend was, einde- (Exod*. XX 12.) en Goed is het denmensch lijk dagen van rust en voorspoed zou doen schijnen. Boven die genegenheid en dankbaar heid die wij u toedragen, en bewaren zullen voor altijd, staan wij ook onze opwekkingen schuldig, benevens de raadgevingen onzer ondervinding. Helaas.’ hel is maar al te waar, 'L. L. B., dal op onze dagen de banden van eer bied en onderwerping verslapt zijn die de kindets aan vader en moederen de dienaars aan hunne meesters hechten moeten; lot zooverre dat deftige mannen daarover verschrikt staan. Niet zelden ontmoet men zóMen en dochteis, en misschien nog meer dienstboden, die geen de minste opmerking meer ver dragen willen, en onder geen bedwang meer widen staan. Een dreigend kwaad is dat, en onvermijdelijk moet hel de oneer der jeugd en den ondergang van huisgezin en samenleving te wege brengen. Maar wiens schuld is het? De jonge opscheuteri, die aldus afdwalen, zijn de eemge plichligen niet. Vele ouders vergelen de eerste grondt egels der chris telijke opvoeding, die door niets hoe genaamd vervangen kunnen worden; zij willen de gebreken hunner k nders niet zien; zij blijven aan 1 kort, terwijl de goddelijke wijsheid' ons I hij het verdient, hem haten is (l’xov. XIII. 24.). Andere bestrallen en beris pen, maar hel is met kwaadheid, die aldus eerder kwaad dan goed moet verrichten. Do'eh heigene waarin men het meeste mist op' onze tijden, ’t is dal de ouders te zeer laten zien aan hunne kinderen, welke teërbériigheid i en laten bun eeue vrijheid van welke is. Dan q [iel fezen op de knieën van drie 117‘fs gegrbèt's, met eenige andere gebeden, rf ontstaan; ge aai lijke gezelschappen en aun den Vüel Viin'het altaar, op liet einde van iedere gelezene misse die in de jonkheid, door gcene ouderlijke i de Gerijen ,VOrdt gedaan. Gij wordt vi ees:- door geen om zag tegengehou- geiloodigd om den, geraakt noodlottig op den weg t zijn verleend. •.ujy gelykj^jr het geluk uwer huizgeziiiiien siachtofieren wórden. ij.ic zij noch vnoi arbracj, noch voor ge- Tam- xohtcriiitgaan, wanrmor plicht heelt sci1(JV|ei) werk, schoon en wonder- en voorbeelden, met hen te vertrouwen t 9 •- i. i i.:.- ia bij uitmun- aan de Congregatie vau O. L. V. en aan gai.sch en geiieel aan u. eerdei dan aan j ^nliieïd'liel uwe. Gij alleen, Z. L. R.. de patroimscliappen, die schuilplaatsen, 1 In l»n 111 za ii e\ inolito l i J -»L o 1 11 L' rrr^_ kwaam om het te stichten, gelijk gij alleen, om uwe bestendige verkleefd- Dezelfde erkei t- tiis staan wij u ook 1 en spieken wij u toe, even rechtzinnig en misschien nog vuriger, aan u, L. L. B.> die door uwe verkleefd heid aan de II. Kerk, door uwe getrou- wigheid aan de vaderlijke overleverin gen, de sterkste steun zijl van den godsdienst in ons bisdom, en niet op houdt onze ziel met allen troost te overstroomen. Wal meer is, elkemaal dat er een werk te verrichten viel, in hel goed dat wij hebb n jtól belang der Kerk of van hel bisdom, hebt gij mddelijk aan onzen eersten op roep beantwoord, en nooit is de mild heid uitgeput, nooit uwe groothertig- heid vermoeid. Wat al werken ook van geloof en van liefde, die om zoo te zeggen den bodem van ons godsdiensti ge Vlaanderen bedekken, en die, terwijl zij getuigenis geven aan de erfèlijke voorzeker over ons allen de mildste zegeningen des Hemels moeten doen nederdalen Onder al deze, wei ken, zijn er twee om welke wij onze bijzondere dank baarheid betuigen willen. Alle jure, wanneer wij onze bedevaart doen naar Dadizeele, van zoo verre als wij de luister lij 1(4 praalkcrk omwaren, voelen wij ons tol tranen toe bewogen. En wat is het dan, dat ons zoo diep ontroert? Is het de menigte der bedevaartgangers, de statige en grootsche gepastheid der gedenkzuil! Neen! hetgeen om bovenal aantteft, ’t is Let gedacht dat wij daar voor onze oogeu het werk zien staan van al onze diocesanen, de pi achtige op brengst van don penning, door de pries leis van elke parochie, achttien jaren li .jen tol een heid is hel, en gij ook, onze welbemin- glinsterende bewijs gerezen onzer gods- A vrucht lot de Koningin des Hemels, een het goed dat gebouw in hetwelk ieder onzer dioce- j t sancen zijnen steen heeft bijgebracat, cn 1 opgebraehl zijt geweest, christelijk, uwe priesters en zielbesiierders, zich dat door den H. Vader tot de weerdig- zorgvuldig, manhaftig, lot hei einde toe beid van Basilica komt verheven is ge- i gebruik makende Het ander werk is hel werk onzer i de gevaren van slechie gezelschappen xohtcriiitgaan, wanneer plicht heeft sc|l0|en. Rit werk, schoon en wonder- en voorbeelden, met hen te vertrouwen gesproken Zij achten zich gelukkig van üfjej ;d|c w’erken. is bij uitmun- aan de '.‘ongregatie van O. L. V. en aan te tcchte ()nidal g[j niet Z()o velen zijt, waart ...v, u z.|.u.-r.1, i r,,,ln-1 h' slichten. L’sdiil is in lijden, zander .i;,, H j;. met hemf (2 Cor. XI. 29). hgFd,”uok bekwaam zull^zijn hetzelve jongedoebter»» -.I.*:.* .uni ivolkn ynrnr mp4 j der katholieke i hoop, vergeet nimmer bet H. Vormsel van geloof, dan hel woord van alle pre dikanten. Ook bedanken i met de gansche uitstorting van ons hert, 1 plicht, in deiï krijgsdienst, is gehoor- en smeeken wij den God van liefde en 1 zaamheid. Weest dan gehoorzaam aan bertnbertigheid, dat hij over u en uwe uwe ouders; zij zijn, haast God. uwe eerste opperhoofden; eert vader en moe der opdat gij lang mogel leven op aarde Leste geven, in onze colleges en scho- en klaar len om aan uwe kindeieti christelijke j onderrichting en opvoeding te hozor- i j gen; herinnert u ook, met welken ede-,! len dtift, een groot getal onder hen, al j hunnen tijd, op zondagen en teeslda- i gen, besteden, om de jonkheid rond zich te scharen en dezelve aan «ie ver leidingen der bedorvene wereld te ont trekken. Bij zoovele diensten, dooi onze gees telijken u zoo gulherlig gedaan, zoo wij lijk bewijzen met ons te ondersteunen, ons te verlichten, onze bevelen en be geerten te voorkomen, en in de nauwste verbinding van gevoelens en neigingen, voor het goede, met ons te verkeeren, dan wordt Let klaarblijkend, dat wij - - aan al onze medewerkers, van welken wij met gedeeld, hoeveel wei ken niet gra;id 2jj inogen Wezen, achting en ver- j i kleefdheid, zonder eenige palen schul- ■steu? Zijn wij geklommen tol den p vau vil naaktheid en godsvrucht, dm' vereischt waren om onze kudde te genheid te mogen waarnemen, om hun - de plechtige hulde onzer diepste dank- xcmu Doch van eenen anderen kant, bu.u.heid le biede(h rkicctdheid onzer weerde geestelijk- I leerzaamheid der geloovingeti, gen ’genheid, Z. L. B., die gij ons - -‘:*ig. te moedigen en aiie 1 - - c

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1