Huis met Schuur en Stal, gesticht op 6 aren 54 centiaren cijns- ^.uud, te Pollinchove, gebruikt door I den verkooper David Feryn, mei recht SÏDÏÏÏFlïÏÏEÈYZAAÏr (allerbeste soort in opbrengst) te bekomen bij Aug. Gormi.le, Klavcrstraai, Veurne. IlEKEMIHAklMJ. REGISTRATIE EN DOMEINEN C, nummer 406«bis, groot bij meting RECHTERLIJKE KANTOOR van den Notaris VAM) EAB EBGHIS TE PERVYSE. KANTOOR van den Notaris BK BIIAVWERE St. Denijsplaats, te Veurne. Maandag Maart om 2 urn na middag, in het Gemeentehuis van Eggewarrlscappelle. openbare ver pachting voor een<‘n termijn van 9 jaren, in te gaan den 1 October 1884, van de on roerende goederen behoorende aan hel Bureel van Weldaad en de Kerkfabriek der zelfde gemeente. Op Maandag 26 ut aart 1884, om 4 ure na De Keizer, 21. Pierrot Juiiaan. 34 j. 8 rn. 25 d., bikker, Groole Markt. 22. M. Despot Ernest. 80 j. 9. m. 25.. advokaatcn grond eigenaar, wed' van Vcrwaerde Clemencia. Panneslraat. 23. Vantnassenhove Jan, 70 j. 8 in. 2 d herbergier, geb. Ie Couc- kelaere, echtg. van Everaert Sofia. Duin- Kerkstraat. OVERSLAG op Maandag 1O Maart 1884, 3 ure na middag, in ’t Bourgondische Schild, te Dixmude. eener STOKERIJ met Werkhuizen, Toestellen, WOlHIllIZEV, Bergplaatsen, Vergaarbakken, K00RNWINDM0LEN en IF. 1-9G 30 C. Grond, Hoving en l'ltvregdreef, alles slaande en gelegen te Eestten. bij Dixmude. Ingesteld «5,000 fr. Deze schoone Eigendom, aangele gen langs de spoorbaan, bij de Hand- zaemevaart, in verband op korten afstand met den IJzer, kan voordeelig ingeiicht worden voor allerhande nijverheden, als brouwerij, mouterij, lijn^aadkoe- ken-perserij, papierfabriek, enz. Voorwaarden bij den Notaris DE BRAUWERE, te Veurne. Ook inlichtingen bij den Notaris WAUTERS, te Dixmude. Baelden, tot 11 November 1884. Alle inlichtingen te bekomen bij den Notaris DE CAE, te Veurne, Boler- weegschaalstraat, N° 8. den 1 October 1877, mits 54 franken ’s jaars. Woensdag 5 Maart 1SS4, om 3 ure na middag, in het Gemeentehuis, te Oostduynkerke, bij sieur Thieren, Openbare Verpachting voor negen naeen volgende jaren. in te gaan voor de zaailanden den 1 October en voor de graslanden den 11 November 1884. van de onroerende goederen behoorende het bu reel van weldaad en de kerkfabriek van Oostduynkerke. Bij vonnis verleend ter date van twee en twingtigsten Februari 1800 vier en tachtig, door den Rechtbank van eer sten aanleg van Veurne, wijzende in koophandelszaken is EDMOND SA- MOEYE. koopman in hout, te Al veringhem, in slaat van faling verklaard geweest. Het tijdstip der opschorsing van be talingen is bepaald op achtsten Fe bruari laatstleden, en de schuldeischers van den gefaalden geboden hunne schuldvorderingen te verklaren ter Gref- fie der koopbandelsrechtbank binnen de twintig dagen der dagteekening van dees vonnis. Verders op twintigsten Maart toeko mende is dag gesteld, om twee ure na middag, lei zittingszaal van den Recht bank van eersten aanleg te Veurne, voor T sluiten van ’t procesverbaal van waar- making der schuldvorderingen en op den acht en twintigsten daarna, ten ne gen ure ’s morgens, ter bepleiting der geschillen. Zijn benoemd als rechtercommis saris de heer Karrl Leplae, rechter van dezen rechtbank, en als bezorger ter taling meester August Pil, advokaat- pleitbezorger, Zwarte Nonnenstraat, 16, te Veurne. Veurne, den 22 Februari 1884. Voor eensluidend eadrakt, Auguste Pil. Vrijdag 29 Februari 1884, 3 ure na middag, ter herborg het Para dijs, te Pervyse, ten verzoeke van M. den Baron Herwyn', grondeigenaar te Veurne, Openbare Verpachting van 5 nnnerniaoudende pnrtijen Zaai land, ie zamen groot H. 4—37 20 0., gelegen iu Pervyse. thans gebruikt door Serafin Handschoewerker, tot 30 Septem ber 1884. Deze partijen zullen afzonderlijk of bij samenvoeging mogen gepacht worden. Dinsdag 4 Maart 18S4, om 1 ure juist na middag, ten sterfhuize van den Eerw. heer pastoor Van Coiilie. te Schoore, koopdag van al de Meubelen en mobilaire voorwerpen aldaar te bevinden. Notaris DE CAE, te Veurne, Boter weegschaalstraat, 10. Maandag 3 Maart 1$£4, om 3 ure na middag ter nabekende herberg, openbare verkooping van Gemeente Leysele (Meuleke). Koop 1. Herberg genaamd de Nieuwe Herberg, met 25 aren 30 centiaren Grond en 'Zaailand. K op 2. 57 aren Weide, wijk 0, nummers 499a en 500b. west aan de nieu we kalsijde van Leysele naar die van Rous- brugge op Leysele. Koop 3. Noordoost aan koop 2, 1 hectare 40 aren 60 cent. Zntiilnnd, wijk 0, nummer 493. Koop 4. Wat zuid van koopen 2 en 3, 89 aren Zaailand, wijk C. nummer 503a. Koop 5. Zuidoost aan koop 3, 1 heet. 68 aren 60 centiaren Zaailand, wijk G, nummers 592a, 593b en 593c. Koop 6. 46 aren 20 centiaren Zaai land, wijk G, nummer 342. Gebruikt door de kinderen Demolder-De- schrijver. Ingenoltreding met de geldlel- ling- Ook inlichtingen bij den Nolaaris GA- PELLE, te Walou. Kantoor Ronsbrnggc De Ontvanger der Registratie, to Rousbrugge, maakt kenbaar dal hij op Zaterdag 8 Maart 1884, om 10 ure voor middag, ter herberg gebruikt door Auguste Ruyssen, Grombekestraat, te Rousbrugge, zal overgaan tot do Openbare Verpachting voor een jaar, begonnen 1 Januari 1884, van HET wassende op den Veurnambachtschoo dijk, van aan zijnen oorsprong tot aan de herberg den Treurniet; op den ketsweg van de Yservaart, van de hof stede de Vrang, onder Pollinchova, tol aan de Kruisvaart, bij Rousbrugge, alsook van vijf perceelen GROND en WEIDE, tc Pollinchove, Bevaren en Rousbrugge. Donderdag G Maart 1984, om 3 ure na middag, ter herberg van siuur Rabaey-Malon. te [Veurne-Bewesterpoort OPENBARE VERKOOPING VA L 1“ iluunliuix met 3 aren 65 cent. Erf, te Adinkerke. wijk G. nummer 426a. Ge bruikt door sieur Pieter Declercq. tot 1 Mei 1884. 2“ II. 2-30-20 C. Urniti vnn gebou- wrn, IVeidr en ZnnilMod, te Adin kerke wijk I). nummers 153. 154. I55, 166a, 170c en 170d, gebruikt door Benji- min Declercq. lol 1 October, 1884, mils 220 fr. bij j.ue. 3’ De Hrrbrre de Veldpiete, met 21 aren 80 cent Grond en Erf. te Veurne- Westerpoort. Gebruikt door Carolus De- clercq, lot 1 October 1884, mits 150 fr. bij jare 4* H. 2 18 80 C. Xnoilnud, te Adin kerke, wijk B. nummers 1102 en 1106. Ge bruikt door Carolus Declercq, tot 1 October 1884, mils 250 fr. bij jare. 5° ff. 2-71-30 C. Zituilnud en Itloni- trni, in Adinkerke. wijk D, nummers 336 en 337 in Venrne-Weslerpoort wijk B, nummers 1093 lot en met 1096. gebruikt tot elk de helft door Benjamin en Carolus I Declercq. lot 1 October 1884, milselk 150fr. bij jare. Woensdag 19 Maart 1884, om 4 ure na middag, in de Concorde, bij Donderdag 6 Maart 1894, om 3 ure na middag, ter herberg St. Jo seph, te Stuyvckenskerke, gehucht Ter- vaete, Openbare Verkooping van eene GOEDE PAARDESMIS, met nieuw gebouwd woonhuis en 7 aren 40 centiaren Erf, te Stuyvekenskerke, gehucht Tervaete, gebruikt door den gefaalden Lievin Seys-Bauwens, tol 8 dagen na de toewijzing. Denzelfden dag, om 1 ure na mid dag, ten zelfden huize, koopdag van al de roerende goederen, smidsalam, ijzer, enz. STUDIE Notaris SI TIPtilAERE, te Alveringhem. Woensdag S Maart 1994, om 3 ure na middag, ten gemeentehuize van Adinkerke, licitatie-verkooping van 1° Huil en 3 aren 36 centiaren erf. ter dorpplaats van Bulscamp. gebruikt door Frans Top. tot 1 October 1884. 2° Eene schoone partij Zanilnnd, groot 2 hectaren 62 cant., kadaster sectie B, num mer 572. gelegen in Veurne-Bewesterpoort. 3° Perceel Znnilnnd, groot 29 aren 40 cent., sectie B, nr 1227, gelegen teVeurne- Bewesterpoort. 4° Partij Znnilnnd te Bulscamp, noord west van de kerk, groot bij kadaster sectie A. nummer 179, 36 aren 20 centiaren. 5° Partij Znnilnnd, in Bulscamp. bij 't voorgaande, groot bij kadaster sectie A. nummer 180a. 44 aren 60 centiaren. En 6’ Partij Znnilnnd, te Bulscamp, bij ’t voorgaande, groot 64 aren 70 centia ren. kadaster sectie A. nummer 84 Nummers 2 tot en met 6 in g«*bruikc van de medeverkoopsfer Rosalia Capoen. wed* van Joseph Luyssen. tol I October 1884. LICIT A TIE- VERKOOPING 2 hectaren 14 aren 90 centiaren Mltuw- land in Sleer.kcrke, in den Gansweide- hoek. wijk G. nummer 102a, gebruikt door Pieter Derudder, lot na den Oogst van 1884. middag, ter afspanning Paiiliestraat, te Veurne, Zal Ml"r DE GAÈ, Notaris, le Veur ne, openbaarlijk verkoopen, de vol gende onroerende goederen Veurne- Oosterpoort Koop 1 Eene partij Zaailand, wijk K 4 Ji TOO II van den Notaris CAMILLE DE CAE, te Gy verinelaove. Op Donderdag 20 Maart 1884, om 3 ure na middag, Wpenbare Verkooping te Pollinchove, ter herberg het Gemeente huis, bij den beer Louis Mesdach, ten overstaan van den heer Vrederechter, VAN EEN SCHOON 47 aren 94 centiaren Koop twee Partij Nieuwland, wijk C, nummer 406, groot 1 hectare, 21 aren 60 centiaren. Gebruikt door de kinderen Rabaey- Baelden, tot het scheeren en weeren van den daaropslaanden oogst. Veurne- Wes ter poort ('nabij de stad Veurne). Koop drie 2 heet. 26 aren. 6 centi aren Vetweide, wijk B, zuiddccl van nummer 21 Koop vier 1 hectare 42 aren 14 cen tiaren Vetweide, wijk B, noorddeel van het nummer 211. Koop vijl: I hectare 44 aren 43 cen tiaren Vetweide, wijk B, meeste deel van het nummer 209. Aanslag aan deze drie koopen met den dag der geldtelling. Gemeente Zoutenaeye. Koop zes Eene allerbeste Vet weide, groot 2 hectaren 6 aren 30 centiaren, bekend bij kadaster sectie i grond A, nummer 76. I Gebruikt door de kinderen Rabaey- i van e.itpachl voor vijftig jaar, ingegaan Maandag 94 Maart 1994, om 3 ure na middag, ter herberg de Casino, te Alveringhem. openbare verkooping van: Een goed en gerieflijk Woonhuis met in rijdende poort, schuur-slalling, houl- magazijn. waschkeuken. verdere stallingen, en 9 aren 23 cent Erf. te Alveringhem- dorpplaats. Deze schoone eigendom, geschikt tot uit oefenen van Allerhande bedrijven, is gebruikt door den verkooper Serafin Puuy, lot 1 October 1884. KANTOOR van den Notaris CD KNILLE, te Wulveringhem. Woensdag flö Maart 18S4, om 3 1/2 ure na middag, ter herberg van Ch. Cuveele. le Wulpen-dijk, vrijwillige openbare verkooping van TWEE WOONHUIZEN, (waarvan het eene ten dienste van herberg), bestaande uit verschelde plaatsen, beide te Wulpen-dijk. op cijnsgrond van wijlen M. Gustaaf b. smedt, met erfpacht tot 30 April 1907. Gebruiktdo herberg tot eene maand ra de toewijzing, door Amand Cappelle, <Jn hel ander huis door Taillieu-Desaever, tot mei 1884. Doo1" ’t ambt van den Notaris BJE- ISEIAUWEKF., te Veurne. aards liemj voor dood op den weg I hebben laten liggen, waar zijn dood strijd nog drie uren heoft geduurd. Volgens de weisdoklors zouden meer dan honderd wonden en kneuzingen op het lijk zijn bestatigd geweest, liet aan gezicht was onkennelijk en schrikkelijk opgezwollen.Twee persoonen wier plichiigfieid vastgesteld schijnt, zijn aangehouden; Het lijk van het slacht offer werd te Campenhoul herkend door zijne vrouw welke weduwe met zeven kinderen blijit. Het schijnt dat binst zijn doodstrijd Van Malcot wanhopig om hulp heeft ge roepen, dal zijn gekerm gehoord werd en dat niemand durfde hulp gaan bie den. Masquelin, de gemeene kerel, die onlangs zijne moeder omhals bracht in den kelder van hare woornng in de rue de la Madeleine te Rijssel en de mis daad ten laste wilde leggen van eenige geburen, is tot de doodstraf veroor deeld. Schrikkelijke storm. Duizenden slachtoflers. Een hevige storm heeft den 8 dezer, 's namiddags, boven Zuid-Geor- gie en Alabama (Amerika) gewoed. Heele districten zijn verwoest en ver scheidene kleine sleden liggen totaal in puin. Vele personen werden gedood onder de instortende huizen. Er zijn lijken teruggevonden die afzicblelijk waren verminkt. De Sion raamt het getal slachtoffers dal gedood werd op 4000, niet minder dan 5000 woningen zijn verwoest. -- Zeo uwe maag niet geregeld is uwe lever eveneens, indien de kleur uwer oogen gedachtig is, zoo uwe ingewan den met geregeld werken, zoo ge eene veranderlijken eetlust hebt, de banden en voeten over het algemeen koud, be- i slagen tong, zoo gij puisten in het ge- I zicht en in den hals hebt, eene otige- Ja"- rusten slaap, bel maagzuur, neemt Zwil- sersche pillen. Iu alle apotheken. Eisclil vooral het zegel der Fransche Staal op de etiquette. SiiarcerltJtA** Stand van Veurne. Sterfgevallen. 'g? van den van den 1 L. Bril, te Veurne, van Geene tijd de verliescn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 3