40' jaar Woensdag 5 Maart 1884 W 2046 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 Ir. 'sjaars; met de post 6 fr. Ajmoncen 20 centlmeh per regel. De groote letters 7,200 118,228 454,050 6,000 voor- zij af- 80,000 berale juflers aanstellen otn zulk eene school in te richten! Ja, ja, leugens zooveel gij wilt, maar zelfsopoftering voor het kind van den werkman, nooit! De uitgaaf welke de reserve aan het land zal kosten wordt op bijna twee mil- lioen geschal (1,800,000 fr.) Om daarin te voorzien, stelt hel ministerie dc af schaffing voor der wet waarbij eene schadeloosstelling wordt verleend aan de arme huisgezinnen die eenen zoon in het leger hebben. De 10 trank per maand welke de huisgezinnen, dank aan tiet inintste'ie-Malou, trokken nis ver goeding voor het gemis van oenen zoon, zullen hun door de nieuwe wet ont nomen worden. Besparingen. Op voorstel van minister Ilolin, zul len de liberale leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers de vol gende besparingen doen Van de sommen toegestaan ten deele van den landbouw zullen trekken Ir. Van het landbouwonder wijs, Van de sommen bestemd voor het onderhoud der we gen zullen zij aftrekken, Voor het onderhouden van vaarten en rivieren, zullen zij min toestaan, Van de daghuur der kleine beambten van de bruggen en steenwegen wordt afge trokken, Dal maakt te zamen een sommeken van zes honderd zes en zestig duizend en 78 frank, welke de liberalen zoo maar moedwillig aan den landbouw onttrek ken en uit den mond van werkzame huisvaders sparen, om ze in den gul- zigen muil van hunne oflictele school meesters en meesteressen en hunne schoolinkwisiteurs te kunnen smijten. Als het alzoo vooitgaat, zullen wel dra al de nuttige uitgaven afgeschafl zijn, om ge|d te hebben voor het on derhouden van ledige scholen en nulle- looze onderwijzers. Arme landbouw! arme nijverheid! Volgens het wetsontwerp zijn al de uitgaven voor kleeding, onderhoud, enz. der mannen van de reserve ten laste van den Staat. Maar integendeel blijven ei gendom van den Staat de 200 fr. ge stort door dc miliciancn die gevraagd hebben om eenen remplatjaut te beko men en er eenen van den Staal bekomen hebben of zich rechtstreeks hebben doen vervangen. Ziedaar den koiten inhoud van het noodlottig wetsontwerp. Men ziel dal i bel een meesterstuk is van averechtsche rcchlvcerdighcid. En de dwaze gewoonte van zich te vermommen, die heidensche gewoonte blijft voortduren Wat wilt ge? Veel menschen zijn zot, en zotte menschen doen zotte werken Een dingen is zeker, ’t is dat van onze tegenpartij weinig te verwachten is, om op die dagen wat meer zedelijk heid te doen heerschen; zij steunt op de verdierlijking der zeden en zal haren steun niet aanraken! Philopiiotos. De schrijvers van hel geuzenblad zijn ook vol vooringenomenheid voor de woelige dagen van het karnaval. ’t Is reeds de tweede of'de derde maal dat zij ervan schrijven. Wij zullen er van daag ook een woord van reppen. Wij zouden kunnen zeggen dat men dikwijls maskert om gemaskerd te doen, wal men ontmaskerd niet zou doen, om in plaatsen té gaan waar men anders niet zou willen gezien zijn; dal veel jongelingen en jonge dochters dan ee nen weg ingaan die uilkomt op oneer en schande van kinders en ouders, en dat, gelijk de Flandre libérale zelve zegt, men dikwijls aan dé liedjes die gezongen worden, zou moeten het ar tikel van het strafwetboek toepassen dat spreekt van de openbare schennis De jaarlijksche lichting zal vier duizend man bedragen. Gevoegd bij de jaarlijk- sehe lichting van het gewoon leger,, komt men tot 17,300 man; en gelijk het gewoon contingent voortdurend moet klimmen tol dat het 15,000 man bereikt, zullen wij binnen eenigejaren voor eene lichting staan van 19</um’/idman ’sjaars. De duur van den dienst in de reserve is van acht jareu, die ingang nemen le lekenen van den 1 Juni van hot jaar der inlijving van de reservisten, en de duur van den werkelijke!) dienst is van zes maanden. Volgens art. 3(5, worden de reservis ten in onbepaald verlof gezonden wan neer zij drie maanden dadelijken dienst hebben gedaan, te rekenen van den dag waarop zij in werkelijker) dienst zijn getreden. Zij zijn gehouden lot die terug roepingen van ten hoogste 28 dagen ieder, die zullen plaats hebben gedurende de 2", 4‘‘ en 6’ dienstjaren. Dc reserve zal 28 bataillons voetvolk uilinakrn, die zullen gehecht zijn aan de 14 linieregetuenien, alsook 24 bele- geriiigsbaiicr ion gehecht aan het 5", G* en 7’ regiment kanonniers, en twee ba taillons genie. Dc reservisten mogen trouwen als zij niet iti dadelijken dienst zijn. De diepst van een of meer broeders in de reserve is geene reden lot vrij stelling van dienst in het gewone leger. Integendeel, schrijven zij eenen langen artikel' over de zoogezegde misbruiken en dc stelselmatige en onbeschaamde exploitatie van de werkmanskinderen in de kant- of spellewerkscholen! Gij moet weten dat zeker heer De Ridder, professor in de hoogeschool van Gent, en medewerker aan de Flan dre libérale, daarop eene historie heeft aaneengeknoopt en daarvoor een ba gatelle heeft ontvangen van 2927 frank In’dat verslag vindt men niets anders dan wnien zegt, het is te pélzen, le misschien, 't is mogelijk dat, enz. maar geen een bepaald feill’tlsge- makkelijk alzoo te beschuldigenOok alles is valsch en de gcuzengazetten die durven een woordje reppen van het een of het ander klooster krijgen een antwoord dat geheel hunne beschul diging vernietigt of zijn gevraagd te komen rekening geven voor het ge tocht Natuurlijk 't Aduertentie-ldail zal zich zoo ver niet begeven, maar't zou alsdan beter zwijgten. Waarom zijn de geuzen zoo jaloersch van de katholieke spelle werkscholen? Indien er zooveel geld mee le winnen is dat zij ook cens li- Leysele, 3 Maart 1884. Heer uitgever van den Veurnaar, De liberalen van Leyselo beginnen te gevoelen dal zij eene slechte ton ont steken hebben met de baldadigheden te veroorzaken, waarvan wij u reeds twee maal hebben geschrevenZij zoeken uitvluchtsels, verschooningen, en zou den willen doen gelooyèn dat de katho lieken ile schuld zijn van alles! ’t En ware maar dat meer te kort. Waarom moest er meeting zijn, zeggen zij; de meeting is de oorzaak van alles. Waarom er meeting moest zijn? Om de menschen ie overtuigen dat de katholieken alleen de ware belangen van het volk ter hene nemen; om te doen zien dat Leysele moest blijven 't geen het altijd geweest der zedenMaar wij steunen daarop niet, en wij willen alleenlijk met hel Vlaatnsch Heelal, van Antwerpen, een oogenblik het belachelijke doen uit schijnen van geheel dat gewoel, ge- tooisel en getier. Wal denken sommige menschen niet uit om schoon te schijnen pommade, poeder, blanketsel en duizend andere vre'emde zaken! En toch diezelfde lief hebbers van schoon- en bevalligheid zult gij op vastenavond met een wezen zien loopen gelijk eene pannekoek, en dat, als het iels is, toch alles is builen schoonheid en netheid! Hoe draaien en keeren zich sommigen om dcoogen van de menschen op zich te trekken kijk ééns hoe dit hoofd ronddraait en dit kleedje zwiert! En diezelfde menschen ziel men op deze zotte dagen, hun ge laat achter wat muf papier verbergen en hunne trekken verduiken! Hoeveel zijn er niet die op hun peerd zouden springen, fijn dul zouden zijn, moest men hun zéggen, bij voorbeeld gij zijt een aap, gij zijt een ezel. En toch diezelfde menschen loopen nu met den kop van eenen aap, of van eenen ezel! Aardig, aardig! Nationale Heserve. Hel is er toch van gekomen. Hel minis terie is, gelijk wij reeds gezegd hebben, niet dat wetsontwerp voor de pinnen gekomen en heeft bel in de kamer nedergelegd. Dc zware en drukkende geldelijke be lastingen door boer en burger op te brengen, zijn voor het geuzenministerie nog niet groot genoeg, het wil nu aan het land nog zwaarder persoonlijke lasten opleggen. De nederlegging van dat wetsontwerp heelt in geheel' hel kind eenen pijnlijken indruk gemaakt. In de groote steden is bet deels met verstomming, deels met verbittering bejegend; op den builen woidt dat monsterachtig ontwerp met niet minder hevigheid afgekeurd overal heelt hot eene groote opschudding ver wekt. 't Is als of liet ministerie opzette lijk hel land wilde leigen, tol dal het, zijnen walg en veruulweeid.ging niet meer kunnende verkroppen, ópsta om een einde te stellen aan hel schandelijk- ste bestuur dat sedert 1830 op België heeft ge irnkt. Dii uitworp, indien hel door de kamers lol wel wordt gemaakt, zal gausch het land lot écnc kazern her schapen; hel z.d weer luillioenen be- lasliugeii doen opbrengen en de nijver heid beiooven van hare beste krachten. In hel vertoog der beweegredinen be weert het ministerie dal ons leger, welk leeds meer dan 50 millioen en bij de 14 duizend man 's jaars aan hel land kost, niet gioot genoeg is om zijne zending te vei vullen, en dat du veilig heid des lands het vormen eener natio nale reserve van 30 duizend man nood zakelijk maakt. Alzoo wordt de burger wacht buiten strijd gesteld als een werktuig dal van geen nul ts en niet dienen kan. Dat nieuwe leger zal samengesteld zijn lu l il al degenen die, in de loting oen nummer getrokken hebbende dat hen tol den krijgsdienst verplicht, ge vraagd hebben om zich te mogen doen vervangen; 2“ En al de miliciancn die vervangen geweest zijn door het ministerie van ooi log en degenen die zich rechtstreek! hebben doen vervangen. 3" Uit de miliciancn die een goed num mer getrokken hebben en in staat zijn, zij of hunne ouders, eene som van 200 fr. in de staatskas te storten. (Worden be schouwd als in staat zijnde die storting te doen, de mtliciaan waarvan een der ouders eene jiiarfijksclie belasting van boven de 50 fr'. aan de staatskas be taalt). Ingeval dal dc milieiaiien die de voor afgaande slotting van 200 Ir. gedaan hebben, niet talrijk genoeg zijn om de lichting der reserve te volmaken, zal men de jongelingen nemen wier ouders tenminste 50 fr. belasting ten profijte van den Staat betalen. De reservisten kunnen zich niet doen vervangen; zij zijn lol den persoonlijken dienst verplicht. Zijn van den Jiecst ontslagen- 1’ De miliciamen wier broeders, in dezelfde voorwaarden opgeroepen, 8jaar dienst gedaan hebben, in den dienst overleden zijn of niet opgehouden hebben deel te maken van den dienst, tenzij uit oorza ken onafhankelijk van hunnen wil; 2" Zij die aangedaan zijn van ongenees bare gebreken, niet bekwaam geoor deeld worden te dienen voor den 1 Juni. 3° De ministers; 4° De volksver tegenwoordigers binst den zittijd. Op voorstel van den bevoegden minis ter, doet de koning tijdelijk op de kontrol der reserve weglaten 1° De bedienaars der eerediensten be taald door den Staat; 2’ de leerlingen in godsgeleerdheid in een gesticht erkend door den Slaat. Ingeval het leger op oorlogsvoet wordt gebracht, kunnen de resevisten dezer laatste klas gebruikt worden in de veld- of bestendige hospi talen, zoolang zij hunnen dienst niet vervuld hebben. Kunnen ook aanzien worden als ont slagen, de magistraten, de ambtenaars en bedienden van den Staat, de provin ciën en de gemeenten, voor zooveel die maatregel noodzakelijk geoordeeld wordt voor den gang den openbare diensten. Plaatselijk. Het Advertentie-blad van zondag laatst spreekt geen woord meer! Zwijgen over dc plaatselijke politiek, dat is on- verbeterlijk in 'l gedacht van die man nen van licht, immer licht! Dat en zal ons niet beletten van tijd lot lijd weder te keeren op de punten die wij sedert twee of drie maanden hebben bespro ken, en mogelijks zullen wij nog van nader en met moer bijzonderheden de geuzenpolitiek van Veurne onderzoeken en beoordeelcn. Wij hadden ook ge vraagd wat zij verslaan door doode hand en hoe zij het onderzoek in de kloosters zouden verrechtveerdigen, maar nog eens zwijgen is onver- belerlijk! Dit blad verschijnt den Woensdag, oumiddelijk na c„ D.„„ volgens plaatsruimte. Rechtmlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lu cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. He Aunoncen voor lielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘(buitenland,- worden ontvangen door het Office de PuBlicité, Mag dale nastraal, 4.6, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veiirne, en in de Postkantooren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1