I "1 I I I Nr 2058 Woensdag 26 Maart 1884 40e jaar keu loe le staa'i Wij zouden nog eem’ge beinerkinge i I I de en de militaire samen- wiaiaai fioogge- laadjes tiiel vreemd wa- liitussclieiiiijd. de sladskasse is ledig, en men zal ze vullen met eene leaning aai) IC gaan achter 'le kiezing van Oc tober! l,|berii!c tydihidcij. Onder bet Katholiek ministerie, in 1878. werden jaarlijks Id millioen 320 duizend frank uitgegeven voor den ban del, de nijverheid en Jen landbouw. j woord zij zullen toonen hoe de be lastingen boog zijn, enz., en dat dtt alles de schuld is van de nieuwe school wel. En waarom niet? Waarom zou dit moeten gezwegen worden? Ah, gij zoudt zoo geern hebben dal de katholieken daarover zwijgen, niet waar? Maar neen, van nu afzeggen wij aan de Veutnaaars uwe conlributiebilietleu zuilen algauw *t buis gebracht worden, vergelijkt ze met deze van andere jaren en oordeelt 1’iaulNclljk. Zwijgen is nog altijd onverbetei lijk voor hel Advertentie blad! Zij houden zich niet geern bezig met plaatselijke politiek, en de mannen van 'l licht weikeu liever in j i is vol compassie voor de men.-chen die j voorkomt e ar- Om le eindigen een vraagske aan de schrijvers van Advertenlie-blad Wat zegt gij nu van 't geen M. de Rongé beeft aangekondigd wegens de zaak van 'i Bisdom van Doornijk? Alle onderzoek is opgeschorst tegen Mgr. de Rouf- seaux, Mgr. Bouvry, enz. Het hof van beroep heelt verklaard dal zij in niets hun recht hebben te buiten gegaan! 'tZijn de politieke passien zegt de .-tembare magistraal, die alles hebben uitgevonden en verdraaid om de weder- spannige piiestcrs te verdedigen tegen hunne wetiige overheid Ziet daar wat de liberalen zijn; zij nemen onder hunne bescherming al dezen die opstaan legen de Kerk; deze zijn de goede» priesters, maar de onderworpen getrouwe priesters zijn de slechte! Het moet niemand verwon deren, want voor de liberalen is wit zwart, en zwart wit! De schrijver uil Leysele naar den Pestvlaming, noemt het Advertentie blad zijnen makker. Proficiat geuzen, van POLITIEK OVERZICHT. De parijschc communards hebben den 18 Maart eeurge vreedzame betoogin- gen gedaan, ter gelegenheid der ver jaardag van de Commune. Immorlellen- kronen zijn nedergelegd geweest op de graven van Blauqui, Louis Blanc, Lc- dru-Rollin en eenige aridere woelma- kets, alsook op de plains waar de ge- federeerden van 1871 begraven zijn. De gtooie belonging is echter ge daan door den gemeenteraad zelve van Parijs; in zijne zitting van 17 dezer heelt bij gestemd dal een eeremonu- tnent zal opgericht worden aan de ge- federeerden, aan de gesneuveld com munards. Dal is weder eens echt fransch de vertegenwoordigers der hoofdslad van Frankrijk, gelast mei de belangen dier stad te beschermen, richten standbeel den op voor de bandieten, die de slad geruinecid cn itt brand gestoken heb ben. En die fransche politiekers zouden aan ons de les willen komen geven. lu Italië heerscht weer eene ministe riele krisis. liet ministerie heelt zijn ontslag gegeven, doch bet zal voorloo- pig zijne bediening blijven waarnemen lot aan de benoeming zijner opvolgers. Alle jaren is er daar eene verandering van ministerie per saizoen, en de staatswagen, van schok tot schok, zal zoo al spoedig geheel en gansch ver sleten zijn als hij niet met eens in stukken valt. Het ontslag van bet ministerie is dit maal verootzaakt door de omstandig heid dal al de liberale groepen, vijandig onder elkander, 'takkoord zijn geraakt tegen den eersten minister Dcprelis, dien zij beschuldigden van bewarende denkbeelden te bezitten. In Spanj is eene zweeriug ontdekt plaatste pcisooi ren. I t vaderlandsliefde zeker wilden die mannen eene omwenteling veroor zaken, bet la.id ur duwende rampen werpen, uili bel katholiek ministerie le doe i vallen. Maar hei ministeiie deukte er ec Her niet aan dc grondwettelijke waarborgen op te schorsen bel heeft ei seffens duch ig doorgeboord, en tol generalen toe die aan de samenzwering hadden deel genomen doen aanhouden. Hel is bijna zeker dat die sainen- zweeriug in Frankrijk vertakkingen had; maar de piefekten der grensde- pariementen hebben bevel ontvangen om alle vei zendingen van wapens naar Spanje te beletten, alsook de persooiieu die van kuiperijen verdacht waien, aan te houden. De hoofdplichiigen. de inrichters van hel komplot, zijn thans Ui handen; in alle garnizoenen zijn maatregels geno men oin de stoornis der oide le beletten. De Engelschen blijven in Egypte ter plaats viuL de voorgaande zegepraal op Osn.a i Digua behaald. Men voorziet dal de Engrl>chen binnen korte dagen weêi eenen beslissenden slag zullen leveren aan de opstandelingen die thans Khartoum omsingelen. Annoncen 20 centimen per regel. Dc groote letters voor artikels, enz. 20 fr. het 100. de Plklicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. 4, te Veurne, cn in de l’oslkantöoren. Vandaag onder hel bestuur der libe ralen, wordt nog nauwelijks 5 millioen gebruikt. De katholieken besteedden jaarlijks bij de drie millioen voor de wegen; de liberalen integendeel maar 117,000 tr. Onder de katholieken waren op al de spoorwegen een voldoende getal kon vooien; de liberalen hebben er bij hon derden afgeschalï. Men spaart aldus op den handel, op de nijverheid, up den landbouw, op de wegen, op het uil voeren van open bare werken, en i 1’ ste besparingen blijlt de staatskas ledig. Sedert min dan zes jaren hebben de liberalen omtrent 50 millioen frank nieuwe belastingen gelegd voor den Staal en de gemeenten, en in vijl jaar lijds heeft de Staal 422 millioen ge leend. Is het niet droevig le moeten zeggen dat een landje, dat zoo gelukkig zou kunnen zijn, zoo ten onder gebracht moet worden, dat alle hulpmiddelen van Staat, provincie en gemeente aan den handelnijverheid en landbouw moeten onttrokken worden om die le verkwis ten in dat nutteloos officieel geuzenon- onderwijs, waarvan de vier vijlden van hel Belgisch volk niet wil hooien? En als de katholieke dagbladen dan al eens durven zeggen dal de libcialen niet werken vom liet geluk van 't volk, voor den voor.po»-d van landlonw, handel en nijverheid, oh! dan schreeuwt geheel de geuzenp»*» s leugenaai sl'it de volgende lijst weldaden, die wij se dert vijf jaar aan de liberalen te danken hebben, zal de lezer kunnen zien door wie wij uitgebuit worden. Het zegelrecht, de registra ie-, hypo theek- en ertei;i.Mechten zijn verhoogd, de lasten op den tabak schrikkelijk ver zwaard, de accyiisiech'en vermeerderd, zwaai der belastingen wegen op de hou ders van peerden, rijtuigen en dienst boden, de ver' oerprijzen van leizigeis en koopwaren langs den ijzerenweg zijn opgeslagen, talrijke fondatien zijn mge- palmd, kloosterlingen vei dreven, jaar wedd nvan onderpastoors waarvan iw.-e le Veurne zijn afgeschafl, de vrijsiel- ling der militie voor de seminaristen afgesclialt, de staatskas lot op den bodem geledigd, en nu belooft men ons nog ten enkwest tegen de kloo ters, dat ook wel een millioen met een sieenje zal ver.-linden, en op den hoop de lieflijke reserve, waarvan kosten per jaar ook diie, vier inillioeuijes met steerlen, enz. enz. Indien hei zon voortgaan, dan zullen 1 wij allen iu'l kort getieel lik zijn en ons land zal men ecu luilekkeiland nee- ten. I Jammer voor de zorgvuldige liberal» n dat de ktezingen van juni aanstaande i zijn en dat hel lot van onze ministers in Je schaal zal gelegd worden. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet dc post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland warden ontvangen door het Office Men schrijft iu bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, kunnen maken op 'teen en 't ander, maar 'tzal later misschien beter le pas komen. Wij zullen ons dan bezig houden met een klein uitsiapke te doen in de kolom men van 't vuilblek, en hier en daar een struikske onkruid dood te branden dat zou kunnen nadeel doen aan flauwe en onzekere magen, ’l Is een plicht van den evenmensch le helpen en bij te staan.’lStaat inden kiesvraagboek van minister Van Humbeek.' Eerst en vooral een wooi d over ondanks die misplaat- I onwettige doode hand in Belgie .tiiti do ct«..icVno ’t parlementaire onderzoek in kloosters. -- »uurucei geiro Wij hebben reeds gevraagd aan de de oneenigheid tusschen hière geuzen wat zij verstaan door doode son en hand en boe zij zouden bewijzen dal geworpen het kloosterleven onwettig is in ons !*l land, waar de vrijheid van vereeniginu heiligheid i moeiing van den liberalen Sla it met «iin- niet aan en gaan volgens de letter en den geest van de Grondwet, 't is geuzen wat zij verslaan door u en hoe zij zouden bewijzen dal tt onwettig is in ons waar de vrijheid van verteniging door de grondwet gewaarborgd r" »-■■■ schreeuwen en liegen ja, maar bewij zendat is wal anders! Nu, dal dc liberale partij als dusdanig een onderzoek doe over de klooster goederen, voor zooveel zij het kan, wij hebben er niets legen; maar dat er een parlementair onderzoek hier lus- scheiikome om ze te helpen en zich het i echt toeëische van inde kloosters te wroeten en den dwingeland le spelen, daar is liet onrecht, diltir zullen de geu zen den kop inloopeu legen den onover- winbaren tegenstand der katholieken. De woonstede is onschendbaar, de jus titie alléén, om gewichtige redens, mag een bijzonder huis binnendringen; en hebben de geuzen iets te reclameeren an de kloosters, dal zij de justitie ver wittigen, di'ulr is geheel de kwestie; builen dat geval, honden buiten! Om dat het getal kloosters vermeer- deid is sedeit 'i jaar 1846, roept bet I Advertentie-blad spot.«ge wij ze uil En dan durven de geestelijken zeggen dal de godsdienst in Belgie verdrukt en vervolgd en gedwarsboomd wordt! Ja iedereen zegt dai; want ’l is de waai beid; en zou men waarlijk niet zeggen dat hel beslaan der kloosters alhangl van de loelating en de verdraagzaamheid der geuzen, en dat, indien zij wilden, de kloosters zouden mogen volgens recht afgesctiah worden? Achteruit, huiche laars....! Gij vrmiui schijnheilig waar mede de kloosterlingen .'even? .Met bun werk leven zij, ei; de kloosterlingen uit de I o ige 'tanden en van welhebbende lamilien helpen de e die dooi de fortuin met begunstigd zijn; dal heel men wam I broéderlijkl eid’i Eu zijn de kloostei- lingen uiei die alle jam aan de Instenbe- laiers tndlioem-n en miilioenen vragen, maar de geuzen om aan hunne kruipen de slaven duizenden en duizenden Iran- i keu loe le staan vo<>. niets le doen! Het Advertentie blad beweert dal de katlndiekcn niet zullen snijden op bel gebied der princiepen die zij gedu rende geheel het jaar verdedigen, en dat zij niet zullen aandringen op de schikkingen die de wet van 1879 bevat, betreffende' het godsdienstig onderwijs, mannen van, t licht(!) Weest gerustprullemanuen, de gods- t duikei ije De disch (jjei)St is hetgeen den katholiek naast aan 't herte ligt, eu zijl zeker dal de kalbo- in nood zijn, en bij voorkomt e ar- |jeken uwen godsdienst- en kerkhaat en moede. Schoon gevo» lens. vei Volgingen zudeu voor oogen leggen en uwe schijnheiligheid zullen ontmas keren; maar van een anderen kam ook, zullen zij dn geldkwestie bespreken, I alles aannaleii wal liet onderwijs sedert i I8”9 kost; hoeveel men aan de enk west- j commissie he..tt moeien betalen, iu eeu E?1™ van De katholieken met hunne gewone geslepenheid zegt het Advertentie blad, hebben dadelijk voordeel getrokken uit J - - en Jan zij, hebben God over boord Wat zij over boord heb- geworpen. 't is de geusclie schijn- ...gheid van Frère en C”, ’t is de be- fc. vouwer gewaaruorgd is; maar moeiing van den liberalen Start met din- zij zwoegen dan gelijk altijd! Altijd gen die hem niet aan en gaan volgens de «rhi-A»"’i:- ja, maar bewij- letter en den geest van de Grondwet, ’t is die nieuwe liberale god, aanveerdelijk(ü) voor iedereen, uitgevonden door Frère en Van Humbeeck, die zij schijnheilig zouden willen in de plaats stellen van den waren God der christenen, en dat uil list, uit loosheid en slimheid gelijk Frèie opent'ijk heeft verklaaid, om de oogen te verblinden en te gebaren dat zij legen den godsdienst niet zijn! ’t Is uit die zelfde reden dat er ook nu nog, tegen den geest der nieuwe wel, in de veigeusde gemeentescholen, een Chris tusbeeld hangt, dat de gemeenten 100 frank moeten b -talen aan meesters en meesteressen voor den letter van den catechismus aan te leeren, en dat die meesters en meesteressen nu zelfs krui- «■■n zouden maken met hunne linker zoowel als met hunne rechter hand, om te loonen dat niets veranderd is! Hatelijk, verslootelijk, goddeloos zij willen den naam van God gebruiken om Hem gemakkelijk den oorlog aan te doen, cn zielen aan de Kerk Gods fe omtrukken! Ja, geuzen van Veurne, schrijvei s van hel geuzenblad, gij ook wilt van het waar christen geloof niet meer in de scholen, en gij zoudt het willen vei vangen door bet nieuw mi nisterieel geloof van Frère en Van- humbeeck; maar de katholieken zijn geslepen genoeg om uwe listen bloot ie leggen, en al uwe dwaasheden en schijnheiligheid naar de maan te zenden. 4 VEU 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1