fe g z UI NAAR AMERIKA. i.r w GUANO. KLAVERBOOI TE PACHTEN I gerieflijk Huis, gestaan m de Vlce.-clilmuwersli a it. te Veurne laatst bewoond door Pieter B'k iert. Seffens aanslag. Inlichtingen hij Devoghel-Glou, winkelier te Veurne. te Piicma fflOKA KOFFIJ. r w p p BEKENDMAKING. TE PACHTEN dienstig voor <dt< sli bevinden 1 3 g ~jzomersaïzoen” SUlKEIkBEETZAAD (allerbeste soort in opbrengst )ie bekomen bij Alg. Cohxille, Klaverstruat, Veurne. LEENING VIN KAPITALEN-'Ui' VERZEKERINGEN. II.B1ILIEII-DEBEE!IST.±/:K”\!“ tic. uiMiikl bfkend du er bij brui Ir bekomen lijn üi- liiiidsrhc en noordsche sp uiri.. dienstig v- or h rien, vuaiidrUtükkeii, rui dnmgr rikrn schuifhM'rlbh* den. drooge en zuivere eiken plimkipi voor kuipers en timrnelliedeii, drooge beuken tafels en planken, Veel droeve zuivere popeli-,ri:u planken vin alle leng ten en dikten, ten diriorte vhii ren i 1 gens al wat zijnen stiel betreft. Leoxie DOBBKL4ERL BK El K E 1\. TE IH’KOTSEN SCHOONE KAMER j Geen f^rijs haar meer!!! WUIF CrailWIIFIDSPIHEJi ge/rid SlandaertN-pillen. i E (S) r I I i IA K A S Jfl i RECHTERLIJKE CQ z G LU I H I O LU Z (D I I 1 1 i I li I st; n< in P Si al. tn i; 1 <1 1 d ii <J u T VI d V SI b Cl Uit der hand te koopen Q Lil CL LU UJ O Z O LU w w ij bakken, te rekenen van morgen, hel broou kilo, i'J i- Uil uil. 565 der wei van 18 April j AA.\ST(I.\I)S TE IH ÜEA 1 zijde der Palimstl aat. Huis Kakel Spilliaekt Koopman-kleermaker te Veurne, groott Oost straat, 41, Kakel SPILLIaERT lieol'l de eer aan 'ijne talrijke kalanten te lalen welen dat provenant des importations directe* en France du la Peruvian Guano Cy Limited et de MM. Dreyfus Fréren A Ca. “NÏfRATÏ DE SOufi£ importation «Hrrrtr des mrrn In mu<I Analyse garantie 15 i z k 16 aznU. Ten alle tijde zijn te bekomen kapita len van f000, 10,000, 20.000 !r. en daarboven. mils bezet op onroerend goed en aan geringen intrest. Zich le vervoegen met Eigendi-uistitelen bij den Deurwaarder CIjAKMM, Noord- slraal. N* 40. te Dixmude. Wekelljksche direkte Maildienst naar NEW-YORK EN PHILADELPHIA mot de prachtige, eerste klasse stoninscbtp,,n der Nederlandscli- Amerikaansclie Stoomvaart-Maatschappij, vei Bekkende lederen Zaterdag, zonder tusschenhavens aan te doen. Uitstekende inrichtingen voor kajuitspassagiers De Union /ndustrielleverzekering te gen brand, vraagt agenten. Sterke temisen. Zich te adresseeren Conseilslraat. 33, Brussel. Tarwe. ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver I Boonen Erwten 21 - a 23 - 20 a 23 Prijt» uuh welken het nte< rdereu deel a.-» t-ii landverhuizers. Een ervaren geneesheer aan boord van elk schip. Vlanmsch wordt overal verstaan m gespro ken. Concurreerendo passagie prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen van do Vereenigfle Sitlien eu Canada. Inlichtingen en plaatsbiljeiien worden verstrekt door do Direktie te Rotterdam, de Generaal-ngentmi van Raffelghem en Dornhoefer, 20, Breydelsiraal, Ant werpen. en de Agonici' A I.ybaert-De Blauwe. I. I’oolmanstraa'Gent; Karel Callewaert, te C!:‘reken, bij Dixmude; Victor Knoekaert, iclileglmm. hall wtl. 61 cenliiu. TI? mrilTFXI i n ^U’S *en d‘enste van her- i I L 1 ALIIIIjA i berg en winkel, met een groot st<il en een hovenierhef, op Adinkerke-dorpplnats, bewoond door Leopold Vaiihouttc. Om in gebruik lu komen met 1 Mei I8R4 I l I -- X- J stond, in Groole Oo.ilsiraat. A-3j. t - Veurne, bevragen bij den etg na.n. M. 11. Berni< r d’Hongi rsWal-de Spot. v T 3 2 i. •- - 5 5.,- c §_-T2 5 1851 is bet aan iedereen toegelaten opbod te doen mits de voorname koop prijs van ten minsten een tiende te verlioögèn en dit opbo.i binnen de veer tien dagen van den overslag per deur waarder aan voornoemden notaris Wau- lers, aan den lieer adjudicataris en aan den oudergeieekendeii bezorger ter fa ling-bekend le maken. Veurne, den 18 Maart 1884. De bezorger ter faling Vertneesch, René DE GRAVE, adv. heeft de eer kenbaar le maken dat zij haar komt le stellen bij hare moeder wed' Dob- belaere- Vandenplassche, te Alveringhein, als modewerksler in hoeden en mutsen, roiffnrcii. kinderhoeden vo>r meisjes en knechtjes en niodelhoeden e-i mutsen. Zij zal altijd voorzien zijn van allerlaatste nieu wigheden in formeti. bloemen, pluimen, voiiett-m en een groot assortiment voor rouw. Zij belast zich nu l h> t veranderen der formen en al wat haar k betreft. Zij verhoopt door den goule keus, de genadigheid der prijzen. <le volmaaktheid harcr werkzaamheid de genegenheid van hel publiek te wi'iir n. 2 fr. 50 2 fr 50. zul'en verkóopen Bruin per 1 26 Maart. 21 - ,0-a 2 4 - a- a- a- n 420 18 a 20 - ui' uwighcilcn in de Laken en saisoen. Hij dm fl verhopen door de go“di» krus I FA UKI E K Denig eerdiploom in de tentoonstelling van Amsterdam. 5 Jarrn wiutrhnr|. H S i r 5 i ‘bij EffllLE HEHDRYCRX-DESAEVER, Duinkcrk- truat, 20. Ie Vettrlli'. A^- i.l vm r hel UITOU- rissement Veurmi van <J” /.iindóouwagen- tuur (cc bevordering der zuivelbereiding BI O T H K 14. L U K S E 3.. BERICHT aan de aardenkweekers, llindelaars, Veehouders, enz. Pieter Jan Van Ham. L.iurens zoon, ge naamd den Brabander paardensnijder, te St. Rlcquicr. (Alvcringhem), laat weten dat hij alle de opcratien waarborgt die hem gevraagd worden. Die van pijlers, breuken ihcrnlus;. tweeslachtige (hermaphrodites', enz aan ao ten houdet.l. indien zij geene voorafgaande opcratien ondergaan heb ben: «ie van hengstenpaarden aan S teti houder Wcderzijdsche storting. VBurkiprtj» >hii ScB.a t.c. per IUO kilus. It’ Maart. -i a -.3 -a El-- ---- <3 Te besrigen bij den Notaris De Hr au- I were, to Veurne. Bliiken? proces-verbaal van openbare veiling i>pgt maakt door Meester Paul Wauieis. nolaii» le Dixinude, op Dins dag iiehitp'iideii Maart 1800 vier en i-u-liiio. -zjjn winkel en huis met erf, al- i.angende van de taling van wijlen Alexander Verineesch, in zijn leven win- j ktdicr en lamleebruiker, le Dixtnude, .aldaar gesu an eu gelagen in de Noörd- siiaai, overgnslageii geweest aan M. Haymond De Giote, le Dixmude, mils eene piincipale koopsom va'i zeven dui- zend z.cvi n honderd vijftig trank. LET WEL OB. Vliktroinvt personen ELK SINGER-MACHIEN Doop{ geen Machten dat de koperen plaat i TRADEMARK niet op den arm draagt. L'-y j’en Michito dit brt RijhtM-nuxaer da (Lipni? nist draagt f. op voorhand en levering in 2i Uren. Tabak en Likeuren. 5 M» Kluverstraut. *1.4ICII, 'I i LU DO I 5 r i SC in :d; be da Stt •vil ve D(! vc 50 So 1 lil raadpleeg flen omzrnd- ktj m i bil iij; ie Een Huis, wetende e«*ne herberg de Stad Gunt. gestaan te Wulpen, op den dijk, bij de brug. Tc bevragen bij .1 1IELSMOORTÉL. invoerder van En- gclsche kolen Oostende. LlOYD gELCE AMVKIIR «- h; O I p 1 W om auii-f mis in gebiuik te g.nin l.en gen» ilijk lil IS. n in -Ie teiip.n tslr.iat. Ie bijJüLks HONTAlt.X E, Ooststraat Veurne. Hij vo< van de beste soorten van tabik, ctgaren en cigaretten. Alles a.m de geringste prijzen af te leveren. Het ho«if(Li|p‘ii•scli-ip d-rVeixr- Arkrriugsin iU< Inppi] I.E I.LOYD BEI.GE, vhii Antwt*rp>*ii. is van int af gevestigd bij Eumuso VANDl.R- STKALib. koopnun ui leder te Veurne, Zuidstraat GUANO DU PÊRÏÏÜ brul snrauli pur. S'adrcsscr pour la ventc en Belgique ii M.WILH. BERT RAND. Asve»*, ruc Pruyncn, 8. Wilh. BER’l KAM) Anvcr», Janvier 1884. 1 I Door zijne geringe prijzen en heid zijner koopwaren, hoopt hij de gunst van het I die, geenr goede handclftfuam bciiltende, TI7 DACHTEN Tw'*‘. »€ll‘”,,‘e V«mers, 1 Lu 1 rktjll 1 voorzien van ing-niankte kassen. Te beviugcu bij C VA.\DERSTHAETE, j Klaverstraut. ----- draagt de V’n..f- j:i Te bevragen bij Eduard WA’EYAERT. M. Ch. Declerrk, eigenaar, te Veurne. C - n Dc Nieuwe London doet het grijs haer op 14 daten verdwijnen. M.ukt het tuur z icht en gl.m?- l'ijk. Bvict het uitvallen cn is gcun« verhtuf. T« bekomen bij julv. List. Oo>i>i. Veurne. k..ll ...IK». schoon gioot eu g -ri.tlijk M OO.V GliI'IN. Hiel de.-zels afbauglljkll' den. slaande auu de Ajierbi iig l> tune, thans bewoond door de eigenares wed. j.timm RMAIM-OEHAEZE, waar alle inlichtingen le bekomen zijn ~~T~ ~~T* ~T-1*~ *~T~ CT'S ,l' pachten li l de Te genezing op drie maun- lijkste breuken worden teiuggehoudrn met hrt grootste grnmk. Ziekte der vrouwen. doorziiL king dcr j Omniddelijk verliching. Eéue gediplomeerde dame is aan het gesticht g< hecht. J. WAkRSEGERS, breukbandmaker der Iiun|»i- taku eu vim I verscheideiieor<b*nt voor verdiensten nan het mensrh- - I uij All vub gepet str Oimenttichels, te Veurne. Ch. LEPER-TaHON, aannemtr. Ia.it dat zijne magazijnen voorzien zijn van eene rrootc hoeveelheid cn allerhande soorten van drooge I Clment-tlchelB. bij zijne talrijke kalanten sedert lang bekend door hunne schoonheid cn kloekic, alsook door dc lage prijzen, buiten alle concurren- tic. Om zich een gedacht te kunnen mik .n v.m dca groeten keus, moet men zich ter plauu oegeven. Ingang vrij. Dc noodige inlichtingen voor het wel placcercn van vloeren worden aan de keepers gegeven. Bij hem is er ook ten allen tijde te bekomen vetsch gemaakte Ciment, bij grootc cn kleine maat. Hij beveelt zich in de gunst vsn liet publiek. op <le piist n.ast de strekri -uhieurvijs. Herstelde (jeene ontembare paarden meer! oud '*11 uit dr tweede hand afkomstige niachienen j wnrden soms u.m met dal brclr^g onbrkende lirden l opgr f. roll gennadat men hrt rrgi*trr«uuniin« r wrg- gevijld hcrfl opdat hel bedrog niet meer kunne ontdekt worden Vrijtri» d»*r machienen Tr beginnen van 115 tot 250 fr.. mits wekelijkscho betalingen van fr. 2-50. lö0/® vermindering niet comptant geld. Ernige agent voor VEURNE rn hrt omliggende: Karvl VWDKRSTRAEïE-UARKEY, Groote Oost- slrinil, 25. IIh»Mii lijn ook t» bekomen alle slash van BHEIMACH1ENEN. van 400 tot 7«'O fr Hij ifctiniuiai fjt». rt urh ook voor lijne goede stnfTrn vnoriniiM eu vr«»uwklerdeien looals laken,elastiek. woll- go--»!. triiitM'hr meriiioMrn in alle kleuren, rn ren bijfoder -iswoiliinrnt van winterstotfeu, ALLES AAN GENUHGE PRIJZEN Vele landb iiiweu. om luim e holer ei-nu gele kleur le geven, gebruiken wm tellap, lijnolie of een uflreksel van vuil aualo, dit alles g’eft aan de boter euneii s Itch tin smaak eu dirt ze bederven; alleenlijk met eenen vii gsrhoed van mijn Holci-kleursel bij 100 iters melk lo voegen voor dat men xe kernt. ver krijgt de hoter niet alleen hare schoont! zomerkleur, maar behoudt h iren fijnen geur cn smaak Bij denzelfd n ook te v« i krijgen Eerste soort van Kruidenierswaren. Sleikr Druikrn, Wijnen, alsook vloeibare l'lerMcbrxtrakt C’ibiln gebroeders, van Buenos Ayrrs. waarvan Emilk Hen- dryckx de venigc age. t is te V» uine Dit rxtrakt is een iiiriiw piodtikt, bijzonder aan- ■bcveliugswei rdij; voor zijnen gurtlun smaak en voed- su<iw) igriKchappcu. Hij «beveelt hem in de ;,u..s! .<n e n it der. allerleste ■8’g; PlCHThlX <HF i '°°r hel Tb' 11/ AOLA ‘EsTEaIEB''- <.f Hl R- Ibh’ VfMI GEKSIIUIS V.m tv,.ü a.t icn, UJ'-l slnUiiigtm tftt sch» -mt'ii bepluntt'ii h ok slig viM.r bm-riltv'j. ».i;in t.cxcrs visL.d. Tc S i in ti' rn.oolongs li«*wooi d 'iii«*n kapit- in Ha - T hi-Mtigcu bij )1 Cu Önt'LEi.t k Vcuine, O’L Öll'lir* M 'VERK VA\'.’»Vi;l)'Si EX I i.Jil met hof cn s’.illi ‘g’m. ilsoo’- j •«i'Soheide HOV ENlERiloVEN Te bevragen bij demtelfdeu. -- - «4- IT a 20 17 j 4» r voortdurende opslag in <*c kotlijs, a t'lgczicn dc oo st jujna <v ral mis ukt is, Lv.rz v;ken wij enze talrijke kalanten zich te I a haasten hunne orders in tijds le doen inschrij-1 vta. g V. ij houden n zc prijzen nog staande, voor 3 ecnige dagen, als volgt 5. Mcka gebrand, aan fr. 3-00 per kilogr. i S Moka tuw. 2-50 per kilogr. j S i vrij 't huis. R| Alleenze Moki Kotlij worden geleverd in j i nooNFN. gewaarborgd zuiver cn ovlrecrlijk tijn I i van smaak. Lenige agent vo r (’.eigenland J. Struyf, iö. Ouden Steenweg. Antwerpen. |UM£SE^ -- A IB Gerjilhjk wuoir lui.s. Ier riouril- unt niet 23, April i aanstaande in gebruik Ie tr- ibii. Tc bevragen bij den fh ukkvr d«tes. aan to wint.I’ll. terknnt. ssn.ii- >lr in>-n«rli zooveel soorzorgee innet Kleertnaking op maat itn-l bepaaltlt'ii prijs gebruiken - O|l voorhand en levering in 2i tiretl. noer.zMiit dc populariteit en de ^oede uitval van del. remedie i V’oor vei dere uitrègginf»en, brief bij elke flims gevurgd, Pnj fr 1 50 <le dims Bij den ei»hm»;«r H. STANDAERT, stecnnlrant. 5|. te Bru^«»e. DEP’HS fu Xeurn»*. I» G DU«.Ll)S. dro-’ist Ie Dumudc. bij MM GlUSSXE’Vr VERWxrXht <»<»k t.- hel union hij II heron RUYSSEN, (iputheket Zuidstruut. te Veurwrt. van omen imam SINGER gebruik maken, om nu^e- n aikle inachieiieir vati geringe constructie af te leveren. naain der (‘nnipagnie op den arm gedrukt en de koperen Trade-Ma/k-plaat. OM BEDROG TE VOORKOMEN koopt alleenlijk op hel kantoor van de i SIXGER MANLTACTl’RIXG COMPANY j (vroeger I. M SINGEK en C°). uit de tweede hand afkomstige machienen j D>*zc pillen, dom gekend, lijn dc zachtste eu ze kerste purgeermiddel onder al de mrdecijnen; zij veroorzaken niet het minste ongemak en mogen of» alle tijden en niet eene goede maaltijd genomen Wni’l' H. Zij voorkomen al de ziekten, omdat zij uil hel lichaam drijven ul de slechte vochten, oor zaak van .die kwalen. - I Ern geimitig. dneh rcgelniati'* gebruik deler pillen is di* vhhi l>i>i g eener kloeke gezondheid De j i irlijksehn verkoop v.in tien duizend do »iun <l< zcr pillen in de Vl.inriddreu. bovnnal I. ngs den »ni de gezondheid te bewaren, loont ge ile weduwn laiiilbaiiwsb'i’ te .Vlinkerke. ■nvd-.ikl bi kcml dal ei bij lui r h' bekomi'ti i< Afrikaamchi’ Guano van L-haboó, zomPr steeneu ut keien en beier dan de Gu ino van Peru. Magazijn op de lioSled" laatst ge bruikt door Vaiili .u'ie-Dreb''(j. tc Adin- kerke, en bij •lenrl 'ir«illeuL gto ile Öostslra it. Vetirne; iidiehluigen I ij Éilm. j Dcbeerm.zoon. leAdinki rke. Bij dezelfde ziju Magazijn van heden voorzien is van de nok Nitrilte «Ie «oude Ie besomen. 1 der slof!''ii. de g"nadighe d dc-prijzen, ;d>- mede <ie volnnmktlieid v;iu zijn werk, «ie i i genegenheid van 'tpiiblmk meer en meer aan le winnen. KIchiiu tkei sg itirn mog'-n zich leu allen tij.ie biodeu voor werk bij *t stuk ieder, eu oveii- jpMjdw hoedanig- i de auust van het publiek meer en meer te winnen De "exinders VERBEQUE, Noordstraut tc Veuriu, maken hel publiek kenbaar dat er van heden af bij hun le bekomen zijn alle sl.-<ka rlrunk.Mi ri> fijne lil eu- I Veriekenle m volkomen. Kenrtinc op drie ma»n- reu. n><> nis Geuever, braiidesvijo, rliuin, <1-u tijd, bewezen door 13,000 cerlifii-aten. He iwoei- co-iik:. uiuselle, i rèriie, crème de iiienthr, lijkste breuken svorden teru|{g.houdrii met het crème de oy.iu. siropen, verjns. enz t; .oitdurit.n i.l hun migizijn voorzien blijven l'ér, enz genezen ponder ring(nt'zs.iri’) het geslicht gi hecht het leger, comnihiideur en ridder v«n dom bewezen. üt<i>:.vri..Tt, 85, Aistwurm. I— Q Ld CC IU m tr LU Q ca

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 4