j n I r I Dit blad I van i I W 2060 Woensdag 9 April 1884 canter, die belicht U..„u>u^. vm vcrheler te zijn moeien de voorwerpen die men koopt van diefte vooi tkouicii. Kon hij denken dat de kandelaars v j. 7 of ontvreemd werden n vragen? van Ste. de O ver verschijnt den Woensdag, onmiddelijk geestige daad van partijhaat. Omdat de zij an hof te St. Amandsberg. Maandag 31 Maart is voor de korrektion- nelc rechtbank van Gent de zaak gepleit van de kandelaars van het Groot Begijnhof van St. Amaudsbi rg. Gelijk onze lezers in een onzer vorige nummers gelezen hebben, is dit procés vrij zonderling. Mej. Verbnegen. groot-jufviouvv van hel groot Begjuhof, heeft aan M Decanter zil veren kandelaars vei kocht. De grool-juf- vrouw is overleden en men vervolgt mej. Audenacrt, tegenwoordig sekretaris van het Te Dubltjn hectscht opschudding. Mm verzekert dal aldaar een komplot ontdekt is, dat voor doel bad al de Ier- sllie tentuits te verlossen die in de ge vangenis van Mouiiljoy opgesloten wa ren. Hel zondert de Onverwiubnren zijn, die dit komplot z,ouden gesmeed hebben. De gevangenen zijn dien ten gevolge naar Engeland overgebracht. POLITIEK OVERZICHT. De Engelschc dagbladen bespreken opnieuw den toestand van generaal Gordon in Khartoem, en uiten de hoop, dat Engeland zijnen vetlegenwoordiger niet aan zijn lot za! overlaten. Wanneer liet Engelsch kabinet onverwijld hel beschennschap in Egypte afkondigt, zal het aan generaal Gordon eenen ze- delijken steun geven, zoo sterk, dat zelfs het gebruik maken van Britsche troepen voor het ontzetten van Khar toem en bet herstel der gemeenschap met Berber kan vermeden worden. Van den anderen kant zou de afkondiging van het Engelsch beschermheerschap eene ernstige waarborg zijn voor de houders van Egyptische fondsen, en daardoor de schade, welke zij door de laatste gebeurtenissen geleden hebben, gedeeltelijk vergoed worden. aan de klei ikalen behooren, f zijn? Of is er, te lachen? i Zaak van het H. Bloed. Gelijk wij verder zeggen zijn dc 31 leden dor confrérie van het II. Bloed den 24 Maait door den gouverneur de zer provincie per deurwaarder gedag vaard om binnen du acht dagen voor de rechtbank van Brugge te verschijnen, om rekening te geven van bel bestuur der II. Bloedkapel. Ons Geuzen-mlnisterio. Een geweldige storm van ontevreden heid, van haai on van walg stijgt uit de vier gewesten van Belgie op legen ons huidig geuzen-ministerie. Van alle kanten, in de openbare ver gaderingen, op tien ijzerenweg, in stad zaak van het Groot Begijn en te lande hoort men niets als klachten. 1 Atnondch™.™. bedreigingen en protestation tegen de ongelukkige en luiueereude staatkunde van T gouvernement. En len gevolge der denkwijzen die bet liberalismus verspreid heeft over de al macht van den Slaat, is het juist aan fiem dal bel volk de koophandels-, nij verheid- on laiidbouwknsis loeschrijit. De liberale dagbladen zijn soms ge dwongen de noodlottigheid vanTgeu- zenbestuui te bestatigen en daarin zijn bruik dat men van haren naam maakt. Al den anderen kant zijn 1° liet stadsbestuur van Brugge, ver tegenwoordigd door het kollegie van burgemeester en schepenen. 2° Het bestuur der hoofdkerk van St. Salvators. 3° De leden der confrérie vanjjhet II. Bloed. liet Spaansch Staatsblad kondigt bel koninklijk dekreet at, waardoor de Cor tes ontbonden worden. De klezingen voor de hernieuwing van de Kamer zullen den 27 April plaats hebben en den 20 Mei zal de nieuwe ver gadering bijeenkomen. l o hei eiland Cuba komen erge lijdin gen. Eene zware bumlelskrisis is aldaar ■ontslaan. De lage prijs van het suiker, het gebrek aan beschikbare kapitalen en het algemeen wantrouwen hebben haar vernaast. Te Sagna, Cardenas en Havana hebben verscheidene groote handelsbui- zen hunne betalingen gestaakt. In Zweden en Noórwegén liggen de Kamers in vollegésc.hil met den’ koning. (Jnze lezers weten dat heide landen wel ouder pénen koning staan, maar toch eene eigene gionowet, eigene Kamers en een eigen ministerie hebben. Het ge schil is ontstaan in de Noorweegsche Kamer, en het schijnt dat de koning ondersteund wordt door het ministerie van Zweden. Welk is nu de oneenig- heid De zaak is gewichtig, doch dood eenvoudig. Laat deNóorweegsche grond wet toe eene wet uit te vaardigen, die de koninklijke bekrachtiging niet Inch? Ja, zeggen dc Kamers dat mag in zekme gevallen, .Veen, zegt de koning dal kan nooit. -Hoe zal dal nu eflen geraken. Plaatselijk. Nog altijd geen nieuws! De Moniteur van hel stadhuis blijft stilzwijgend en de burgers zullen bet geluk hebben van te hooi en, na de kiezing van October, dat onze Burgervaders een leeningske zullen doen, om de stadskasse op te vullen tot 't onderhoud van o/licicel onderwijs! Het Advertentïe-blad, in zijne kies- kronijk, noemt de arrondissementen die uilsluitelijk door katholieken verte genwoordigd zijn, en natuurlijk Veurne komt onder deze soon; hei voegt er bij uitgenomen Marche en Bastugne, zien wij gcene kans een enkel der 12 arrondis sementen, die tegenwoordig uilsluitelijk 1 te veroveren. Zöodaii, hier ie Veurne, zal geen strijd T en zal maar zijn voor De mannen van T schoolonderzoek zijn nu bezig te Brussel, met hen te wasscheii, tic eene na de andere; maar het is precies al geen evangelie dat zij uiteen doen! Mijnheer Joluand durft zeggen te Veurne, te Kon rijk, te Anl- wei p<*n, ten twaalf ure en hal/ van den nacht waren wij nog aan het werk en wij moesten de zitting O| schorsen, ofschoon onze zaal bestormd was van getuigen die vroegen om gehooid te. zijn, en dat wij toch hadden willen we- derkeeren. Wij antwoorden daarop V’ Het was niet twaalf en half, maar ten hoogste elf en half’, 2“ ju. er waren nog getuigen die vrosgen om onderhoord te worden en die reeds opgesloten wa ren sedert 8 uren, maar M. Jottrand zij de weerklank van hel algemeen ge- gevoelen. liet ministerie zelf weet en ondervindt dal de haal van bet volk legen hem ge durig aangroeit. Maar om hel morren van liet volk te bedaren, slachtoffert bel gouvernement een voor een, niettegen staande recht en grondwet, al de rechten der katholieke bevolkingen. Wanneer hel volk schreeuwt en op speelt tegen bet gedurig opslagen der belastingen, dan vertoont het ministe rie hel onzijdig-liberaal onderwijs als liggende in den doodstrijd, en dan vraagt het de opoffering van i millioenen om den strijd te kunnen uit houden tegen de mededinging der vrije en katholieke gestichten. Wanneer de onderdrukte bevolkingen tegen de jaarlijksche verbooging van i ^uDjniï'.; m-ën^de C- ’tkontmgent des legers protesteeren, dela^uithet uuci j zij dat om dc kerkfabr ek te berooveu? Maar 1 dan zal zij ze verbergen Dat doet ze niet op al de feestdagen sh it zij ze op den aula.ir on als zij ze veikoopcn wil doet zij het bij ieders wete. Meester Begcrem drukte hel vertrouwen uil dal de rechtbank een vonnis zal uitspie ken welk mej. Audenaerl volkomen in eer herstellen zal. Zij heelt daarop na al de onrust en vernedering die zij gedurende een jaar van verdrukking heeft onderslaan. Meesier Vaiibicr'liet pleitte voor M. Dc- '7 is van vcrheling. Om men koopt van diefte vooi Ikomen. Kon hij denken dal de kandelaars van mej. Ver- haegen gestolen c‘ Aan wien moest hij inlichtingen Aan dctl raad der kerkfabriek Elisabeth? Deze was overtuigd dat leveringen in het begijnhof bewaard Allen waren eensluidend: de gröoljufter waseig' - nares. Aan de Wetten en dekreten belrel- lende de zaak? Maar nogmaals: ze zijn kali'goriek de kandelaars behoorden toe aan de groot-juffer. Overigens M. Decanter heeft de kande laars veeleer boven dan onder de weerde gekocht. Hij heeft ze niet verborgen, maar voor zijn venster ten toon gesteld en de pbolograiie ervan onder ander naar Parijs en Mechelen gezonden. M. Van Biervliet is ook overtuigd dat M. Decan er zal vrijgesproken worden. Dc zaak is uitgesleld voor de uitspraak tot den 12 April. na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 cèntimen per regel. De grooté letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Atzondeilijke numnieis voor artikels, enz. 20 fr. het 100. f)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland wnrden ontvangen door hel Oitige de Pcbi.icité, Magdalenaslraat, 4G, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever. Zwarte Nojmenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. (Jnze lezers kennen reeds die klein- L 7. - stad Brugge katholieken kiest, moet in haren godsdienst, liaien handel hare liet beid gekrenkt worden. Men wil de eeuwenoude confrérie het II. Bloed afschatFen en de kostbare relikwie van Diedcrik van den Elzas aan de kerkfabriek van Ste. Walburga geven. Dat is zooveel als ei beslag op leggen. De partijen zijn al dcu eenen kant M. Herremerre, bediende bij het provin ciaal gouvernement, die handelt als s/>e- ciale cotnmissa)is van M. den gouverneur De Brouwer, zoogezegd namens de kerkfabriek van Ste. Walburga, die uit alle krachten protesteert tegen hel mis- Eénc kleine statistiek. In ons land zijn tegen de jaarlijksche verbooging dan tracht hel ministerie hel volk ten minste de liberalen te verbeven met de seminaristen aan te wijzen die hij met hun priesterkleed in de kazern duwt. Wanneer hevige vcrwenschingcn op- gaan tegen de .stapelzotte en drukkende 1 inrichting der nationale reserve ran 30,BUG man, dan tracht bel ministerie j zijne aanhangers te kalmen met te wijzen 1 op de priesters en kloosterlingen, die in ‘t vervolg ook zullen moeten sol- daatje gaan spelen. En vermits bet laatste van 't liedeken aliijd bet scht onste moet zijn, maakt het ministeiie zich gereed om de kloos ters open te breken en om voor de oogen van een licl;'geloovig slach van volk bloot te leggen hetgeen zij heéten de geheimen van de kloosters! ''•'lvufnu u Dat is de edele en verstandige poliliek ‘in'i'm’..Aun d',‘ der groote mannen van T liberaal be stuur! En legeuover deze mannen zijn al dc siaatsmaiinen van vroeger gelijk ka boutermannekens. Maar niettegenstaande al de helsche slimmigheden, al die vleicrien van do slecble driften en van de dweepzucht eenei onwetende menigte, is de val van I T gctizcnministerie niet meer te betwij felen. Wel is waar, blijft een bitter klein getal door den haat legen hel zoogezegd papendom verblind; maar de overgrooie massa der natie is die manier van be sturen van onze zeven vrijmetselaars moede; meer cn meer hunkeren zij naar het bewipd en meer en meer slachtoffe ren zij aan hunne liecrschzuclit de kos- telijks'e volksbelangen. Detcekenen van hunnen val worden dagelijks duidelijker; alles voorspelt in Juni eene nieuwe algemeene verlichting. Al de middelen die hel gouvernement beproeft om dien val te voorkomen, met de vrijheid van hei volk aan dc voor- oordeelen van sommige dweepers op te oflereu, zullen de nederlaag nog seban- diger maken cn den val nog dieper. begijnhof, voor het feit voorwerpen ver kocht te hebben die haar niet toebehoor den. Mej. Audrnaert heeft anders niet ge- gedaandan den prijs der kandelaars bij M. Decanter doen schatten. Zij was dan nog geen secretaris., M. dj advokaat Begerem, die voor haar pleitte, hield slaan dat de kandelaars de eigendom waren van Mej. Vefhaegen. Dit punt werd door het openbaar minis- leiieter nauwernood betwist. Sedert meer dan 150 jaar werden de kandelaars be schouwd als de bijzondere eigendom der grool-jufleri; dieelkinler opgevolgd heb ben dat is op onloochenbare wijze getuigd. Indien dus Mej. Vcrhacghen nog geleefd had, 't is haar die hel openbaar ministerie nieuwe l zou moeten beschuldigen hebben als de 1 diefegge van haar eigen goed Een ander punt dat zij bij de beschul diging moeten voegen, om de plichtigheid uil temaken, ishel bedricgelijk inzicht. En waar is het bedricgelijk inzicht in het onder- om! begijnhof mede. Doet dan zal zij ze verbergen Dat doel <7 i’ en als zij VEURNA. 25,362 kloosterlingen. 1B F/jaqaeij, 49e jaar ?TW! fj**5"1-' crnauiMPi -(grfmiiWCTam*^ t» .run tkvm^i TtH ft w^t fje kloosterlingen laten de schootvellen, truwcel- kéns, handschoenen en passerkens aan de vrij metsers zonder zich daarmee verder te be kreunen. De kloosterlinge, en dienaars van volk. een ieder, noemen school meesters die onze mil joenen opvreten, houden school-cnkwcst of beter i met on ze duiten ter verontwaar diging van gansch het 1. Foei! walgelijke uitbuiters. De vrijmetsers schreeu wen nacht en dag, meest in den nacht, zooals de uilen, tegen het klooster kleed, hitsen het volk te nen den priester op, om het te verblinden en te De vrijmetsers zijn slechts een troep geld zuchtige kommediespe- lers. De kloosterlingen trek ken geenen centiem van de staatskas. De kloosterlingen dra gen een hairen of laken kleed en een kruis of rozenhoedjen. I gemakkelijker te plun- I deren. I De kloosterlingen zijn i dus de echte vi Loden ■- - jlct De kloosterlingen bid- De vrijmetsers den, bezorgen de armen volksruinurcnde en zinneloozen, houden bouwen nuttelooze kas- zich met landbouw en teclen ten koste van kunstwerken bezig en onderwijzen de arme volkskinderen, zonder eenen centiem van het staatsbudjet te genieten. I slempersfcesten ze dutten Ier v<-r I d:;:., land. -- .«niimii ii—i o..i- - - -- -- - "i"m vi uc pooien den elleboog. Dc vrijmetsers dragen schootvellen, duivels- i mantclkens, spelen met I truweclkens en passers, tcekenen met enz. maken wetten, -MSVftygCT’WBB—r L I 240,000 leden der gehei- I me vrijmctscrscongrega- j tien. Dc vrijmetsers steken er dc pooten in tot over V- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1