I j I I 9 if N 2061 Woensdag 16 April 1884 '1 .1 kaakslag i plaatsen, krijgt hij 10 centimen,voor de hunne verslagen Uil geslagen zijn, hei stemrecht zullen heb ben. 40e jaar Dit blad verschijnt den Woensdag, bnmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ceniimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechte» lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. /M Annonren voor Belgie (Ier uitsondering der Vlaanderen) en ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Plblicité, Magdglenastraal, 46, te Brussel. Men schrijtt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. moet atgeven, hij krijgt wan neer hij op êènén weg verschelde de- pechen moet afgeven in verschillende POLITIEK. OVERZICHT. Er is tegenwoordig inaar weinig po litiek nieuws in Europa. In Frankrijk, Engeland en Italië, zijn de Kamers uit- cengegaan om hunne Paaschvakancien tc nemen, 't Eenigste belangrijkste nieuws, zijn de werkstakingen te Anzin ir» ’i noorden van Frank» ijk.,' die nog altijd voortduren en ziel» van langs om meer oitbreiden, zoodanig dat men waarlijk in de Republiek ongerust begint te wor den. De werkstakers schijnen zelfs den spot te drijven met degewapendc macht, want te Denain heblwn erge wanorders plaatsgehad. Drie duizend werkstakers hebben de andere werklieden aange rand en met steenen «aar de overlieden en de soldaten geworpen. Er zijn ver- c.hridcne gekwetsten. Nieuwe troepen werden gevraagd Eenige parijzerdagbla- den verzekeren dat de gendarmen op de werkstakers gescholen ener eenige ge wond bobben. Madrid zal verplicht, hunne rekeningen van hunne verschillige uitgaven, reiskosten, lek kere diners, enz. hebben ingediend, is al dal geschreeuw en getier in niets vergaan 't was enkel bluf en groote woorden, anders niet. Het bewijs daar van is dat, eens de ofliciele cijfers door de enkwestmannen zelve geleverd en in de annalen verschenen zijnde, geen enkel liberaal blad dezelve heeft dur ven afkondigen. Waarom? Omdat die cijfers nog hooger be- loopen dan die welke de katholieke dagbladen hebben medegedeeld. Portugal binnen kort naar komen, om de hand te vragen van de infante Eulalie, jongste zuster van koning j Alfonso. eerste en voor de andere maar 3 cen time») van ieder. Men ziel dat deze besparing zeer na- voorde kleine dtagers. Nu, T gaat gewoonlijk zoo der kleine be dienden trekt men van bun loon af. en de groote jaarwedden wot den maar gedurig verhoogd. Geheel bet liberaal kollegie van bur in Engeland schijnt hel dat de vrou wen bet stemrecht zullen bekomen. Woensdag heeft de minister M. Fawcei, du anngekohdigd iu de liberale Ver- eeiiiging te Salisbuiy. Der» dag zal kornet», zegde bij, en die dag is niet ver meer verwijde» d, dat alle opper hoofden des huisgezins, man of vrouw. Wij komen zoo aanstonds te verne men dal de geuzen ievers eenen vreemden kandidaat hebben opgèvischt voor de kiezing van Juni! Een anti-militarist, als Tu belieft, die algelijk, om de partij en ’t liberaal ministerie tc ondersteunen, alles zou stemmen wat Frère en C“ voo- reuhouden. Neen, geuzen, hoopt niet van nog eens menschee te bedriegen! peper zijn Dat hij opkome, uw slachtoffer, gelijk 1 papatje Meynne van over vier jaar, aan wien gij ook alle slack van leugens had wijs gemaakt, er zal nog nooit meer leute geweest zijn in Veurne. Men verzekert dat do kroonprins van De toestand in Frankrijk moet op- i echt gevaarlijk zijn. Opdat de minste werkstaking er aanstonds eenen weer galm indt, die tot in de hoogste ver gaderingen weerklinkt. Over deze we»kstaking heelt M. Clo vis Hugucs de gekende socialist van Marseille, in de Kamer van afgevaar- •1 gden eene ondervraging neerge- l> gd over de lusstbenkomsi der troepen iu die werkstaking. De otimiddelijke diskussie, door hel gouvernement aan vaard, werd beloofd. M. W.ildcck-Rousseau zegde dat de merkeden hunne macht niet tc builen gegaan waren. Zotidciliiig genoeg! hij bracht eene valsclie en onverdiende hulde aan de gemaligheid der werksta kers. alhoewel deze voornemens waren de 300 man, die in de mijnen waren, te vermoorden, als zij er dierver» uilko- meiiMaar bij schreef dit bloeddorstig besluit loc aan de tusscheukomst van onruststokers Aardig genoeg dal hij met gezegd heeft, dal de klerikale» de schuld van alles zijn. Door 327 tegen 66 stemmen heeft de Kamer eene dagorde goedgekeurd, lui dende dat de goede inzichten van het gouvernement jegens do werklieden ge noegzaam gekend zijn, om eenige vijan digheid tegen hen te laten veronder stellen. Hoe vrij de Kerk te Rome is, toont bel volgende De regeering, vernomen hebbende dat sommige predikanten eene taal voeren die beleedigend is voor de Italiaanscbe instellingen, zal eenen specialen kommissaris naar de sermoe nen zenden, welke in de kerken uitge sproken worden, opdat er proces-ver- baal zou opgemaakt worden. De italiaanscbe instellingen wat is dat?... 't Is het geweld dat te Rome meester speelt, ’t is de schandelijke in- palming van 's Pauzen Stalen, 't is on- rechtvecrdiglieid en dieverij. En zoo wordt in Italië de vrijheid van 't woord Gods aan ketenen gelegd. De gewijde redenaars worden er op gelijken voel behandeld als de oproermakers en dy- namieimtmnen. Wat zeggen wij? Zij worden nog veel erger behandeld, want in al die revolulioniiaire vergaderingen welke er gehouden worden, zendt men er geeticn kommissaris; ’t ware nogtans voordeeliger. want die mannen vallen uit niet alleen legen de Kerk, maar zelfs tegen de beslaande wellen des lands. Zij gaan nog verder zij prediken opent- lijk de omwenteling aan en hitsen het volk op om voor geene macht hoege naamd acliiertii: ie wijken. De justicie schijnt voor dat alles te slapen, en zal misschien maar de oogen openen alswaïmeei de Oisini-bommen zullen aankondigen dal hel gunstig oogenblik gekomen is voor eene sociale omwenteling. Men zal dan zeggen inea culpa! maar 't zal te laat zijn!... hier in Juni tegen M. Visart een schijn van kandidaat te zetten met name M. Hector Deprey, arrondissements-com- missaris! Maar zeggen die gazetten de kiezers zullen er eens over bla zen en alles zal gedaan zijn Wij zijn geheel en ganseb van dat gedacht. Wat zegt er het Advei tentie-blad van? Tot hiertoe zwijgt het nog altijd gelijk versmoord! ook de tijden zijn slecht voor de geuzen, hier te Veurne, gelijk overal elders de Kerk- en godsdienst vervolgingen, de belastingen, de gcld- verkwistingen, de verkrenking van alle vrijheden hel te kort van zeventien mil- lioen in de staatskassc en nog vele an dere vijven en zessen, zijn al geen redens voor de burgers-lastenbetalers om nog langer het vermaledijd libera- lismus aan het roer te laten van Staat, Provincie, cn Gemeente! Veui naars, Veurnaars, uwe zooge- zeide burgervaders keuren alles goed wal die goddelooze geldverkwisters van Brussel zeggen of doen! In twee of drie dagen misschien zult gij op de muren der stad zien prijken een plakkaat, waarbij de ongehoorde geldverkwis- tingen van hel hatelijk en levens be lachelijk schoolonderzoek zullen goed gekeurd en opgehemeld worden! Lacht daarmee, spot daarmee; zij willen u bedriegen, de huichelaars! Maar wij zullen zorgen dat de waarheid nog eens nevens de leugentaal en de schijnheiligheid uitschijne, en die willen zien en oordeelen zullen overtuigd zijn dat de geuzen-poliliek zou mogen als uithangbord dragen: In den Geldzak»1. De liberalen zijn de joden der negen tiende eeuw. Het Schoolenkwest Dc beraadslaging over de verteerin- gen on.... andere heldendaden der hei- ien van hel schoolenkwest den 2 dezer in de Kamer begonnen, is woensdag al- geloopen. De gansclie schoolinkwisitie, niets anders zijnde dan eene groote, maar grove en pepcidure klucht, was het natuurlijk dal de vermaarde hans worst der Kamer Pierrot Bouvier eerst het wooid natn. Men moei niet denken dat de man de groote geldvci kwislingen verrechlvaar digd heeft; hij heelt bitter weinig van cijfers gesproken, maar veel gebluft over zijne beleefd heid cn onpartijdig heid tegenover de geestelijkheid, in hetenkwest. Immers al de leden van dc enk west kommissie hebben zich bepaald bij grove uitvallen tegen de katholieke drukpcis en legen hei katholiek ouder wijs en den lof gemaakt van hunne con fraters der speurhondeii-kommissic. Al noouten «es mnsgu/....., v. ..uuw dü smeel.pai Hitjes én de veile vergeldin- dic niet met wettelijke onbekwaamheid v;!t) |..1,ll ge|ateil cl) nict geweld zijn zij legen de geestelijken uit gevallen. Men bemerke wel dal de kwestie daar geenszins gelegen was Prins Bisinflick drukt in de Nortdcutsche Zeitung zijn voornemen uit zich van alle ambten betiekkelijk bet koninkrijk van Pruisen te ontlasten. Hij wil enkel nog de buiienhindsche poliiiek bestuien. Hij beweert dat hij in die politiek het wel willend vertrouwen der andere gouvei- nemeiiteu bezit, terwijl hij in Pruisen als <10 k.ltl-H-k0 drukpers de spanningen Ten andere, M. Jacobs, de Blanken- bergsche rekeningen van de kommissie onderzoekende, heeft bewezen dat vol gens art. 52 der grondwet, de leden van het enkwesl geen recht hadden om zich eene vergelding toe te kennen. De grondwet staal aan de leden der Kamer geene vergelding toe voor bel werk dat zij doen. Het is geene jaarwedde welke hun wordt toegekeud, maar eene ver goeding wegens reis- en verblijf kosten, welke de leden die Brussel niet be wonen zich moeten opleggen. En dc enkwestmannen hebben, daareniegen, eene dubbele vei gelding getrokken, te weten hunne 423 fr. per maand, 2“ hunne reis- en verblijfkosten. De laffe uitvallen legen de geestelijk heid zijn woensdag geëindigd met eene dagorde, voorgesteld door M. Guilleiy, waarin de geestelijken hevig gelaakt en het gedrag der inkwisiliebazen ten volle goedgekeuid wordt, cn welke in al de gemeenten des lands zal worden aange plakt. Daar zal veel volk komen naar kijken. M. Malou die dc laatste het woord voerde, beeft gezegd dat die aanplak king hem en zijne vrienden niet zou misliagcn, integendeel. De enkwesl- manneii, zegde hij, gaan nu hunne ei gene vrijspraak stemmen, maar binnen eenige weken zal liet land hun onweder- roepelijk vcroordeclen. Hel dagorde van het kiezerskorps zal andere ..ij., dan de goedkeuring der 27 inkwisileurs door hunne eigene slem. Na de ledevoering van M. Malou, heeft de linkerzijde, de 27 enkwestman- nen inbegrepen, het vonnis van vrij spraak gestemd met 70 stemmen tegen 53. Daar hel de gewoonte niel is dat de beschuldigden stemrecht hebben in hunne eigene zaak, moet men van die 70 stemmen er 27 aftiekken, waaruit blijkt dal bel enkwesl veroordeeld is met 53 stemmen legen 43. M. Piimez, liberale Wan alles wat. I)n:e ministers sparen. Een blad van Bergen meldt dat de loon der kleine depechedragers, op bevel van minister I Olin, verminderd is. Die loon was van M. Piimez, liberale veilegcnwoor- 10 ceniimen per depeche en wanneer digqr v,an(Charleroi, heeft.zich ouihou- de drager op eenen weg vier telegram- den, omdat de ve.alugen van MM. Van- men tnoesl Itestellen, hetzij in hetzelfde derkiuderc en Le Hardy tegen de vrij- geslicht, hetzij in verschillige gesticli- heid van ouderwijs icchlstreeksche i ten, had hij recht op 40 cent in en. Nu bedreigingen bevatten, welke hij uit is dat anders. Welk ook hel getal al zijne krachten versloot. Daarop riep der telegrammen zij welke de drager in M. Fiére uit Men is niet verplicht al de 1 dezelfde plaats !/j verslagen van die heeren goed te keuren. maar 10 ceniimen. Daarenboven, Ziedaar de nederlaag van de enkwest- mannen! Zij hébben eenen kaakslag ontvangen van bel ministerie zelve, hun eigen otigelijk te verduiken. De libciale gazetten hebben ook we ken lang geschreeuwd eu getierd dat rïd!ë hem al te groote krachtm- ’le/atholieke drukpers de mannen van n hel bcbooleukwesi had gelaalml, met uanei1- hunne rekeningen af tu kondigen. Sedetl dat de 27 inkwisiliebazen, door de openbare denkwijze daartoe Zoujmt cindeiyk _eens( e;>slig zun™^le7Litkg g^n uier*''bet "gldd dat zij verteerd hadden en zij hebben er 1 geen woord var. gezeid M. Malou heeft i het hun doen opmeiken. Hij heeft aan I de linkerzijde verweten de geestelijk heid ie hebben aangevallen, om beter j dal voor hunne buitensporigheden ach- lüiuit deinst en hunne verslagen over booid werpt, deelig is Phintselijk. De Patriote, van Brussel, en andere gazetten melden in hunne kieskronijk dut de liberalen van Veurne van zin zijn 3 I o I ve. slagen van MM. Van- DE VEURNAAR i i J Philophotos.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1