i 1 n ,d N' 2065 Woensdag 14 Mei 1884 I r aangesloten en tegen gestemd. i d ring uitgesproken die rilles wal bel li beraal bestuur sedeit 4 of 5 jaren heelt uitgewrocht, in krachtige bewoordin gen beeft geschandvlektGeen katho liek «ou het beter beter gedaan hebben; bij heelt bijzonderlijk doen uitschijnen de it. tr> I l! 40' jaar 15. I |t>, I II, I ;o s I en zijnen aanhang. Hij wil hetgeen de andere maar zeggen te willenuc vrijheid in alles en voor allen. liet feil dat 51. Pirmez in de liberale princiepen de veroordeeling vindt der handelwijze zijner vrienden, maakt zijne krachtige redevoeiing voor deze te meer onvvederlegbaar. Ook heelt 51. Goblet vruchteloos ge poogd den indruk vveg'te nemen van de harde waarheden door den vertegen woordiger van Chailcroi aan bet mi nisterie en zijne partij gezegd. hoe onrecht veerdig, hoe ongiondwet tig, de geuzen de katholieke scholen en de leerlingen die ze bijwonen willen behandelen en verdrukken. Hij riep de aandacht op de verslagen en redevoe ringen van Joltiand, Le Hardy de Beau lieu en Vanderkindere, die voor de leerlingen der oflieicele scholen alleen, vermindering van dienst in hel leger, recht tol aanveerding voor de openbare ambten en besturen vrageir! Hatelijke en vrijheidsdoodende voorstellen, zegt 51. Pirtnez, en niet zonder reden. IIij bad er mogen bijvoegen dat de broodroverij der liberale dischraden tegen de armen die hunne kinderen naar de katholieke scholen zenden, even hatelijk en vrij- heidsdoodend is! Want indien ievers de gelijkheid voor allen moet bestaan 't is wel zeker als er kwestie is van hulp en bijstand aan de noodlijdenden, aan de arme menschel)Ziet daar nog eens, geusebe dischhecren, van I'eurne, uwe handelwijze ten minste onrechtstreeks a/gekeurd en geschandvlekt, door een van de uwen! Wij hebben daar dikwijls van gesproken, maar als wij hel zeiden, gij gebaardot met ons te lachen. Hcwel lacht nu ook eens, gij grootc verslan den met den beer Pirtnez, maar.... weerlegt eerst en vooral zijne zoo ge gumde en verstandige redevoering! ’i Jaar een, niet waar, als de uil preekt! In Spanje zijn de Kamer-kiezingen den 27 April ten voordeele van het ministe- i ie uitgevallen. Dc ministeriele meer derheid telt 340 leden en de oppositie 87. De Sanaats-kiezingen die donderdag plaats hadden, zijn even gunstig ge weest. Van de 360 senateurs worden er 180 voor hun leven door den koning benoemd en 180 gekozen door de getle- leguccrden van de provinciale- co ge meenteraden. De ministeriele meet der- heid in den Senaat is 270 togen 90. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 tr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlirnen per regel. De groole letters volgens plaatsruimte. Ilechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 500. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland horden ontvangen door het Office de Piblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Alen schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. I Dc schrijvers van Advertentie-blad kan men geheel wed vergelijken aan ze kere biën (de eigentlijke naain van die biën kan niet betamelijk uitgesproken zijn) die alles opazen Wat grootere bees- ten laten vallen! Alzoo is hel' dal onze geuzenschrijvers wekelijks gaan zuigen aan dien afval in grooter gazetten op genomen; zij zeveren dal in bel Adver- tentie-blad en dienen bel op als zeem Verwerping van het Klooster- Enkwést. Het vp’örstel van .MM. Goblet, Janson, Hallier, Lippens, Jottrand en flobert, al len vrijmetselaars, strekkende tót het in aanmciking nemen van een onderzoek (mei vette betaling, diners en de rest) over dc eigendommen der kloosters is Dinsdag 6 dezer in de Kamer begonnen en Donderdag geëindigd. M. Thonissen (katholiek) heelt in cene welsprekende, logieke en onwe erlegbare redevoering al hel onwettige, al hei hatelijke van het vooistel doen •uilschijnen. De liberale vertegenwoordiger van Charleroi, 51. Pirmez, oud minister, heeft niet alleen het voorstel bestreden, maar op de klaarste wijze aangetoond dat er geéne'ergerc vijanden zijn van de ■vrijheiddan de hedendaagsehe liberalen. Men denke niet dat Al. Pirmez tot de •katholieke partij is overgegaan. v zijne redevie ing, gemengd met onre- delijke beschuldigingen tegen de katho lieken, is een bewijs dat bij nog altijd i’heraal is, maar hij verstaat hel libcra- ^mus "eheel anders dan het ministerie i voor de complaisante magen hunner le zers Zij weten dan nog eens de his torie van een afgevallen priester aan hunne lezers bekend te maken Waarvan de geuzen toch durven spre ken men weel immers dal geheel de geuzenboel maar steunt op drift en ze deloosheid. Verbeest, verdierlijkt hel volk om het. liberaal te maken, zeggen de vrijmetselaars; iedereen is vrij de zedeleer aan te nemen en te volgen dien hij wil, schreef onlangs nog de li- I berale Hë/orme, van Brussel en geheel 1 het liberaal grondstelsel komt bier op uil Iedereen is vrij en onafhankelijk 118 leden tegenwoordig; 16 libera- te bandelen volgens beliefte. Zoodal /mi een |||jei.aa| 1Hel tfdtioof te Zijn, handelt volgens het liberaal grondstelsel; en daardkn is bet dal wij het libcralismus bestrijden, het leidt natuurlijk en nood zakelijk lot de wulpschheid. Als een katholiek de wetten der zedelijkheid te f*buiten gaat, bij handelt en leeft tegen strijdig mol den katholieken godsdienst, en bijgevolg, kan nuch mag men hel kalholicismus daarvoor niet aanranden; ’l is onredelijk; ’t is uitzinnig. Maar wat en de II. Keik wil hespotten en ver- alle middelen zijn Dc verwerping van hel voorstel Goblet en andere geuzen lot onderzoek tegen de kloosters is zeker geheel en gansch buiten de verwachting, tegen den dank en de goesle van de Veumsehe geuzen-; want zij en gebaren er niel van in hun Vuilblek. In deze zaak van kante gewezen, ’t schijnt dal de liberale Staat hel geld van ’t bisdom van Door- nijk nu ie willen inpalmen; immers T geld der katholieken scherreweg en, is bij de geuzen geen diefte, niel waar Advertentie-blad? De geheime kassen der vrijmetselaarslogien, en der liberale vereenigingen zullen gcrusl gelaten worden, en nogtans worden in som mige plaatsen die kassen niet gevuld met de percenten van strooien aannemers, en ‘t verschil tusschen wezentlijke en ver hoogde rekeningen ten nadeele van open bare bestieren1! Philopiiotos. Maandag nacht heeft M. Devadtler, senaleur van Brussel, zich met eenen re volver doodgeschoten. om over dat zelfde punt eenige vraagskes le stellen die sommige Veumsehe geuzen en - in nesten zouden de Kamer stonden verscheidene groepen brengen. Verstaat gij het?... /tin ,ti>n onverwachter) iiitsl.i'/ der stem- I In de bespreking over het kloostcr- onderzoek heelt dc liberale volksver- leni, van ln-t moiislei achtig voorstel doen uit- scbijm-n en de liukeizij uitgenoodigd om ei iweemaal aan le denken, voor aleer renen maatregel te stemmun die de omverwerping van geheel ons grond- vvettelijk recht zou gewcist zijn. M. Hanssens, een progressist nog- lai.s, heelt ook krachtdadig legen bel voorstel gesproken en zijnu ledevoering verwekte veel opschudding. Hij be schouwde hel enkwest strijdig met hel burgerlijk rechten in alle geval, nutte loos. M. De Lantsheere (katholiek) beeft met welsprekendheid en verontweerdi- ging, al de schijnredens der geuzenj ten voordeele van hel enkwest den bo dem ingeslagen. Daaiop heeft de socialist Arnou'd ge poogd de lieeren Jacobs en Dc Lants- lieere te wederleggen, doch hij is er slechts in gelukt le loonen met wal on- verzoenlijken haal hij bezield is tegeii al wat den naain van katholiek draagt. Eindelijk heelt M. Fiére het lol van nel ministerie aan dat van het voorsiel-Go- blel verbonden, met dit laatste voor de Kamer te ondersteunen, en na cene doorslaande wederlegging van MM. Coo- mans en Nothomb is de Kamer tot de stemming overgegaan. Op hel oogenblik der stemming wa ren ten en 4 katholieken (MM. Berten. Meeus, Tack en Van Wambeke) waren afwezig; 60 stemmen tegen 68 beslisten dal het voorstel tol inrichting van een onder zoek tegen de kloostergoederen en die der kerkfabrieken niet diende in aanmer king genomen te worden. Dus nederlaag voor het ministerie; nederlaag voor dc geuzen. lijf liberale leden (MM. Hanssens, Lambert, Pecsteen, Pirmez en T'Serste- vens) hebben zich bij de katholieken walt gij. als de gouzerij den*" godsdienst •1 ra c 11» - I t zv n on rr no f r* i»v 1 ii Toen dc voorzitter den uitslag gansch achïelijk maken, goed, wij welen dat sedert lang. Nemen wij dat alles waar en vvezen- hen stillekes achteruit zullen trekken in de kiezing van 10 Juni aanslaande? Geen een van Veurne durft dan den strijd aan veerden legen M. Visart, en de vreem de kandidaat is niet gevonden? En nogtans sedert 5 jaren heelt het geusch gosvernement toch zooveel katholieke kiezers bun kiesrecht benomen; hoe komt het dan dal de liberalen bier den strijd niel durven aangaan? ’t Is geheel eenvoudig; zij weten, zoowel als wij, dai al hel geweld, al de geldverkwistin- gen, al de nieuwe belastingen, al de M. Pirmez'wil* de vi ijlmid voor ieder- godsdienst-en kerkvervolgingen van het een, terwijl M. Goblet ze maar wd voor J libeiaal bestuur de oogen van velen de liberalen alleen. Daaraan ziel men hebben doen opengaan, dat veel kiezeis, vooruitge- i tot hiertoe bedrogen over de strekkin- willekeur en gc» en de werkingen der liberale partij, nu aan liet libcralismus vaarwel hebben i gezegd oin de godsdienstige bewarende vie vrijheidsdirodeiulestrekking indien de geuzen van Veurne dit niel ten Van nllcs wat. De liberale politiek zou oprecht als uithangbord mogen dragen In den Geldzak.... Geheel de politiek berust op geld. In al haar doen en laten, straalt im mer en altijd de geldzucht door. De liberaicn zijn dc Joden der negen tiende eeuw... Al de wetten die zij stemmen, hebben uitsluitelijk ten doel hunne tegenstrevers te berooven en te bestelen, en goede winstgevende plaatsen te stichten voor de vrienden uil den liberalen winkel. Het schoolonderzoek dat voor doe! had. de katholieken Ia tergen en te be- nadeelen, is te langen laatste een mid del geweest om zich dik en vet le mesten door de gelden van het Land. Terwijl de lasten verhoogd en de burgers langs alle kanten geplukt wer den, bleven zij maar voort goede sier maken en het geld van het land ver kwisten aan een werk dat zoo hatelijk als belachelijk was. Maar het volk wordt dat spelleken moede, en heeft oogen om te zien en I banden om te voelen. onverwacht voor de liberaicn had bekend gemaakt, was de linkerzij letter lijk als v-an de ha,nd Gods geslagen. In [ijk z^. gelij^dè‘geuzen’^0^0)0^/- de openbare tribunen werd luidiuchlig doening en wellust beschrijven, toch ware toegejuicht. De liberalen vluchtten dc j |)(>i ons niet moeielijk misschien, •en na de andere weg. De ministers wa ren zeer ontroerd. De leden der rechter zij, integendeel, zeer opgeruimd. Builen 1 g'euz'innen deerlijk i die den onverwachter) uitslag der stem- ming levendig bespraken. Terwijl de liberale leden als drupneu- zend aftrokken, werden de katholieku ^genv^mdigè/ IHrmëz ^me'^devoe- door talrijke vrienden omringd en ge- 1 Neen, t iu|. ge\vensehl. Plaatselijk. ’t Zal dan waar zijn, dat de liberalen POLITIEK O V EB ZICHT. Zondag 4 dezer hebben in geheel Frankrijk municipale, of zooals men hier zegt, gemecntekiezingen plaats gehad. Wat deze kiezingen vooral beeft geken merkt is de nederlaag der opportu nisten, 't is te zeggen van de partij; die ofschoon republikeinse!) en anti-ka- tholiek, meent dal zij voor zending beeft den stroom van het radikalismus tegen to houden.. Overal zijn die mannen, die zich zel- ven als de borstweer beschouwen legen de sociale omwenteling, verslagen, van den eenen kam door de radikalen en van den anderen kant door de bewa- iende partijen. Zoowel te Parijs als in de depai tementen hebben deze laatsh-n aanzienlijke vuoideelen behaald, welke nog grooter zouden geweest zijn indien er m hunne rangen meer eenheid van strijd en werking had bestaan. Overal waar de bewarende partijen go«d ingcrichl waron, hebben zij niel alleen gedeeltelijke zegepralen behaai/i, maar zelfs in verscheidene steden zijn zij er in gelukt geheel hunne lijst te o oen /loot gaan. l)i /.c terugwerking legen de republi- kcinschu princiepen, welke in de builengemeeulen nog gevoeliger voorspelt betere lijden eii is cene aan moediging voor de katholieken en ko ningsgezinder. - Vrede tusschen China en Frankrijk. Eene depechc uit Sanghai van den 11 meldt dat tusschen kapitein Fournier, namens Frankrijk, en Li-Hung-Chang, vertegenwoordiger van China, te Tient sin een verdrag gesloten is, waarbij <!hina bel beschermschap van Frankrijk erkent over den Tonkin en Annum, met behoud der bestaande grenzen. Cnina zal geene oorlogsschatting betalen. hoezeer liet libetalismus is gaan op den vvèjj van dwingelar.dij sedert den tijd dut 51. Pir mez mims’er was. i i M. Jacobs heelt met zijn gekend ta- pmj bij le treden en te ondersteunen. opentlijk bekennen, zij bekennen het minste door hunne onthouding; zij ban- delen alsof zij zeiden 't libeiaal gou- i vernement heeft al de belangen dor bur- i gers miskend, de burgers zijn tegen ons, bijgevolg er is niets te doen. r t I) •9 r t r i I ti >L 51 55 I 19 VEURNAAR >1 f. i 15 i 1 1 t - 1-Tl.i. u fij - vil »1VI IX - - ■■uurinTTm- I a .1- i- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1