1 it i j J I il j s f H'i 40s jaar 1 .Mi n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-mtgever, Zwarte Nunmnslraat, 4, te Veurne, en if Dixon ge hjsien stonden tegenover elkander, werd zijn Deynze, Cruyshauieni, Ever- l i N’. 2067 I betalen zijn herkozen. Balloteering, tus- te IJper is M. de baron 1 In 1880 was die meerder- ste van allen. I I ll l\ Woensdag 28 Mei 1884 rentte, 277. Dalhein 3 leden le kiezen, want- van 1 katholiek. Strijd lussclten 3 katho lieken en 3 liberalen. Drie katholieken r Fejrhe S.'ins. 3 atiredet.de leden te het kiezen, waarvan 1 katholiek. Snijd tnsschen 2 lijkten. M. Polei, katholiek, is herkozen en een liberaal. Balloteerii’g lusschen 2 liberalen. Heken zijn herkozen met 127 stemmen meerderheid. Flobecq. De 2 katholieken zege pralen met 372 en en 570 stemmen, ter wijl de liberale kandidaten er maar 311 en 306 bekwamen. Fontaine-l'Evéque. De 5 liberale kandidaten, waarvan 4 uitlredende le den, waren hevig bestreden. Vier li- Dit blad verschijnt d<m Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoiicen voor Belyie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office iie Plbucité, ‘Magdalenastraat, 46, te Brussel. in de Postkantooren. Herve. De twee uittredende katho lieken zijn herkozen met 75 stemmen meerderheid. Jehay-Bodegnée. 2 kathol, raads- leden te herkiezen. Strijd met een li berale kandidaat. De katholieken beko men 200 stemmen meerderheid. Limburg. De twee katholieken ze gepralen met 100 stemmen rheerderlieid. Löüvégné. De katholieken stelden twee kandidaten tegen de twee liberale. Deze laatse zijn gekozen. Provincie Limburg. Twintig leden van den raad waren te herkiezen. Te Peeringen, Brée, Hasselt, Peer en Tongeren zijn de katholieken zonder te genkanting gekozen. Te Achel, wordt M. Slegten, liberaal, vervangen door M. Smets, katholiek, met eene meerderheid van 95 stemmen, en te Mechelen-op-de-Maesis de fameuze burgemeester Hermans, die zich be roemd heeft gemaakt met hel opschrift katholieke gemeenteschool op de ofliciele school te doen plaatsen, vervangen door M. Croonénberghs, advokaal te Ton geren. Provincie Luxemburg. De raad was samengesteld uit 44 le den, waarvan 24 katholieken en 20 libe ralen. De strijd was hier van hel grootste belang. De heikiezing was bestreden vau 7 aftredende katholieken en 4 aftre dende liberalen. De liberalen zijn zonder tegenkanting herkozen te Arlon en le Messancy en do katholieken le Erezée. Bouillon. De twee altredende libe- lalen zijn herkozen. Florenville. Zijn gekozen MM. Hubert, liberaal, Lcjeuue, katholiek, af tredende leden, en Poncclet, liberaal. Deze laatste vervangt M. Ferir, liberaal, die niet herkozen is. Houfl'alize. Twee leden tc kiezen. Gekozen: M. lirbin-Choffiaykath. aft. lid, en M Schmitz, liberaal. Hier verlie zen de katholieken eene stem. Nassugne M. Duty, kath. alt. lid, twee liberalen. Ghièvrex. Zegepraal der katholie ken. De twee altredende liberale leden zijn vervangen door twee katholieken, mei eene n eerderheid van 118 stem men. Enghien.Hevige strijd. De2katho- let). I De aftredende reeks bevatte 38 leden, 1 gekozen 26 te Antwerpen, 2 te Duffel, 3 te Heyst op-dcn-Berg, 3 te Puers, 3 te Herentbals er» 1 le Aremlopck. het kanton Antwerpen alleen was ernstige tegenkanting twee volledi- ghem, Aal. t, Beviren, Loochris y, Kaza: icth, Nevfele, Oosterzeele, Somerghem, St. Gilles-Waas, Waai schoot, Temsche en Ze!e. Onder de aftredende leden die te Gent moesten herkozen worden, zijn er drie welke op de nieuwe lijst niet meer voor kwamen, namelijk MM. De Biouckere, E. De Kerckhove en K. Van Lóo. Zij zijn vervangen door E. Dekeghel, genees heer, Alb. Merglielynck, advokaal, en L. Tijdigadt, landbouwkundige. Te Capryck is M. Begerem, advokaal I ie Gent, gekozen in veivrnging van M. graaf d’Alcantaia, ontslaggever; te Be- veren, M. Van Raamdonek in vervan ging van zijnen vader, en te Temsche, M. Wauiers-Braeckinan, in verval ging van zijnen schoonvader. Henegouw. In deze provincie is de meerderheid van den raad liberaal. De liberale kandidaten zijn zonder te genkanting gekozen le Alb, Boussu, Dour, Leuze, Merbes-le-Cbateau, Peru- welz, Rceulz, Senefle en Doornijk. Er was strijd te Bergen lusschen li beralen, tn er is balloteering lusschen i gekozen met bij de 200 -temmen De libelaleu veiliezcn altiedende leden. Andenne 3 liberalen en 1 katho liek zijn gekrr.cn. Er was strijd tegen het km hollek tul alleen. Dinaut. Zegepraal dei katholiekóil, welke liier twee stemmen winnen. Eghetée. De toestand is h er niet veranderd. M. Dethy, libera d, is vervan gen dour een anderen liberaa'. M. Cha- \ée, en Onder de vier katholieken is M. De Mevius gekozen in vervanging van M. Bouvier, ontslaggever. Er wa- geen i strijd. j gckoien met 182 stemmen legen 176. I Paliseul. De twee aftredende ka- iholieken zegepralen. I St. Hubert. De twee uittred» nde katholieke leden zijn door twee liberalen vervangen. Dus verlies van 2 stemmen i voor de katholieken. Vielsahn. De twee uittredende ka tholiek» n zijn herkozen met 241 én 249 stemmen. De liberale tegenstrever be kwam er maar 188. Provincie Namen. In deze provincie had de katholieke partij eene meerderheid van 23 stem men. In 5 van de kantons waar er was tc kiezen, was er snijd. Namen. Volledige zegepraal der Te Herentbals stelden de liberalen eenen kandidaat, zekeren M. Dehaes. In de andere plaatsen was er gcene oppo sitie. Tc Antwerpen is de gansche lijst der meeting (26 katholieken) gekozen met 760 stemmen meerderheid. De pro vinciale raad van Antwerpen telt thans geenenenkelen liberaal meer. West Vlaanderen. In deze provincie, die slechts een zeer klem getal liberalen telt, zijn al de uittre- dende leden herkozen. Onder deze die aan herkiezing onderworpen waren, was slechts een liberaal, M. Lodewijk Depuydl, notaris te Nieuport, wiens kandidatuur met bestreden was. Te Brugge stelden -eenige farceurs eene zoogenaamde onafhankelijke kan didatuur voor (die van zekeren Dellor- ge, gepeiisionneerdeti ondeibi igadier der douanen woonemle op hel Fort- Lapin, ie Gooi kei ke) tegenover de vol ledige lijst der katholieken. Builen eenige onthoudingen zijn al de liberalen van Brugge opgekomen om voor dien brigadier ie kiezen, welke 1394 stemmen heeft vereenigd, terwijl de ka boliek n zegepraalden met eene mceiil. r icid van 1600 stemmen. Ouder de nieuw gekozenen bevindt zich M. G aeys, notaris te Oostcamp, welke e plials irneemt yan M. de Ma drid, oms agg> v i De overige kauions waar moi'si geko zen worden, zijn Uaiclbeke, Isegnein, 1 Mecneii. .Meutcbihc, Pas.-cheiida»!le, Bousse aere. Bousbrugge, Ruysselede, Popei inghe en llper. Betialvc e l‘« gh»*m, was er nergens tegeiiknniii g De iwec liberal *u »lie den stt ijd g'w.iu d heb en bekwamen M. Vande'yver, 7(1 sicnnnen. M. Ver moei s il, 71, tegen 601 eu 592 op 726 stemme». Te Mcerien vervangt M. J. Vanackere zijnen va<ier, en t de inek vervangen dooi M. Ernest tie Thibault de Boesinghe. Oost-Vlaanderen. De raad dezer provincie is de talrijk- Hij is samengesield uil 92 leilen, welke gekozen woiden door i 31 kantons. Het getal aftredende leden was 51, waarvan 16 liberalen, die allen te Gent zonder tegenkanting gekozen zijn, en 35 katholieken. De kiezmg bood in die provincie geen politiek belang aan. Slechts ii; drie plaatsen was er strijd; le Geerndsbeigen, wan 'le libeiale kanuidaai maa 370 stemme i bek v;:m. tegen 707, ie .-iss.- nedc, waar wn libeiaie kandidaat, .M. Colson, di» n ^overste van den nzerei- weg, djitidifï’ tegen M. den iloKlur De- enek, die gekozen is in vervanging van 1 zondei tegenkantiug. il I....I., l.<I n i de burgemeester Neeltmians, 1 strijd, m.imt/.o..,.. irt).„. /I...... 1 jij. eenen anderen kandidaat vervangen, er strijd. I nis zitner nartiieoriooleii te ouderwet se! en een liberaal en een katholiek. Gosselie.'.. Twee aftredende libera len zijn hei kozen. Balloteering lusschen M. I.enicreier, katholiek, 1234 stemmen, en M. Pasquier, libeiaal 1264. Tliuin-, 1 lid te kiezen, die aftreedt in 1886. M. Liégeois, katholiek, is ge- I kozen met 757 stemmen; zijn liberale I legenstrevcr had er 711. I Chatelet. Vier leden te herkiezen, I waai van 3 libcralei». Strijd lusschen 4 I liberalen en 4 katholieken. Zijn geko- I zen MM. Binard, kath. aftr. lid, Pirmez, i kaïh. eu Deprez. aftr. liberaal lid. Bal- loieeriug tnsschen 2 kaïholieken. Provincie Luik. De ran»l bestaat uit 82 leden, waar van er 41 moesten herkozen worden. Onder de 41 altredenden waren 30 li- bua'en eu 11 katholieken. Luik. 20 libcialen zijn gekozen zli'i’.sm’s. 3 liberalen ook zonder geheele katholieke lijst. Twaalf leden i |-‘waren te kiezen, waaionlier 3 ka.'ho- 2'liberalen gekozen. Geen Heken. De gamche katholieke lijst is i gekozen met bij de 2(l0 -leminen meer- Aubel.De 2 katholieken zijn her- derheid. De libel alen vei liezpn zeven kozen De kaïliolii ken bekwamen MM. Nuls. 489 slem Sctimetz, 500; Gilei, 288, en Pii M.lngli'ls, ontslaggever, en le Eecloo, alwaar M door <le Katholieken uitgesloten en door 1 I niul kon toe besluiten zich aan dit van- nis zijner partijgeriooten te onderwer pen, en zich alhei op rang stelde, als katholieke kandidaat. De drie katholieke kandidaten be- IProviiiciale kiexiti^en. Zondag hebbrtt in de negen piovin- cien des lands de kiezingen plaats ge had voor de vernieuwing van de helft der provinciale raden. Zie hier den uitslag Provincie Braband. Te Brussel, zijn de 11 kandidaten der liberale associatie zonder tegenkanting gekozen. i Ixelles. Hevige strijd lusschen 10 liberalen en een gelijk getal onafhanke- lijken of katholieken. Zijn gekozen De liberalen, waaronder 8 aftredende en 2 nieuwe kandidaten, zegepralende mei 350 stemmen meerderhei. St. Jans-Molenbeek. Negen leden te kiezen. De strijd was er insgelijks zeer hevig tusschen twee volledige lijsten van onafhankelijken en de altredende liberalen, welke laatste gekozen zijn. St. Joost ten-Noode. Negen leden te kiezen. Twee lijsten van kandidaten wa ren voorgedragen. De strijd was hier buitengewoon lievig. Dc overwinning hiijft aan de onafhankelijken met 295 stemmen meerderheid. Dc liberalen ver hezen bier nchl leden. Glahbeek. M. De T'Serclaes, katho lieke kandidaat, is herkozen. Er was geen strijd. ILU. Dc drie aftredende katholie ken waren door drie liberalen bestre den. De katho ickon zijn herkozen met 102 stemmen méoideriieid. Gcldenakn. Dc liberalen MM. Chariot, Dectiamps (aftredende leden) en Laüóurt, hadden voot tegenstrevers due katholieke kandidaten. De liberalen zijn gekozen. Lennick St. Quentin. Tegen de 3 katholieke kandidaten is eene liberale kandidatuur tegengesteld. De 3 katholieken zijn gekozen met 912, 945 en 828 stemmen. M. Verghotc, liberaal, bekwam 367 stemmen. Leuven. - De liberalen xijn opgeko- nien met eene lijjl van 7 Randidaien le gen de kalholiekee. Geheel de katho lieke lijst zegepraalt met 670 stemmen meerderheid. I.. ftcid maar van 170 stemmen. Nijvel. Strijd tussciicn 4 katholieke kandidaten en de vier aftredende H- beraleu- De liberalen- bekomen MM. Dubois, altr. lid, 1416 stem.; Hulin, id., 1396; Mercier, id., 1424, De katholieken MM. Mabille, 1316; Clement, !28l;Semal, 1277. Er is balloteering lusschen MM. Van ham, katholiek, 1351 stemmen, en Cas- telain, liberaal aftr. lid, 1330. Vilvoorde-jDc twee katholieke af tredende leden waren bestreden door twee liberalen. De katholieken zijn her kozen. De provinciale r;.ad van Braband was san e (gesteld uit 87 leden, waaronder 58 libtrnlen, 27 katholieken en 2 otiaf- fiaekelijken. Thans zijn er 10 onafhan- kelijketi. Provincie Antwerpen. De raad telde 70 leden, wiarv.m er 44 tot dckatholieke p ;rt j bnlioo den. Dc 26 overige leden, gekozen door hel kanton Atitwciwaren allen libera- kwamen: M. Goelhals, 712 stemmen; I M, Rogïers, 705; M. Van Mullein, 755. J M. Neelemans. aftr. lid, bekwam er maar 593, en had 30 stemmen tuinder- zijn gekozen, heid in Je stad Eecloo. Zijne nederlaag i in de gemeenlekiezing van October is dns verzekerd. De strijd was hevig. De oyerige kantons watr gikozeii I l de liberalen MM. 4) A v d1 1 .H» I i 7 VËÜRNA I I i -_.j, I(U, I I, z. n I z, z, In,1 llI .1 'z z. I* ,1,, I I I. illUl auu VW UUOIUI'VU uh «vu I 5J - T? - r -- - s I ’*1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1