Algemeene ontlasting, I Woensdag II Juni 1884 4Oe jaar N 2069 583 403 425 669 690 240 Piette, c 229 7924 O' 1539 5373 I 1568 153a als slivif handelt om zijnen wil, die de wil is van de zeven moortelbroeders van Brussel, overal en in alles te doen uit voeren. Dclaet, Dedeckcr, Guyot, Jacobs, Meeus, Osy, Burlet, Dumont, Pastur, B"° Snoy, 536 530 594 606 557 1522 1449 1478 1465 1241 1209 1225 1228 1216 1011 1024 1003 7669 7658 7439 7582 7579 7535 7491 7630 7588 7530 7316 G)5ü 7301 7602 7340 8932 8912 8935 8885 9004 9086 8848 8860 8977 8837 8925 8838 8977 8892 8865 8987 890 887 Richard-Etienne, 502 De katholieken zijn herkozen. Namen. De Moreau, aftr. lid. De Montpellier, id. De Bruges, Dohet, 228 13; wine, 4. Liberale kaudid. 6818 6740 677G 6760 6800 6790 6769 6749 Ceulemans, Zie hier nu den uitslag der kiezingen in de vijf provinciën. De namen in italiqur gedrukt, zijn nieuwe leden. Verplettering der genzen. PROVINCIE ANTWERPEN. Antwerpen. Katholieke kandidaten. Coremans, aftr. lid. Dit blad verschijnt den Woensdag, ouiuiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Relgie (lei- uitzondering der Vlaanderen) eu ’t buitenland worden ontvangen door het Okhce de Pcblicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Allerlaatste nieuws. zée, te Marche. De Kamer telde vóór de kiezing 79 liberalen en 59 katholieken; dus was de liberale meerderheid van 20 stemmen. De katholieken en onafhankelijken hebben nu in de Kamer 32 stemmen meerderheid. In den senaat hebben zij 2 stemmen gewonnen. Plaatselijk. ’t Is dan eigenllijk geweest golijk wij voorzien hebben de liberalen zijn niet durven opkomen tegen M. Visart.' Na 14 jaren zwoegen en werken en alle po gingen aangewend te hebben, komt alles uit op O! Nogtans hebben zij hun Advertentie-blad, dat iedere week de katholieke partij beknibbelt er. het liberalismus als eenc godheid tot den hemel verheft, en ook niet achteruit gaat voor de moeite, als het in ’t belang der partij valt van somtijds een leu gentje te liegen. Zij hebben ook 'nog en bijzonder lijk in deze laatste lijden de bulpe gekregen van den propere» Pestvlaming, die in sommige gemeenten van het ar rondissement alles aangerand heeft wat treffelijk was en eerbied verdiende. Deze zes laatste jaren heeft het minis terie alles gedaan wat in zijne macht was, om de rechten en de vrijheden der katholieken te krenken en te vernieti gen, en zes kieswetten gemaakt om de katholieke kiezers hun stemrecht te ont nemen. Dit hatelijk ministerie’ heeft bier gelijk op veel andere plaatsen zijn bediende aangeslcld, die.als’ter opaan kwam de vrijheden der gemeenten en rr. der katholieken te schenden ten voor ver leden der Kamer hebben geen deele van hetalverslindend liberalismus, nieuw mandaat meer aanveerd, name lijk M. De Kerckhove, te Mechelen, MM. Van Oulryve d’Ydewalle en Pec- steen, te Brugge, en M. Peiy de Tho’. Het rijk der dwingelandij is ten einde’ Het land, het ware land heeft thans zijn vonnis uitgesproken over het minis terie en zijne handlangers! De katholieken hebben thans in de Kamer 32 stemmen meerderheid. Onze zegepraal is niet de zegepraal der katholieken alleen. Al de gematigde mannen zijn met ons en blijven met ons, voor altijd, Het liberalismus, ’t is te zeggen de godsdiensthaat, de vervolging der eer lijke lieden, de koteiie..dat alles is weggevaagd... voor goed weggevaagd Vlaanderen, het katholieke Vlaande ren, telt geenen enkelen liberaal meer onder zijne vertegenwoordigers. Dat is eene klopping, eene davering, eene verplettering, eene vernietiging, gelijk er nog nooit eene is geweest. De eenige troost die aan de dwingelanden overblijft is de zegepraal van Bouvier, met 7 stemmen meerderheid!!! Leve de vrede en de eendracht van al de goede burgers Nijvel. Brugge, Oostende en IJper, Arion, Marche, Neufchateau en Vir- ton, Dinant, Namen en Phiiippeville. De liberalen hebben aan de katholie ken betwist 7 zetels te Antwerpen, 5 te Leuven, 2 te Brugge, 3 te IJper, I te Marche, 1 te Dinant, 2 te Namen en 1 te Phiiippeville. Te zamen 22. De katholieken betwisteden aan de li beralen 1 zetel te Antwerpen, 16 te Brussel, 4 te Nijvel, 1 te Oostende, 1 te Arion, 1 te Neufchateau, 1 te Virton, 2 te Namen, en 1 te Phiiippeville. Te za men 28. Zij winnen 1 zetel, te Antwerpen, waar M. Wael, burgemeester, niet her kozen is; 16 te Brussel, 3 te Nijvel, 1 te Oostende, 1 te Neufchateau, 2 te Namen, en 1 ie Phiiippeville. Baron d’IIoogvorst, 331 Bergh, aftr. lid, 286 Virton. Mcrnicr, 293 Bouvier, aft. lid, 300 M. Bouvier wint met 7 stemmen. PROVINCIE NAMEN. Dinant. De Liedekerke, aftr. lid, 753 Thibault, id. 818 1510 1515 - 1504 Vandenpeereboom, id. 1519 Oostende. Carbon-Goddyn, 572 Jansens, aftr. lid. 556 Hevige strijd. M. Carbon-Goddyn over- wint met 16 stemmen. l>c kiezing te Veurue. Gisteren is M. Leon Visart hier geko zen. Niettegenstaande «m geeue tegenkan ting was van wege de hberalen, waren een schoon getal kiezers opgekomen, om door hunne stem eons te meer hunne genegenheid voor onzen achtba ren volksvertegenwoordiger te toonen. Natuurlijk was er zooveel geen lever, en beweging als andere jaren; de libe ralen cn bijzonderlijk de liberale uecringdoeners zagen er geheel spijtig en on te weden uit. En inderdaad, ’tis de strijd die helpt leven houden in eene partij, v Busten is roesten, zegt het spreekwoord; oh «enten wij eens aan dat de liberalen zeker waren van eene verpletterende nederlaag, was dat wel 5350 I 5322 5357 5311 5361 5301 Mignot, Leuven. P.ecckman, aftr. lid. Delcour, id. De Becker, id. Ilalflants, id. Dencef. Rousselaere. De Montblanc, aftr. lid, De Jongbed’Ardoye, id, Thielt. Mulle de Terschueren aflr. lid, 567 Beernaeri, id. Dixmude. De Lantsheere, aftr. lid, Veurne. L. Visart, aftredend lid, Uper. Berten, aftr. lid, Colaert, id. Slruye, id. 1180 1182 1178 Leleup, De Laveleye, 656 Vermeulen, PROVINCIE LUXEMBURG. Arlon. Tesch aflr. lid, 334 Bastogne. Van Hoorde, aftr. lid 231 Geen strijd. Marche. De Fat er eau, 282 Orban, Neufchateau. Baron d’IIoogvorst, 1817 1825 1811 1746 Cuvelier, aftr. lid, Tournay, id. Finet, Dethy, Phiiippeville. De Caraman, aftr. lid, 605 De Bard, 578 Mineur, aft. lid, Hubert, Achttien katholieke volksvertegen woordigers zijn zonder tegenkanting herkozen, namelijk 3 te Mechelen, 3 te Turnhout, 4 te Kortrijk, 2 te Rousse- laere, 2 te Thielt, 1 te Dixmude, 1 te Veurne, 1 te Bastogne en 1 te Dinant. In 14 arrondissementen was er strijd Dc IVinler-Lauwers, C„‘. De Wael, aftr. lid. 5405 Lambrechts, Lefebvre, Van Geertruyen, Van Olfen, Van Byswyck, Willems. De katholieken zegepralen met 1400 stemmen meerderheid. Mechelen. 1450 1463 1440 Fris, Lefebvre, aftr. lid. Notelteirs, id. Turnhout. Coomans, aftr. lid. Dc Zcrezo de Tejada, id. Nothomb, id. Er was geene tegenkanting. PROVINCIE BRABAND. Brussel. Hier was de strijd buitengewoon he vig, ttisscben liberalen, onafhankelijken en eene onvolledige lijst radikalèh. Do onafhankelijke» zegepralen in het libe rale bolwerk van ’tliberalismus met 2332 2339 2332 2340 2328 Lints, Fonson, Claes, Pardon, Halot, Nijvel. 1616 1655 1608 1579 Le Hardy, aftr. lid. 1513 De Vrints, id. Mascait, id. Olin, minister, id. Drie katholieken zijn gekozen. Er is j ilt Antwerpen, Brussel, Leuven en balloleering lusschen M. Snoy en M. De Vrints. PROVINCIE WESTVLAANDEREN. Brugge. Visart, aflr. lid. 1658 Ruzette, 1626 De Clercq-Jullien. 1652 Demcyev, Dumon, Seresia. MM. Visart, ridder Ruzette en De Clercq-Jullien, zegepralen niet eene meer derheid van 600 stemmen. Kortrijk. De Haerne, aftr. lid. Tack, i<i. Reynaert, id. Uitslag der kiezingen van 10 Juni. Kiezing van Veurn e. Bliieel. Aanwezige kiezers Ongeldige briefjes, II. Leon Visart, aftredend lid, en katholieke kandidaat, bekwam 211 stemmen. Aanwezige kiezers 223 Ongeldige briefjes, 8; witte, 2. M. Visart, 214 Dus is M. Leo Visart zonder tegen- ianling herkozen wel 425 stemmen. 1300 lot 2000 stemmen meerderheid. Bilaut, De Borchgraeua, Delebecque, Desmedt, De Merode, d'Oultremont, Henrard, Merjay, Parmentier, Renson, Simons, SUngeneyer, Somzee, Stroobant, Systermans, Vonder Smissen, Guillery, aftr. lid. 7662 Vanhumbeeck, id. Couvreur. id. Janson, id. Bergé, id. Dansaert, id. Demeur, id. Jotirand, id. Goblet, id. Washer, id. Scailquin, id. Feron, id. Vandeckindere, id. Robert, id. Buis. id. Arnould, id. Radikale kandidaten. De Paepe, 347 Picard, 440 Van Caubergh, 307 Kiezing voor den Senaat. Allard, 9311 DE VEURNAAR r I ld *9 i» >9 t r. e r r n Ic in i!» >5 >8 •T d II O ii i! )5 I.» 19 e u Xr^eprnnt over de «lv*knglan«lij. Het ministerie heeft onmiddelijk zijn ontslag gegeven! De openbare denkwijze eischt het on- middelljk ontslag der liberale Volksver tegenwoordigers van Gent en der liberale senateurs van Antwerpen en Brussel! j De liberalen onzer stad zijn, letterlijk 't hart in. Hunne onderlip hangt tol in hunnen gilelzak. Tftden ntn niet te strijden* Ai ware hul maar geweest om de neeringdoeners deu penning te jonnen, was dat geene reden voor de liberalenom iets uit hun- <iwi ziu te doen? 2* Ik KEEL.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1