N II I I F I y .1 I ll ll I I, I 1H II 51 I Hl -f- KIEZING VOOR DEH SENAAT. i lil BDE CONINCK. I I 1. I Kandidaat der Bewarende Kiesvereeniging van Veurne, M. B“ Ch. DE CONINCK van llerckfin. 1 n r I ff Til niet zoldotn? Hcwcl! geuzen van Veurne, wij verwachten u aan ’t werk durft gij aankondigen in uwen stilzwijgendei .Vpm/c.t.’r, en aanplakken aan de muren van de stad eenen omzendbrief in dezer Ij ge- I ;„.i;1ware van het groot en machtig vaderlandse!) leger, en t der, zal ik werken Kiezing van den 8 Juli 1884, Samensteling der bureelen. 4üe jaar ID. a Katholieke Senator. 1 I Men weet fiat de ministers va- i 4. De Gue - Up z.ijue weihzaamneio, en weergalooze dienstwilligheid voor klein Wij willen eene nieuwe schoolwel en groot. - i M K,1 l I I -1 I 1 'i - >1 Uier boven hel model van stembriefje. Voor de kiezing van 10 Juni hebben wij de nieuwe manier van stemmen aan de kiezers uilgelegtl. Heden zullen wij slechts zeggen dat, om eene geldige stem te geven, men met den stempel die zich in elk a/sluitsel bevindt, het wit punt moet zwart maken, dat in 'l midden staat van het zwart vierkant. van mijn arrondissement ie bezoeken. Dal zal ik hier ook doen, om de be- J» langen mijner kiezers te onderzoeken en des te beter te kunnen verdedigen r» te Brussel. Mijnheeren, Dinsdag 8 Juli kom'ik naar Veurne met den trein van 8 ure, Zondag avond hebben wij eene i schoone feest gehad in het lokaal van i St. Joseph. Veel volk is er naartoe ge komen, en de spelers hebben volgens i gewoonte zeer wel gekikt in het uit voeren hunner rollen. Maandag is ook een dag van treffelijk verzet ge weest voor al de leden, 'l Is schoon mannen van hoogeren rang en werkman, groot en klein, te zien verbroederen en deel te nemen aan hetzelfde feestmaal, aan dezelfde spelen, in dezelfde vreugde’. Dal de liberale Bastiaans maar wel hunne perse vastleggen, want Dinsdag aanstaande zou de davering der geu zen wel kunnen zoo groot zijn, dut na niet alleenlijk het bovenste deel, maar I geheel de bazar 'i onderste boven j vliegt! en ik vertrek ten twaalven, oni mijne kiezers van Dixmude te gaan groeten; van 8 tol 12 ure stel ik mij ter be- schikking van elkeen van u, in het lokaal van den katholieken kring. Onnoodi’g t(’*zeggen- dat deze deftige voortreffelijke en manhaftige redevoe ring met ongehoorden geestdrift en al- gemeene toejuichingen wierd goedge keurd en begroet! Nog twee andere hoeren, leden van den kring, oude vrienden van onzen nieuwen toekomen den senator, hebben mei veel wel sprekendheid, en eigenaardige geestig heid de lofweerdige hoedanigheden van M. De Coninck, doen iiitschijnen en bijzondet lijk gesteund met bewijzen zonder tal, op zijne werkzaamheid, en voege, geteekend door den burgemees ter en de voorzitters van den diseh en de hospicen Art. I. Al de ambtenaars of pachters afhangende van den gemeenteraad, van den disch en de hospicen, mogen stem men voor wien zij willen, en hunne hin ders naar schooi zenden volgens vrijen keus. Art. II. De armen van den disch mo gen hunne kinders zer.den renur zij wil len. Geene rechtslreeksche of onrecht- streeksche inbreuk nog mag aan dit grondwettclijk recht gebracht worden. Art. III. Indien deze grondregelen overlieden worden zouden de misbrui ken oumiddelijk aan de bevoegde over heid moeten bekend worden gemaakt. Een klein antwoordeke als ’t u be lieft! - -Magdalenastraat, 4G, te Brussel M,m ,;i m bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-mtgever, Zwarte Nonnemstraat, 4. te Veurne^n in de Postkantoor uuuic lezers; U1J ZUit Zeker ZCggCll I 'JCl 'uu' indien zij ze nog alle vijf hebben, zij be- Ogtn^.e|0 eilH’ ginnen ten minste te wikkelen! Is dat 4. Vandevclde Ka nio» -- gelijk die manhaftige strij- i en strijden voer al de belangen van het arroridisse- ment, voor godsdienst, moedertaal en vaderland De lijd zal mij ontbreken, mijn- hoeren, om bij iedereen van u een bezoek at te leggen; maar M. Visart, volgens zijne gewoonc dienslwillig- heid, heeft mij beloofd daarin zooveel mogelijk te voorzien. In arrondissement van Dixmude had ik de gewoonte alle jare een deel moet in al I ZÖ ’s - - glictd, voor altijd!! Men zou al wederom machtige borstweer legen den d van viwmifo j zenblad, gebaren i wel do daden cp i nisterie, zij beknibbelen j delwijze van ons i ambacht moeten Gij gelooft zelve Eene briefwisseling uil Adinkerke moeten wij, door plaatsgebrek, tot woensdag verschuiven, B'lnatsclijk. Zondag laatst, ter gelegenheid der aanslaande senatoriale kiezing, was er ■•er/jdei itig in den katholieken kring. Onze nieuwe kandidaat M. de baron de Coninck van Mcrckcm was loegckoinen oin de aanvraag hem in naam der kie zers gedaan te aanveeruen, om met de kiezers van’l airondissemcul Veurne te spreken en kennis te maken, en einde- lijk om liet politiek programma voor oogen te leggen dat bij voor zooveel het in zijne macht is zal trachten te volgen en te doen doorgaan onder hel nieuw ministerie van her.-telling en vrede! De zitting begon mot eene aanspraak len heer advoknat De Grave, voor- i'. van d.<i kring. Hij deed uiteen mn de kn /r is hoe het kwam dat de ar- lis.a immien van Veurne en van Dix ie te ,i. en eenen senator moesten .l. zfn. De liberalen veihooptcn alzoo I t n z iel ie witimm te Oostende; maar I. zij -uilen mi ...cfiit’ii in hunne hoop bc- j drogen zijn, M. de graaf de l.tmhurg- Stirum heeft veel kans van te zegepra len. De heer voorzitter sprak dan den lol uit van M den graaf de Limburg-Sti- ruin, legde >.e >r onger, de diensten dio bij i.i.’.i liet m i imdisscmeiit bewezen bad, en eindigde met de kandidatuur voor te stellen \an den bcei baron de Coninck, senator van hel arrondissement Dix- mude. Dit voorstel wierd ontvangen en ïianveerd met luidruchtige eti bei-lur'alde toejuichingen 't En is niet te verwon deren M. de Coninck heeft zijne be wijzen gegeven hij is een vroom ka rakter, een onvermoeibare i edenaar, een ervaren talent, een overtuigde Vla ming, een deftige kamper voor gods dienst, taal en vaderland. Alswanneer de toejuichingen opge- houdeii hadden, is M. de baron de Coninck opgetreden, mi heeft in eene sierlijke l.'ia', niet ridderlijke houding en gebaren \*.ct t 1 kio i i .Cl i cr. lam in deQogc, «ene re<icvoc’ring uitgesproken, waarvan wij zoo nai.' wMr a. .g mogelijk de bij- zon .ji-sie p.julcfi aan on.'.e lezers willen mededetdun Na den beer voorzitter bedankt te hebben, eh alles wat hij tot lol en eer van M. de graaf de Liiuburg-Siirutn bad iftiegd, met nieuwe bewijzen te hebben bevestigd cu bekrachtigd, sprak hij vooh iu dezer voege ten hun teruggegeven worden. linze schoone moedertaal, onze def- tige vlaainsche sptake, moet in al hare rechten hersteld worden; j hel kenmerk onzer zeltstandigheid. «eene madiiige borstweer tegen den dal er dinsdag toekomende ge invloed van vreemde en vergiftigde js te Veurne! De libeialen, 'm leeringen, de zekerste- waarborg te- i 1 gen de verbastering van eigen aard i en zeden. Onze eigen vlaamsche taal j moeten wij spreken, moeten wij be- j houden, moeten wij eereit en verdedi- gen, altijd, overal! Landbouw en nij- voorstaander vinden. Mijnheeren, i' beloof het u, geen nieuwe lasten meer, de oude zuilen verminderen Al mijne krachten zal ik inspannen, alle pogingen zal ik aanwenden om de haven van Nieuport te bevoordeeligen. Zij is waarlijk belachelijk, en tevens verstootelijk geweest de handelwijze i van het liberaal ministerie dat niets i bgedaan heeft yqordie haven, de schoon- ste, de natuurlijkste die men vindt in ons land! De Loovaart moet en zal nvergeno men worden door 't gouvernement!. De ijzcreuweg van Veurne, langs i» Alveringhem, tiaar IJper, i» zooveel nut voor de streek zal oplevc- ren, moet en zal er komen! a Hei Lancelis zal merkelijk verbeterd worden, om den aflos der wateren te vergemakkelijken. Wij zullen den wil van 't land eer biedigen. Wij willen onze rechten, i onze rechten, maar AL onze rechten. Wij zullen werken zonder haat, maar, zijt er overtuigd van, mijn- hecren, ook zonder vrees M. de Li w vo.. suiuudi amfob-naars bekend M. Vanhee, lid der bestendige depu tatie, ondervoorzitter van den Kring, eindigde de zitting met eene laatste en 1 en met hem groette dc gansclie vergadering nog eens onze achtbare vertegenwoordigers onze volks- ......juuivi’iini/ert.evc onze senateur! I J.eve M. Visart! I.eve V. de C.oninek! /'or I ct’i’r, voor altijd!!! 'l Is 21 jaar dal ik werk in het ar rondissement van Dixmude voor gods dienst, moedertaal en vaderland. Gij hebt mij geroepen om het ar- rondissement Veurne te vertegen- woordigeii. in. de;i Senaat; uwe belan- gen zijn de mijne, uwe strekking is de mijne, uwe grondbeginselen zijn ook de mijne Wij willen de vrijlicid voor den godsdienst en voor het onderwijs. De betrekkingen melden Paus moe- ten hersteld worden. De godsdienst moet geëerbiedigd worden in al zijne uitingen; wij wil- len de vrijheid der cbiistene kerk- hoven; wij, katholieken, willen dat na onze «lood onze lichamen ongestoord I rusten in het gebenedijde kerkhof! V-- - die de rechten eerbiedigt van provin ce cien, gemeenten en christene buisva- ders; eene wet die belet dat priesters, o burgemeesters en onderwijzers voort i kloek gespierde aanspraak, in twist ert verdeeldheid blijven leven 1 en handelen. De studiebeurzen door -«wnume veneger j« de katholieken.gesticht, bijgevolg aan te Brussel, roepende; ].eve i« de katholieken toebohoorende, moe- vertegenwoordigerLeve onz t On I. - I men xM-ci uai ue ministers eenen om- „eeren, ook zonder vrees! M. de un- ZCH1I1„ i(,| hel)bcil f-ónclgezónden om alle burg-Stirum was en blijft een soldaat l(f in.lken ];ll zjj in volle vrijheid als burgers cn als ders van familie, hunne rechten mogen I uitoefenen; dat zij bijgevolg' mogen I stemmen voor trien zij willen 'en dc vrije z/.»»’ 1-VI ders. Dat is klaar niet waar? Uewelde geuzen van Veurne die keerau/s te werke gaan in alles wat zij doen, noemen dien maatregel een comble van schaamte loosheid een ware dwingelandij! Hebben zij nog hunne vijf zinnen, achte lezers? Gij zult zeker - Ja, /or ever, zegt de Engelschman, »•- j peizen sen kiezing hun geu- vau niets. Zij helderen op van hel overleden mi- i genoeg de han- nieuw staatsbestuur, e en Vcurn- iiaiuurlijk zeggen niet wal gij schrijft; gelijk gij zegt, gij :...i Nu er heeft algelijk vergadering geweest van de li beralen om maatregels te nemen, cn ’t geen daar uiteen is gedaan geweest, moet wellicht hierop uilkomeii De heer voorzitter Mijnheeren, in- gezien de treurige uitslag der provin ciale kiezing van 25 Mei; Ingezien de letterlijke verplettering der liberale partij en de kolossale uit- i slag» der algemeene kiezing van 10 I Juni; Ingezien den Tooverslag volledige vergruizing die ons i staat, dank aan de godsdienst- en kerkvervolging, en aan de geldbrekerij van het overleden mi nisterie, waaraan wij zoo deftig hebben medegewerkt. Verklaar ik dat do strijd hier onmo- mogelijk is, nu, cn in lange jaren, en niets dan i misschien in allo eeuwen der eeuwen De aanwezigen (al krijsschenj A'h:n. Sectie. In hel Stadhuis (Verlrek- kamer). Voorzitter, De heer Baron Louis van GRAVE, Ridder van ’t Leopoldsorde. Voor zitter der rechtbank van eersten aanleg te Veurne. Stemopnemers. Leuridan Jan, gemeente-raadslid. te Leysele. 2. Houlsaegcr Louis, id. te Veurne. 3. Dedéystei Karei, burgemeester, teHoat- hem. 4. Pillaert Atnand, gemeente-raadslid te Vinchem. Plaatsvei-vangende stemopnemers. 1. Brycx Theodoor, gemeente-raadsheer, te Veurne. 2. Moeneclaey Basilo, id. te Vinchem. 3. Ilabacy-Roose. David, id. te Adinkerke. 4. Ryckeboer-Butaye, Ch’. id te Leysele. 8’,“ Sectie. In ’t paleis van Justicie (Stccncn Zaal). Voorzitter. De. heer Karel-Lodewuk LEPLAE, Rechter bij de rechtbank van eersten aanleg, tn Veurne. Stemopnemers. j \"JC i l. Elorizoone Désiré, schepen, te Wulpen. keus der school hebben voor hunne kin- o. j^licur Karei, hl. te Stavcle. j 3. Vandcribcrglio. Karei, gemeentc-raadsheer te Gyvei inchovc. Milo-Alexander-Camille, burge meester te Gyveriuchove. Plaatsvervangende stemopnemers. 1. Depcser Désiré, gemeente-raadsheer te Slavele. 2. Decroos Engel, schepene. te Hoegstaede. r.- ugemeente-raadsheer, te Vandevclde Karei, schepene, IcSl. Jooris Echt verklaard cn ruchtbaiv gemaakt ia 'J nakoming van art. 87 5 van het Lieswcl- 11 j boek. De Voorzitter van het Hoo/dburccl. (Geteekend) B"" aan GRAVE. i maar de kiezers van Veurne -- v.. ».ij verheid zullen in mij een wakkeren voorstaander vinden. Mijnheeren, ik indien’Tet ,c-, beloof het u, geen nieuwe lasten mee- Z0lldtzeker wel eenen kandidaat ’tellen 'j legen M. dc Coninck! zal overgeno- i mgezien ucn tooverslag» en dc enz., die volledige vergruizing die ons op Dinsdag 8 Juli te veawachten slaat, dank aan de kerkvervolging, en aan mslerie, waaraan wij zoo deftig hebben

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1