I I 1 l 0 I I I Woensdag 16 Juli I8£4 N’ 2074 40’ jaar Kiezing voor den Senaat. 1583 d<! Fierlant, kennen zelfs h i i f 8969 8608 8812 8752 8774 8764 8867 8791 er in aar 9466 9413 9393 9362 j 1 al schreeuw, apen. Treurlied van de overleden Ministers. Stemme Castibelzas. en geuzen hebben ervan op de zenuwen 1 spie- kerels van ketels van leening die wij zullen aangaan achter de gemeeniekiezing, noch van de con- tribuiiebiljelten, dat ware immers nog eens troef in de kaarle van den Veurnaar, en wat zouden wij daar op veel kunnen antwoorden? Laat dan al die zaken daar, dal gaal ons alleen aan; maar smijt op hel papier het eerste’t gereedste'. Zeg bij voorbeeld dat hel al sukkelaars zijn die voor de heeren Visarl en De Coninck gestemd hebben, zeg dat de lasten niet en zullen afslaan, zeg dat de katho lieken zich dinsdag gedregen hebben als wilde apen, in een woord, schrijf goed kome hel uil, maar nog eens geene plaalsclijke politiek, zulle; T is beter van dal potje gedekt ie laten, wij leggen er altijd aan toe; want onze zaken en staan maar alzoo en alzoo. Hier hield deecue op van spre ken en de andere van gapen, en na mijnheer drie maal gesalueerd te heb ben, trok hel gepatenteerd groot ver stand naar huis, waar zijne pen lag te roesten sedert zes maanden Gansch de provincie Antwerpen is ontsnapt aan hel libcralismus. Hetzelfde moeten wij zeggen van West-Vlaande- ven, waar hel nog slechts te Oostende heeft dui ven worstelen, en voor de twqede maal in eene maand geklopt is geweest. Dank aan de overwinning onzer vrienden te Gent, lelt Oost-Vlaanderen geen enkelen liberalen senator meer. De toestand is dezelfde in Limburg en in de provincie Namen (met uitzonde ring van Phtlippeville waar M. de Lab- bevillè niet bestreden werd door de katholieken, omdat hij zich als onaf hankelijke kandidaat had voorgesleld). In Henegouw hebben de katholieken hunne bres gemaakt. Ook de provincie Luik is aangedaan, dank aan de meer derheid van lot)stemmen door de katho lieken te Ver.viers bekomen. In Luxem burg I- gelukt M Het groot verstand begint met te zeggen dat de kiezers die voor Baron De Coninck hebben gestemd, sukke laars zijn! 11e wel, be wel, er moeten toch veel sukkelaars zijn in Belgie ver mits in drie uaeeuvolgende kiezingen de katholieken met overgroots meer derheid zijn gekozen, zelfs in de pro vinciale kiezing, waar de bekwamen hebben gestemd! Wilt gij weten, wie de sukkelaars zijn’t Zijn de liberalen hier van Vcurnambachl, die zoodanig verre gesukkeld zijn, dal zij nu in de greppe liggen voor altijd, en de kiezers van ons arrondissement zijn zoo weinig sukkelaars, dat de liberalen zelve over tuigd wareu ze met prullen te overhalen! Daarom hebben zij hen onthouden en hunne liberale neeringdoeneis laten niezen Klezingen van 8 Juni. De 10’Juni was eene schoone dage- laad, de 8 Juli was eene prachtige zon neschijn voor de katholieke partij, zegde M. Nothomb den avond der senatorial kiezing in deo katholieken kring van Brussel. De uitmuntende spreker had gelijk, liet vonnis den 8 Juli door het kiezers korps uitgesproken, is do schitterende, prachiige';bekracbtiging van dit van 10 Juni. Er was wel eene vlek op die zon de kiezing van Brussel; maar hoe is dat vergolden! Hoe verschrikkelijk is de nederlaag niei door ouzo tegenstrevers in hel binnenland geleden. De arme liberalén! Hunne ramp zal hun zelf den troost niet laten om te .zeggen dat het dè dweepzuchtige en verbeeste Vlamingen zijn die hen ver oordeeld hebben. Ook de Walen hebben ben den rug gekeerd. Soignies ver stoot hen, Nyvel 'versloot ben, Ath verstoot hen, Verviers versloot tien, en zij worden bedreigd tot in het ar rondissement Doornijk, dio forteres welke M: Bara voor oninneembaar aan- z.ig. Voor de ontbinding bestond de senaat «uil 69 leden 37 liberalen en (12 katho lieken. Eene verplaatsing van 3 stem men was dus voldoehde om do meerder heid te veranderen. Vit de worsteling van 8 Juli tegen de liberale dwingelandij o vet al koo kracht dadig aangegaan, is de volgende toe stand ontstaan De senaat telt 42 katholieken en 17 liberalen. Er moest overgegaan worden tol tien balloteeringen Brussel 8, Doornik 1, Nyvel 1. Gister hebben de balloteeringen plaats gehad. Wij deden hier achter den uitslag er van mede. 34 stemmen meerderheid in de Ka mer, 17 in den Senaat, ziedaar hoeda nig de toestand is van het huidig katho liek ministerie. Dergelijke meerderheid heeft nooit bestaan. Wat moet M. Frèrezich verne- deid gevoeld hebben, wanneer hij aldus opvolgcntlijk en met zooveel plechtig heid zijne verachtelijke politiek heeft zien schandvlekken door liet ganschc land. hebben de liberalen er slechts in 11. Crabbe te doen kiezen. Ziedaar de uitslag der kiezing van 8 Juli. De geuzen gelijk overal elders spelen hier den valschaard en den tweezak sedert twee of drie weken spraken zij in ’l Advertent ie-blad tegln de inkom- rechten op hel vreemd graan, de zaken zoodanig keeiende en wendende, dat zij wilden doen gelooven aan nieuwe belastingen op het brood en de dran ken Maar nu dat zij weinig of geen voordeel hebben getrokken uit die leugens, lachen zij met de boeren die peisden dal er inkomrechten op hei graan zouden gesteld worden! Wij weten pirtis niet indien iokom- recliten veel voordeel zouden schalt hebben aan den landbouw, in alle geval ,vij mogen zeggen aan de boeren van Beoosier-en Bewesterpoori: indien die inkomrechicn niet gestemd woi tien 'l is de schuld van de geuzen in 't algemeen, en der geuzen van Veurne in 't bijzonder, die dooi hunne valsche uit vindingen en leugens de kiezers hebben willen misleiden! Vermits de geuzen spreken van gemeenlekiezing, onthoudt dat kiezers van Bewes'ter- en Beoosier- poort. De katholieken hebben hier de ze gepraal gevierd, eno schelmstuk zij hebber, durven 's voornoen* gü 's avonds londgaan met muziek! De C’ -- gepakt geweest en in hun blad ken zij van schuimers »en de gemeenste soort. De gemeenste soort zijn uwe liberale vrienden van Brussel, Gent, Ath en Vet- viers, heeren geuzen, die vreedzame burgers hebben mishandeld, en katho lieke kringen en bijzondere huizen heb ben geplunderd, al schreeuwen en huilen gelijk wilde apen. Hebt gij De onderste lip der Vcurnsche geu zen hing lol in den giletzak, na de kie zing van 10 Juni laatstleden, 't Adver- tentie-blad verlangt te weten waar de onderste lip zal hangen der katholieken van Veurne na de aanstaande gemeente- kiezing. Dal is eene groote kwestie, en voor nu, durven wij zeggen dat de geuzen ouden doen geen mussels te roepen zij aan strand zijn; want de Uitslag der balloteerlng van 15 Juli. ■Brussel. Liberalen. feischofikheim, alt. lid. 9617 Crocq, id., 9427 de Renesse id,, 9433 Piron-Vanderlon, id., 9448 Van Schoor, id., Graux, id., Vaucamp, id., Mignot. Onafhankelijken. Allard-Wittouck, aft. lid. Graaf F. de Marnix, Graaf Cornet de Grez, Van Merstraeten, Powis de ten Bossche, J. Ter Linden, J. Goflin, Moormans ’l Serstevens. Nyvel. Gekozen Pigeolet, aft. lid. de Fierlant, 1564 niet gekozen. II. Dumon, 1596 gekozen. Niet gekozen Macau, aft. lid. tegenstand der gemeenteraden onder een katholiek bestuur is heel wat an ders dan de tegenstand der katholieke gemeenteraden legen hel gevallen mi nisterie. Deze laatste tegenstand wierd ge- gedaan in ’t belang der burgerij. Men trachtte zooveel mogelijk, door alle wettelijke middelen, de geld verkwistingen door het 'geuzenministerie aan de ge meenten opgedrongen, tc ontwijken en af te keeren. Maar wat zal de tegenstand der geu zen gemeenteraden zijn tegenover een katholiek ministerie? Juist het tegenovergestelde! Die raden zullen willen onwettelijke middels ge bruiken, in strijd met de belangen der bevolking, en het geld der belasting betalers verkwisten aan scholen die voor de liberalen alleen zullen dienen. Zoo doende, kunnen de geuzen slechts hen zelven straffen! Hel onder wijs zal waarschijnlijk aan de gemeenten overgelaten worden; de liberale ge meenteraden zullen geld verkwisten gelijk nu, ten voordode der liberale- scholen, terwijl de katholieke gemeen teraden weinig of misschien niets zul len vragen aan de burgers. Gelijk het volk de groote geuzen uit Brussel schandelijk heeft weggejaagd, zoo ook zullen de kleine volksdwinge- landers loon naar werken vinden. Voor ’t geen Vcurne betreft, dat zou kunnen jaarlijks van G tot 8 duist fran ken maken dat een katholiek gemeente bestuur min zou hangen aan de scholen dan een liberale gemeenteraad, en ’t on derwijs zou ten minste zoowel gegeven worden. Deze is onze antwoord voor vandage. Wij hebberi reeds twee of drie keeren gezeid dat de liberalen hadden moeten 111 den strijd treden, al ware het maar I geweest om hunne nceringdoeners te voldoen, daarbij voegende, dat indien i hel moet uit het giletzakske (tomen, de liberalen nooit 'l huis zijn! 't .!</- vertenlie-blad antwoordt daarop met eene zinsnede, die zoo dom is, dat zij juist bevestigt hetgeen wij zeggen! Hier is zij Neermgdoeners laten leven is schoon,op voorwaarde dal men zeallt n in lijd beiale en vooral met zijne eigene centen. lis juist alzoo; 't is ’tgeen wij gezeid hebben als de liberalen iets moeten verrichten mei eigen centen, zij spelen schampavie! Wij kennen zelfs een liberalen heer die nog zeven stopen bier moet betalen van de laatste ge- meentekiezing, maar hij en wil opper- waartuit niet! Ahindien de liberalen hunne kiezing hadden mogen doen draaien met de centen der burgers uil de stadskesse, gelijk zij hunne scholen en gilden doen draaien, et zou wel strijd geweest zijn Plaatselijk. Goed zoo! De geusche schrijvelaais van het Advertentie-blad zijn, na zes maanden slapens, ui. hunne schelp gekro pen! De eene of de andere stadhuis- of dischbaas heeft zeker ievers een gepa- I lenteerd liberaal verstand bij hem ge roepen en gezeid Vriendje, ze lachen altijd met ons stilzwijgen, 't is nu zes maandet: dal wij niets meer uiteen doen, dut moet veranderen; nogtans past wel i op dat gij niet en spreekt van hel stads bestuur. noch van den rijken disch, noch van de ledige kassen, noch van bet te kort, uoch van hel voorkomen wel der armoede, noch var. de schoone Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel. De croote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Peblicité, Magdalenaslraat46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkeruitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 1592 DE VEURNAA f II I I r v I K 8 jo O V Z( vooraleer i. O ramp, o wee, zijn J»t toch ongelukken. Zoo sprak Rolin. Wij meenden 't volk nog lange te doen bukken. Naar onzen zin. Maar achwat droevige en wat slechte maren Brengt men ons aan; Oostende, Nijvcl, Namen laat ons varen Ja, 't is gedaan. Graux is d<? schuld van onze nederlagen. Zei b'rérc-Orban. Hij mochte nooit zoovele lasten vragen, Die dwaze man. Rolin liet door vernieling hem geleiden, En door die daad Hielp hij ook mee om ons die buizen te bereiden, 't Is nu te laat. Van Humbecck, gij, mctscholcn en geschenken, Bracht onze kist Zoodanig leeg, dat 't moeilijk is om denken; Gij hebt gemist. Het volk is inoê van al uw oorlogswcttcn Binst die vijf jaar. Wij zijn verkocht, men komt ons buitenzetten, Malou is daar. En gij, Bara, door al uw zottigheden En priesterhaat; Bracht rep en roer, wanorde en moeilijkheden In Kerk en Staat.. Ze willen niet van al dat mcnschenplagen In een vrij land. Men roept ons toe geteld zijn uwe dagen Maakt u van kant. Dank, kiezers, dank, g'hebt uwen plicht gekweten; En 't geusgebroed, Met juiste maat, gewogen en gemeten; 't Is weg voor goed. t Land zal nu ook aijn vrijheid weer genieten Gelijk weleer. De geuzen die op burgers deden schieten En zijn niet meer. t Hoordijk. Bij deze balloteeringen hadden wij niets te liezen; wij konden winnen, en wij hebben stem gewonnen te Doornijk, zoodat de meerder heid in den senaat geklommen is van ia tot 17 stemmen. ver- CLIIC den senaat geklommen is van 15 tot

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1