I Koopdag te Alveringhem. lil lil I t Bezette schuldvorderingen, verdeeld in 8 koopen, en breeder bij plak brieven beschreven. Veiling te Adinkerke, Donderdag 14 Juli 1884, 1 ure na middag,-op hei hofstedeken en medegaandc landen gebruikt door Frans De Necker, aan Adinkerlle-veld, van g 3 1 El 9 door de Notarissen DE BRAUWERE en DE CAE, beide te Veurne. Venditien bij justitie, op Zondag 90 Juli 1884, 1" om 10 ure ’s morgens, te Houlhem, nabij de woonste van Karcl-Louis Blonden, aan de 100 Gemeten, van 11 11 II BEESTIALEN, bestaande uit 4 goede Werkepeerden, waarvan 3 bekacliteld, 1 hengslekachiel, 11 schoone Melkkoeien, 10 Jaarlingen, 10 Kalvers en 80 Hennen, Mcnagie-goederen, Kuip- en Kernalaam, Zool- en Wagen harnas, I cl l I Vruchten te velde en voorwer pen van onderscheiden aard. Den I4* dag zullen verkocht wor den de menagie-goederen, Kuip eu ernalaain, zool- cn wagenharnas en de cestialen. VEILING TE W10ERES Vrijdag H Augusti 3 994, HUISRAAD. LANDBOUWTUIG, Openbare Verkooping van Vruchten te velde. rtf K A N T 0 0 R r, J. O dejk Mi-1 Notaris VANDEAKEDGIIK TE PERVYSE. STUDIE van M‘w M-fl-'W-®»., Notaris, KANTOOR van den Deörwaarder CLAEYS, te Dixmude. KANTOOR van den Notaris DE K KAUW ERE, St. Denijspluals, te Veurne. 2 ure na middag, op de hofstede en landen gebruikt door Pieter Van Houtte-Bekaerl, te Moëres, in de 1700 Gemeten, aan het Ringslot, van kuip- en kernalam, landbouwluig, vee en vruchten up stam. 3- Vrijdag 95 Juli 1881, om 2 ure na middag, te lloogslaede, ter herberg de Kroon, bij sieur Desmet, KOOPDAG van Ilcrbcrggericf, Eand- houwgetuig EN VELDVRUCHTEN. aren tarwe, Cö aren aardappels, KANTOOR van den Notaris Camille DE CAE, Op Zaterdag 86 Juli 1884, om 2 ure ua middag, ter hofstede en lan den gebruikt door de weft®- Boonefaes, te Wulveringhem, nabij het pasje, koopdag van Menagie-goed, kuip- en kernallaam, Land- bouwersgcreedschappenzuol-cn wagen- hamas, beeslialen en vruchten te velde. \7 2 i) 2 a 2 3 van AUlrernllnutn, Wajpeuharnas, Beestinleu, eu 1O hectaren Vruchten. Tijd van betaling, mits borgstelling. Op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 Juli 1884, om 1 uie na middag. ter hofstede genaamd Volkenswerve, gebTuikt door Livinus Deeroós. te Alveringhem koopdag: Den eersten dag, van menagie-goe- IVoenHtlng 30 Juli 1884, om 3 ure na middag, ter herberg van Au gust Dolphen, te Ayecappêlle, openbare verkooping, bij faling, van Koop 1. H. 1-31-33 C. goed Zaailand, in Wulpen, langs den keiweg, n' 387l van hét kadaster. Koop 2. Een nieuw Huis, met schuur en gebouw, dienende voor stoommolen met 14 aren 60 centiaren grond, te Aveeappellc, langs den steenweg. Gebruikt door den gefaalden Ch. Becue, tot den dag der geldtelüng. Kuip- en Kernallaam Beest talen. Zool- en wagenharnas en Vruchten te velde. Maandag 99 Juli 199-1, Óm 1 ure na middag, ter hofstede en op landen gebruikt door sieur Kelir Lebleu, te Sleenkerkc, bij de PreSènde, Koopdag vun Jfenagie-yoederen Kuip- en Kernallaam, Beeslialen, Landbouwluig, Zoal- eu Wagenharnas en Vruchten te velde. Donderdag 31 Juli 1994, om 1 ure na middag ten hofstedeken het llaandekot, alwaar Pieter Dehaese, over leden is. te Alveringhem, koopdag van Menagie-goederen, Beeslialen, Vruchten op den akker, en I LaudMalni. j Dinsdag 99 Juli 1994, om 1 ure na middag, in den LOttcnburg- molen en op landen gebruikt door de kin der» Becuwe, te Lampernisse, koopdag van: Allerhande metiagie-goed. kuip- en kernal laam, Beestialen, zool- en wagenharnas, vruchten op stam en andere voorwer pen. Op Zaterdag 86 Juli 1884, om 4 ure na middag, op landen gebruikt door Edmund Samoéy, te Alveringl/em, gehucht Forlhem. koopdag van Omtrent 36 aren oO c. tarwe en 32 aren 80 cent, aardappels. HL tlik*' Door T ambt van den Deurwairder BE- si’OUT, tu Veurne, en met gereed geld. Kantoor van den Deurwaarder PIERRET, Appelmarkt, N", 1 te Vourne. Woensdag August! 1994? om 3 ure na middag, ter herberg 'a la sta tion, bij sieur Vanmassenhove, te Veurne» Openbare Verkooping van 9* Donderdag 94 Juli 4884 om I ure na middag, ter hofstede en op Linden gebruikt door sieur Rent1 Devloo, te Gliy verinchove, bij de Wceegschcede, KOOPDAG van LANDBOU WGETU IG en Vruchten te Velde. Bij uitscheiding van bedrijf. VEND1TIE ter hofstede van de weduwe en dochter Petrus Ncudt, te Leysele, Maandag 81 Juli 1884, om 1 ure na middag, van 1 peerd, 4 melkkoeien, 2 veerzejaarlin- gen, 2 kalvers, 4 zwijns en de vruchten op stam van circa tien hectaren. Door het ambt van den Deurwaarder PIERRET, te Veurne, en onder de directie van M** RUBBRECHT, no taris te Proven. Dinsdag 99 Juli 1884, om 2 ure na middag, ter hofstede gebruikt door de weduwe .Joannes Dedulten, te Alve ringhem. bij St. Ricquiers, Koodpag van: Menagiegoed, merriceerd, 2 melkkoeien, kalf, 2 zwijns. 6 hectaren vruchten op stam, zool- én wagenharnas landbouwluig. 60 centiaren, bij kadaster Gebruikt te welen koop 1, tot 1'"'" Januari 1883 en koop 2 lol 1“ October aanslaande, door den verkooper llenri Ghyselen. Met tusschenkomst van M,er DE CAE, Notaris, te Veurne. Vrijdag 1 August 1884, om 4 ure na middag, te Bulseamp, op landen gebruikt door llenri Kesteman, oost van het dorp, 3 hectaren 30 aren tarwe 44 «reu haver en 90 aren klaverhooi V en 2“ snede) Maandag 9 ft cn Dinsdag 99 Juli 4884, telkens om 1 ure na middag, op de bolstede bewoond door de we duwe Lodewijk Gambier, te Siuyvekens- kerke, Huisraad, Kuip- eu Kernalam, Landbouwtuiij, Merriepeerd, 3 Melkkoeien, 2 Jaarlingen, 3 Kalvers, Kiekerij en 7 hectaren Vruchten op stam, Madigras en Nagras. S T U D I E* notaris SI VI1“ Bil A BK E, te Alqeriuijkcui. deren, kuip en kernallaam, landbouw- tuigen, wagenharnas, beeslialen, be staande in 3 werkepeerden, waarvan een van 3 jaren, een van G jarea, met kachtcl, en een van 12 jarea, 11 melk koeien, tweetandsche veerze, 8 jaarlin gen, 6 kalvers en 11 zwijns. Klavers en mecrschooi en ongezwia- geld vlas. Den tweeden dag, van Vruchten te velde, zoo als 11 hectaren tarwe, 3 hec taren sucrioen, 2 hectaren rogge, 2 hectaren 60 aren haver, 7 hectaren boo- ncn, 2 hectaren klaver, 1 hectare erwe- ten, 60 aren beetrapen, 1 hectare 50 aren aardappels en het achtergras. Met tijd van betaling, mits borg. Door liet ambt van den Greffier COOLS, te Veurne. Onder het bestuur van Charles VANHEE, te Loo. Vrijdag «9 Juli 1984, om 1 ure na middag, te Oostkerke, ter bolstede gebruikt bij sieur David Haele- wyck, Maandag 21 Juli Ï884, om I ure na middag, ter hotstede hel lephof, bij sieur Vanoverbergke, te Loo, Merkwaardige Koopdag van i> BerMtulen, nkkrr(Huic en Vrueliteu op oen akker. 1“ day de beestialen ett akkergetuig. 2* day de vruchten op den akker. Door het ambt van MUr SYOEN, No taris, te Ixw. Dinsdag 99 Juli 1884, om 1 ure na middag, ter hotstede gebruikt door AtdoniiuJteuccker, té Hou them, koop dag van Jtfenugie-g«f(l, beestiatrn, vruchten te velde en landt alm. 0p Maandag 28 Juli 1884, om 3 ure na middag, ter herberg de Groene Poort, bewoond door llenri Ghyselen, te Alveiinghem-dorpplaais, 1° Eene gerieflijke SCHUUR met Koeistal en Aalput, benevens 7 aren 25 centiaren Hovenierhof, met Boomkweekerij, bekend bij kadaster sectie 1* nummers 227i. 2“ Perceel goed Zaailand, groot 94 aren C” sectie C, nummer 100. Donderdag 34 en Vrijdag 35 Juli 1884, om 1 me aa middag, ter hofstede gebruikt door sieur Lahaye-Dcbacnst. te Wuiie- ciaghem, bij de plaats koopdag van Afcsiagir-gneilrrcu, Kuip- en Kernahuint, 7.o<d- en IVagciiharnas, Bcestialrti. Klaverhooi, Vruchten op den Akker en kei BoeralMin. 1” dag de beestialen. akkergetuig. Klaver- j als 44 qooi, euz, 2' dag Vruchten up den akker, j huiteboonen en haver. Zaterdag 86 Jaali 1884, om 4 ure na middag, ter herberg liet Daamberd, te Alveringhem, Een UmIm met schuur en stallingen, (e Alveringhem, op ongeveer 33 aren cijns- grond, kst gebruikt door Pieter Dehaese. Sefl'eM handslag Maandag 28 Juli 1884, om 8 ure voor middag, ten sterfhuize van de eelitgeiiooien Ghyselen-Vanden- berghe, te Alveriogtiena-Forthem, ven- ditiê van Menagie goederen, Herber giers- en Beenhouwersgereedschappen, Vruchten en Beeslialen. 4° Zaterdag 19 Juli 1881, om- 3 ure na middag, te Loo, ter her- berg-bterbrouwerij der weduwe Van- damme, DEFINITIEVE TOEWIJZING V. T Koop. Een schoon Rente- niersjiuis, te Loo, in de Oost- straat, wijk C, nummers 270/*, 27\b H~0a, groot 2 aren 34 centiaren. 2* Koop./— Eene allerbeste Vette- weide, te Nieucappclle, wijk A, nummers 418,419, 421,422, groot .2 hectaren 80 aren 83 centiaren. 3* Koop. Een perceel Maaigras, te Oostvieteren, wijk A, nummer 4, groot I hectare 28 aren 90 centi aren. 4* Koop. Een perceel Maaigras, te Oostvieteren, wijk A, nummer 5, groot 56 aren 30 centiaren. Deze verkooping geschiedt met tus schenkomst van M“* VANDENBERGHE, Notaris te Pervyse. Watiriling 4 Auguaii 1884, om t ure na middag, ter hofstede «rbruikt door sieur Caes-Vermeescb, te Vihchem. bij Klein Vinchem, koopdag van Eenige Menagie-goedcren, Akkergetuig, Kuip- cn Kcrnalaam, Zool- en Wagen- harnas, Beeslialen én Vruchten te velde- KOOPDAG van Meiiagiesoeil, Vruchten op stam en Beeslialen, waaronder 4 goede Werkepeerden, 10 bekalfde Melkkoeien, 10 jaarlingen, 1 jaarling- stier en 12 Kalvers, al van gekruist ras. Vrijdag 25 Juli 1884, om 3 ure juist na middag, te Sluyveker.s- kerlce, op eene partij land genaamd het Cayennestuk, VEILING van Donderdag 31 Juli 1884, 1 ure na middag, te Boitshoucke, ter hofstede gebruikt door Bruno Veroug- straete, van Huisraad, Kuip- en Kernallaam, Landbouwluig, 5 Peerden en kachtels Melkkoeien, 11 Jaarlingen, 9 kalvers en 25 hectaren vruchten op stam en Nagras. Betaalbaar tegen 1 December 1884, bij genoemden Notaris DE BRAUWERE. KANTOOR van den Notaris t'OEVILLE, te Wulveringhem. Een baaid merriepcerd, 3 melk koeien en 3 jaarlingveerzen. 2* Om 2 ure in den na middag, te Ley sele, gehucht het Moleken, ter hofstede bewoond door Cornelis Drysscfbout, van Eene koei eti een kalf cn van circa 8 hectaren vruchten te velde. Beide venditien met gereed geld eu zonder kosten. Op Woensdag 93 cn Don derdag 94 Juli 1984, telkens om 1 ure na middag, op de hof stede van Cosmas Bauden, te Lamper nisse, Meerkweerdige Koopdag Én den 2,k“ dag de overblijvende voor werpen en de Vruchten te velde. te Alveringhem, TE GHYVERIKCHOVE. ■XSZütiZ -■’Cfc. IzZSJSf ■'Oir''J3LJBL-2 van InKeMcld fr. 3,750 lURCHtrld fr. 19,000 IngeMteld fr. 3000 VAX

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 3