T d LU 2 TE PACHTEN int. Huis; gestaan inde Vlcesi hltouwcrstiaal, te Venrnn laatst bmvopnd dopr 1‘ieter Bekaeil. Seffens aanslag. Inlichtingen bij Devoghel Clou, winkelier le Vpurne. NAAR AMERIKA. I X o co UJ TE PACHTEN SS Mi OOtiSTV KMHTIEN. iA.O w a g II.BAILLElL-DmERST,^ i ii o w tlMIOEBEXBE Itllklllll'IWtA BELANGRIJK BERICHT. VEIV/J’kEKINGEX. rijs haar 5j HOFSTEDEKEN PROCESSIEBOEKJES behelzende geheel het uüicieel program en al de Spraken der Engelen, Dok toren-, Proplieien, der Drie Koningen, enz. AANSTONDS TE HUREN zijde der Panneslraat. g z WAKE GEZOOIIEIDSI’ILLEN RENTENIERSHUIS, met grond en hovenierhol' le Walou- plaats. a klf meer!!! W I) ij I n a s ar CO 0 J 0. LU CL LU LU cn o r m q - fa- J A W M A O 0 LU T I O Lil Z Te bekomen bij den Drukker dezes ARDEENSCHE HESPJES. 3VE' EIST JNZE_ TsZEETETt. CD 0 Juli. Op Maandag 28 Juli 1884, om 4 uro na middag, te Watou, ter herberg enen brouwerie van sieur l’mi Eecke- Vet bottwe, NEW-YORK EN PHILADELPHIA Cleicktnr bi] Dixmude; Victor Knockaert, lehlegbem. 1 ’SsS’-s - T fa ui {••ss g - nVGTJ Tt‘ •','nKV» •1:in gerirtgen U V Ij£1 pi ijs Een Uurrcl-miniNter in ae-j'-m op eik.-ii hout, met sclialkas en andere gerieflijk heden, voorzien v;m vorze- keriiigesloteu, en dienstig voor iiolaris. ad- LyDaert-De Blauwe, I. l’oelmanstraaf, Gent; Karei Callewaert, te i vok.i:n. enz. IV bèvragou bij d’uk- Z 2 fr. 50 IJzcrcnweg.- Vvrli-ckur<*>>> 15 Juli IXK I H’oluriM 8 en middag, to Proven, iij I Tarwe, 'All nuiivtofids Brussel. <1*1 f; »edc hoedanig* landverhuizers; Een ervaren Gerieflijk woon huis, ter noord- Eesseli Zaritn IhixUai-iue 4 as l ’C> 5 06 5 4 10 K A N T 0 0 R van den ’’Notaris CADEIzIjK* te Watou. fr UJ Ct UJ LLI CO 9 35 9 43 - 9 53 j\l C/2 1G Juli. 23 a 2Ö 25 -a- -a- -1 a -a -- S T L D 1 E van den WaM.M'-.C: W5CREC. TE D1XMUDE. l_tOYO 11 50 1 11 a ,2 00 a i 07 2 1'. v 2 21 2 7>2 2 42 2 51 2 59 3 22 5 15 4 H 8 08 3 47 4 15 4 21 4 32 4 41 aiuMittluu; 5 I Juli IHMl, oin 3 ure n;> middag, le Watou, in bet .Gemeentehuis, VIHkOOPIVG van een klein te Watou. wijk de Panne, sektie 1) nummers 325,bis en .‘!25ter« inboudetide •48 aren 10 centiaren. Gebruikt door de verkoopster Sophie Mahicu, na Osaert. Aanslag met de geidleiling. Tl? DAi'HTf?N! "'‘"'tond-, i» |-rbruit t.. 1 IJ 1 /\vil IIjIA) 54011 T.cii gerieflijk HUIS, dienstig voor alle stielen, in <l«j Ninuportstwnit, Tc bevragen bij Jules MONTAIGNE, Ooslslraat Veurne. Hinnen ccnigc dagen zal onzen, eersten in voer beginnen van xi.KiNK ioni.anoi *mu:>ii: hi smissikiw en ju vein van eerste eerste I lila» wegende 4 a 6 kilos. De verzendingen zullen geschieden i vracht- I vrij per minstens 2 stuks) vervolgen» hunne inschrijving. De prijs is vastgesteld op fr. 1,60 per kilo. Men kan zich reeds laten inschlijvuo 'an heden bij P. VAN REETH. Ouden Steen weg. 15. Antwerpen. berg, met aroote Scheur, slaande langs de Pannekal.-ijde. Te bevraron bij J. Al en lluink- rke 6 20 7 16 9 04 9 Ifi 9 22 Pannekal.-ijde. Te bevraren bij J. laeys-DancKaerl. Op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Juli 1884, om 12 ure 's middags, ter hotstede gebruikt door Pieter Bulckc- De Grave, te Caeskei ke, KOOPDAG van 2 peerden, 1 kacbtel, 7 melkkoeien, 4 jaarlingen, 7 kalvers, 5 zvvijns, menagie-goedereu, wagen harnas en 14 hectaren viucliten te velde. 1“ dag Menagie goederen, land- bouwgetuig, en om 4 ure de beeslialen. 2'1 dag de vruchten. Te bevragen bij den Notaris l»e Brau- were, le Veurne. Uit der hand te koopen Een Hui*, wexendts enio herberg dr Sta» Gv.nt, gestaan te Wulpen, op den dijk, bij de ^,r”g. Te bevragen bij J. IIEI.SMOORTÊL, invoerder van 1 gelicho kolen Coatende. Uit der hand te koopen. Een lierbeig met schuur, zwijngelstal, bakkeukeu. enz., met 6 aren tuedegaande erve. Voor alle iidicmingen le bevragen bij den yerkoopir CHARLES PLADYS, aannemer te Wulveringbviii. Chh urgyns-Tandineesters, gediplomeerd door de Belgische gezondheidscommissie, KOHTHIJK, Roikroeniitraat, KOHTHIJK. kunnen geraadpleegd wqrdmi alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de beelkun* dige bcwrrkirig van den mond aangaat Uittrekking van tanden, welke verlicht wordt niet eenc slnapma** chirn (gnze protexyde d’axotc) waardoor do gevoelige ru vreesachtige personen gcvnc pyn gevoelen. Niet hllaeii veroonaakt dit alflael geene pijn, maur het laat niet* te wenschen over het gemak, de vlugheid* tleii duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige email- leering) rechtielHug der ongcrrgvldc tanden bij dc kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pij«i;;c»ende tanden. Bijzondere werkplaat» voor bet vervaardigen van tanden en gemjlen cl M '*•)*>*-•*. Br gemaakte tanden rn volledige gebijten wonirn injn zi t zonder baken, platen, veerrn welken aatd bel ook w»-tcn moge. Zij iioodinkrn gernr mllialiiig der wortelen en v g, noch hinder. Het nulligr met het iclioönc partndr. dirm n deze tanden tot het verin.drn der hardste spij zen; de klank der item is beider en klaarder. Dit slels I is nieuw uitgevonden rn bestaat in Belgie alleen bij den uitvinder; duanloor iv hel mogrlijk kiHislliindeii te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt <inn 100 (r. en daarboven. De sltikkrii do-lid dr w. i kplaataen komen van Mr arerrn <»m xo« te trggvn de werken drr minuimen zou n'iot kunnen uitkeiincn, noch dóór deu glans, noch door do kleur, noch door dcri vorm der l.nid«Ht. I|< t natuurlijke tijn uf niet. Zij ondeinrinrn <le heratclling van alle mislukte Stukken <-n L'-riii.ikcn ze .ds nieuwe, volgen* hun nieuw stelsel M MHER *al Ie raadplegen zijn Ikcn Dinsdag van 10 1/ï tot 4 ure na middag, ii. het hotel dc Noble Rnse, G’róoie Markl te Vctirnc Op Woea*ttdi»£ 23 Juli IHS1, uin 1 ure fix na middag, ie lleveren. Suite Eloi, lef botstede bewooild door Gatolus Neudl; verkobpiug van mmia- givpoedereu, kuip- kern en akkeral- laam, zool-en wagenliarnas, beeslialen eu vi lichten te velde. “TTT liet huofd«jeiil<K.I>up d,r Veue- D - H-keringsiiuitM.'linppij LE l.l.OÏD BELGE, »iin Antwerpen, h vau lm afgevealii’d bij E.mvk. VANDKR. S1UA1.lt., Koopman in leder te Veutue, Zuidstraat, 5 55 <1 51 7 7 13 7 19 V 28 7 97 7 39 7 49 7 58 10 02 8 pc. 10 11 8 17 10 23 »12K 10 51 j DiukLciI. »uk,9 02 11 22 I l.lipeld.- J 1 A I -_..L Dc Vercenigde I/irKlbuitwer*, najinlooze maatsebiippij van i stei lte van hel vee on der landboiiwpé< 5r- r> ‘JC, 11 ‘55 7 03 12 7 12 12 15 7 20 12 23 7 20 13 32 5 30 7 42 12 44 - 7 48 12 50 - 7 56 12 58 5 05 7 02 - 8 02 1 04 5 11 7 08 5 19 8 11 1 14 5 21 7 16 6 09 8 25 MEUI'OKr-DIXMllUE N ii V. ii' ne-Duinleike. Nieiiporttslndj-Diamudu, 7 ll. 8 57, lil.' 1 55, 211,4 09.,6 10, 7 50, 9 06 Oiiniude-Nieup. ».,7 48, 9 50, II 56, 12 48 2 40 15 i,9 36, 6 48.8 28. 9 50 Uil Gent-Z.uid naar 5'ienpuit, 10 20 'unior,;, De)'i|ie 1(1 41. Thiell 11 04, Licliter» Ide 113-'.' DixnW de 11 51, Peivyie.. Mimport (Uad) 12 11. aankomst l<- .\|«upoi t-Baden 12 l'J. 'i -- -'-■H- - 'J l na mid Nirnport' stad .11, llixinmle 2 *3, Corteniarck 2 50. l.irh- terselde 2 59, Thi.-ll 3 20. annk te Gent 4 01. Cortimarcu nu..i Oostende. 4 ..,8 10, 1 18, 4 ,C' 5 19. 7 18 Oublende-Cortcmaicr], 5 58 8 07, 12 14, 09. CorlemareipIJper, 7 10, 9 15, 155, 154, 8 01. IJpi-r-Cottemanii, 7 23, 12 2'2, 3 58. 6 22. Lirliterselde naar Kortriik, 5 22, 8 24, 11 55, 1 5 40,7 27. K. rtrijk oaar Lichtcrseldc, 8 00, 805, 11 00 12 4 25, 641 Donderdag 19 juli l^H-1. om I ure juist na middag, te Isenbet - gbe, ter bolstede bewoond door de ge broeders Amaud en Bertiaaid Dcbeir, K O O 1» A U van Meubölen, Meuagie-goederen. Beeslia len, Zool- en Wageuharnas .Erueiileu te velde. Drie pillen, alom gcke«i<l. rijn *le r n hUle u kersle purgeermiddel ouder al de mcdrcipiri» vcroorukmi niet hel ininsti* ongem ik ru inogeii up alle lijden en inct cenr goede imiallijd grnou.i u woidt-6. Zij vourkiipirn al du liuklcn. oimlul xij uit hel lichaam drijven ui de slcvhlu vut lihui, i»4»r- I l 10(11 zaak van alle kwalen. Ecu gematig, doch rrgrlmalig gi’bruik dexcr pilkii is de Nxr.arbnrg <«eurr kloeke g<*x<vti<lhri<l Dc jnur|iik^< hr vrik'»Ofi nt» tien <luizrinl dooien deler pillen m dr Vl-umdriXn/hmcuiil 1.4 «gs <lcn letkiiiit, waar dc tnrnsch xonvrcl vourxoi^ci* mort tgébruikcff om <lr geinudheitl te b<*u.urn, toont g«- norgzaam dr populariteit en de gor<lr uitval van deze remedie Vonr-V4’r«h:re ii<th-ggiH",*'ii, r<ia'l|4c<‘;* den oiiurhd- brirf bij rlke dóo* gevoegd. Prijs fr. 1-50 de duo». Bij dr<i eigenaar H. STANDAERT, M**cnvIrani. >1. ^r9KKe. DEPO15 Te Veurne, bij G Dl ul.QS. drogist, te Dixmudr. bij MM. GHYMAERT rn VERWAERHE. Ookle bekomen bij Hf.ctor RUYSSES, apothrkei Zuiditrant, te \cuiue. MCN begeert onmiddclijk te vinden Hl uil TER PANNE, een gemeubeld kwartier van twee of plrie plaatsen, wijarvan een zou dienen voor keuken. Bij voorkeur zicht gevende op <1e zee. En- i Te stdnijvcu Office de Public.iié B 3 X iVIurktprljn wnn Veurne, per 100 kilos. 23 SO a 25 50 ld. nieuwe-La- l Rogge -a -- - a I Haver- Boonen - a Erwten-a- I’rijH aan welken het uieevdereii deel der bakkers, te rekenen ran morgen, het brood zullen verknopen Bruin per l'12 kilo. 48 half wit. GO c.i-ntiin. VI KIAAG van Eene schoone bebouwen HOFSTEDE le Watou, in --Saffiggeschcid met Proven, inhou dende 4 hectaren 2!> aren 70 centiaren. In uithangende plakbrieven in koopen verdeeld en gebruikt door Boeket-Van Eecke. Wekelijksche direkte Maildienst naar met de prachtige, eerste klasse stoomschepen der Nederlandsch- Amerikamische Stoomvaart .Maatschappij, vertrekkende iederen Zaterdag, zonder lussclieiilinvens aan te doen. l ilslekende inrichtingen voor kajuitspassagiers en ‘’’Cuccstiuur t- r - - - ken. Concurreerende passagio prijzen. Direkte biljetten, naar alle plaatsen van de ereetngile-Staiefi en Canada. Inlichtingen en plaatsbiljeWii worden verstrekt door de Direktie te Rotterdam, de (lencratrl-agetiten van Raffelgiieni en Dornhoefer, 20, Statiestraat, Ant werpen, en de Agonton _X 1^1- lie, nt.inkt bekend dal er bij hem fc bekomen zijn in- luiidsche en nooidscbe sparren, dienstig voor leêrun, vnandrlbtokkeii, enz drooge eiken schuiflafelbla- den. drooge en zuivere eiken planken voor kuipers rn timmerlieden, drooge beuken tafels en planken, ve drooge xuivere popelirrcn planken van idle leng ten rn dikten, ten dienste van een ieder, en ovei i- gens al wat zijnen stiel belieft. Door zijne geringe prijzen eo dc g «ede hoedanig- hrid zijner koopw.iteu, hoopt hij de gonst Vdti’het publiek nteer rn nu er te winnen l Ij CCll Donderdag 31 Juli 1SM4. om 3 ure na middag, te Watou, bij Rcmi Labéy, DEFINITIEVE -w a- van een schoon en wel slaande Gebruikt geweest door d’heer Char les Bulaye. Aanslag met de geldielling. Men make het rwhtbaar. Ilondei-ilaic «4 Juli ISH4, om 4 ure na Karei Ryon, l'rrkooping; van Volgens kadaster 4 hectaren 35 aren 10 centiaren BOSCH, te Crombeke, met de houtgewassen daarop staaude. Bij uithangende plakbrieven aangeboden in 4 koopen. Otn alle verdere, inlichtingen zich t! begeven bij voot noemdee Notaris Capelle. 1 14 5 22 1 50 5 59 7 52 7 10 8 11 E o o 5 :=*.S v—T- 2fr. 60. aan i.oord' van elk schip. Vlaamsch wordt overal verstaan en gespro- Te bekomen bij juiv. List. ()o>lst. Veurne. -- I-L- k e(. J(. 3 00 6 07 7 50 8 8 8 12 8 19 8 50 9 29 8.40 8 19 8 57 9 51 •I 18 10 9 18 10 15 10 19 5 07 5 41 0 09 6 21 2«.l 6 38 4 52 6 49 4 58 6 55 landen en cebijti of banden van v.-rwckkeii ...h'Ii pijn bestaat in Belgie alleen 5 fr. eu een o M">' MEIER trut’ Pc Nieuwe London doet bet fyjjs hacr op ij dagen verdwijnen. Maakt het haar zacht en glans rijk. Belet het 1 uitvallen en i,n geene verfstof. Nieup<>rt-BaJ..n naar Geiif 04 2 fr. E>0. V) linie vau llruvsel nuar Grut, D xiuude, Veurne eu Duiiik. rko Brunei (verhek) G 3 (M) 5 Gent r» 7 |b r 1150 G <»7 7 55 lirhtervriile 0 .V» 44 7 50 8 Curtemarcq 7 0<i 9 IC» 2 Ou 8 DO® llandxaemc Zaitch Ersscn Dixmude Oostkerke A v C.ipprllu Vl'Ul DC Ailmkri'kc Ghyvelde Diifnkrike fertiel) 4M 10 15 Adinkerke V ruriic vetzekeringrti- togen de t o’.'siïi'.'ï'"'' cc- 1 Oiiniude don. vraagt goede agenten. Te b'vragen bij hel Bcsluin Rijke Kla- f icn-tiaal, i!3, le Brussel. - 1 1.011 ritiart'i l.’diti-i wulf brul (Aank.) 7 52 9 5« 5 ?5 7 10 9 15 - GKut(vertr) 7 59 9 15 4 10 Mil 9 35 BiihscI (a«nL) 8 50 11 t)S 5 14 0 35 10 44 ur («cnl-Bi'ussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 4