r i J s- K e >of ol' met Wetsontwerp op het lager onderwijs. Woensdag 30 Juli 5884 IT. I leervakken -aan te leeren dieijdoor de i z n. lal. I nd” ra”’ ok' ||Z- I N I d I A A u i->‘ riij l<K 18 kinderen ontlast worden van de gods dienstles bij te wonen, mag de koning op de vraag der ouders, de gemeente len gebruike van die kiu- dtjrs, eene of meer bijzondere klassen in te richten. Indien, ondanks de vraag van (win ders, eene of meer private scholen 1 volgens hun belang aannemen en sub- sidiëeren als zij maar de geëischie l voorwaarden vereenigen om door de gemeente aangenomen te worden. I Art. 5. De onderwijzer is ver- i plicht, met dezelfde bezorgdheid voor i allen, zich te bekommeren met de op voeding en het onderwijs der kinderen die aan zijne zorgen toevertrouwd zijn, i Hij verwaarloost geene gelegenheid om aan zijne leerlingen in te boezemen het gevoel van plicht, de liefde tot het va derland, den eerbied voor onze natio nale instellingen, de gehechtheid aan de grondwettelijke vrijheden. In zijn onderwijs moet hij zich onthouden van i alle aanranding tegen de godsdienstige overtuiging van de huisgezinnen, wier kinderen hem toevertrouwd zijn. Art. 6. De kosten van het lager onderwijs in de gemeentescholen zijn ten laste der gemeente. De provincie komt er in tusschen bij middel van toelagen in eene evenredig heid die niet lager mag staan dan de opbrengst der twee opcentiemen op het hoofdbedtag der rechtstreeksche belastingen. Geene gemeente kan toelagen van den Staat of van de provincie bekomen voor heilager onderwijs, indien zij niet aan dit voorwerp eene som besteedt ten minste gelijk aan de opbrengl der twee opcentiemen op de hoofdsom der recht- slreekscho belastingen en indien zij niet in alle punten de tegenwoordige wet uitvoert. Art. 7. De benoeming, de op- schorsing en de afzetting der onderwij zers behooren aan den gemeentelaad. Niettemin mag de onderwijzer slechts met do goedkeuring van de bestendige deputatie afgesteld worden; de raad en de onderwijzer kunnen in beroep gaan bij den koning. Dezelfde regels zijn toepasselijk op de tijdelijke afstelling met berooving van jaarwedde, wanneer zij meer dan eene maand bedraagt. Dezelfde regelen zijn toepasselijk op de opschorsing met berooving van trak tement, ingeval zij de maand te boven gaat. De opschorsing door den gemeente raad uitgesproken, mag door hem niet hernieuwd worden uit hooide van de zelfde feiten. De raad bepaalt het traktement der onderwijzers; dit traktement mag niet lager zijn dan 1000 fr. voor de hulp onderwijzers en 1200 fr. voor de onder wijzers, het schoolgeld dbr betalende kinderen medebegrepen. De onderwij zer heeft bovendien recht op huisves ting of vergoeding voer huisvesting, die bij overeenkomst móeten bepaald worden, behalve voorziening bij de be stendige deputatie en daarna bij den koning, in geval van misverstand. De gemeenteraad mag eenen onder wijzer in beschikbaarheid stellen bij af schaffing van plaats; in dit geval zal de onderwijzer eene afwachtingsjaarwedde genieten, waarvan de grondslagen en de vooi waarden bij koninklijk besluit zullen bepaald worden, Deze jaarwedde zal gedragen worden door den Staat, 1 in de evenredigheden bepaald bij arti- kei 5 der wel 16 Mei 1870. Art. 8. De gemeenteonderwijzers worden gekozen ondei de dragers van diplomas van lageien ondei wijzer, ge komen uit eene openbare of geinspek- liI j gekozen worden onder degenen die met De jury zal hare goedkcaring -kunne*’ N' 2076 40c jaar Wetgevende Kamers. Dinsdag 22 dezer zijn de Wetgevende Kamers, krachtens het koninklijk be sluit van 17 Juni, in buitengewoner zittijd bijeengekomen. De Senaat was vergaderd onder Let voorzitterschap van M. V’an Schoor, oudste lid der vergadering. De gansche -zilti’.ig werd besteed aan liet onderzoek der kiezingen. Alleen de kiezing van 'Charleroi, legen welke was gerekla- tneerd, gaf aanleiding tot eene opmer- ■king. In de zinnig van woensdag werd leze kiezing goedgekeurd. Daarna heeft ■Je senaat zijn bureel samengesteld en fs uHeengegaan tot nadere bijeenroe- pi'ig. Het bureel bestaat uitVoorzitter, M. baron d’Anetlian; ondervoorzitters, MM. graal de Merode-Westerloo en ba ron T Kindt de Roodcnbekc; sekreta- rissen, MM. baron Bethune, Tercelin (liberaal), graat dc Ribaucourl en baron l'lluart; kwcstois, MM. baron 1‘yckc ■de I'ctegheiH en Willems. De eerste zitting der Kamer van volksvertegenwoordigers werd geopend mder het voorzitterschap van Mgr. den kanunnik de Haerne, oud lid van ’l na tionaal kongies, oudste lid, na M. Ro-.' gier, die, om gezondheidsredenen, hel’ voorzillcrsscfiap niet kon aanveerden. Na eene korte aanspraak van Mgr. de Haerne, werd medcdeeling gegeven van twee reklamen tegen de kiezing' van M. Carbon, ie Qosiende, en tegen deze van M. Bouvier, tc Virlon. Behalve deze twee kiezingen, zijn al de andere goedgekeurd en de geko zenen lot den eed toegelaten. Dc afgeveerdigden van Antwerpen, •alsook iwcc vertegenwoordigers van Brussel, MM. 'Stroobant en Vander- smissen, legden den eed in 't vlaamsck af. Deze zoo natuurlijke als wettige daad werd op do liberale banken met spotlach onthaald. Een nieuw be wijs van hetgeen de Vlamingen van de geuzerij le verwachten hebben. In de zitting van woensdag werden twee lioogst.gewichiige wetsontwerpen nedergelegd, namelijk hei ontwerp op het lager onderwijs, in vervanging der ongelukswet, en eene kredietvraag voor de herstelling onzer betrekkingen met den II. Stoel. Dit laatste voorstel werd hor de rechterzij geestdriftig toegejuicni; hel ontwerp van schoolwel, daarentegen, werd maar kalm ontvangen. Vervolgens beeft dc vergadering haar bureel samengesteld uit MM. Thibaut, voorzitter; Tack en De Lantsheere, on der vort zifters ile Burlet. de Sadóleer, Van dersmis'sen en d’.Vndrimont (libe raal), sekreiarissen; Lefebeic en dc Zerczo, kweslors. 7". i i den Woensdag, oniuiddélijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs; 5 fr. 'sjaars; met de post 6 Ir. Annoncen 20 centiinen per regel. De grootc letters Dit blad seis luji^piau'tsrüimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' lb cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der VlaaHfyren) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men "chrijttin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkër-uitgever, Zwarte Noimcnstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantoóren. 7 bijval een exaam hebben ondergaan voor eene jury door het staatsbestuur in le richten. Nogtans mag de gemeente, met toe lating van het gouvernement, als ge meenteonderwijzer benoemen eenen niet gediplomeerden kandidaat. Art. 9. Geene private school mag aangenomen worden of toelages van de gemeente, de provincie of den Slaat ontvangen, zonder zich te onderwerpen aan hei toezicht, de arme kinderen koste loos te aanvaarden en het program aan te nemen bepaald bij art. 4. De overtredingen dor weltelijke be palingen worden ter kennis van hel gouvernement gebracht door de opzich ters; evenzoo 'dé andere misbruiken die in eene school zouden vastgestcld zijn. Indien de overheid die de school bestuurt weigert zich te onderwerpen aan de wet of dc misbruiken uit te roeien zullen door de gemeentelijke, provin ciale en staatsioelagen ingetrokken worden, bij koninklijk besluit, gemoti veerd en inden Mutliteur opgenomen Art. 10. Hel toezicht der gemeente en aangenomene scholen wordt door den Staal uitgooiend. Het toezicht mag zich niet uitstrekken tol het onderwijs van den godsdienst en van de xedeleer. Het wordt geregeld door liet Staats bestuur. Art. 11. Do Slaat, de provinciën en de gemeenten mogen normale scho len inriebten. Art. 12. De inrichting der norma le scholen van den Staat wordt door het gouvernement bepaald. Art. 13. Dc normale scholen der provinciën en der gemeenten, alsook de private normale scholen mogen toe lagen ontvangen van den Staat, ondcr voorwaarde van zich te onderwerpen aan de inspektie. Art 14. De toezieners, de gemeen- te-onderwijzers, alsook de bestuurders, professorsen onderwijzers der normale scholen van den Staat, leggen den eed ai voorgeschreven door art. 2 van het dekreet van 20 Juli 1830., Art. 15. Alle drie jaren zal door het gouvernement een verslag over den toestand van het onderwijs aan 'dé wet gevende Kamers medegedeeld worden. Art 16. De wet van 1 Juli 1879 wordt afgeschaft, evenals de artikels 2. 3, 4, de laatste van art. 1 der "wet van 28 December 1883; de artikel en 121 en 147 der gemeentewet worden hersteld, i zooals hun inhoud is bepaald bij de wet van 7 Mei 1877. Hel art. 1 der wet van lo'Juni 1881 is in dezen zin gewijzigd, dat het getal der atheneums en koninklijke kolleerien .- de 20 niet overtreffen, het getal der - middelbare, voor meisjes, de 50. Degene die inslusschentijd van 1 Januari 1880 tot de afschaffing der wet van 1 Juli 1879 een diploom vdn lager onderwijzer bekomen hebben m eene private normaalschool, mogen gemcente-onderwijzers genoemd wor den, onder voorwaarde van de goed keuring van dit diploom te verkrijgen van de jmy, ingesteld door art. 8xlexcr wet. De jury, zal voor zending hebben zich le verzekeren, dat de normale school die hei diploom afgeleverd heeft, ingerichl is om ouderwtjzers te vormen bekwaam in de 'gemeentescholen de T’i leerde normale school; zij mogen ook I tegenwoordige wet vastgestcld ouderdom hebbende, de gemeente een hinderpaal stelt opdat het onderwijs van den godsdienst deel make van bei program en gegeven worde door de,be dienaars van hunnen godsdienst of de door deze aangenomene personen, mag bating hmniJt verleend worden wan- het gouvernement, op de vraag der ou- neer 20 vaders van familie, kinders hebbende in schooiouderdom, de stich ting of het behoud eischen der school voor het onderwijs hunner kinderen. Twee of meer gemeenten mogen, in geval van noodzakelijkheid, door den koning gemachtigd worden zich te ver eenigen om eene school te slichten en te onderhouden. Art. 2. De lagere gemeentescho len worden bestuurd door de gemeen ten. De gemeenteraad bepaalt, volgens de beboetten der plaats, haar getal en het- gene der onderwijzers. De raad regelt, als het noodig is, al wal de vestiging en de inlichting der bewaarscholen van volwassenen be treft. Art. 3. Dc arme kinderen ontvan gen hei onderwijs kosteloos. Dc ge meente waakt opdat al de degenen die de private niet geïnspekteerde'scholen niet bijwonen, het onderwijs kunnen ontvangen hetzij in eene gemeente school, hetzij in eene aangenomene school. De gemeenteraad, na het bureel van weldadigheid gehoord te hebben, maakt alle jaren de lijst op der arme kinderen, toegclaten om het lager onderwijs te ontvangen in de gemeente of in de aan- genotnene scholen en bepaalt het schoolgeld per leerling, deswege aan de onderwijzers dier scholen verschul digd. Deze lijst, evenals hel bedrag van liet schoolgeld, wordt goedgekeurd door de deputatie, behalve beroep op den Koning. De deputatie bepaalt ook behalve be roep op den Koning, het aandeel dal ten laste vall van het weldadigheids bureel in de kosten van het onderwijs der arme kinderen; het deel len laste gelegd van het bureel van weldadigheid wordt op zijne begrooling gebracht. Art. 4. Dc gemeenten mogen hel onderwijs van den godsdienst en van de zedeleer aan bet hoofd schrijven van 1 het program van al of 'eenige harer la- geve scholen. Dit onderwijs wordt ge- gegeven in T begin of op het einde der klttssen;,de kinderen wier ouders er de vraag van doen worden vrijgelaten het bij ie wonen. Het lager onderwijs omvat noodzake lijk het lezen, hel schrijven, de bestand- deelen van het rekenen, het wettig stelsel van malen èn gewichten, de grondregels der Franscbe, Vlaamsche of Duiische laai, volgens de behoeften der plaats, de aaixlrijkskunde en de ge schiedenis van Belgie. Het bevat daaren boven de gymnastiek voor de jongens, de naaldwerken voor dc meisjes. De, gemeenten hebben het vermogen van aan dit program de mogclijk eti nuttig erkendo uitbreidingen le geven. Wanneer in eene gemeente twintig va ders van familie, kinderen in sclrnol- ouderdom hebbende, vragen dal hunne Ziehier den tekst van hel wetsonl- I werp op het lager onderwijs, dal in de j zitting der kamer van woensdag is neer- j ,j‘"("r’ gelegd verplichten, Art. 1. Er is, in elke gemeente, i ten minste eene gemeenteschool geves- Ugd in een behoorlijk lokaal. X De gemeente mag eene of meer pri- Dg huisvaders, kinderen m den school- vate scholen aanucmeii en subsidieëren; I in dit geval mag de koning, na het ad vies van de bestendige deputatie, geno men te hebben, de gemeente omslaan der verplichting van de gemeenteschool te vestigen of te behouden; deze vrij- I t ui- t n n Jlt Ui. LES j II bij I Uid' 4 e i r1 J oil ,,-ofll 1 "i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1