I I I I I lili i Woensdag 13 Augusti 1884 N' 2078 40’ jaar M.n >chfijnin bij BONHOMME-RYGKASEYS, dnikkcr-uilgever, Zwarte .Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Post kan too ren. I over I tholieken en onaihankelijken rijn zondag te vergadering zijn, en was.... grrnjotc, grrroote fiasco ¥l De liberale burgemeesters te Brussel. M. Buis, burgemeester van Brussel had nl de liberale burgemeesters van liet land in algemeene vergadering ge roepen op zaterdag laatst, om een ver drag te sluiten tegen de nieuwe school wet. Welnu van de 2600 burgemeestc.s, waren er in ’t gros zestig opgekomen, en daaronder wai.cn er nog veel die door minister Bolin zijn benoemd ge weest in gemeenten waar de meet dor heid van,den raad katholiek is. Ook waren er schepenen opgekomon die bunnen burgemeester vervangden. Geheel de vergadering bestond uit ten hoogste 300 persoonen. Zoodat de prolcstalie van M. Buis en zijne burge meesters op niemcndallc is uitgeloopen, ten zij om hem cn zijne sloppedragers belachelijk te maken. En dal moeste eene gnrroote, grnoo- eene. Betooging- te Brussel. De aangekendigde betooging der li beralen en de tegenbetooging der ka- 1 was daar om de orde te handhaven, maar dat handhaven der orde bestond in de schreeuwers op eonigen afstand te hou den in plaats van ze uiteen te drijven. Bij de bespreking der accijnsrechten De Congokwcstie is, met de terug komst in Europa van den vermaarden onldtkkings-reizigcr Stanley, thans weer ten, volle aan de dagorde. Stan ley beeft met konhig Leopold, te Oostende, reeds verscheidene bijeen komsten gehad. Hel gerucht loopt dal tiet Belgisch gouvernement van zin is eene Europeesclie couferencie over de Congo-kwestie voor te stellen. De opgaven door Stanley medegedeeld zouden daarbij tot grondslag dienen. Wat willen de geuzen? Terwijl alle ware Belgen het nieuw school wetsontwerp onderzoeken om het te vei bexeien, trachten de geuzen den straatoproer te stellen tegen de wettige uil'oefjning van hel bewind, dat, ten gevolge der kiezingen van Juni en Juli, in de beide Kamers over eene ontzagge lijke méerdct heid beschikt. Wat ho|»eii de geuzen met hun ge weld cn schreeuwenjen te bekomen? Het ontslag of de wegzending van hel mtnisterje.? Maar dit zou voor de geu- fcerij to’ niets dienen, terwijl zij den 10 Juin en den 8 Juli plechtig veiooidceld zjn gewéed, en hunne partij geheel onmaclitig is om aan het bestuur te ko men, daar de katholieken in de Kamer eene tot nu toe nooit verkregené meer derheid hebben. Willen zij het huidig ministerie door andere katholieke ministers vervangen’ Maar geen enkel lid der meerderheid zou zoo lat willen zijn eene plaats te l anvcerden, die onrechtveei dig en door geweld aan de tegenwoordige ministers zou ontnomen zijn. Denkt niet, geuzekens, dat do feiten van 1871 nog zullen hernieuwd wor- d n. De mannen die thans, met toestem ming dei rechterzij aan hel bewind zijn, zullen er blijven, zoolang de Kamers, samengesteld zijn gelijk zij nu zijn, zullen bestaan. Geen enkel zal voor hel geweld wijken of zijn ontslag geven voor den eiscli van hel straatjanhagel, omgekocht cn betaald met het geld der logie. Wal willen dan de geuzen? De ontbinding der Kamers? Maar de afkeer van het land voor hunne straatpolitiek wordt door bun schandelijk gedrag nog dagelijks groo- ter, en de ontbinding der Kamers ware de teroordceling der echt vertegen woordigers van Gent en van nog veel andere, die maar in de Kamer zitten, omdat zeden 10 Juni niet moesten her kozen worden. Het land is moede van de liberale dwingelandij eri twee opvolgende kiszingen hebben het duidelijk bewezen en de geuzen veroor deeld, en dal vonnis moet cn zal zijne uitvoering hebben. Onze tegenwoordige ministers zullen uiet bang zijn voor het geschreeuw en geweld der geuzerij; zij zullen kracht dadig handelen zij hebben er de macht cn hot recht toe. De katholieken die het ministerie hebben tol stand gebracht, zullen van bunnen kant bewijzen dat bun vaste wil is dat recht, vrijheid cn wettelijkheid voortaan door de geuze rij geëerbiedigd worden, zooals de katholieken die eerbiedigen als zij in minderheid zijn. i tut bl ul verschijnt den Woensdag. oiirniddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjnaist.niet de post G fr, Annoncen 20 een timen per regel. De groote letters 'olgcns phatsrmintr. TUubfcjJijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 1?. cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I)e Annoncen voor België (ter uitzondering tier Vlaanderen) en ’{buitenland worden ontvangen door het Office de Pïbliché, Magdalenastraat, 46, te Brussel. met een prachtig weder begunstigd geweest. Was buitengewoon warm, zoo dat de manifestatie langs beide kanten veel zweel zal gekost hebben. Er waren maatregelen genomen om botsingen te vermijden de liberalen moesten zich langs den eenen kant naar de Kamer begeven om er eene petitie neer te leggen, terwijl de katholieken en onafliankelijken eenen anderen weg moesten nemen. De burgerwacht was op post gesteld daar waar er botsing te vreezeii was en de troepen waren geconsigneerd. Beide stoelen hebben ongehinderd plaats gehad. De liberale stoet vertrok onder het zingen van A bas Malou cn bet Ongediert der papen! Voor het ge wezen ministerie van onderwijs riepen zij Weg niet het ministerie! Leve van Humbeeck, a bas la calotte! Doch daar aan bleef het volk onverschillig. De stoet der katholieken telde ten minste zes duizend man, terwijl de li berale betooging nauwelijks de helft zoo groot was. Bij de aankomst van den katholieken Stoet op de Paleisplaats, werd de Bra- banconne aangebeven, cn de menigte riep als uit eene boist Leve de Koning! In den avond bij den terugkeer der manifesdeerders, hebben op verscheide plaatsen wanordelijkheden plaats ge had. Gtinoodig te zeggen van welken kant dé uitdagingen kwamen. op de sterke dranken een wetsont werp van hel gevallen ministerie heeft M. Malou, tegenover de oppositie langs beide zijden, voorgesteld hetzelve naar de middensektie te verzenden, (fit miek de beraadslaging dan nutteloö», maar de liberalen hielden cc aan uit te vallen tegen bel ministerie en liet te verwijlen dat het wel verre tón de be lastingen te verminderen, er nieuwe wil in voeren. Dit was het thema be gonnen door M. Bockstael en voortge- door MM. Fiére en Bara, welke laatste er met vuile voeten is doorgegaan en eene geheele litanie van grove woorden beeft afgelezen. Doch MM. Weesteen Coremans hebben aan die scheldwoor den hoofd geboden en de bonding der linkerzij naar verdienste gebrandmerkt. Woensdag had op nieuw eene libe rale betooging aan den ingang der Kamer plaats. MM. Fiére en Bara werden met hravos begroet; toen M. Woeste verscheen, werd hou! hou! ge roepen, doch de politic deed oninidde- lijk de trottoirs ontruimen. Er moest beraadslaagd worden het krediet voor de herstelling onzer betrekkingen met den H. S.oel, maar daarvan is bitter weinig kwestie ge weekt. MM. Fiére en Baia, thans de eenigste groote sprekers der linkerzij, hebben de terugroeping van den pause- lijken nuncius afgekeurd en weinig ge sproken over de herstelling der betrek kingen met den Paus, maar veel over de politieke inzichten welke zij aan het nieuw gouvernement tóerchrijven, en over het regeeringsprogram, dal, vol gens ben, bestemd is om het land.in op roer te brengen. M. Malou beeft op die razende uitval len geantwoord met de politieke ge- diagslijn welke het ministerie schikt te volgen, tegenover die te stellen van het ministerie, welke geene andere grvo1- gen gehad heeft of hebben kon dan den zedclijken en stoflelijken ondergang van hel land te bewerken. Na de zitting, bij he‘ uitgaan der ka mer, waren meer dan du!zend lawijtma- kers vergaderd, die op nieuw de minis ters en de vertegenwoordigers uitjouw en zelfs bi l ledigden. De policie was,zeer zwak tegenover het janhagel, terwijl de partijgangers van het ministerie zeer streng behandeld werden. De uitslag dezer poging om onlusten te verwekken, is niet geweest zooals de logiebazen het verwachtten. Vrije bur gers waren daar in groot getal en toon den het voornemen van het gouverne ment niet meei te laten Leleedigen. Donderdag beeft minister Jacobs ver klaard dut het ministerie vast besloten was een einde te stellen .aan die schan dalige betoogingen, welke MM. Frère en Bara verplicht geweest zijn a1 te keuren. Deze verklaring gaf aanleiding tot eene hevige diskussie. Ten slotte stelde M. Bara een dagorde van blaam voor, dat verworpen werd met 81 stemmen tegen 39. Daarentegen heeft de kamer een dagorde van M. Notl.omb gestemd, waar bij de handelwijze van bet gouverne ment goedgekeurd wordt. M. Woftste verklaarde vervolgens dat het gouvernement, in zake der speciale kommissarissen cn der kerkhoven, de dwalingen var. hei geval en ministerie niet zal volgen, maar terugkeeren tot de gebruiken van vóór 1870. M. Bara heeft daartegen zoo bard geschreeuwd, dat hij tot de orde geroepen werd. Vrijdag is het krediet voor de Belgi sche legatie bij den Paus gestemd. Daarna beeft M. Rolin, de afstellen bii ■>c Ï4amcr. Dinsdag heeft de Kamer bare werk-- zaamheden hernomen. Eeo paar honderd personen waren door de liberale leiders bijeengetrommeld roet bet doel eene be- toeging voor hetPaleisder ratietedoen. Toen M. Bara aankwam, werd er Leve Bara geroepen, integendeel werd Mgr. De Ilaerne, oud lid van bet nationaal kongres, uitgejouwd, Hetzelfde gebeur de met al de katholieke vertegenwoor digers, doch deze uirjouwingen werden beantwoord met toejuichingen door de aanwezige katholieken. Eene aldeeling policieagcnten POLITIEK OVERZICHT. Oorlog tegen China. Lit Londen wordt bevestigd dat ten gevolge der weigering van China om de gin raagde oorlogsschatting te betalen, •de. vijandelijkheden dooi de Franschen begonnen zijn. E •a ,elegram van Sanghai, 10 Au- ■gusli, verzekert dat de stad Kelung door den admiraal Lespes gebombar deerd is en dat de beschieting eene uur lang geduurd heeft. De vestingwerken zijn in puinen ge schoten. De chineescbe troepen zijn achteruitgetrokken; hare verliezen zijn oubekend. De Franschen verloren geené manschap. De Times deelt eene depeebe mede uil Foutchou van den 9", zeggende dat de Fransenen aan het chineesch gou vernement geheel den zaterdag tijd ge geven hebben zich bij een reglement ■aan te sluiten. Indien het niet verkre gen wordt Amoy en de Pescadore-ei- landen zullen aangeslagen worden. Eene depeebe uit Rome van den 6 •dezer meldt dat hel ontrooven der goe deren aan de Propaganda een voltrok ken feit is de koninklijke commissa ris heelt die onroerende goederen der Propaganda leeds gedeeltelijk aange slagen alvorens het verbrekingshof uitspraak gedaan had. De openbare verkooping zal dezer dagen beginnen. Dit is eene onrechtveerdigheid te meer ten laste van het italiaansch gou vernement. In Engeland had op het einde der verleden maand de jaarlijksche verga dering plaats der katholieken van hel vereenigd koningrijk. De voorzitter, graal de Denbigh, sprekende van onze kiezingen van 10 juni, zegde onder ander a Ik moet u bet verschil niet doen bemerken, dat er bestaat tusscheii de liberalen van Engeland en do libeialen van Belgie. Er zijn zeer goede katholie ken in Engeland die zich voor liberaal uitgenven; cn of wij liberaal zijn of be warend gezind (conservateurs) wij leven in goede overeenkomst, wel wetende dat* welke ook onze oneenigheden zijn in onze staatkundige gedachten, er geene zijn in ons geloof. Ongelukkig lijk beteekent in Bolgie het woord libe raal iemand, die overal waar hij maar kan, de Kerk en den kristenen godsdienst zoekt te verpletteren. Het oordeel van graaf de Denbigh is gegrond en juist, maar in het geheel niet vleiend voor onze liberalen. De konferencie over de zaken van Egypte is mislukt; men is tot geene overeenkomst kunnen geraken. Ter wijl het engelsch gouvernement den schijn heeft te gelooven dat die mis lukking eene onrechtstieeksche uitnoo- diging is om bet in Egypte volle vrijheid van handelen te geven, meldt men uit Berlijn dat de andere mogendheden bet eens zijn om daartegen Qp te komen, en dat zij de uitvoering eischcn van het protokol waardoor de mogend heden verklaarden af te zien van alle .aanspraak op Egypte. M. Gladstone heeft 300,000 pond sterling gevraagd voor het geval dat er eene expeditie noodig geoordeeld werd om Gordon pacha te ontzetten. Dit krediet is foegestaan, maar M. Glad stone eo weel noch niet, of die expe- d>tie zal i.oodig zijn- i' i T 1 I - 1 II t URNAAR M. J.-’E.-C. Hoor, kandidaat notaris te I.oo, is, I bij koriirklijk besluit van don i i August;, bonoem.1 tot neturn. te Rousbrugge-Haringhc, in vervan- i geldyerkwistillg de M Vsndcnbcr5be. overleden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1