I 40e iaar De Annonceu voor België (ter uitzondering der Vlaanderen) te I III ll Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASÈt’S, drukker-uit^ver, Zwarle Aonmmsir.iat, 4 - - - -. -l-l Zoodan de feesten op Bewesterpoort, j j kosten Ziellier de laatste tijdingen, die tc I onden aangekomen zijn over bet kon- fliki lunchen China en Frankrijk. Foochow, 15 Augustus. Frankrijk beeft de aangeboden bemiddeling van Engeland, Dftitscftlatid, Amerika verwor pen. China heeft liet aanbod tot schade loos-telling beslissend ingetrokken. Hongkong, 15 Augustus. China heeft aangekondigd dat liet legen Frank rijk oorlog zal voeren. Admiraal Cour bet vraagt ‘2000 man uit Tonkin. Gene raal Millot heelt 600 man en twee bat- icidjen afgezonden met vei zegelde bevelen; <>000 Chineezen zijn telloicliow óiU&cheQpt. Eene aanzienlijke troepen macht staat op de grenzen van Kwaugsi. Volgens berichten uil Parijs, twijfelt men grooielijks of de telegrammen uit China (’enige- waarheid bevatten. In allé geval, hulptroepen zijn gereed gemaakt om bij de eerste opeischmg de Fransche legermacht in de Chirteesché wateren te gaan versterken. Genouw aan hare gewoonten, wil de liberale partij, weltelijk verslagen en overwonnen, op oneerlijke wijze weer wraak nemen. Men moet ze waarlijk be wonderen, die farceurs, die de heden- daagsche samenleving willen redden 1 Het bewind moet altijd loehooren aan de libei alen ziedaar den giondslag van ons nieuw volksrecht. Wanneer zij meester zijn, werken zij om hunne over- heorsching te verzekeren. Onder voor wendsel van het bedrog af te schaffen, maar m der waarheid om de kiezers ai te schaffen, die vei dacht worden van klerikalismus, maken zij kieswetten in hun eigen belang. Desnoods zullen zij zooals wij het te Soignies gezien hebben eene bijzondere uitleggings- wet maken, om den misslag van 50 liberale kiezers te herstellen. En wanneer, niettegenstaande de om werkingen van bet kiezerskorps, de liberalen verslagen worden zooals op 10 Juni, in plaats van zich in hunne neer- laag te getroosten, schreeuwen zij dal er bedriegerijen, omkooperijen, knoeie rijen en aflruggftlarijen gepleegd zijn. Waarlijk, zij moeten, zij mogen nooit overwonnen worden. Het bewind is hun eigendom, hun monopolium. Het is aan de katholieken verboden er de hand aan te steken. zijne partij ondeugend was in de oppo sitie en zich niet kon getroosten met de rol van minderheid. Wij hebben hel wel gezien in 1871, De oproeren van die tijdstippen, die eene schande zijn in onze jaai boeken, zijn een welsprekend bewijs van de ge voelens onzer tegenstrevers. Daarenboven, deze zelven aarzelen niet om I te doen gelden. Het Journal de Liège heeft eens can de katholieken gezegd «C j tige wijze verdwijnen of op revolutio- naire wijze neergeslagen worden. Den dag na de schandalen van 1857 lil jj ijj De zittijd der Eogelschó Kamers io ■zaterdag door eene troonrede opgCf schorst geworden. In die troonrede deelt de regeering made, dat de be trekkingen met de andere mogendheden alle zeer vriendschappelijk zijn Het is enkel te betieuren dat de pogingen mis luk! zijn die door de mogendheden ge meenschappelijk in het werk zijn gesteld geworden om door eene konferencie de middelen tc vinden tot herstel van het evenwicht in de Egijptische financiën, dat van zoo groot gewicht is voor de welvaart cn dc rust van dit land. De plichten, welke voortspruiten uit de aanwezigheid der Engelsche troepen in bet Nijldal, zullen door de regeering steeds getrouw vervuld worden, terwijl zij hóópt dat het zenden van eenen bij zonderen vertegenwoordiger, waartoe besloten is, er toe zal bijdragen om te vernemen, welken raad men aan de Egijptische regeering moet geven en welke maatregelen in dit opzicht moeten genomen worden. Daarna werd in de troonrede gewe zen op de Vermindering der misdaden in Ierland en op de onbetwistbare ver betering van den toestand van het ler- sche volk, terwijl vervolgens werd aan gekondigd dat de Kegeering weldra de aandacht der wetgevende macht zou in roepen voor de gewichtige kwestie der volksvertegenwoordiging. Met genoegen heelt de regeering de tal rijke blijken van belangstelling gezien, welke het volk in deze kwestie betoond heeft, evenrls de bewijzen van gehecht heid aan den troon en eerbied voor de wet. er waieu nog samenscholingen vorm- Bij al die liberale oproer-manifes- i tpn /nu hm i. l j j Plaataelijk. De geuzen van T Advert en tie-blad heb ben wederom hel woord genomen; maar peist gij dat bel is om ie antwoorden aan onze artikels van over veertien en acht dagen? Oh neen; bier en daar is eene dwaze spreuke en en T is al wat zij weten. POLITIEK OVERZICHT. liet Fraosch kongics-, te Versailles mtcuigiT voor lieï hervormen der vet, heeft twee voorstellen tot wijziging verworpen, het eene de af- .cii;.:l.iivan hel voorzitterschap der republiek vragend; het andere verzoe kende dat de voorzitter diiekt door algemeen stemrecht zou aangeduid v.-ji dan. Het kougres heelt daarna door 483 ...‘gen 212 stemmen het voorstal verwor pen strekkende tol afschaffing van den Senaat. Een ander voorstel tot verbod te te geven aan de prinsen der oude fa milies die in Frankrijk geregeerd heb ben, van in Frankrijk te komen en tol koniiskatie hunner goederen, werd zon der bespreking verworpen. Over artikel 2, waarbij de republikein- sche regeeringsvorm ten eeuwigen dage aan Frankrijk opgelegd wordt, is door <lé konirigsgezinden bertelijk gelachen. Monseigneur Freppel, Bisschep van An gers. zegde onder andere dat het geen artikel van de Grondwet is, dat hel huis van Frankrijk zal beletten tot bet koningdom terug te keeren. Verscheidene stemmen links riepen Welk huis van Frankrijk en Mgr. Freppel antwoordde Er is maar één huis in Frankrijk, vertegenwoordigd door den graaf van Parijs (Hevig gemor links). M. Ffoquet riep Gij spreekt daar de veroordeeling uit van den graat van Parijs. Wij zullen de straf toepas sen. Mgr. Freppel eindigde vervolgens met te zeggen, dat men den 4 mei 1889 zou kunnen antwoorden dooi de herstel ling der monarchie op de verklaring dat de republiek eeuwigdurend is. In ons vorig nummer hadden wij gezeid dat eene kleine liberale kote- ric liier den baas speelt in Veurne. 't Advertentie blad zegt niet van neen; maar T zegt dat het reeds lang is, ge heel lang Eene reden te meer om die kleine liberale koter ie zoohaast mogelijk haren congé te geven. 'rï'-l'&Tv'is tm. De Rk Hkn Vcurhe, en in de Poslkantooren. kunnen tusschenkomen, om de oproe rige kreten te doen ophouden. Eenige goede veroordeelingen zouden meer indruk maken dan ai de circuits, messieurs der burgerwacht. Wat er ook van zij, hei gouverne ment is vast besloten tusschen te ko men, indien de plaatse!ijke overheid bewijs geelt van onbekwaamheid of kwaden wil. Aan de taal en de houding der liberalen ziet men genoeg welke razernij Len bezielt, omdal al hunne knoeierijen verijdeld worden. Het leste woord zal aan de wet blijven dezen keer moeten de liberalen zich maar onderwerpen. weg t «In alle gelegenheden zal dal spef opnieuw beginnen. Wat al verklaringen van dien aard zouden wij niet kunnen aanhalen,zonder het prachtig woord van de Flnndrc li bérale te vergeten De klerikalen zul- enkel geduld worden op voorwaarde dat zij zich zelven doen vergeten. Ziedaar ons vonnisWee u, zoo gij er niet meê te vreden zijl! Ik zal nog een woord voegen bij die vaderlands lievende verklaringen. Was het de Pré- curseur niet die, op zekeren dag, toen de katholieken aan het bewind waren, het lot benijdde van zekere vrije ste den van ’t buitenland? i Daar dit het. gewoon stelsel is van het liberalismus zijn toevlucht nemen tot dc onwettelijkheid wanneer de wet telijkheid geen voldoening geeft aan zijne eischen en aanmatigingen; moet men dan bovenmate verwonderd zijn over de looneelen welke wij thans bij wonen. ee T Is het oud spel dat herbegint. Hel zij is gelukt in 1857 en in 1871; men be gint hel opnieuw. Wanneer de katholieken in de kiezin- gen durven zegepralen, komt dc li- —..j.» bende partij aanstonds in. opstand. Eeu besloot krachtdadiger ie bandelen. At volbloed liberaal, M. Devaux, schreef :!w „,!.2;!.i..t)^., d,;i vroeger in een liberaal tijdschrift, dat waren reeds genomen De gi uzen schrijven dat de som in stadsbegrooltng gebracht voor volks feesten, dit jaar verdubbeld, niet voor volksspelen is. Waarvoor is zij dan? De protestatie, door ons stadsbestuur tegen de nieuwe schoolwet opgemaakt, deelen dc geuzen niet mede in hunnen Meniteur. Zij is dezelfde van alle ge meenten en steden des lands; dus niet noodig van ze aan de burgers kenbaar te maken, zeggen de geuzen! Vooreerst al de steden en gemeen ten des lands! Zegt liever de weinige (125 op 2600 gemeenten) liberale sleden of gemeenten des lands, die willen bet geld der burgers voort ver kwisten voor de nuttelooze geuzescho- Icn; en, ten tweede, voegen wij er bij, dal noch wij, noch do andere bur gers die protestatie kennen, en dat bij gevolg ons stadsbestuur die zou moeten meededen aan al de burgers; zoo niet, men zal zeggen dat onze stadhuisheeren beschaamd zijn voor hun eigen werk, en in deze omstandigheid, gelijk in vele andere, maar de lage slaven zrjn van de goddelooze en onvaderlandsche vrij metselarij. Wat de dikke en ronde verslanden betreft, kijkt maar in uwe partij, on derzoekt maar de bende van wisje-was- jes, gij hebt overschot, bij zooverre dat dc eene ezel somtijds den anderen ver wijl. De gemeenteraad, geuzen, moet op onze kiezerslijst zetten al dezen die recht hebben, en geenszins onderzoeken wat, door zekere afschrabbingen, de lijsten kunnen winnen of verliezen. En omdat zekere kiezers hen elders zouden mogen laten inschrijven, ’t en is ->--] om ze tegen hunnen wil èn tegen hun recht van kante te la ten. waieu nog die i afgeveerdigden uitjouwden hei parket krachtdadiger Uoor de hunne onrechlveerdige eischen de .pompiers ,1^.. nieuwsgierigen lot zekeren at- 1 nog geen reden Gij zult op wet- stand achteruit, doch groepen, den en de I zegde het Journal de Gand onbeschaamd latieu zou I i De liberale farceurs. Wij moeten het niet ontveinzen wij - -- eeije beweging I verwekken, doen gelooven dat hel land in opschudding is, dat de bevolking I protesteert; men levert de straal over aan de lawijlmakers, na hun te hebben aangewezen hoe zij moeten te werk gaan Wat de aanleiders betreft, deze blijven goed verstoken achter de schermen, laat het ons juister zeggen, in de logien. Men weet wel dal men noch het ministerie, noch de meerderheid zal afschrikken, doch men wil indruk ma ken op het gemoed des konings. De kroon moot in onze politieke strijden eene verzoenende rol spelen. Zoo zeer de liberalen die tusscheiikomst verstoo- ten als zij aan bewind zijn, evenzeer po gen zij dezelve te overdrijven, wanneer zij in de oppositie zijn. Zij rekenen er vooral op te gelukken door den koniiig vrees aan te jagen. Die taktiek is hun zoo goed gelukt tn 1871; waarom zou den zij er thans hunne toevlucht niet toe nemen Van daar die vergaderingen van bur gemeesters, om eene beweging ie be werken, die petitieu der liberalen ge meenteraden, die straaibetoogingcn, van daar vooral die schandelijke manifesta tion in den omtrek van het Parlement. Gelukkig heeft de krachtdadige hou ding van hei gouvernement de onder- duimsche knoeierijen van M. Buis ver ijdeld. Dc gouverneur van Brhband bad reeds .de troepen opgeeisebt, wanneer bet schepenkollegie er eindelijk toe 1 .d j de schikkingen der militaire overheid 1 --- I. iu zijne bijzon dere .gesprekken verklaarde generaal Vinder Smissen dat, indien zijne hulp gceiscbl weid, hij er voor ïnsiond om de orde in een half uur üjds te her stellen. De gemeente-overheid heeft wel in deze laatste dagen meer krachtdadig heid aan den dag gelegd; nogtans baar 3 elsel om den oproer te onderdrukken, i liet nog veel te wenschen. De policie, I ,i3 ei) (je burgerwacht mieken i den toegang tol de Kamer vrij en dre- 1 ven de r* N' 2(179 Woensdag 20 August! 1884 I 4- J naderen een gevaarlijk tijdstip in onze geschiedenis. I 'i' - - v V, uigucu UIIJUUVVMC11. I i» I» rt WO r» i i n rl rr mr, el ..r. -1 -- i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1