I De Cae, die eerst liet vuur opmerkte, I voor gilden, enz., spreken Werschilli^e tijdingen. Bij koninklijke besluiten van den 12 risch drama De zalige Karei de Goede zijn door de leerlingen allerbest uiige-j is den 11 dezer door het assisen hol' De commissie der feesten van Kaïel den Goede van Brugge, heelt i.aar alle steden hel program dier leesten uitge zonden. Gcwoonfijk zorgen de ge meentebesturen dal die druksels worden uitgeplakt Ons liheiaal bestuur heeft insgelijks die programman ontvangen; maar meent ge dat ze de allichtm van dien klerikaleit slde't hebben doen aan plakken op de gewone plaats? Ge zijl er wel rnt’ê die ze wil lezen, moet naar bet stadhuis gaan, waar ze op den vloer van den gang, als vloei tapijt, ligt open gespreid. STUDIE van den Notaris SIHPKLAERti te Ah’eringhem. noodgeschrei kwam de statieoverste M. Liégeois loegeloopen, en bracht ook liet zijne bij tot de redding der vrouw die zich door bare onvoorzichtigheid aan levensgevaar had blootgesteld. Eeue medailie van 2* klas aan Sophie Seys, huisvrouw Mesoiaen, werkster te Wulpen, voor met levensgevaar een tweejarig kind gered te hebben dal den hel Leeuwenhof werkt; Houquel Frans, 66 jaar, werkman op hel Leeuwenhot', sedert bijna 40 jaar; Pilyser Pieter, 39 jaar, werkman te BEKENDMAKING. Kantoor van den Deurwaarder Lo de wijk Boüten, te Veurne, Cn/r de l'landie, Groote Markt, N* 32. 1 :,;|n sieur Delen, van Caeskeike, die met een verwoed paard stond te veron_ Legeiu Aimand-Fiaus, visseber te Opstduynkei ke, voor een drenkeling in de Zee geied te hebben. De laudbouw-dekoialie van 2'1' klas wordt verleend aan Je volgende per- soonen Brulsaeil, landbouwer te Watou, voor verbeteringen toegebra ebt te hebben aan de toeslcHei* voor het droogen der hoppe; Oosiduynkei ko, sedert 40 jaar in dienst op de hofstede der wed" Provoost; Van Billeinoni Hendrik, 63 jaar, die j sedert 1834 werkt op de hofstede der De geuschc schrijvers van T Adver tentie blad zijn woedend en razend, en dal al om dal hier en daar nuitelooze officiële scholen zullen algeschafl wor den. Ge zoudi moeten die redeneering hoorei» en zien. Als zij spreken van t officieel ouderwijs, van de officiële scholen, ’t is ONS onderwijs, ONZE scholen, enz. ilewel’. geuzen, als men bet betaalt, en dan alleen, mag men zeggen ONS onderwijs, ONZE scholen! T Is waarlijk belachelijk allijd die zelfde liberale, pretentie van alles te verrichten wal zij goed vinden voor hunne partij, en dal mei de centen van AL de burgers. geen céinieinaan stad; al de centen komen uit liberale giletbeuizen. Goed zoo; maar waarom niet altijd ai/.ui gehandeld? Doei hetzelfde uwe scholen, voor uwe enz.; dan zuil gij mogen -ö’ Klas: Edmund Leplae, van Veurne. Poësis: Camille Buseine, van Vincliem. llhetui ikn Hendrik Brut- saert, van Beveren. Aan dezen laatstee is de medalie toe ter nagedachtenis i van Mgi. Boussen zaliger, aan den i eerste in de hoogste laiijnsche klas. Den 11 dezer is een kind van 1.2 jaar oud, al spelen in de vaart geval len. Het zou verdronken zijn, ware de I jonge Oesinedt, bediende in de statie, niet stput in bet water gesprongen om liét uil te halen. Desmedt heeft over korten tijd zijnen arm gebroken en daar om verdient zijne moedige daad te meer lof. DénSdezer, rond 10 ure’s avonds is te Ghyverinchove, wijk Abode. bij ,1. Hemmen, herbergier, een stal, inhou- dende oud vlas, door oenen brand ver- Augusti zijn benoemd Te Beveren (arrondissement Veurne), schepen, M. A. George. Te Bulscamp, burgemeester, M. E. Detollenaere; schepen M. P. Decorte. Te Ghyverinchove, schepen, M. F. Vanderheyde. Te llandzaeme, schepen, M. Ed. Costenoble. Te Lombartzyde, schepen, M. J. De- keyser. Te Oostvleteren, burgemeester, M. R. De Roo. Bij koninklijk besluit van den 16 Augusti worden de volgende belöonin- gen voor daden van moed en zelfsopof- fering verleend Burgerkruis van 2" klas aan MM. Cou- vreur Lodewijk-Joscph-Leopold (van Veurne), kapitein bestuurder der kleedij Het Advertentie blad durft nog spieken van dwangmiddelen, van brood- en werliroof'door de katholieken! Beschrijvers weten zoo wel als wij, dal zij liegen; maar nog eens, zij moe ien toch iels zeggen om de aandacht van het volk af te trekken van hunne eigen hatelijke wraakroepende dwang middelen. Rijke discii van Vc'irne, broodrooft gij niet? Weel gij niet dal de liberale volksvertegenwoordiger Pirmez, in de Kamer, den broodroof der dischraden nog eens geschandvlekt heelt? Ha! man nen van de (Vi ijlieid! spreekt. Brugge verwezen lol 2 jaar gevang en 200 Ir. boel. Den 27 Mei vond men iu eene gracht hel lijk van Vermout, zijn aangezicht was erg gekneusd en bebloed en drie ribben van liet slachtoffer waren ge broken. De vermoedens dezer misdaad vielen op Moerkerke, die 's nachts ten 1 1,2 ure de herberg van Noyez met Vermoie verlaten had. Voor den politic-commis- saiis gebracht, beweerde hij ten II ure weggegaan tc zijn; maar op de verkla ring van de hei bergiersier die, stellig verzekerde dat Moerkerke en Vermout om 1 1,2 me tezamen vertrokken zijn, bekende de beschuldigde zijne misdaad; doch hij beweerde door Vermout eerst aangerand te zijn geweest, met hem geworsteld en vervolgens hem in de gracht geworpen te hebben; dan zou bij hem gestampt hebben met den hiel van zijnen schoen cn vervolgens naar huis geloopen zijn. Zulke uitlegging I kon moeilijk aangenomen worden, en men aanzng als veel waarschijnlijker dat de beschuldigde het slachtoffer ver raderlijk heelt aangevallen, in de gracht geworpen en vermoord. Sedert ver- scheide jaren was het gansche huisge zin Moerkerke erg verbitterd op Ver mout, die eenen der zoons voor over treding op den ijzerenweg had aange klaagd en doen straffen. Moerkerke is veroordeeld voor sla- gen hebbende de dood veroorzaakt. Weigert volstrekt In T belang uwer gezondheid. In dien gij eene doos echte Zwitscrche Pillen verlangt weigert kortweg elke doos die niet op hel etiket, het witte kruis op den looden grond draagt en op den band de naam van den fabri kant A. Herzog. Fianscbe apotheker, 27, rue de Giammont, te Parijs. 1 Ir. 30 de doos in al de apotheken. Algemeen depot: Pderin, apothebir, 12, iuc de l’Ecuyer, te Brussel. Te Roussekure is dezer dagen het het 3jurig zoontje van Angelus Biouc- kacrl a! spelen in eenen pot mei ko kende soep gevallen, dien de moeder op den grond had gezet. Hel was zoo danig verbrand dal het een paar dagen later overleden is. I Zondag nacht, 10 dezer, is tc Wilryck (Antwerpen) een woest gevecht ontstaan tusschen burgers en soldaten, waarbij een werkman door een revol verschot gedood werd; nog drie bur gers en vier soldaten zijn zeer erg ge kwetst. In do herberg den Sec/hoek is bijna geene ruit heel gebleven. Vier soldaten «n een ondmofficier zijn in hechtenis genomen. Ten gevolge der hevige hille, is zaterdag 9 dezer, te Heerst, een werk man die bezig was mei pikken, door een zonneslag gelroffen en dood ler plaats gebleven. Bij het ,onweder Donderdag 11 September 1884. om 3 ure na middag, ten Gemeentehui?-1' van Sl. Ricquiers, openbare verkooping van En goed HOFSTEDEKEN, gelegen i» Isenb'.rghe en Alveiinghcm. groot 2 hect aren 31 aren 10 centiaren, gebruikt door Pieter Vangrcvelingen, mits 32S Ir. 'sjaars. I 18 Mei laatst in de Nieupoilvaart geval- gewezen, verleend len was. Eene medaillie van 3* klas aan de volgende Brunée Edmund, bruggedraaier te Veurne, voor het redden van een kind, dat in de vaart gevallen was. Durieu Arnaud, dienstbode te Veurne, voorop 19 November 1883, twee inge spannen vluchtende paarden ie hebben ingebonden. Gallens Frans en Callens René, za gers te Alveringbem. Reide hebben zich Dewilde Frans, 76 jaar, werkman tel llandzaeme, die sedert 30 jaar in den- zelfden dienst is; Goüdeyne Jozef, 62 jaar, werkman te i was niet verzekerd. De schade der I llandzaeme, die, sedert den ouderdpin 2200 Ir. cn der 2 100 Ir. van 16 jaar, gestadig iu dienst is op dezelfde hofstede. Kimpe BrunO, 48 jaar, werkman te Handzaeme, die sedert 1832 bij de la- tnilie Crcvits werkt; Lehóuck David, 38 jaar, werkman te i Bij het .onweder van gislei acht Coxyde, die sedert 23 jaar ler hofstede I dagen, is de donder gevallen op een bet Leeuwenhof werkt; I dakvenster ecus woonhuis in de West- straat, te Dixmude, zonder schade ie veroorzaken. Men schrijft uil Middelkerke, 12 augusti «I Dezen morgend, rond 10 ure, is H. M. de Koningin, thans te Oostende verblijvende, haar inandrijtuig met vier peerden voerende, op hel strand van Middelkerke, bij lage tij. door een on weder met stortvlaag overvallen. De lieerden verschrikten en een groot on geluk is vermeden, dank aan de koel bloedigheid van 11. M. Vergezeld van Mev. de Limburg Stiruin, heeft de Konin gin verplicht geweest in ecu der villas te vluchten, waar onze Vorstin op de ccrbiedigste manier ontvangen werd. Op het oogenblik van bet vertrek hééft gansch de vreemde colonic hulde aan Hare Majcsteil bewezen. M. Droesbeke, chirurgijn-landmeester, St. Michielslraat. 29, te Brussel, die zich eiken eersten dinsdag van iedere maand naar Dixmude (Hötcl dti Casino) begeeft, zal zich te Nicuport-Badcn bevinden van den 13 tol den 30 Augusti, alwaar men hem dagelijks zal kunnen raadplegen, uit genomen Gen maandag. Pieter Moerkerke, bakker, oud 28 aren, geboren te Zarren en woonende Den Zondag 4 Mei laatst, op hel oogenblik dal de trein van Charleroi naar Brussel ten 9 ure 3 min. de stalie van L’ccle ging binnenrijden, liep eene dame, een achtjarig meisje bij de band houdende, over de baan die meteen ba reel gesloten was. rechtover den Alsem- i Veurne, bergschen steenweg; zij haperde aan Tweede Koers: 2" afdeeling1" Achille een der riggeis van het eerste spoor en Debaenst, van Stavele; 2" Jules Deeroos, viel op hei tweede; waar de trein die van lloogstaede. 1* afdeeling: 1" Al maar eenige meters ver meer was, moest Lons Vandenabeele, van Veurne; 2" Flo- voorbij rijden. Beiden zouden onge- rent Bournaille, van Bulscamp. twijfcld door Let lokotnolief getroffen Eerste Koers: 1* Jozef Vermcerscb, zijn geworden, toen M. Lodewijk Cou- van Dixmude. 1* afdeeling Een vreur, die zich onder de reizigers op het eerprijs is toegewezen aan Victor Dam-' voetpad langs de overzijde bevond, loe- bre, van Brouckei que, die geene mede- spróng cn, len gevare zijns levens, hen dingers had, en aan Hendrik Brys, van van eene zekere dood redde met ze op Veurne, die reeds den prijs van uit- de lusschenbaan te trekken. Op het munteodheid in deze afdeeling had be- noodgesebrei kwam de statieoverste M. I haald. Latunsche K1.ASSEX. 6' Klas Jeroom Vereqcke, van Pervyse. 5' KlasHen drik Bana, van Al.ieringhem. I 3° KlasEdmund Leplae, Rechterlijke lironijk. wed" Provoost, te Oo’siduynkerke. Bij koninklijk besluit van den G Augusti wordt de gemeente Oostvlcle- ren bemachtigd eene leening aan te gaan van 3800 fr. De prijsdeeiing aan de leerlingen der vrije katholieke knechijesschool zal alhier plaats hebben op Zondag 31 de zer, ten 11 ure ’s morgens. Jh ijsdeeling in ’l Bisschoppelijk kol- legie. Gelijk vroegere jaren heefi deze prijsuitreiking Woensdag met alle mogelijke plechtigheid plaais gehad. Een deftig publiek, veel geestelijken, ouders, vrienden der leerlingen vervul den de ruime feestzaal; nog eens waren talrijke oud-studenten opgekomen om aan bel voortreffelijk geslicht, waar zij eene keurige opvoeding hadden ont vangen een schitterend bewijs hunner genegenheid te geven. n Het openingskoer Dien parlout, het - geschiedkundig stukje Louis XVII, ko- I te Staden, beschuldigd van moord op ning van Frankrijk, alsook hel histo- August Vermout, bareelwachter te Sla- risch drama De zalige Karei de Goede den, in den nacht van 26-27 Mei laatst, zijn door de leerlingen allerbest uiige- is den 11 dezer door het assisenhof van voerd geweest. De prijzen van uitmuntendheid in de verschillige klassen zijn behaald door de volgende leerlingen Klas der beginnenden, 2" afdeeling Firmin Poupeye, van Veurne; T afdee ling Jozef Schipman, van Veurne. Derde Koers 1* Pamphile Ryckeboer, van Adinkerke; 2* Camille Poupeye, van Tweede Koers: 2" afdeeling; 1" Achille van'lloogstaede. 1* afdeeling1" Al- voorbij rijden. Beiden zouden ongc- rent Bournaille, den 18 Juni 1882 aan levensgevaar l blootgesteld mei hulp te bieden igclukken. nield. 't Is de burgemeester, M. Camille De Cae, die eersl hel vuur opmerkte, de noodklok deed luiden en menseden wekte om den brand tc helpen ovrr- meesteren. Hierdoor zijn de aanpalende gebouwen kunnen beviijd worden. Men kernoorzaak der ramp niet. Den 3 dezer, zijn le Clercken- llouthulsl twee werkmanshuiz ikens he- bewoond door Emmanuel Dehoorne en Lodewijk Vercamer, met al wat zc m- hieldcn, door eenen brand vermeld. De woonst van Dehoorne was verze kerd voor 1200 fr.; de andere woonst Ruruerlijkr Statui van Veurne. Geboorten. 15. Cabootcr Marin, d. van Karei en Debcrgh Eugenia Binnengaten. Huwelijksaankondigingen. 17. Faure Egidius, bijzondere, gcb. te Veurne, met Cornelis Antoinette, bijz. gcb. en woon, te Stavcle. Tunynck Frans, schipper, geb. te Veurne, niet Vandamme Virginia, schipperin, gcb. te Gent. Huwelijken. 13. Vanhoutte Hendrik, landb., gcb. en vroon, te Pcrvysc den 2 April 1854, met Ameloot Eu genia, landb., geb. te Bulscamp den 7 Januari i85o, cn woon, te 's Hccrwillctnscappcilc, wed* van Thomaerc Joannes. Sterfgevallen. 12. Kctelcrs Maria, 3 m. 13 d. Noordstra.it. 15. Brun Pieter 80 j. 4 m., bijz., geb. te Wui- veringhem, cchtg. van CadcV Catharina. Hinncn- palen. 17. .Mcrvellic F.lodic, a in. 11 d. Bc- westerpoort. 18. Soetc Pieter, 5a j. 6 m. 10 d.. werkman, gcb. tc Steenkerke cn woon, te Coxydc wed. van Calcoen Amelia. Hospitaal. i bij hei 1" gidseuregiment te Brussel, en Liégeois August, statieoverste le L’ccle, voor hel volgende feil Zijn door de korrcktionnclc rechtbank van Veurne veroordeeld Zitting van den 7 Aug. Stcenkiste Eduard. Borrey Aimé, Bogaert Gustaet, matroozen te Oostende, elk tot 20 fr. boet, Dubois George, lecr- ling-scheepsjongcn te‘Gent, lot 12 fit Loet, voor beschadiging van straatlanteerncn. Haelewyn Edmund, werkman te Beveren, tot >5 dagen gevang en 26 fr. boet, voor slagen; l’ous- secle Rcnë, daglooner tc Rousbrugge, tot 8 dagen gevang, voor slagen, cn Dcmacrci Athille, land bouwer tc Beveren, tot 35 fr. boet, voor lichte ge weldadigheden. Pousseelc, voornoemd. Hoofd Hendrik, soldaat, en Dcmaerel Achille, landbouwerszoon, beide te Beveren, elk tot 26 fr. boet, voor slagen en won den. Nyssen Hendrik, werkman tc Alvcringhem, tot i5 ir. boet, voor gewelddadigheden; Coopman Isabella, wed" Frans Nysscns, tot 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Zitting van den 8 Aug, Ganne René, land bouwer te Proven, tot inu fr. boet, voor jacht met stroppen. Ryckeghcm Alois, werkman, tc Stuyvekena- kerke, totaó Ir. boet voor bedreigingen. Boudry Leo, metser tc Cronibcke, tot 100 fr. boet, voor in het bezit bevonden te zijn van jacht- tuigen. is

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 2