WERKEN Algemeene Vergadering. I een Woonhuis met Stal I if I I Toewijzing in eene zntting, Woensdag W Augusti 1884, 3 ure na middag, ter herberg van baas Cottry, Adinkerke-plaats, xïtiinUerhe en Veurnc-U’cs- terpoort. HOFSTEDE ii I TE PACHTEN I |1 I TOEWIJZING isB eene zitting. pl AANBESTEDING iler uit te voeren Openbare Verknoping Openbare Verknoping van II. 2-25-20 C. NIEUWGIUS, gelegen te Zoulenaye, langs de Oude Zeedijkslraat, kadaster sectie A, num- DEFINITIEVE?! OVERSLAG TWEE WOOmiZEKENS nev1 n< elkander, met de erf'ermede gaande, staande le Pervyse-Schoorbakke, en ge bruikt Koop 1 door de wed” Vanhee. tot eene maand na de toewijzing, en koop 2 door wed” Cuvelier, tot 1 Mei 1888. Openbare I erkooping van EEN WOON I!EIS iXiri’iiïiissi'iHrnt Utnnir-Jlirmiibc. 180 id. Gemeenten Veurne. Coxyde en Oostduynkerke. mei' 48a. Seffens aanslag. J NCORDWATERING VAN VEURNE. K A N T 0 0 R van den ffotarii* "VAWÏJBSlWBKaSCJHESi TE PERVYSE. K A N T O O R van den Notaris WE BBAUWBRE St. Denijsplaats, te Veurne. voor bet maken van oenen BUEENROEP1NG der GROOTE INGELANDEN. 'ij berg, met groote Scheur, staande langs de Pannekalsijde. Tc bevragen bij J. Al- laeys-Danckaert. Maandag 15 September 1885 om 5 ure mi middag, ter herberg van Charles Ahlerwriivld, te Alveringhein- Forlhcm. slaande op I am 43 centiaren Cijnsgrond, te Alveriughmu Fortliiuu, gebruikt door den verkooper Pieter Delia, tot de geldlel- hng. Dm zelfden «las, om 2 ure na mid dag, koopdag ten zelfden huize, van al de Nlenw^ie-toetlercn. IjJ met pachtrcchl tol 1 October 1887. 2" Pari ie ZAAILAND in Isenberghe, bij ’t voorgaande, gróót 1 hectare 01 are 90 centiaren; gebruikt door Vangrevelingen en Charles Claeys, tot 1 October 1884. En 3’ Eene pariic ZAAILAND, in Alverin- ghem. Bij ’l voorgaande, groot 67 aren 4G centiaren, gebruikt door Louis Orecl, tot 1 October 1884. Ook inlichtingen bij den Notaris Klist- ISKHCIIT, te Proven. den lieer ED. CAILLIAU, Secretaris- Tresorier der besturende Commissie, te Veurne. Exemplaren van hot kohier van voor waarden en begrooting zijn berustende in het provinciaal Gouvernemerrtshotel, in de Arrondissements-commissai iaten en de Sekretariaten der steden dezer provincie. De plans liggen ter inzage der aan nemers bij den Cemmissaris der beurt- wegen, te Veurne. Veurne, den 6 Augusti 1884. De besturende Commissie, De Voorzitter. E. VAN HEE. Woensdag 3“ September 1884. 3 ure na middag, afspanning Concor de, Zuidstraat, te Veurne, van Gemeente Moëres Koop 1. Schoon WoonSiaata met schuur, stallingen en H. 2.32,70 C. gras en zaailand, wijk A. Nrs 56a, 57a. 57b, 57a/2 en 58a. Koop 2. Stuk Zaailand, H. 1.19,80 C. wijk A, Nr 50a. Koop 3. Weide, H. 1,35,70 C. wijk A. N” 58b en 59. Koop 4. Stuk Zaailand, H. 1,30,20 C.. wijk A, N'* 60 en 61. Deze 4 koopen uitmakende eene schoont Hofstede met H. 6,18,40 C. gras en zaai landen. gebruikt door de medeverkoopers echtgenooten Van Houtte-Bekaert, totBaaf- rnis 1884. Eigendomsbewijzen en verkoopvoorwaar den bij genoemden Notaris DeBracwere. Vrijdag 22 Augusti 1884, om 4 ure na middag, te Vinchem, ter her berg de Lelie, bewoond door Ferdinand Peeren, Een groot Woonhuis, samengesteld uit verscheide plaatsen, stal, schuurken en afhanglijkheden, met 8 aren 7 cent, erve, te Wtilvtringhem, ten geduchte het Molen hoekje. gebruikt door de wed” Lombaert en zoon, tol 1 Mei 1885. De kooper zal kunnen eenen negenjarigen pacht hebben, te rekenen van 1 October 1884, aan 75 aren bijgelegen zaailand. Woensdag 3? Augusti 1884, om 4 ure na middag, in bel Hótel de France, bij madame de weduwe Louis Van Damme, Statie-plaals, te Veurne. DEFINITIEVE TOEWIJZING van Gemeente Oostduynkerke, A. 43 aren 73 centiaren ZAAI LAND, tusschen de Steendam- cn Koolhof bruggen, en langs de kalsijde van Oostduynkerke naar Ramscappelle, kadaster wijk C, westdeel van nummer *85. B. Beoosten voorgaauden koop, de kalsijde er tusschen, 54 uren 90 centiaren ZAAILAND, kadas ter, sectie C, oostdcel van num mer 83. Gemtenle Wulpen. En C. 44 aren GO centiaren ZAAI LAND ol BOUWGROND, op Wulpendijk, kadaster sectie B, nummer 109. Gebruikt door de echtgenooten Flo- rizoone-Simons. Aanslag met de toewijzing. Konditien en inlichtingen bij voor noemden Notaris. met Gras- en Zaailanden, brijkenlau- den, hovingen en bouwgronden, samen groot II. 246299 C., in 72 koopen verdeeld. Eerste klas; voordeeligc ligging aan de dorpplaats, bij de spoorwegstatie, nog aan den keiweg en Duinkerkvaart. Gebruikt door de medeverkoopsler vrouw weduwe Ralhé-Popieul. Aanslag als Zaailanden met het I sdieercn der vruchten; Graslanden 11 november 1884. hovingen I Februari 1885, en gebouwen 1 mei volgende. Eigendomsbewijzen en verkoop voorwaarden bij den Noftris DE BRAU- WERE, te Veurne; alle inlichtingen bij den Notaris DE CAE, aldaar. I. Dinsdag 28 Augusti 1884, om 3 ure na middag, in de te verkoo- pen herberg, ten overstaan van bevoegden heer Vre derechter, van een schoon en gerieflijk ten dienste van herberg, genaamd het Peerd, met 11. 0—0189 C. erf, ter dorpplaats van Pervyse, kadaster sectie C, nummer 66b. Laatst bewoond door Cliarles-Louis Pattyn. Aanslag met de geldtelling. Ambt Notaris DE BRAUWERE, te Nieupon. II. Vrijdag 2S Augusti 1884, om 3 ure na middag, bij Emile Decat, te Pervyse, Openbare Werkoopiug van Magazijn van Kruidenierswaren, Ijzer, Kolen, Slijpsteenen, enz. in liet gros en in lift klein, Zeegras voor ressorts en onderbedden. PRIJS COURANT van allerbeste MONSSCHE KOLEN van D. BALGAEN. Per Maandag Augusta 2 om 4 ure na middag, te Beveren, ter heiberg bewoond door Eduard Ame- loot, van eene schoone behuisde en beplante HOFSTEDE hebbende eene grootte van 8 hectaren 49 aren 20 centiaren, staande en gele gen binnen de gemeente Leysele, langs den steenweg van Beveren naar Leysele. Verdeeld in twaalf'koopen. Aanslag met de geldtelling. Slechts inyesteld 27,500 /’r. Het kohier van voorwaarden is be rustende ten kantoore van d<yi Notaris RUBBRECHT. te Proven. Ook inlichtingen zijn te bekomen bij de Notarissen DE CAE, te Ghyveiiuc hove, en VANDENBERGHE, te Pervyse. Maakt kenbaar dat hij de allerbeste Monssche Kolen tegenwoordig verkoopt en levert in de statiën van Adinkerke, Veuine, Avecappelle. Nieuport, Ramscappelle, Pervyse, Oost- kerke, Dixmude, Eessen, Zarren, Handzaeme en Gortemarcq boven den prijs van trans port, aan de prijzen hierboven beschreven Hij verzoekt alle personen die begeeren kolen per wagon of perschip te ontvangen, voor bun eigen, of om onder vcrscheide te verdoelen, van spoedig hunne commanden aan hem te willen doen omdat zij op gestelde tijdstippen zouden bediend worden. De prijs van transport is 51 52 franks voor Veurne. Verders laat hij welen dat hij schepen allerbeste Monssche Kolen zal losset.to Veurne en Adinkerke op T einde September; dat zijne magazijnen altijd voorzien zij» om eenieder per hoeveelheid van zakken of in het klein gedurende den winter to bedienen. Hij verzoekt eenieder hem mot hunne aangename orders, te willen verteren K A N T O O B van den Motarls C 4i> 26 Af I 8. E, te Wulveringhem. Alle deze kolen ovei treffen van veel de engelsche, door hunne lage prij zen, duurzaamheid, reinheid en groote maat. De Regie der Noordwatering van Vetnne heeft dé eerde eigenaren, die dertig hectaren in gezegde Watering be zitten, lot eene gewone Algemeene Ver gadering bijeen te roepen, welke plaats zal hebben in het Stadhuis van Veurne, op Dinsdag 2 September 1884, ten I I ure juist. Veurne, 12'' Augusti 1884. De Regie der Noordwatering van Veurne, 11. DE PREY, Voorzitter, L. OLLEV1EH, L. HOUTSAEGER, M. DE CAE, en CASTELEIN-VAN HILLE, Leden. Wagon op comptant, 8 d 10 dagen en per Schip, op tijd van betaling. wegeado circa r Gaillclten Grootcn Tout Venant Tweeden Fijne Smids extra ElinsiSas Sejsteniber om 4 ure na middag, ter hei berg het Neer hof, te Pervyse-Schoorbakke. Openbare Verkooping van 220 50 110 25 5 25|172 k. 75 25 4 50 70 25 4 25 180 63 25 4 00 190 75 25 4 50 200 Négociant te Veurne, belangnebbende en ge volmachtigde agent der allerbeste koolmijnen van Mons, gelegen te Houlhem. tusschen de Ber genvaart en hel ilingslot, langs de Langedrathtstraat, groot volgens kadas ter sectie A, nummers 121r en 121c. Laatst bewoond door de weduwe van Bernardus Vandenberghe, Aanslag met l Mei 1885. nSrnszelÉ’desï «Bag; om 3 i na middag, ter bovengemelde herberg van Theophile Deraeesemaeckér KOOP DA G van AL DE MEf^AGiE-GOEDEREN en mobilaire voorwerpen nagelaten door de echtgenooten Vanden Berghe-Heusele. Met gereed geld. Kantoor van den Notaris RUBBRECHT, te Proven. leidende van de stad Veurne, langs de dorpplaats van Goxyde, naar den steen weg leidende naar Oostduynkerke. De besturende Commissie maakt be kend. daler op Woensdag 10 Sep tember 1884, om I l ure ’s morgens, in liet Stadhuis, te Veurne, zal overge gaan worden, onder nadere goedkeu ring der bevoegde Overheid, tot de openbare Aanbesteding der werken voor het maken van gezegden steen weg. Beloop der begrooting fr. 118,378,10 borgtocht. 5,000,00 Gezegde aanbesteding zal plaats heb ben bij soumissien toegestuurd bij aan bevolen brieven, op het postkantoor be steld ten langsten den 7 September aan staande. onder dubbele omslag, waarvan de buitenste zal dragen het adres van Mijnheer Fmi Hee, lid der bestendige Af- veerdiging, te Veurne, en de woorden Soumissie vuur de aanneming van open bare werken; endebinuenstede woorden: Soumissie voor de aanneming der te doene werken voor het maken van den gemeen te- steenweg van leurne langs Goxyde naar Oostduinkerke. De zegel, ten postkantoore op de buitenste omslag geslagen, zal bestati- gen of deze op den bepaalden tijd is in gediend geworden. Elke soumissie zal vergezeld we zen van een bewijs van voorafgaande stoiüng van 5000 trank, in handen van Woensdag S^epteiuher om 3 1/2 ure na middag, te Veurne, ter afspanning Hotel de Commerce, bij Eduard De Groote; GOED GRAS EN ZAAILANDEN, gelegen IN OOSTDUYNKERKE, niet verre zuidwest van het dorp, tus schen de Buigweg- en Konijnenstrateu, tegen het Laugelis en nabij het gehucht den Zoeten Inval, grondgebied van Coxydc. Bij plakbrieven verdeeld in zes koopen. Voorschreven goederen zijn belast met bijleven in behoeve eener bijzondere, ter elde van 66 aren. Op Oinsdag September ASS4, om 4 t/2 ure na middag, te Houthem- dorpplaats, ter herberg van Theophile Demeesemaecker, Oprenhare Verkooping van met af bangelijkheden en de erf waaaop alles staat en medegaat, gestaan en 150 50 l il) 50 130 50 150 50 Desiré BALCAEN, '3 If; Pro»'iiicir VI Per 10.000 kilos- Per £<*k Gewone v?n UJTF.KIE 4RK VltitKO»l*I.VU UU' ffiBCÏ tXfeT DiJK «LTJUIW.. Per 5000 kilos. v*.v. I Iicelttreii it 7 arcs» 2 7 cviiliiircii i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 3