Eiiffolsche Zaaitarwe. o MEMBERG I KOOMWINDMOLEN 8 MN» .WBKi,J;akH zijde der Pannesfraat. 'Ie bevragen bij den I Notaris De Brauwcre, te Veurne. n - “S-s-ê z --- i Derdeyn Fils, a Roulers. I t< k _i NAAR AMERIKA. TA a £fl BOOMGAARD, IH I1- .y I co BELANGRIJK. BERICHT. J A 7stü~d Fe van den I s -=•.£ O haar meer!!! r iA WARE GEZO^)’!HBSPIU i.< V !17. KkË RING nz ,i»rr CAMILLE Kantin I' k< ol- Pianos d'occasion, H irnioniuni: dei:, viait'l goede agenten. Garantie troi.s ans sur faclnre. nstuial. 23, ie Brussel. (*w» grijs I leenpr.t ns V N A 3 M xV. ,".:i 3 hectaien 08 aren 43 centiaren Boomgaard. Gras en Zaailanden. 1. Be Hofplaats met alle de gebou wen on I Fe 5»/xZ n>pi> S T IV TE LOG. KANTOOR van den Molaris Canaille ?>K Z UJ __aïBi» ——wr— ?Ai«rlil|trljr» ¥»n ^et*riio> per 100 kilos. 20 AJL.-S O LU I T H T O LUS Z 1 P? oiitltrda^.' Au^cod! om 4 me na middag, in de le vetkoopen 'herberg, van de BEN HAGEDOORN. met 10 H. 08 A. 55 C. Gras on Zaailanden TT E B K V K K M. 21 20 Aug. 22 - a 3 i a- -a- -a -a- -a- a- verspreiders voor de r<chlbai.k .6 da- in limine Kw.iadv.jlbgbeid tc M g LU CQ (D _J Be undergeteekende. vernomen h ebl ten de dat er valfche en lasterende geruchten wor den verspreid otn h-ni in zijnen handel te b.-nadeeligeti en zijne faam te krenken, br- KïAKECCAUX, LANDMETER, Pannestraat, 43, te Veurne. V? (D W O M Q P O Z O LU 3/m/c ingesteld 10,3(10 11. 3 heciinön 42 aren 70 cent aren Zaailand. Q LU d LU LU 13 Aug. -2 - u 24 50 18 75 J - a- -a- -a- -a- te piehitm WOENSDAG 27 AUGIJSTI 1884, om 4 ute na middag, te Gbyvei incliove, ten Gemeentebuize, hij sieur I’. Loncke, Openbare Verkooping van eitien KUIS. SCHUUR EN STALLING, staande te Ghyvei iuebove. inssclien de on- i fejiseu ijy.rx: v bakkers, te rekenen van zullen vcrkoópén Bruin per 1 ti- kilo. half wit. 60 een lint. Ingesteld 10,300 /r. lil. 3 hecinien 31 aren 40 centiaren Welde en Zaailanden. Maar in ges leid 10,300 /r. In pacht gebonden door de echlgc- nootert Lerog-Coene, tol I October 1892, mits 1300 fr. hij jare. en vi' 1 Is-rekru, bij de statie Gemak van betaling. Zich tc vervoegen hij den Notaris DE rtVEHVint, te Langeniarek. l>onderd»B7 Aiigustl 1SS1, om ure juist na middag, in ’i Stadhuis, te l.oo, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Pallinrliore (Hetnissej. Ie Koop. Eene VETTE WEIDE, groot volgens kadaster sectie I), nummers 278 en 279n, 2 hectaren 99 aren 60 centiaren. Gebruikt door Frnncies Bugar- deinte Lóo, lot II November 1887. aan 730 Ir. ’s jaars. Ie Koop. 11. 3--30-40 C. WEI- cn ZAzMLAND, sectie I), num mers ,280b en 28|a. Gebruikt door .l.-B. Caverecl, tot 1 October 1883. voor zaai land cn tol 11 november 1883 voor T weiland, aan 600 Ir. ’s jaars. Gemeente Alverimihem. 8ö Koop II. 1—78-87 G. ZAAI LAND, bekend I ij kadasier sec tie G, nummer. 3i I1-79 30 G. Boomprijs, 213. Gebruikt dooi Auguste lialloey, tot 1 eclóbér 188',. Uit der hand te keepen t 1 S Tarwe, ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver i Booncn Erwten PrijH aan wflken het meerderen deel der morgenhet brood ‘3 c. Hit der hand te koopen Een Grond Gavel,,»r. staand te l.“n|"-,n’j>. met de bees II'. J J j dito Giivelibr niTJjn TK XI’.HE.V, aan gefingen U V Cl* prijs Een viiireei-stisaiwlrr 1 in acajou op eiken honl. met sclritkas en i a;idere geriellijkhedcii. voordien van verze- kermgesloton, en dienstig voor notaris, ad- 1 vokaai. enz.. bevragen bij den druk- j ker dezer. F. t - L - B g - A Weegschvedo en den Abeele, groot der erve 96 aren 16 centiaren. Be kooper zal mogen in pacht nemen lot 1 October 1893, 2 hectaren lij aren 40 centi tien Zaailand gelegen bij voor schreven goed. HANDELSVEaEEHJGiKG NIEUPORT. Bestuurder. S. MEINESZ. Reclitstiecksche imoer van ll soort. Sunderlandsche Kolen Cokes, Klipzout, Zout voor den landbouw, enz.. Bevrachtingen voor binnen-. tcnland. In- en uïtklaringcu. Agentschap der voornaamste. pullen van België. ARDËEHSCHE WESPJES. L E n. Ikrbcrg met schuur. zwijngRstal, 1. r, 2-r.o. dubtad.. tt.s.i. 4 f. b:ikk ‘ijken, enz., niet 6 aren n»p<hïgaaiHk‘ -ve. Vooralle inlichtingen le bevragen bij den verkoopcr CHARLES PLADÏS, aannemer d.-wr Sen\n’dB*'t"X"èL j richt de Umlc tongen dal hij de oilviiidei s i en t z.ijcn opzichte volhi.rden. ei: trengr t' l.e- ..I- mm; over hunne liandt-lwijz.r zal vragen Alvvnnglirni. 29 Juli 188i •"-■>•11-1. AtMi COI SINvRAI DEN. Avanl d’aclielei vos PI \NGS, allen vois les KiAGASl 'S ATELIERS DE I Pianos neufs depui>;»25 a 2000 francs. Pianos d’occasion, Hitmoniums, denx stortte vin het ve en der lamlbmiwpecr- j pódales, depuis 140 francs. I.. Garantie trois »ns sur taclnre. l’e b \:0’‘eis hij h’ci. Pc’.siuur Rijke K’.a- j Grandefacililé d» paiement. Venleiteimes. i Accords et réparatons dans tout le pays. 'Te koojieüï v»ar GIMP fs* t Een onlangs nieuw Huis m> t stalt ng. ert, l et) V Z"rj, fliji h"tb ti, p cijnsgrond t>‘ l’o them, r eht ovei h k steel van M. i - h r. T“ h< vi n bij dc wetp 'Vnl. ar., ei V.iii X'dve. uwuiiu Ljuiuiuuii nu» B’lieer Ghaiu es BROUCKE, tr. Sclioore- i I Spermalic, beril de eer kenbaar le maken i I dal zijne zoivn. zooals voorgaande jat en, I 1 eenige der schoonste -en zuiverste partijen 1 za-iitarwe i'i-Engelanc op stam aangekocht hebben, en dal zij dezRve met volle iimiw i en waarlang >lii< kt uil de I«oini<-ot zullen alleveren. tialèn, vr i 'i («vH'.tlla.mi ec kuip- en s 11■■,ll i'.''ii. Te bevrag. n iiij Groote (hslslraal. N" 31. te Vrnrim. bevrage») bij tk n’eigenaar. M. 11. Bernier i d’Hongerswal-de Spot. Poeleapclle. LLiELPtEZR lc- en bui- 2 fr. 50 2 fr 50. Tc fleKolib. li IHJ J‘llv. i.tvï, Oostsl. Veurne. 1.1 p [ft 'A lltveriligm m. COHYN, S6, KouiimurLt, G. hl Wekelijksche direkte Maildienst naar NEW-YORK EN PHILADELPHIA met de prachtige, eerste klasse stoomschepen der Nedeilandsch- j Atnerikaanscbe Stooinvaart-Maatsebappij, vertrekkende lederen Zaterdag, zonder tusschenhavens aan te doen. J tstekende inrichtingen voor kajuitspassagiers en landverhuizers. Een ervaren geneesheer aan boord van elk schip. Vlaarnsch wordt overal verstaan en gespro- vc.i. Cóncurreerende passagie-prijzen. Direkte biljetten naar alle plaatsen van de Vereenigde Staten en Canada. Inlichtingen en plaaisbiljeiien worden verstrekt door de Direktie te Rotterdam, dt Gemiraal-ngenten van Raffelghem en Dornhoefer, 20, Statiestraat, Am- verpen, èn de Agenten j T|? D.p|1T..^- A. ybaert-De Blauwe, I, Poelmanstraat, Gent; Karei Callewaert, te Uj 1 y, hij Rixmude; Victor Knockaert, Icliteghem. 2INA7 ZEIST ZMj'" ‘JVE TVTTr’TT^T? ~.;1-L.wu.- ‘cez.cid Slauilus'fiM-pillcn. Bc Vercemgilc Lttndböuwers naamlooz.e maatschappij van verzekeringen tegen de il - O I O') i.r- de Ei A X V O It van TE GHYVEF.INCHOVE. UJ Ld tr LU CSZJX.J <JB>"'3L’ IEH3M3B.#*S»r^ 'Va.CCfi Si 9 ïi sloti.j. in ijftn ZA iuHHKP I Tv C oopei. I El tl M’lmonen JAGHTltONi’. vuilbaard, wel geleerd, oml 3 jaren, bij Ac is gi st DEGR EN DELE. Hand- zacinc, aan genadigen prijs. VotariM W»"CS:b-J T Ij 4» M 'A Q'OlltECIVllN, van 172 btictaren 38 aren T.o n'iaren. aan een stuk, met U AS I I I l.T JE aOiangiijklieden, te IjttnxemarcU i n I van 1' 'PI? B l f’ll'rt.'NJ ”m can'tvrtiA irt Kobruik'tv 1b 1 A’J.l lLiN, n,.k gris. ’■■n in <(w Niuupórtitraat, Te I le»ragen bij Juli. MONTAIGNE, O.ntsti.>at Veiirnr. tc r» K'iiiish 1 it, 11" 1(‘. v saumnwrxixkza.-. 1, tlinncn ceniw t'agcn z.*t caizcn eersten in- I vier bctjiniten van 1.1 i.im. ijjsj, ahi>h ’‘.'U ni.t.i-jts - r.n.i’tv i s >i\t,t.K van cer. ie ecrs'.e u’ klas wegende 4 (i kilos. 2 De serzendiegen znll. gr chteden ivr.K’ht- Ij vrij per minstens stuks; vervolgens hunne Buinsclnijving. g l)f yrijs is rasi.'ft'stcld oe fr, .1' r'1' t-'i"- 3 Men kan zich reeds laten inschrijven van] |l heden bij P VAN REETH. (Wen Ste. 'si H S oiiScliniltUijkst i piodukt otn de giijie bantu hun vori^ Lfegr tc.n;; ITHr'fll «»|i 1 is de Wujrbürj; «Miiier kloeke‘’••■/•Hulli.-id mt.jinnii jur- i g<’p, iiidmn zij 1 i I «huig bhrh-r Mvrnkcrh I). Nicv.'.vc 1 :ió n doet het grijs hacr op 4 dagen verd wijnen. Maakt het tiaar zacht cn u'ans- ■lik. Btt uitvatte. j HeJ Hc.;t<s'b>.'n.^’gcl,': u;kt doerEr?' geene verf u>f. Do N YHOl’. i; het li. st, zmv. tst P’ GiimiU’ flcseli fr 2-50; duh'.x ft.4 f, Vei-kiij;;h.Mr te Vi urne bij V'l. RYCKEWAI.IIT. CoitTeui s -Voor het gruot (chrijve men den hmr JULES hi.-.. (.;.ue I.ról. xvdu d’..< le) sv.M.d or .ie Kevoeb.c en vreev. L "’e‘ 'Cne ‘l'”PL’,*J u I (eroornmU d.t sl. Isel ;.ee..e p.ju. i..a,.r l.< t l.U( ...rt’ «T pe..o.,.M. Cee.,e pyn „«oelen Mirt .In. d.ii.i', dn onsehu'lc-lijkbei.l d'-r oelloosheid; "ou.kl.,.,,n',r r' over >rt gen.de, de vlugheid. Iee. i.t:.;rerhl»e.u„g der .„.gere.;. l.l,. tanden hij d - ku.de,cL b n.Jl .r 1,nwi|- £<*ii(*ztn;; van piBiguvDutle tandeu. Bijzouden) werkpl iatt A«»,ir i CU ^w,< ’**4 Brh.Hidektig on L.el“l Mx.rU r he‘ ’«'•-«"1.8e.. «-Je., en gebyte.. D g. n. inkte t ...den en vn!le<ii-n gehijlen worden ingezet under huk,,, welken J.nil h'I ook w»-xcn moge. £i’ nondzakvu geeuw uitluilin» d. wwit^. of banden vow „oei. hinder, het nuttige mot het schooi..- pur-andn. dienen drie tanden Int het'v.".’i'*'“k"u '!®®h i«m; de klank der slem IS helder k. under. Dit slel* I i, '•''o spi ts; finder; daardoor is het n.ogeiijk LunsUand.-.. u"Xü f'1 ïil?" g. l.ijt u,.n 100 fr. ei. daarbove... De jukken die u.t de w. rkpl...,km.,;.,, v,i" .eeien on. ioo Ie irggen de werken der matnur; Ilin| k„|i|i(;ri rot- n.x-h door do kleur, noch dour den vorm der tanden, of het n IrHik.- ril. r "'"j dr" C1""'- herstelling van die mishlkte «lukten en hermaken in als nieuw.- v >1 i j ""dcrl,cnico de M. MK1EX raadplegen lijn Hken D.nsdag J ’j1’ “'v R .5;-, G.oote Ma.kl le Veurne. 6 "r° "‘"Wi'C- Noble Deze pillon, .•Juin c jkriicJ. zijn tlr z.-i- liHIr m ze korslc purgeermiddel onder id dc iiiedfeq’nen: zij ▼erooriiikcn niet bet miusU oo^eni «k en i wlic tijden cn met crue goede inJk.iDijd "«noiiicn worden. -- Zij i ••'•rkonien lil <le z.irkleb. «u'id.il nij 'til liet li< h.'iiim drijten al de slechte tochten, nor- raak van alle kwuleu. Een gemutig, doch regclmali^ grbi nik dt lei Dc ja irlijkscho verkoop van leekant, waar de mensch zooveel vooi z<»i grt’ moet gebruiken om dc geioridhci»! te hcwHirn. toont ;>r- jior»;iiHini de popnl.'irilcil cn de goede uitvai u>n date remedie Voor verdere •tilleggtu”Cit. t»in<l|d<*eg den om Liicf bij elke doos gevoegd* Prijs fr 1 50 de dons. Bi; d«‘ii vig STANDAERT. Si. enstuiut. 51. Ie DEPOTS ïr Vt.un e. bij S DtGl.OS. dro-ist lo Dtx niidtt bii >ni. GIIYSSAEHT VM’.W H.Kh£. bokte bekomen bij Hectok HtJYSSEN, apotheker Zuidstrnat. te NriirRr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 4