I 1 I II I 4 II .fl I HI. I 1 1 H POLI-rti'K oV ERZICH i 40 jaar Het is maar ul te waar, het libeiaal straten v van Zij weten dut er nü een voorste! ge- N' 2G80 h liisehrijvrngsbr'js.' I’:. ’.spurs; im-t tie post 6 fr. Ann.<uc< li 20 ccntihien per regel. De groote letters in de kerk geweigerd aan alle vaandels Woensdag 27 Augusti 1884 l*i ,4 1 alle sub id en bt kom*n. Dat gaat mijn kiein verstand te boven en. gelijk de Hollander zegt, ik geef de pijp aan Marien. zelve als voorde Belgische Ratio. De liberale drukpers, is razend kwaad j van I tick door den franscheli schrijver. En wilt ge om ie eindigen welen waarom de geuzen zoo kwaad zijn te gen de nieuwe schoolwet? Dat is eenvoudig omdat de onderwij zers hunne politieke agenten niet meer zulb'n zijn die ieverig voor hen moesten werken en met het geld der lastenbe- talers betaald weiden. I»e onderwijzers zullen in ’t vervolg bun ambt volbrengen zonder zich met politiek te bemoeien en dat gaal aan de geuzen niet. Indien de nieuwe schoolwet gestemd wordt, zullen de geuzen in groot getal naar Brussel trekken om den konitig te gaan vragen de wel niet te teckenen. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat zij weer onder de vensters van het paleis zullen gaan schreeuwen Roi de carton, rends les millions, kartonner: kouing geel uwe millioenen terug! Indien zij meenen dal hun dat spel eenen tweeden keer zal lukken, dan zijn zij verre inis. Dien dag zullen de katho lieken uit alle steden en dorpen naar de hoofdstad trekken en zij zullen aan het geuzen janhagel ecus loonen hoe men bij de katholieken de handen uit de mouwen weet te steken. Di •l>.d verblhijit den Woensdag. onmiddelijk Het is waarachtig nooit te hooi en ge weest De liberalen hebben de schoolwet van 1879 met eene enkele stem meer derheid gemaakt, liet land heeft deze wet veroordeeld en eene aanzienlijke katholieke meerderheid naar de Kamer gezonden, juist om eene nieuwe setu oi- wet te maken. En de katholieke m<>>- derl eirl. de «uinzien ijk ue 'ie o<- I elgie beslaan heeft. dit? zou n gen raken aan de wet van 1879 du mei eene stem meerderheid geiua>ki werd! Zoo dus eene liberale meerder heid van eene stem mag de wel van 1842 afschaffer) en ze vervangen door de geuzenwel van 1879. Maar eene katholieke meerderheid van 34 stemmen heeft hei recht niet van de ongelukswet van 1879 af te schaffen. Zou men zich niet een oog uillacben als men zoo iels ziel? te eindigen welen tigd hebben, is admiraal Courbet in staal sn#I te handelen, zonder genood zaakt te zijfi zijne krachten te versprei den. .-ï" er i t is onder da Broerkens en W'creltl^elezeu. Vandaar hunne woede, want de waarheid treft ben dubbel, wanneer zij hun voor oogen gelegd wordt cioor ie mand die hunne eigene princiepen aan kleeft maar de politieke eerlijkheid steil boven de zucht naar overheei sebing en dwingelandij, welke onze iibeiaien kenmerkt. 'ie lr.} Nicüégensiaande de ópeen- volgende uitstellen, '-X'-. r'firg verleend en 'jraiischc'onderhandelaars, kahinei van Pekin bepaald all® genoeg- j Chai les de Manzude, get ft mde Revue doehing geweigerd voor 1 1 van Laugson en uil Shanghai zijn de ge- aan (je Belgische liberalen liet enide ministerie, dat zoo miiudadig de muna vo'mactiiigden torug geroepen. De fran- van zjju inu(twaardig ailikel luidt als °'e‘ bel geuzeunjk uiispreide, is naar sché Rgeering moest aan China haar j yolpt i den weeihcbl. Degoede melkkoe v; n De liberalen, een oogenblik als ver- pacuier Jan hau maar een gebrek z.j slager door den uitslag der kiezmgen, was kapot. Jan nad goed zijn koebeest i naam ia roepen, nij ligte haar met de Horens den kop omiioog, l>ij blms imar onder den suuri, niets' gepralen kon helpen; de koe was dood en bleef i dood. De liberale haspel is zoo goed uit de wereld als do melkkoe van Jan. Men een blauw vaandel langs de van Uiussci wandelen, uivn bepalen zich niet met i.et ministerie te besii ijden ia hunne redevoeringen co in de dagblad"!!, zij vallen liet aan door aLe middelen. De woelige beioogiugen volgen elkander op in de straten, in den omtrek, der Kamers. De liberale gemeenten richten cenen bond in om eene beweging te bewer ken tegen de wctlon door hel nieuw gouvernement neergelegd. I’eiiiien zijn in omloop om eene we zenlijke di ukking uit te oefenen oj) de openbare machten, om eenvoudig aan den koning de wegzending le viagen van een ministerie dat de meerderheid heelt en de ontbinding eener Kamer welke maar onlangs gekozen is. Dat is het schouwspel dal zich sedert eenige dagen vertoont. Dal de Belgische liberalen, die dooi fiuiim- schuld hel bewind verloren heb ben, op hunne beun hel.ministerie Ma lott bestrijden en zich eene wederkans bereiden, dat is stellig hun tt c.'ii en zij i hebben alle wettige middelen om hun doel te bereiken. Niets is eenvoudiger; maar men neme het in acht, het is de eerste maai mei dat zij met geweldige middelen te werk gaan. Heeds in meer dan eene gelegen heid, toen de katholieken dc ipeerdei- heid in het lanxl bekomen hadden, heb ben de liberalen al hunne klachten in gespannen om aan hunne tegensireveis hel gouvernement onmogelijk ie maken, door straulbcvvegiiigcti waaraan koning i torens voorzitneu muur. Daar Leopold 1 zelve, de voorziphligsle der bevinden zich de arsenalen en bet oor- i vorsten, logsgetuig van hel Hemelscb Rijk, en dewijl de stad bijna op dezelfde hoogto ligt als Relung, op hel eiland Formosa, i ernstige partij, dal de Franscben den 5 dezer bemach- P i I weer beginnen de wanorde weid in den gang der instt voeren, beseffen uivt dat zij al de waar- maauebappijen, waarvan den Een Schandaal. Wij lezen in den Landbouwer I Rousselaere, van 19 Augusti Beklagensw'ee.r lige tenen hebhen toil (/reti ander ondei tcijs dan dat der I gisteren morgend de begruafnisplr chtig- Rioeikens Hij tuil de kloosters verrijken i heid van den heer Louis De Meester met het <jeid van den Staat j alhier gekenmerkt. Je.su eten, b oei keus, kloosters, do j Sedert eenigen tijd wordt de toegang liheraii n wtftén dat zulke namen bij de 1 r„_. ..l'„ lomperikken de waarde hebben van en eerteekens van genootschappen die groote bewijsredenen. vrijdenkersbegrayingen en andere god- Wiltgij nu een klaar bewijs hebben deiooze manifestatie!) bijwonen. Reeds lint die gazetten heel goed weten dal eenige koeren hebben deswegens schok- ktngeti plaats gehad, en ’t was reeds van den zondag gekend dat de beslis sende schok ter gelegenheid dier be- i zij liegen? UCI.HCU 1 Zij weten dat er nu een voorstel ge- we'ike hei nieuw ministerie niet k.in fit- i liaan is en zal aangenomen woiden dat wendei) of verzachten, tenzij door cone geeim andere scholen zullen subsidien I graving ging plaats grvpen. mini" v< nr hem bekomen dan die welke door gedipio- De familie van den afgestorvene, ver- i moerde onderwijzers gegeven worden. wittigd dat er moeilijkheden deswèger.s Nu, wij lezen dagelijks in de geuzen- jouden kunnen plaats grijfó.v, bad aan hare poii- gazellen dai.er niei een gediplomeeide al de maaiacbappijen, waarvan den k uwi --- - - -- -- - Paters die overledene deel maakte, verzocht met Ware die uil de pen van eenen katho- i school houden en les geven. hxr.r? -1. Hangt dat mij nu eens bij malkaar als 1 njet binnen le gaan. _r gij kunt 1° de gediplomeerden zullen p- ---- Maar M- Jc Mrntade is een volbloed alle..n subsidien van bet gouve t e nen verzoek onderworpen en zelfs wordt* schier uitsluitend in de liberale diplomeert; ei: 3" do Brcerkens sutler. hcr.ne vaandels en eerteekens de kerk De karabinieren hebben zich aan dit -in stoel kr.jgett; 2” de Broerkens zijn niet ge- de begraving niet bijgeweond; maar de rtinlnmPAcr- pn Ka Rrr.o.-lrAr.? l -B(jere fcaddea deze U’lnOOdjgtng SttR- doching geweigerd vo'machtigden terug geroepe ItiQt’ie woord sturen. .M. Paieiiótre om- dus bet bevel om den Tsong-it- i •pacle iieui b rkeiid te maken, er aan ver- i'. :r '.•i 'li' d n net cijfer der vergoeding -.•epaiifd b'ief op 80 milliuen, be- ladiuor in -tiqfl jaren, en dat indien er bi.iiien,^dc_J£tJiien-veeriyt_ uroo Keeó ica; nii file vraag was gedaan, admi raal C'iutbi'l zou gelast worden om on- i!ii< lelijk d0 noodige schikkingen te urn.t n die aan Frankrijk de verse' ul- di^ile Herstellingen kunnen verzekeren. j)i t:jd verviel donderdag, cm een uur via:i >m M. de Sdmnlle moest aanstonds P. ;ng verlaten om M. Patffuötre te gaan vervoegen, die te Shanghai was geblé ven. In den loop van den dag heeft de gi-zani van China je Parijs een verhoor gevraagd.-aan M. Jylcs Ferrv Bij bad van don is ■ngli-Vamen liet bevél out- v-aiigen om naar zijnen post te Berlijn •ei ug le keuren. Li Fong Pao heelt van den heer minister Feriy afscheid ge nomen. die hem onmiddelijk zijne par- parten heeft doen overhandigen. Zaterdag, rond 2 ure namiddag, heeft admiraal Courbet de beschieting begon nen van hel fort Fou-Tclieou, dal levens voor magazijn dient voor den krijgs voorraad van China en minstens zes maal meer waarde aan krijgsmaierieel bevat dan de Friitischen als schade loosstelling gevraagd hebben. De beschieting heeft 6 uien lang ge- dujjrl; het lort ligt in gruis; van de 9 cjnneesclie kanpnneerbooten zijn er 7 in den -grond gebomd, terwijl niet een fransch schip eenige schade zelfs be kwam. Fou-Tclieou is de hoofdsiad der pro vincie Fou-Kiam nabij de monding der Si-llo en lelt biÜO duizend inwooners. De stad ligt in eene met heuvelen voor ziene vlakte en woidi beschermd door oenen vant- i er met verach- i tinc de schouders voor ophalen. Les aan de llboralen. Een vermaarde trausctie schrijver, M. hel veriaad deux Mondes, eene wel vei diende les i aan de Belgische liberalen I zijn merkwaardig ailikel luidt ais uxe‘ hel geuzemijk uitspreidt), is i J den weerlicht. Degoede melkkoe De liberalen, een oogenblik als ver- j pachter. JatHmu maar een gebrek y;t i met de stemming van hel fransch schijnen zich te onderweipên en hunne *nel baren neerlaag le aanvaarden; weldra echier van de eersic vena-sing terugkomen én aaiigemocdigd door eenige zej in de bntloieeringen, vinden zij hunne Slouunoi'dtgbt'td terug en nauwelijks zijn de nieuwe Kamers geopend, of zij vangen eenen geweidigtn snijd aan. Zij i ëaal luüt p - j stralen I loepi iiulp op ai wat nplpen kan, alles is te vergt-efs en tidn u mijn wille. De liberale mauiiestali n vallen armoedig in bol waler eu overal vinden de libe rale opi oermakers eenen mauhattigeu tegensiimd waai zij slechts zegepralend meenden ie inoete:i dóórtrekken. Dat laat zien, liberale heerkeus, dal de tijden zoo iet of wal veranderd zijn. ij kunnen de katholieken niet ge noeg aanmoedigen in dezen weg to volharden Hel evangelie zegi wei dal men de linker wang moet aanbieden ais men eene oorvijg op tie rechter ge kregen lieeli; dat kan extra goed zijn in hei nieuw testament, maar m bel politiek is dai geen cent waard. Hel po- I l ek evangelie van den dag zegl dat als een geus u eene oorvijg geeft, gij er hem v ijt eu twintig moet terug geven. Welk is n.i eigenlijk de beleekcnis der matnlesiaiien ingcrichl ten voor dooie van hei behoud der geuzenwet van. 1879? Ziehier De geuzen vragen het behoud der ledige scholen, de' onno >dige onder wijzers en sctioolinamzellen. der geld- vei kwislingen; in een woord de geuzen vragen niets anders dan het invoeren van nieuwe lasten. Verlangen de kiezers dal ook? Zij hebben die vraag reeds beantwoord. Leest de groote en kleine geuzen- bladei’, gij vindt er diets andere in dan reden gelijk deze De jesuiet Jacobs niet altijd geineend heeft te kunnen weerstaan. Dal waren stellig zeer twijfelacblige zegepralen voor eene De Belgische liberalen, die thans fen het ge- I wem in den gang der instellingen in le I voeren, beseffen mvt dat zij al de waar- borgen der viije landen vernietigen, j dat zij al de voorwaarden van hei par- iemputair stelsel schreiden en verval- herpinnen reerd of ware t braafste van de I -omaugdero’inek. veor l,cm lick gevlo- id, zij zouden liberaal, en de Revue des Lettz Mondes Di hikd versMiiji t den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. I volgens plaats, umile. - Rechte.lijke i'erherstellmgen 1 fr. - Een N''15 cent. - Afzonderlijke nummers voor anik-ls ,,u o0 frhel f00 - cwr^K,te'iw le - - -- De in - jvget ring heeft eindelijk -k’ótéi: iVachrdadig in China tc hande- 'let.. ft> Agéiïce Havas kondigt de vol- i gem'lc He g uL {•edagteekend van c_. aan dc chineescbe i de matigheid der heeft het I I I i. nit ■- 'Fvaiiske lei. Niet» is or.voorzict tger dan een Lv.r„.._.. j- *ere!J t« ombreidden; zulke onvoorzichtig heid, die o«n deszelts dader het leven gekost heeft, is gébuurd'zondag laatst langs de kalsijde van Al- r.aar je »t me van Dixntude begaf. De knecht ccser hofstede, weinig gewend het gel J - 1 utndc t ttrjtn en doet or.gciu -<ird zijnen toot.-, los. de boeter poogt het te wÉêrhoude.i o;n de pereoi -en die op Ut rijtuig -.varen t- doch in eenen sprong, werpt dat pécrd zijnen te- nhouder otnvcrre, verbrijzelt hem drie ribben qn p-'"' hem’eenen sterken schok op het hert. Het Ik gerccshccr van Alvqringhem, in allerhaast tcégeeneiu, kwam inaar in t.jds urn tic dood te be standen. De andere vier personen hel ben. de eene na <1e anacre. erin gelukt van hei rijtuig te springen, dofl- zette ci zijn bei vrijge choten met den schrik. -<J - o -itn 7iituïc passeert hem over nc: ncnaam tu tiuu.Si {- j -- •i'c- J't whrikkclijk dran-a met slecht» eenige iüfuten levens meer can het ongelukkig ch.-ht i_ et <wer *c late*. -- - toegetn»u, kwam maar in tijcis utn de dooJ te be- Öe anUcrc vier personen hei ben, de eene binst dat net peer.) zijne woedende vlucht voort- De vcrbnge üktc Pol Devicq, onberispelijke werkman, lait Cerie vrouw over met een kind. e- wcrciJ öüibieidskn; zulke onvoorzichtig- schei). Dat is het gevaar waai aan de d- heid, die a«n tfesielfs dader het leven gekost heeft, bcralctl Brdgie ZOudöO blootstellen 00 is gebuurd'eondag laatst langs de kalsijde van Al- vennghen» naar Dixmude, niet een rijtuig dat zich trekloord keer..an> was, wilde dat verbe- - dot: onijelukkiglijk terzsjfder tijd het I 'Aaaslófidssteigert dat peerd eu neemt Je vlucht; v0°’ l*1C rOtj! '-btling -- S.., ,u/..5r!>nij.jc:j A;,. <l£ pe-sü. te laten afstappen, r.e-t hem’oenen sterKcnsenux op nci nert. net •mVnis-cer: hem over het lichaam en eindigt

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1