I l f I i i 1 j i Woensdag 3 September 1884 N' 208i 40e jaar 1 I ‘I Dit IkIikJ vir-ü Lijnt den Woensdag. onmidddijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. De groote letters - <.lze thans gestemd is, ons niet bevredigt, omdat ze maar half recht aan de katho lieken doet, gevoelen wij nogtans eene aanzienlijke ontlastingde ongeluks- en oorlogswet van 4879 is afgeschafl en gevallen onder de algemeene ver achting. De nieuwe wet verlost ons van den dwang der geuzerij, van de verdrukking der gewetens, van de schandelijke broodrooverij, en van de ruineerende geldverkwisting. ven, welke op den duur hunne vernie tiging zouden kunnen veroorzaken. Plaatselijk. In een vorig nummer hebben wij ge zegd dat de afschrabbingen van katho lieke kiezers van de laatste kiezerslijst geheel talrijk waren. Men zegt in de 30. Onder deze bevindt zich een onzer in boorlingen, de E. Pater De Busschere, woonende in het groot-begijnhof te Si. Amandsberg, bij Gent. Volgens de laatste chineesche kies wet wrns hij kiezer te Veurne; maar nu is hij van de lijst geschrabt. En waarom, zal men vragen? Om dat hel stadhuis twijfelt of hij wel Veurnaar is? Om dat het de echtheid van zijn kiesbe- kwaamheids-diploma betwist? Neen! maar wel omdat men op het stadhuis gevonden heeft.... dat hij zijne verblijf plaats te Veurne niet heeft Maar is de wet op de kloosterlingen die kiezers zijn wet door hel afge kookte liberaal ministerie gemaakt en ia voege gebracht dan zoo duister voor onze stadhuisheereri? Zij zegt nogtans klaar en duidelijk dat de kloosterlingen kiezers zijn in hunne geboorteplaats! Waarom was de E. P. De Busschere reeds op de eerste lijst gebracht, en waarom is hij nu afgoschrabl? Het staal toch in de wet niet dat de kloosterlingen die kiezers zijn in hunne geboortestad moeten wonen? De liberale mannen van allen kaliber beroemen zich altijd op hunne politieke eerlijk on onpartijdigheid, en nogtans schijnt de politieke oneerlijkheid en partijdigheid toch zoo dikwijls klaar uit. liet tegenwoordig geval is er weer een bewijs van M. De Busschere is immers Dominicaan, en gevolgentlijk een kleri kaal en de klerikalen moeten, zooveel men kan, van de kieslijsten verdwij nen!... Pater De Busschere nu kiezer zijnde, waar moet hij zijn kiesrecht gaan uit- oefïenen? Te Hoei, waar hij vroeger zijne verblijfplaats had? Maar daar is bij ook van de lijst; te St. Amandsberg kan hij als kloosterling, volgens de wet, niet worden ingeschreven, en te Veurne, zijne geboortestad, willen zij hem niet!!! O onpartijdige burgervaders!... Zondag had, in het lokaal van St. Jozef, de prijsdeeling plaats voor de leerlingen der vrije katholieke knecht- jesschool. Deze gelijk de andere is ook op do voldoenste wijze afgeloopen. ’t Is alsof de onderwijzers en onderwijzeres sen onzer katholieke gestichten zich onderling uitgedaagd hadden, om elk in zijne school, elk in zijne klas, elk in zijn vak do beste te wezen en aan 't pu bliek een onwederroepelijk bewijs te geven dat het katholiek onderwijs we zenlijk ter hoogte slaat van zijne verhe-, vene, beschavende zending; 't is als of onze deftige meesters en meeste ressen aan de weldoeners der katho lieke scholen hadden willen zeggen Ziet daar de uitwerksels uwer nooit volprezene weldadigheid; ziet daar een deel der bclooning van uwe kostbare ondersteuning; ziel daar de prijs van uwe hoogst loffelijk deelneming aan het verdienstelijksie werk dat een christen mensch kan verrichten. En inderdaad, al de stukjes zijn door de leerlingen op eene volmaakste en keurigste wijze uitgevoerd geweest. Dit heeft aan het talrijk publiek de overtuiging gegeven dat de onderwijs voorns plaatsruimte. - Rechtolijke eerherstellingen 1 fr. - Een Nf 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikel^ eiR^'f/hetïOo’ .'jmonren voor Belgiefter uitzondering der VMren) en ’tbuiteniand wmdeu ontvangen door het Office de Piwcnfc, 46,’ te Brussel. Men schnijh in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukkc-mlgevcr, Zwarte Normenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren - Stemming der nieuwe Schoolwet Geheel de week heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers zich bezig ge houden mei de bespreking der artike len van de nieuwe schoolwet. Zaterdag bleven nog 11 artikels te stemmen over, waai aan de linkerzij talrijke amende menten voorstelde, het geen deed voor zien dal de geheele wel dien dag niet zou kunnen gestemd zijn geworden. Echter, op het einde der nr.middag- zilling, tegen alle verwachting, en dank aan de intrekking der amendementen van de linkerzij, werd de wet door de Kamer aangenomen. liet komt er thans niet meer op aan hier de verschillige redevoeringen aan te slippen, welke de stemming zijn voor afgegaan. Melden wij alleenlijk dat M. Bara oenen onbeschoften en beleedi- genden uilval heeft gedaan tegen de priesters en kloosterlingen, welke hij allen, zonder uitzondering, zedclooze wezens durfde noemen. Geheel de linkerzij beeft die belec- diging door hare toejuichingen onder steund en er aldus de verantwoordt lijk heid van op zich genomen. De rechterzij heelt krachtdadig tegen dien bloedigen smaad geprotesteerd, en M. Woeste, onder andere, heeft voorbeelden aan gehaald van monsters uit het oflicieel onderwijs dio, sedert 1879, door de rechtbank veroordeeld zijn geworden, waai onder een officiële onderwijzer die lol meer dan honderd jaien ge vang werd veroordeeld. Nadat de Kamer de verschillende artikels der wet had gestemd, is men overgegaan tol de stemming over het geheele van bel wetsontwerp, dat aan genomen werd met 80 stemmen legen 49 en 2 onthoudingen, die van MM. Sornzëe en Vandersmissen, beide ver tegenwoordigers van Brussel. De linkerzij was geheel onthutst over de groote meerderheid van 31 stem men. Waarmede het wetsontwerp werd aanvaard, en welke niet te vergelijken is met de onbeduidende meerderheid waarmede de ongelukswet, in 1879, aan hel land werd opgedrongen. die eigenlijk niet tot hunne eer strekt. Alhoewel de nieuwe wet, gelijk Admiraal Courbet heeft gebruik ge maakt van den tijd, dat de onderhande- lingen nog aangeknoopt waren en dal China dus geen vijandelijke houding kon aannemen, om rustig zijne schepen te brengen op de plaatsen, van waar hij zonder gevaar de stad en bet arsenaal van Fou Tchéou kon bombardeeren. De correspondent van bet eugelsch blad de Times, die bel bombardement aan boord van een engelscb schip bij woonde, telegrafeert dat de beschieting eene afscliuwelijke, afkeerwekkende raak was. Hel beteré geschut der Franschen gaf den doorslag binnen weinig minuten. en veranderde den ougelijken strijd in eene moordpartij. De franschen zetten tot vijf ure het beschieten van het arsenaal, de naburi ge barakken, batterijen, forten, en dor pen voort, hoewel de Chineezen geen weerstand boden. De tooneelen op de rivier vóór Fou Tchéou gedurende het bombardement waren verschrikkelijk, zegt de corres pondent. De Franschen gingen voort met schieten, lang nadat alle verzet ge heel bad opgehouden. Massa’s dooden on gekwetsten dreven de rivier af. De engelschen hebben talrijke gekwet sten gered. De manifestatie van Brussel. De liberale manifestatie welke zondag te Brussel tegen de nieuwe schoolwet heeft plaats gehad, is een feest onder den paraplu, een echt waterfeest ge weest. Niettemin, ondanks het slecht weder, hebben al dc liberale association van het land Veurne begrepen hunne konlingenlen gezonden, zoodal de manifestatie geweest is al wat zij zijn kou. Toen de stoet zich ten 2 ure min 5 minuten in beweging stelde, ging de fijne stofregen die tot dan toe gevallen was. in eeuen slagregen over de pa raplus gingen open en welhaast was gansch de manifestatie als met een schild bedekt, onder groot gelach der talrijke toeschouwers voor de vensters der hulzen langs den dooi tocht.’ Talrijke kartels werden in den stoet gedragen, waarronder de meesten op schriften droegen tegen den Paus cn de bisschoppen. De tnuzieken waren nog al talrijk; maar wat algemeen afgekeurd was, is dat zij allen bet krapuleus airtje bas Malou en ’t Ongediert speelden De Bra- baufonne vervangen door ’t het Onge diert! ’t is weinig vaderlandsch Om 3 ure 20 kwam de stoet voor hel koninklijk paleis. De koning was afwe zig. Men wist het; doch toen men den naakten vlaggestok boven het gebouw zag, was de verbittering algemeen. Hij moest maar hier zijn om ons te ontvan gen, werd er geschreeuwd, en de mani festeerden gaven den schreeuwer gelijk. Zes leden van den liberalen bond mochten in het paleis treden, waar zij een adres voor Z. M. aan den dienst doenden aide-de-camp, major Chapelió, behandigen. Al de dagbladen bekennen dat er geen grestdrift was. Dc liberalen ste ken de oorzaak ervan op hel slecht we der. Het is moeilijk het getal manilesteer- ders te bepalen. De Cotimer de Bruxel les schat ze op 16,000. De liberale bladen overdrijven het cijfer der mar.i- festeerders zoo geweldig, dat bet be spottelijk is. Dc Independancè zegt dat er 100 duizend man waren, terwijl dc Flandre libérale zegt wel 40 duizend. Dat maakt maar een verschil van zestig duizend. En wat moet nu het gevolg der ma nifestatie van de verontweerdigde libe ralen wezen? Wij denken dat die verontweerdiging zal uitbranden gelijk een ocrdjckcersken, zoodra de wet door den Senaat zal gestemd zijn. Dc Koning zal van de hetooging gcenc rekening houden, en daar de manifestatie aan den vorst aller Belgen geene de minste plichten oplegt, zal hij de wet met zijn handteeken bekrachtigen, en daar- meê is het spel gespeeld, zou Bouvier zeggen. Elke andere oplossing van de kwestie Ware een van die schokken aan onze nationale instellingen gegc- PtJTJTlEK OVERZICHT. De beschieting van Fou Tcbêou door <de Franschen heeft te Peking, hoofd stad van China, ccnc groote ontroering verwekt, die niet gunstig aan de partij wan den oorlog was, welke ci op ge pocht had, dat het chinccsch leger dc Fianscheo zou verslagen hebben. Admiraal Courbet heeft al de belang rijke punten der stad cn van het arse naal van Fou Tchéou doen bezetten en alles doen vernielen wat hinderlijk kon zijn aan de verdedigingsmiddelen, die ■de Franschen inrichten om zich te vrij waren tegen eeuen aanvallenden terug keer van het chincesclio leger en dc vij andigheid der inwoners. Andere voor- zichtigheids-maauegden zullen overi gens nog langs den kant der grens vau Tongkin genomen worden. De Chinee- zen hadden aangekondigd, dat dc on derkoningen van Kuan-sieu van Yunnan l»evd hadden Ontvangen om Tongkin te o vei i ompelen; l.iciop heeft dc minister van hei zeewezen onniidfielijk generaal Millol kennis gegeven van dc bepaalde afbreuk tusschen Fiarkrijk cn China, lo ia tevens berichtende dat hij zich in si.-i.it moest stellen om den aangekon- digdcu inval te kunnen afslaan. Gene raal Millot heeft aanstonds geantwoord, bij depeebe gedagteekoud uit llr.noi, 24 Augusii, dal al de maatregelen geno men zijn orn met goeden uitslag den inval der chineesche troepen te keer te gaan, zoo deze naar Tongkin kwamen. De admiraal Courbet heef bet vuur geopend den 23 Aupusti van 2 ure na middag tot 6 ure. Negen chineesche schepen en 12 omlogjonkcn werden in den grond geboord. Eene fransche tor pedoboot heelt daarenboven ook een groolcn cluneeschen kruiser in den grond gehoord. Het geschut van de ki uppbatterij, welke liet arsenaal over- hccrselit. werd spoedig tot zwijgen ge bracht. Twee oorlogschepen, die ge spaard waren gebleven, hebbende wijk genomen stroomopwaarts dc rivier, waar gcenc fransche kanonneerbooten beu kunnen volgen, uit hoofde van hun nen diepgang. De schepen die deel namen aan dc be- schu tng hebben enkel wat beschadi ging bekomen welke zij met hunne eigene middelen kunnen herstellen. Van den torpedoboot werd de ketel door oenen kanonbal in stukken gescholen. De franschen hebben 6 dooden en 27 gekwetsten. De verliezen der Ghineezen zijn zeer aanzienlijk. Men schat ze op 1000 dooden eit 3000 gekwetsten. De krijgsverrichtingen der vloot van admiraal Courbet voor Fou Tchéou zijn buu einde nabij. Dc fransche bevelheb ber, melde vrijdag dat, na de forten van Mingan tot zwijgen gebracht te hebben, bij het grootste gedeelte der werken van hel fort Kimpaï, aan den ingang van den stroom, vernietigt heeft. Do tqrpcdos, door de Ghineezen in dc bed ding van den stroom geplaatst, ver- eischten ccnc uiterste voorzichtigheid bij liet doorvaren der pantserschepen en liet is dc wegneming dezer gevaar lijke springtuigen, die voor het oogen- blik het eskader beletten den aanval voort te zetten. Dc fransche dagbladen verhellen he melhoog de kunde van admiraal Cour bet en den moed der fransche troepen. Maar men doet opmerken dat de Fran schen het welgelukken van hunne eerste operatie te danken hebben aan een list, AAR ■ZA. l t I I r I ‘M

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1