H I ra I p i,s lö Woensdag 24 September >884 ft J. 4 I ge- Ik ben, I Organieke wet op het lager onderwijs. J N' 2084 40B jaar dezer de nieuwe wet op het openbaar onderwijs getcekend en personen Leve mus nene ucuue i omwriv.,^ - vergezelde dezelve tot op de markt, nfgeiost 11, zingende O IWrti/wrta' en j Deze wtt is in het staatsblad vooraf- vergezclde dezelve tot op de markt, j gegaan door hel volgende verslarz aan waar zij onder de vaderlijke oogen der j den koning 3 sche geciviliseerde liberalen, het Vcurnsch geuzenblad op de knieën zit van bewondering en j - j poogingon aanwendt om zuks ie belet- medegedeeld, zoo als ze uil nlgerosi worden, en de liberale ga- 1 toe* Maar dat het honderste paart gebeurt wege eene katholieke bevolking, gij zult die eerlijke bladen moord 1 en die- D.it de goede burgers zich niet ver ontrusten al dit gehuil en getier der j van bet is de ,s van al dit lawijt; de schoolwel is enkel de gelegenheid, en ware deze het ni< t ge weest, dan zouden de geuzen eere an dere schijnrede gezocht hebben om in de straten te huilen en te tieren. Nu de Jgd wordt, omdat zij ze tol nu toe nog niet aan hel werk hadden gezien. Oogen I open en men zie nu eens wie de ko- ningsgezinden, wie de mannen der orde, wie de echte vaderlanders zijn! I aan krachtigmg de organieke wet over bet ’.voeg tember 1884 over het lager onderwijs, enz enz. Dit alles toont duidelijk in welken broeden zin van gematigheid en recht- veerdigheid, van liefde voor de rechten van liberalen zooals van katholieken, van de onderwijzers, zooals van de be lastingschuldigen. datdc nieuwe school wet opgeval is en zal toegepast worden. Wat verschil bij de schoolwet van 1879, die eene oorlogsverkldring was, volgens de uitdrukking van don libe ralen voorzitter van den Senaat, M. den prins de Ligne. Lur^oineestcrs-manifestatic. Den 9 Augnsti hadden de burge meesters van Brussel en Antwerpen het ui bunnen bol gekregen een soort van verbond van liberale gemeenten in te richten en besloten eene deputatie te zenden naar den Koning, om aan Z. M. een adres van protestatie aan te bieden tegen de nieuwe schoolwel, want die beet en konden zich niet gewennen aan hel gerammel der buizen door de Brus selaars en de Anlwerpsehe sinjoors den 10 juni aan hunne slippen gehangen. Die deputatie is Woensdag morgen, ten 10 1/2 ure, door den Koning in ge hoor ontvangen geweest. Zij bestond uit de twee gebuisde burgemeesters van Brussel en Antwerpen, de burgemees ter van Gent, de dienstdoende burge meesters van Luik en Bergen, de bur gemeesters van Arlon, Namen, Ander- iecht. Elsene, Laeken, Molenbeek Su dan, St. Gilles, St. Joos-tcn-Noode en Schaarbeek. Deze 14 zijn in vijf rijtuigen aan ’t pa leis gekomen. Toen zij de binnenplaats van l paleis opreden, hoorde men ee- nigc zeldzame kreten van Leve Huls! Leve He Wad! De deputatie werd ontvangen door generaal Jacmart, voorloopig gehecht aan den dienst des Konings, graaf J, d’Oultremont, maarschalk van ’t paleis, en graaf de Merode, ot donnantie-oflicier. Na zijne koilegas aan den koning te hebben voorgesteld, hield M. Buis eene korte toespraak. [lij zegde dat hij tien koning de wenschen kwam aanbieden van 820 liberale sleden en gemeenten van het land, vertegenwoordigende 2,800,000 inwoners. Dij voegde erbij dal de liberale burgemeesters niet willen drukken op hel gemoed des konings, maar hem enkel inlichten over de ware gevoelens van een groot deel der Belgische bevolking. Daarop antwoordde do koning Mijnheeren, Ik ontvang uwe petitie als zijnde de uitdrukking der w’enschen van een groot getal buigers, bekleed met de bedieningen van gemeente-magistraten. Ik heb ook zeer tahijkc petitiën in te- genstrijdigen zin ontvangen. In tegenwoordigheid dezer zoo ver schillende denkwijzen, moet ik mij ge dingen naar den wensch van het land, zooals die door de meerderheden van de beide Kamers werd uitgedrukt. Gij zijl te welwillend mijne wijs heid te loven, maar ik neem aan zonder voorbehouding hetgeen gij mij wilt zeg gen nopens mijne nauwlettende nako ming mijner plichten van grondwette- lijkeu vorst. Ik zal altijd mijnen eed getrouw blijven. Ik zal voortgaan, wat mij betreft, te trachten den regelmatigen gang van ons parlementair stelsel te verzekeren. Ik zal nooit onderscheid maken tusschen de Belgen en ik zal voor de i oenen zijn, wat ik voor de anderen ben •'Deraiismus in zijne o geweest t,aaktheid <s; ziedaar de vruchten Mijn tegenwoordig godtag zal zijn wat het in 1879 is geweest. Gebruik makende van mijn konink lijk voorrecht volgens den geest onzer grondwet, dien ik België, onze twee i groote partijen on de edele zaak der vrijheid, welke ik diep ben aangekleefd. Ik bedank de burgemeesters over de gevoelens die zij uitdrukken voor mijnen persoon en bid hen wederkeerig op de mijnen te willen slaat maken. Toen de 14 liberale burgemeesters uil hel paleis terugkeerden, riepen eenige norsonetiLeve Huls Eene bende j Pur.ticiTÉ, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. en in de Postkantooren. Gïe Biberale gazetten in 't algemeen spelen thans de hatelijk ste rol, welke men uitdenken kan zij stellen hel ministerie voor, cn bijzon lijk M. Jacobs en M. Woeste, alsot het niets zoozeer betrachte als het leger in de straten der groote steden te doen ko men, om de burgers overhoop te schie ten. Als men die gazellen leest, zou men zeggen dat de ministers eene gelegen; heid zoeken om dit te kunnen doen, liet inzicht dier bladen is klaar en dui delijk om de bevolking tegen elkander lingen, dat het niet de katholieken zijn medeburgers in hinderlaag roevers het zouden doen. Als de katholieken vei plicht zijn hun ne toevlucht tot het leger te nemen, dan doen zij dit niet om op hel volk te schieten, maar om do onlusten te voor- i komen eiken keer dat bet leger ii oudeïs'hei i zulke omstandigheden gebruikt is, werd i storting Dit kan men niet zeggen van t-ii - i politic defileerde, Daarna wende de bende zich naar de bureelen van Ie Patriote; j men schieeuwde, lluite en jouwde, en j die straathelden verbrandden een num mer van den Patriote voor de deur van een politiebureel en de politie belette die wanorders niet. Des middags gaf M. Buis een ver- troostingsdiner aan zijne 13 collegas. Des avond was er een bijzondere po litiepost aan de Beurs, dat belette niet dat daar eene bende jongens bijeenge schaard werden die de Brabangonne zongen en een kartel droegen met het opschriftL'inquisition est nos portes. Gare!!! Gare!!! nos families. Voor het stadhuis riepen zij Vive Buis! A bas la calotte! De politie dreef de bende uiteen, doch zij hervormde zich verder en ging manifesteeren voor de bureeleti van den Patriote en den Courrier de Bruxelles. Vandaar gingen de liberale schreeuwers naar het paleis, onder hel zingen van A bas le roil a bas Cobourg! (Weg met den Koning! Weg met Cobourg). Voor het park boorde men de kreten Slil! straks! chut! en de bende die Je Car magnole zong, zweeg als bij tooversiag. Voor hel pa'eis des Konings weid er hevig geschuifeld cn Itoe! hoe! a bas lei Roi! geroepen; men zong insgelijks de Marseillaise en gu balcim Hel was walgelijk Toen die deftige, vaderlandsgezinde, beschaafde en ver lichte liberale mannen voorbij den post van ’t paleis, door grenadiers bezet, trokken, r op men Leve de republiek! Leve het leger! Weg met den Koning! Maar aan aan 't ministerie van j ustitie weiden zij door de politie, onder het oog van M. Buis, uiteengedreven; echter verder, in j meente zou de Herloglijkestraat, kwamen zij weer j bij een en trokken voorbij het paleis onder het geroep van H ei/ met den Ko ning! Weg met Maria-HenricaDe politie, die eenige aangehouden wegbracht, werd onthaald met de kreten .1 bas les I mouchards! Vive la Bépublique. Dergelijkc tooneelen hebben insge- gehad.Eei e bende van wel 300, samen gesteld uit jongens, studentjes cn liberale vrouwmenschen, heeft zich ten 101/2 naar 'sKonings paleis begeven, schrceu- wende7 la république! a bas Malou! vive Buis! enz. te Ant werpen, te Gent, enz., overal waar deze meester zijn, laten zij bet janhagel begaan van den oogenblik a's er to- j gen de katholieken gemanifesteerd wordt; dan worden huizen schier af gebroken, gelijk te Antwerpen over ee nige jaren. winkels worden geplun derd, gelijk te Brussel onlangs in de het Staatsbestuur niet aarzelen aan den P:1,,oc^ianensiraat, met. honderdc - n"“~*““t en vadn- ringen voor te stellenj en me(|i1|jen mot ji0()peri verwoest nnze rreachte onbeminde Koningin in ^en, van Uwe Majesteit, de zeer i en gestolen worden, dat alles is onze geacnte en nemtnue t\j nOtinoedi<m en <rptmnw» dienaar mets, dit gebeurt slechts aan katbolte- bun paleis gaan beledigen en de renu- t ootmoedig en „etiouw. cienaai, en (|a;; v.[)(k ^dwe^ en eene toegenegeno burgerwacht die dat allemaal heel goedsjeugig naziel en gcene ernstige wel. Wij hebben ze in ons nummer van ten ’t zijn toch maar katholieken die !9 dezer medegedeeld, zoo als ze uil i afgerosi muiKineiu is, zicuaur uevruciueii van (|e beraadslagingen der beide Kamers! zetten juichen die bij semmigen zoo hoog gepiezene, gekomen is. Gcene veranderingen zijn I Maar dat he maar verderfelijke pat tij, die onge uk- ef aan toegebracht. i van wege ee kig door zoovele verblinden nog ge- De wet is gevolgd van 1° bet regie- i en gij zult du volgd wordt, omdat zij ze tot nu toe nog menl Op jrihe«cbikbmirstelling der j en brand hooren schreeuwen to Jiu- leden van bet besturend en onderwij- i zelfde policié-maatregelen hooren goed- zend persoorieel der gemeentelijke ge- i keuree welke zij als een schelmstuk bij stichten van lager onderwijs, der nor- j de katholieken willen doen doorgaan, j maalscholeii, van lager en middelbaar; p -■>-i t onderwijs, der instellingen van mid- i J’>, del baar onderwijs door den Staal be- geuzen beeft enkel plaats omdat, zij 1 stuurd, van bet booger instituut voer j do, kas weggejaagd zijn; het is 2. M. de Koning heeft zaterdag 20 handel te Antwerpen en van hel toezicht schoolwet niet welke de oorzaak is j op die gestichten; 2" hel algemeen j al dit lawijt; de schoolwel is enkel reglement wegens bet scboolopzicht, do conferentie», den verbeteiingsraad I en de middelen tot aanmoediging van I het lager onderwijs; 3’ het algemeen uu auuivn ic uuucn en te neren, nu uo I reglement der normaalscholen en der la- I wet geteekend cn afgekondigd is, zal 1 De Minister van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs, V. Jacobs. Onze lezers kennen reeds die nieuwe 1 het liberalismus in zijne bloote jo dezerJ ringe’selioolgeid .dop ra™ ra de 7- I «f»; ?ij d,e 3 i hngen. dat het met de katholieken zijn die l nnne 1 l”,'t lokken en ze behandelen gelijk siruik- hoe gering bij ook zij, zal liet Staatsbe- stuur dien last aan de gemeente niet I opdringen dan wanneer bet bestadigd is dat zij geweigerd heelt hel onderl icht i in den Godsdienst te bezorgen aan de behoeftige kinderen, wier ..v. f i i i de rust gehandhaafd, zonder blced- lijks des anderdaags in den avond plaats i vragen. Het hangt dus van de gemeente g:. - meenten; den dag, waarop de onder- j ö3n zal hebben vergenoegen zich niet met de katho- bewezen, waarvoor zij vatbaar is, zal hinderlaag, die Koning cn aan de Kamers die verbete- l uost Uwe Majesteit, de zeer j et.’ worden, dal alles is zame policie V Dit blad vrrschijut den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 Ir. he Annoiicen voor Bdgie (ter uitzondering der Vlaanderen) cn ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Men schrijft in bij BONHÖMME-RYCKASEYS, drnkker-uitgever, Zwarte Nonncnslraat, 4, te Veurne, ---- - -- ---- Sire, Ik,heb de eer aan de koninklijke be- - Lager Onderwijs te ontwerpen; ik - - bare uitvoering. I gere normale afdeelingen van den Staat; j 4" het reglement betrrekkelijk de nit- I voering der organieke wet van 20 Sep- erbij verscheidene besluiten betrekkelijk hare uitvoering. De toepassing, welke het Staatsbe stuur aan deze wel wil geven, zal in overeenkomst zijn met de denkbeélden van gematigdheid, welke bij het opstel len ervan hebben voorgeheerscht. Onder de beknibbelingen, waaraan zij werd blootgesteld, wensch ik er enkel twee aan te halen, omdat hare bestrijders er voornamelijk hebben op gedrukt. Men beweert dat Belgen van hunne bediening van onderwijzer zullen be roofd worden, om voor vreemdelingen plaats te maken. De wet laat niet toe dat ech vreemde ling lot de bediening van gemeente onderwijzer worde geroepen, en het Staatsbestuur zal de vrijlating der ver plichting, om eene gemeenteschool voor jongens in te richten, weigeren aan elke gemeente, die dezelve zou willen ver vangen door eene aangenomen school, waarvan het onderwijzend personeel niet uitsluilelijk uit Belgen zou bestaan. Er wordt geklaagd dat de gemeenten verplicht zijn die vrije scholen ter hulp te komen, welke de Staat in het uitzon derend geval van artikel 4, o, kan aannemen. De gemeenten zijn aan die scholen niets meer verschuldigd dan een school geld per behoeftigen leerling; dit ge- I gaven niet bereiken, waartoe de verplicht zijn, indien de aangenenomen school haar niet van 1.... j onderwijs van die kinderen ontlastte; j behoeftige kinderen, wier vragen. liet hangt dus van e„„ i af niets uit dien hoofde te betalen. I De wet van decentralisatie, welke ik i handelwijs van burgemeesters in den n de koninklijke bekrachtiging onder- a‘''^ 'L Luis te luu scl, te Ant- jnings paleis begeven, schrceu- j werp, huldigt een nieuw stelsel in; ge- Roi de carton! Demission! Vive woonlijk nemen nieuwigheden niet on- ■v’ middellijk hunnen eindelijken vorm aan; ’t Is proper hé! lezers? Dc Brussel- I bet land zal trouwhartig de proef doen he geciviliseerde liberalen, waarvoor i dezer wet van vertrouwen in de ge- i f rvn»»rtc»r*4» rt a r» n L» I 11 I. ^.1 tW OAr ton cl rx r» <4 --- 1_ - J 1 goedkeuring, vinding de verbeleiinge 1 »L- V» C\ W ra Z-» VM -- - -- - - Heken af te rossen, te bestelen en te vermoorden in eene 1 laf'hertigen moeten nog den Koning en hun paleis gaan beledigen en de repu- ootmoedige en getrouwe dienaar, bliek toejuichen 'Ziedaar, lezers, een klein staaltje van dc vaderlandsliefde der liberalen! Zie i daar den eerbied dien ze voor den Ko- I ningen zijne gemalin betoonen; ziedaar i merit l.’-’f. ,1^,, I on UUUUV - c, 1 Bij koninklijk besluit van 20 September wordt M.J. Deshick, ontvarger der registratierechten te Veurne, benoemd tot ontvanger der rechterlijke akten en domeinen te Brugge. - <vvi» m<«m iHUUUl HjiVGIl Uld -xr-- Tl TIT T~~| M 111. I de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. De groote letters jke eerherstellingen 1 Ir. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. - - - uuilHVUUV V/lll £.uii\3 lü Uflfl- i -u,--> van 1 1 V» 1 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1