I 1 I I Aan de heeren kiezers dep Stad Veurne. va»n If* October» t We! Vrienilcn hoort dEf 1 led I Bedarend Kiesverbond van Vejurne. W’ 2886 welke aardigheden keuren, hoe meer de eerlijke lieden deze oproeriger) zullen verlaten en de kriföhl der katholieken komen verster ken, •i St. Hubert werd luidkeels Leve de repu bliek en it bas Ie Hoi de earlon! geroepen. Men vei zekert dat de Ketting diep ver- ~j|- heeft laten ontvallen Quels laches! JITd - - - die liberale ook aan a! de opstokingen der liberalen niet bezwijken; hebben zij buigen in 1871, nu zijn zij beier geleerd dooi de ondervinding en oogen zijn ook opengegaan, gelijk die der gemeenlek iezers, die overal a's re nen man 'den 41) dezer regen bet ver- C 'j' zullen sionnneti. gen spelen. Daar moet een einde aan komen. En liet zal. Want hoe meer men en vaderlijke be zorgdheid hebben uitgroeiend. Wal gaan wij nog al hoorei.? 1 er niet een van die uitredende iederi Gie ui'deri meer dan een j lai de zjitïrge: n et moer bijwoonl? Zijn ei niet nog t wee andere di tellier nooit r.:i:.r let s;adhnis ;,-aan?7,iei daar dien vlijt, tnöe’d - sclijk he is. hoeveel zijn er vat, geheel neii gemeenteraad die hen ieis minlrok- en? rioe- <»einecntekieziiigcn. Een ieder moet bekennen dat het li- •ncralismus geheel het land dooi aan het zakken is. Du kiezingen van Met, Juni en Juli zijn immers alle drie ten voordeelc der katholieken uitgevallen. Een andere reden van het verval dier partij en die haar voorzeker in de aan staande gcmeeniekiczingcn nog dieper zal doen zinken, zijn de laatste buiten sporigheden en de snoode en lade hin derlaag van 7 September le Biussel en bijzonderlijk het verbond van liet li- herafismus met de sticbieis der wan orde p(1 1He( je vijanden van altaar en It'Ogij. Al die feiten hebben de oogen ge opend van menige menschen die blinde lings met de liberalen meeliepen. Voor eenieder die nadenkt en zich i niet door ijdelen praat laat verleiden I of door politieke drift meêslepen, is het onbetwistbaar dat een groote omme keer in het land plaats heeft ten voor- deele der katholieke denkwijze. Ook in geheel het land bereidt men zich om den 19 dezer overal liet libera- mus te verslaan. Overal zal die partij I der wanoide, die partij die de tepu- bliek zou willen, de partij van Frank rijk, gelijk ze laatst in de Kamer werd genoemd, ie besti ij len. Ook zullen de laatste gebeurtenissen van Brussel aan de goede brave bur gers die nog goesting hadden hunne slem aan de liberalen te geven, toch zeker de oogen geopend hebben. De liberalen, wij kunnen hel niet ge noeg herhalen, al is het Advertentie blad er nog zoo dul om, willen kost wat kost meester spelen; kunnen zij bel niet blijven door wettige middels, dan moe ten zij het geworden door geweld,, al moesten zij ook de gansebe samenle ving op hare gronden doen schokken. Koning en koningdom moeten weg! Dit alles is uitgekankerd. Onze; ko ning Leopold moet weg. roepen zoogezegde vaderlandsgezinde mannen. Ileeren Kiezers, liet is met het grootste betrouwen •dat wij de vrijheid nemen van ons aan <uwe vrije stem voor te stelten op den kiesdag van 19 October aanstaande. Het zijn ouzo personen niet, hoe zeer •ook aan u verkleefd, welke wij aan uwe •goedkeuring voordragen, maar wel onze denkwijze, onze strevingen, welke wij ineenen ook uwe denkwijze en uwe strevingen le zijn. Wat bet onderwijs betreft, de vrede •onder de bui gei jj wederbrongen waar de ongelukswet van 1879 steeds den oorlog heelt duen heerschen geene nullelooze gcldverkwistingcn meer, mailr vermindering van lasten voor zoo veel die samenstaal met den bloei van •de stad, denwelken wij uil alle -onze macht zullen betrachten.De stadskas, door hel zuur gewonnen geld van allen gevuld, lot hel welzijn van allen doen dienen; geene uitzonderingen, geene uitsluitendheid meer De vrijheid wedergeven aan den arme dwang en slavernij voor niemand Daar zijn de gedachten welke wij voorhouden en welke wij, aan uw bestuur geroepen, zullen bewerkstelligen; daar is ons programma welk wij aan uwe goed- keui tng voorstellen. Aan u, heeren kiezers, te beslissen wat gij verkiest of vrede, verminde ring van lasten, gelijkheid voor al de burgers en vrijheid ol voortdurenden oorlog, verkwisting, uitsluitendheid en dwang Wij durven hopen dat uw keus niet moeieiijk wezen zal, en bieden u aan, heeren kiezers, met de uitdrukking on zer hoogachting, onze vriendelijke groetenissen. Veurrie, den 7 October 1884. Cailliau Edmund, De Crave René, De Ilaene Daniël, De Meeater ÜLarel, Denpol Itapliaël, Pil August. Zoudag heeft de algemeene verga dering plants gehad om over te gaan tot de kiezing van kandidaten voer de stemming van Zondag 49 dezer. Een 8Otal leden van de stad hebben den op roep beaut woord, en de zes aangebo dene kandidate, eti weiden eenparig •aangenomen en met handgeklap be groet. Deze kandidaten zijn de boeren Cailliau Edmund, secretaris, De Grave Hené, ndvvkaat, De Hacno Daniël, udvokaat, De Meester Karei, landbouwer, Despot r.aphaël, pro vin. raadslid, Pil AV.gUSï. adtukaal. door die wildemannen en in de Galeries i door de nuttelooze onkosten en le- St. llubert werd luidkeels Leve de repu- i lastingen van ons geu zen bestuur op u rekenen kiezers, opdat gij andere ïese- nen zoudt.aanzetten die aan deaeata- onlweerdigd was en zich het woord lichting zouden een einde stelles. Lï 1 heeft laten ontvallen Quels laches! IITg alsdan ik geloof dat er veel zijn van 'tó lafaards! Zoo dal zijne Majesteit ook al j gedacht en meer als dat de liberate die liberale mannekens heeft leeren zouden peizeti of wenschen. kennen, anders zou hij ze geene lafaards noemen. En waarom nu al die baldadigheden en liberale Geestigheden? Omdatde koning de schoolwet geteekend heelt Men ziet dus fioe koningsgezind de 1-1 r. en verkeerd opneemt en uitlegt, ’l ware misschien nog al wel van een w< uitleg hierbij te voegen. De liberalen j verstaan door verlichting do vrij denkerij, de zoogezeidé onafhankelijk heid van God en overheid, de on godsdienstigheid, de goddeloosheid; en het woordje beschaving zegt bij hen zooveel als dwaze en vrijwillige onwetendheid van alles wat den menseb verheft en veredelt, zooveel ook als cent manier van leven en handelen die nauwelijks het stoftelijke en zelfs het lage overtreft. Mag zulke verlichte en be schaafde partij, wel op ti rekenen kie zers? Neen, nooit! Maar de katho lieken die, benevens de wereldlijke en wetenschappelijke kennissen, nog eene hoogere en onmisbare verlichting betrachten en de ware beschaving, de veredeling van hert en geest, naja gen, deze rekenen op kiezers, en deze alléén zijn uw vertrouwen wëér- dig Of willen ii misschien zeggen, dat hl deze wier >.-e n VEftljdSF is pil bl.id v rsdiijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 éenlimen jrer regel. De groote. Miers volgens plaatsruimte. Reehtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 400. l>e Annoncen voor Helgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door hel Ofi ice de Pr imicnÉ, Magdalenastraat, 4G, te BinsseL Men schrijft in bij BONHOMMS-RYCKASB^S, drükker-uilgever, Zwarte Nonnenstraal, 4, le Venrne, en in de I^stkahtooren. '.jaa-aurfflA Woensdag 8 October 1884 40e jaar t)e 4, ----- doen dan oenen opremp aan de kiezeis, 1 en welke aardigheden doen zij alzoo 'J’ upgcokuuM uuih ue i L1i|Pefl? Gelooft mij vrij, l.iczers, dat zij 'liberaal vaandel liberale gazetten La Re/oi»te, le oti.nn. 1)()Ojt rnu(|(>n liegen, zelfs voor hunne bewaren! oogeptitten niet, en mdien gij peist dat I J zij niet rechtzinnig zijn, hoort liever ert vaandels die overweegt 1° 1 ci Sïeïst en beschaafd» Zij zeggen Gat al wat in de stad verlicht en Geschaald is op u rekent, kiezers Ilewelwij sproken jüisl alzoo; maar I lijd" n d n0 om|ibe‘“ 'te gelijk het liberahsmus alles verdraait I Z):n oordje 'S” vos preekt de "passie». Waar hunne rechlzinnighei 1 uitschijnt en doorstraalt Van een kwart verre, ’t is fa het volgi n le De prieslêrs maken misbruik van hunne heilige bediening; zij treden hunne duurbaarste plichten onder de voeten ’k Heb hol wa:V ijk nog gepeisd, dat, ter gelegenheid van de kiezing, om eenvoudige kiezers te bedriegen, de geuzen die spotten met Kerk en Gods dienst, die nooit geenen stap in de Kei k zetten, hun joodaangezicht gingen aantrekken om te spreken van de hei lige bediening en de> duurbaarste plich ten van den priester! ’l Is algelijk kurieus niet waar, een geus, een vrij metselaar misschien, die in een vuilblad de lease wil spellen aan de priesters wegens hunne heilige bediening en duur baarste plichten Maar do kiezing brengt zulke bare dingen bij, en ’t en zou mij niet verwonderen dat de liberale kandi daten vond gingen hij dé kiezers al rr," ken en g ‘stat# in h<z ngdheid! En, om alles le zeggCti Doch nu toch zullen de katholieken heli, die iets weten'o! verricht eens moeten S(.(dy ].eil oen jr-u die alles doe!-, ••■■■-■ v.'"-•-■ (,p wien ;I es draait, en die. gelnkkig- des kotnngs jjjk vooi hem dit jaar niet moet lietstemii zijn. Maar wij kennen zijne vadeilijkO bezorgdheid vooreene kleine libe- rale kotlerieen ten anderen, is l et Xvcl derfelijk ropublikeinsca hbera.ismus weerdig vïin eene 'Stad gelijk Veurri'C, dat een man uiteen, alles ie zeggen heelt, en alles verricht om zon ie zeggen ypl- I geus eigen wil en gril? Gein jftk'iikkïïrs meer, immr manucii die dtir\( e spieken on bandelen geuzen in het Adeertentie-ldail i - IPraper VnlaitsïeÈ. Gij iiii'ét, hoort nu wel, kiezers. li&t ongeschonden blijven Wat dwaze klap! Er zijn geen liberale, s proper en ougeschon'deti zijn; het liberaal vaan lel en geheel de liberale partij is,’k gebruik de uit drukking van gius Jollrand van Brussel een neusdoek waarin elkeen zijn neus mag snuiten! Is er iemand die nergens meer goel is, hij is ial- liberalen zijn. Zij gedoogen Leopold als cens om hunne eigene overdrevenheid aan de deur gezel, dan seffens zouden zij willen den koning dwingen. En ja, nog ecus, Advertent ie-blad, de liberale bladen hebben geene woorden van afkeer voor deze walgelijke toore ;- len. Nog eens, als zij ervan spreken, toonen zij niet Maar des te beter. Beter is het dat ning Leopold moet weg. i in rustige en ireflelijke menschen rftfó rossen en aan ie vallen met stokkefi, mossen, ijzeren linken, enz., gelijk toe!a hel in hel beschaafde midden-Afrikia. j ’k wil zeggen Brussel, gezien hdèfti zij zeil meester zijn, maar worden zij 1 De geuzen van Veurne konden Irtmrfö bewondering niet duiken over de bel- 1 dendaden van die nieuwmoden he- schavers! ïle.wei! kiezers, mogei zulke beschaafde «mannenop ti te re kenen? Neen, nooit j 3" l’PEofd en vaderlijke 0) „.j i IjezorgdheRdI! 'nJ.ne Gij moet volgens het Advertentie'blafi zij 'roHnnh lumnëgedacl^ zeigmi, dan I ?ve fS'em ^,VC" *an. (le dat zij zouden nog eens den st^nheiH- Komen, ivn net zal. Want hoe meer men Z0I*c*lf hiblm tegen den koning uitvak op de straat (j|, j en hoe meer de liberale dagbladi'n, i zwijgende of spiekende, dit alles goed- Onze goeie koningin Marro-lHmriei'c moet weg Malou en dc zes ministers moeten opgehangen worden En dit alles hoort men tegenwoordig of kan men besluiten uit de liberale en radikale gazetten. Want ja, hoe zou hét anders dage lijks in de revolutionnaire beloogiogen te Brussel roept men weg met den Koning! Weg met de Koningin? Dage lijks weerklinken in de straten van Brussel de oproerkreten Lrt>' de ie- publiek! men zingt de Marseillaise, en la Carmagnole; hel Ongediert en O Vand’ ii- pecri'boom zijn niet sterk meer genoeg, men moet nu ware oproer- en omwen c- lingsliedeien aanbeden. Zondag nog is Brussel weer getuige geweest van een nieuw schandaal der geuz rij; dagelijks opgestookt door de i pi r. en andere revolutionnaire papie en, heeft het liberaal janhagel zich nog maals doen onderscheiden door zijne domme brutaliteit. Zondag woonden de Koning en de Koningin in het paleis der Academie, de prijsdeeling bij aan de leerlingen die onderscheidingen bekomen hadden in den algemeenen prijskamp tusschcn de middelbare scholen. Op het oogenblik dat de Koning en de Koningin, aan het paleis, uit hun rijtuig stapten, werden zij door de man nen der liberale associatie, in groot ge tal aanwezig, uitgejouwd, doch de me nigte riep begeesterd Leve de Koning Toen M. Jacobs recht stond om eene redevoering uit te spreken, was het woord, mijnheeren nauwelijks van zijne lippen of er werd A bas la calotte geroe pen door.... eenen leerling Get universi- teil van Brussel; hij werd aangehouden, doch later losgelaten, en zal voor dc rechtbank te verautwoonied hebben voor beleedigingen tegen eenen mi nister in de uitoefening zijner bedie ningen. Bij het heengaan van den Koning zijn nog cetvge libel alen aangehouden dio hunne Majesteiten dierven uitschelden Cn riepen .1 bas le Hui! Ook op de Pa- Ipizenplaals was eene bei.de uitschelders geplaatst, waarvan er eenigen door hel verontwetjrdigde volk in handen van bel gerecht gesteld zijn. *s (v..md ..-rd neg geft'iit én getierd I i VEURNAAR MÉfc—MIIMI III l I IRT ■ll l I gaMMBMCTSRMMDWRMB BDin IJ. .1 I i vv.ii e 1 - - - - j ’k Zou nog kunnen zeggen dat, 'wri- geus de geuzenschrijvers van Atlver- tenlie-blad de beschaving ook beslfct o I L 1.^^ -I 1-^1 i-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1