M- gij nu? sche katholieken die nimmer den moed me van 2000/r. (zegge twee duizend franken) zegt ze mij daar, broedeis mede burgers. 200 Ir. ’sjaars 200 800 Burgervaders. Op 28 October zuilen in Diiiiscliland ii voor Zijn omtrent al de liberale gilden niet ondersteund met liet geld van ai. de Wmi iiJlrs» wat. Bij eenen omzendbrief aan de heercn Gouverneurs verklaart M. de minister van binnenlandsche zaken en openbaar ondetwijs, dat in de akten van verkoo- ping of verhuring van gemeentegoede- ren, de bijzondere bepaling niet moet aangestipt worden die verbiedt er bij zondere scholen in te richten of te la ten inrichten. De gemeente heeft er be lang bij dat de liet hebbers door bepa lingen van dien aard niet verwijderd worden. Dezelfde regel zal moeten gevolgd worden wat bet relt bet verhuren of verknopen vrn goederen behoorende aan de kerkfabrieken of liefdadige ge stichten. lleclitcriijkc Kronijk. Verschllllge lijdingen. Bij koninklijk besluit van den 1 October wordt M. C. Reynaert benoemd tot schepen der gemeente Steenkerke. - Een koninklijk besluit van den 27 September wordt de gemeente Couckelaere. bemachtigd eene leening aan te gaan van 20,000 frank. - Een koninklijk besluit van den 30 September bemachtigt de gemeenten Corle- marcq, Handzaeme en Couckelaere aan tc koopen of des noods tc onteigenen om reden van openbaar nut. de benoodigde gronden voor het leggen yan eenen gemeentesteun- weg, leidende van den steenweg van Corte- marcq naar Ichteghem, door de gehuchten i Pecreboom en Edewalle, naar de plaats I genaamd Belhutte. 7'w^,‘n 30 September is Sophie Gerst, 2ver in eene gracht bij hare Donderdag werkte Aug. Duister, met- 1 ser te Middelkerke. in cei.en pul. toen hij door eene plotselinge instorting begraven werd. Slechts ’s anderdaags heeft men zijn lijk kunnen uithalen. Hij laat eene weduwe met 9 kinderen achter, waarvan hel oudste slechts 11 jareu teil. AfschnJt' nf; van ntiHclooxe scholen, vcrmln<irriujx van hinten. Het Adv< rtentic blad is voiw.»ed cn hnorndul omdat de katholieke gc- i m^entehesturen de. nut’elnnze geuzen- I scholen af-chaft.-th! Ahijd kwestie ven 1 I de liberale gile’.beurze, gevuld n et de De liberale Burgervaders. centen van Air de hu eers. War zij wiU Het. Advertentie bind noemd die man- Jon in twijfel hekken, ’lis dat de las- nett verstandig en gematigd en dikwijls ook onpartijdig! Wij laten het verstaud De aanstaandd Encykliek. De romeinsche corn spondent van le Fran cais schrijft bet volgende over de aange- Kord gde encv kt lek leg.'u het liberalismus, •■n welke waarschijnlijk in den loop der Auniid October zal verschijnen M'-n zegt dal dit document opgeval is n n merkwecriigen geest van kalmte en vrede.-gezindiieid. Ik heb niet niet noodig u te zeggen, dat de Paus aan het woord liberalismus den zin geeft, welken men er aan hecht, misschien niet -in Frankrijk, maar in Duilschland, België en in andere landen. Het liberalismus, aldus verstaan, is de radikale en revolutionnaire leer, welke uwe republiekanen trachten toe te passen op Frankrijk, ’t is te zeggen afbreuk der sa menleving met de godsdienstige gedachte, verwereldlijking der school, scheiding van Kerk en Staat, enz. Hel is dat liberalismus, hetwelk altijd door de Kerk veroordeeld werd eti dat het nu nog eens te meer zijn zal door Leo XIII. Overigens in de Encykliek wordt het onderscheid duidelijk bepaald, en de hou ding, welke de katholieken moeten aanne men ttgenever' de hedendaagsche grond wetten en vrijheid, wijselijk en klaar vast gesteld De Encykliek van Leo XIII over het liberalismus zal niets zijn dan de Syl labus. verslaan cn uitgelegd roods hij het zijn moe'. Leo XIII hecht een groot belang aan dit document. Hij heelt de geleerdste god geleerden van Rome geraadpleegd. D»j Paus werkt er nog altijd aan. o De Encycliek besluit met een dringen den oproep lot den geest vnn eendracht en eensgezindheid bij de katholieken, n «onpartijdigheid, hunne ware va derlijkheid voor Al de but gers. Is er wel een katholiek die zich als dus danig opentlijk toont, cn die vnn zijn leven een cent profijt heelt gehad van de stad? Nooit! En om maar een voor beeld aan te halen over eenigen lijd was er hier eene openbare aanbesteding, maar er was vei bod van zekeie mate rialen te koopen in l'eurue, en bijgevolg gebod en dwang van ze elders te ver schaffen, omdat hier in de stad Veurne die materialen bij de katholieken alleen te koopen waren! Wat zegt gij van zulke burgervaders? ’t Is nog niet noodig te spieken van de opeuilijke katholieken, maar wij vragen zelfs aan andere medeburgets die hen nog niet geheel en gansch wil len verslaven aan de liberale koterie Wal kujgt gij. welk profijt van de stad? Weinig genoeg niel waar? Is het niet waar dal nichtjes en kozijntjes of ander lage slaven alles te doen, en te ver- licliteu en te verkoopen hebben? In Frankrijk gaai heter zeer slecht met den I an lel, die ge lurig kwijnt en verzwakt, 'Ie Lyou, de tweede stad van Fi urn kijk, bekend voorden handel en de nijverheid die er gedreven worden, laat de legt owoordige toestand veel te won- schen. De arbeiders steken het hoofd op en zeggen i(t hunne meetingen dat zoo een gespannen toestand niel langer meer kan blijven duren en dat er een middel moet ingè-chnlt woiden i Is niet alleen te Lyon. maar geheel de republiek door dat alles kwijnt om lei meest. De nninu'ti des Rewinds hebben nu al gehid weinig tijd om te luisteren naai die jammerlijke klachten, want zij I zitten tot ovei de ooien in den oorlog met China Gp 28 zunen m 11,.,^...,..^ - öu ÖPptPraMr ls Sopbie G( ',"1 kiezingeii plaats, heblieu voor den oud 7G jaar, landbouwster tc Bevcren. Rijksdag l)e kaïholiek^n zullt-n moedig dronken gevonden i den strijd aatig.-an tegen Bismarck’s j hollede, r 7 Mei-welien geheel en al af te schaffen, zoo gevaarlijk zijn voor de toekomst v; n Ihiitschland. De strijd zal hevig zijn, en mis- De geuzenbladen zijn zoo haastig om, onder de rubriek van heilige geschie denis of acta anclorum aan te kon digen als er hier of daar een katholieke onderwijzer of kloosterling zich aan een... groot schelmstuk heeft plichtig j gemaakt. Van iets dat men voor belache- I lijk houdt, nemen die rechtzinnige bladen voor ernstig, en geven aan de zaak eene geheel andere wending, po gende alzoo hunne hchtgeloovige lezers wijs te maken dat het onderwijzend personeel der katholieke scholen uilslui- lelijk uiteen hoop zedeloozen is samen gesteld. Van het gedrag der ofl’tcieele school vossen, zwijgen zij dat ze zweeten; tnaar wij, van onzen kant, willen eens een acta gueu-nrum ophaletr. die zeker lijk tol eer niel zal s rekken voor het wereldlijk onderwijs en voor dezen die het onderwijzen, ’t Is een voorbeeld on der duizend undo e De genaamde Van Pee, gemeente onderwijzer te Elsene, eene voorstad van Brussel, (niet te X. ofte Z.) is tol 1 jaar gevang en 5 jaar beropving zijner burgerrechten veroordeeld voor aansla gen op de zeden. [laar hij geen broer- ken, geen katholieke onderwijzer noch geen priester is, heeft bij bij lijds het hazenpad kunnen kitmen. Laai ons dan roepen uit al onze kiach- ten Leve het onderwijs-Van Hum- I bceck ’k Zou er nog mogen iets bijvoegeti ri zend fr. inko nen, en Weel gij hoeveel men uitgegeven heeft voor het inlichten van de gaze in hel theater, waar de liberale Rlietorika hare tccsicii geelt? Hewel.'ien is maar de bagatelle van 2,800 /r (zegge twee duizend, acht hon derd franken). Wacht maar, et zal nog wat anders uitkomen. Dit zij voor van laag genoeg om te tooiten hoe zij tien tiaain van liitrgervaders verdienen. j centen van Air de 1 Ion in twijfel ttekk ton daardoor zullen verminderen. I wel! ja ’t is zoo. wij hewecren hef nog 4jnderzoeken wij een oogenblik hunne ven, te Avecappclle, kleine gi meento, schien eene verrassing-zijn voir de Duil- burgers? Rlietorika Koorzangers Muziek de perse van de Bastiaans 200 En hoeveel krijgt de vrije Sl. Jooris- gilde van die mannen die gedurig be- weeren dat de katholieken, ecus meer derheid op iiel Stadhuis, die gilden zouden afschallen. Wilt gij kiezers nog wal hooien dat geheel stichtend is. Sedert 1879 hebben onze liberale Burgervaders uil de Sladkasse gegeven voot hulpgelden aan mannelijke en studenten in de liberale ophouden, recht zou ge- normale scholen en atheneums de som- il *1 zv zi»» ■vllivo >>z.a| uitgevoerd wor- glotie van de Te Parijs is eene Belgische maat schappij ingesteld, ter uitroeping van de republiek in Ifelgie. Citoyen Detuissaux. oud volksvcrte- genwootdiger in Belgie, is tot eere- voorzilter uitgeroepen; tot voorzitter citogen Moreau, een Ie terzetter van Luik, te Parijs wonende. Het hun el I estaai uit de citryens Mo reau (Luik), M. Flor O’ Sqiittrre (Brussel), Vicloi Roland (Nawen). Hussel, sekrela- ris (Brussel). De vergadering, op drie stemmen na, heeft het program der he!gische repu- bliekanén aangenomen. Heel wel, c.itoyens; maar past op voor het onthaal 'lat u zal te beurt vallen IC llinpions Toils van vroeger gedach tenis. de vermindering beloopt tot de som van sche katholieken die nimmer den moed rond de dertien honderd fr.Wut zegt I hebben laten vallen, maar altijd, met den dapperen heer Windthoisi aan T hoofd, zich nangesteld hebben als de verdedigers der katholieke Ketk, die door Bismarck cn zijne aanhangers se dert zoo vele jareu hei voorwerp is der hatelijkste vervolgingen. Vermits geheel die koterie hiei aaneen hangt, er mag ook een woordje gerept worden van de tiospicieheercii De onpai-iijdighcri van die man nen kent ook gtieiie paieiiWie mag er dam leveren? Nog eens nichtjes en ko zijn jes en verstaalde geuzen! De katho lieke en onafhankelijke winkeliers we ien genoeg dat er daar voor geen vijf centiemen peper of zout gehaald wordt zonder dat de liospicteiminncu er hunne haken tn slaan! Hunne bezorgdheid voot nichtjes en kuzijutjes gaai zoo verre, dal zij schier alle dage inlichtin gen nemen otn te weten ot er var, dit niel en moet zijn en van dat t.i t en driegen, hrm tchonner zij spreken, hoe meer zij vlrden et» larnöêMtt, die i'alsche broeders! Wa liet onderwijs misschien niet we! gegeven voor'l jaar 1878? Was in het dan mei dat M. Gei mam zei van de Zusters Aitnuntiaien ’t Zijn de beste ond rwijzeresseii van t vbaideieir Een andere maal znflen l wij u in 't lange en m --- hoede lastenhetalers Jper ongehoorde’ Van den rijken disch 'met zijne 53 dni- sommen hebben moeten betalen voor xe|.,j fr j --- dal nieuw gmizenon lei wijs dat schier i v0ni.|t0int% maar gevolgd is (lom gedwongen kimlers van Veurne en van andeie gemeentenOm I 0((k beter pussen, uw alleenlijk een gedacht /even Voor I 1879 kostte hel onderwijs jaarlijks rond óe'vijf duiaend frank, maar sedert ie ongelukswet en mi nog altijd voort kost het alles meebcRrepon, jam lijks rondde VIJFTIEN DUIZEND FRANKS/ wat zegt gtj van zulke hroedets? 01 lie- ver, kiezers, zegt het nu nog niet, wacht tot den 19” den strijd aatig.au t pm*tij, die nog altijd weigert van de He- dienogtans daar; maar, I eens, en om maar een voot beeld te ge- trouwelis do eerste keer niet’. Zijl ge rust, geuzen, de priesters kennen hun- 1 ne heilige bedieningen, en hunne duur baarste plichten beter dan gij, en een van de grootste en duurbaarste plichten van den priester is do christenen at te koereu van hetliberalismus,dal, volgens uwe slechte gazellen en uwe kopstukken zelve, eene goddelooze secte is, die voor duel heelt de zielen aan de Kerk te ontrukken, en den katholieken godsdienst in den grafkuil te delven. Een piicster die liberaal zou zijn, ’t is te zeggmi die naar de kerk niel meer zou garni, die zou lachen cn spotten met Godsdienst en Kerk en anderen zou op wekken om ook alzoo liberaal te wor den, dal ware een model niet waar? Ihnvel, bij de liberalen, dal wmc een I eilige.' aoltc|» en roer in d« liberale koterie. liet Adverlentie-blad gaat voort De katholieken zijn twistzoekers die hier alles in rep en roer zouden stellen, eti zich weinig zouden bekreunen met den voorspoed onzer lieve stad! In andere ■woorden, dat wil zeggen wij, li beralen hebben hier alle recht, alles lit’lmmi mis van rechtswege loc, de katholieken hebben geen recht, tenzij van te betalen, zij tmbhen zclls hel lecht niet hunne kandidatuur voor te sieHen, ot zij zijn twistzoekers die zich weinig zouden bekreunen melden voor spoed onzer Hete stad, T is te zeg gen onzer lieve liberale koterij; stad en medeburgers zijn ons weinig aange legen als de liberale winkel maar ■goed DektJu, de katholieken zouden •wal orde brengen in al die duistere li berale aflimrkes, de dwingelandij en de viouwelijk* broodroof zou c“‘ 1 schjeden aan al de bmgeis en alles zou 'niet meer geschikt en tol meei der eer en •liberale gilet beurze. l>e lievr koMclooze «tcBiooHjcK en <le JikIhhUiin. En nu. hm laatste koupleelje van hun treurlied is waa lijk tc In w utdernii'. Moet ik u zeggen, k ez.eis, van w l er spraak is? 1«h kunne lieve schooltjes zoo milde en zoo edelmoedig onderhouden met de ^e-nten van AL de burgers? Wie weel al, moesten de katholieken winnen, adieu! 'i ware misschien gedaan met de poutl's en-de sleeps van sommige inmnzelkes, en de liberale gilet beurze krijgt reeds den daver van gepijmllieid en benauwd- heid, omdat zij zou moeten edelmoedig 1 zijnen verlichilu hunne andere lamentalien, noemen zij o \eurnaais <d medeburgers, kiezers, maar in j ’l koupleelje wam er sprake is van die. lieve kustflooze schoolkes, hunne siem neetm eenen beweeglijken en hm t- «orset.deii uioti. en in hun smeekgebed uocnn n z'j u BROEDERS, en waret gij tegenwoordig geweest bij hel schrij ven, en opstellen van dien artikel, zij zouden uw Wel dertig keeren gekust nebben, en owe gilet beurze die zij heb ben uitgepiit, zouden zij overgoten en gevuld hehbeu me! overvloedige tranen! Ja gekust; mam' ’t is de Judaskus\h! die h'.iil helanrs, hot» meer zij willen he moot zijn, ot er van deze of van andere i soorte nog nietslekori en is, enz., enz! En't is waarlijk ktirieus om te zien en te hooren boe a nbachislicden die toil geen slag werk te verlichten had den binst twee ot di ie jaar. dan al met eens, als de kiezing n ideri, schier mal- gehéel West- kander omineloopen in ’t hospitaal! 't bi èe uiteend >en i van den zend fr. inko nen, die de ai moede sï ,iK'f „nnrlrnin^ de. bl'óod 1'0VCI'ij pleegt jegens de katholieke armen, maar ’t zul ■-■ü.ui- 0) Zijn door du koncktionrtclu rechtbank van Vcurnc veroordeeld van 20 September Dcbruynu Picfrr, bijgenaamd Pietje*Kotje vnn *t Jeppens. te Clerckeu, tot 26 fr. boet, voor bed ioj’dijke ontvreemding. Pittulliun Errdcrik, tonder beroep te Poueringhe, tut 10 fr. boet, voor slageQ.cn wouden. Viaenc David, bijgenaamd David Phuii»*, visscher te Adinkcrke, tut 150 fr. boet, voor jacht tonder toelating. Bommel Antoon, herbergier tc Adinkcrke. tot 400 fr. boet, voor jacht ronder jachtverlof, tot 100 fr. boel, voor geweigerd te hebben lijn wapen nf tc ge ven rn tot 200 fr boet, voor jacht tonder toelating. Vanlacthem Hendrik, geweien veldwachter. 1° lot maanden gevng en 5<l fr. Ixirt, 2« tol 2 maanden un 26 fr. boet, en Z* tot 2 maanden en en 26 fr. boet, vcor drie misbruiken van vertrouwen. Bcntcin August, 'andbouwer, tc Cacikrrke, tot 2G fr. boet, en Hendrik Vanlacthem, veldwachter, voornoemd, tot 50 fr, boet, voor wederxijd&che slagen en wonden. Vanuiocrkerkc Frrderik, werkman te Pervyse, tot 100 Ir. boet, voor jachtdclikt Calcoen David, visscher te Coiyde, tot 50 fr. boet, voor jachtdclikt. Degros Eduard, werkman tc Proven, tot cene maand gevang, voor slagen en Wonden. Zitting van den 22 Sept Vannicuwkerke Au gust koopman en herbergier te Bovekerke, tot 15 fr. boet, voor slagen en wonden. Vinck Jacobus, tonder bernep te Nicuport lot 15 fr. boet, voor bedrirgclijke ontvreemding. Ryon Karei, werkman te Veurne, lot 13 dagen gevang, voor slagen en wonden Drpujdt Kan t, werkman te Stuyvekenskerke. tot 50 fr hort voor jachtdclikt Del arte Joief, tonder beroep, geboren te Nieu- porf, «II geliuiavest te St. Gilles, lot maanden go- vang, voorslagen en wonden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 2