IfOFSïEOM Zaailanden, Weiden, Huizen, Herbergen, en Bouw gronden, BON MARCHE cone allerbeste Vetweide ONROERENBE GOEDEREN behoorde aan het Armgeslicht en de Kerk fabriek der zelfde gemeente. HOFSTEDE in oenen blok, gelegen in de gemeente Leffinghe en eene partij Maaigras m Wils- kerke, te zamen groot onder I» b uwd-n grom), gras en zaailanden, 19 lu ei. ien 82 •aren 50 centiaren, bekend op het kadaster van Leffinghe. sectie D. order de nrs. 210a. 209. 208a, 242a. 213, 214. 215. 238a. 237b. 2»3a. 244, 245a. 262b. 263. 221c, 222b. 223b. 225. 226. 227. 228. 230. 231, 283. 234. 235. en 236; errup hel Iwdaster gemeente Wilskerke onder d" u*‘ 177 en en 478 der sektie B. D’AÜTOMNE et D’HIVER1S MÜ8BLS EB STOEIEN LIC1TATIE-VEKKÖ0PING Openhare Verpachting der Disch- en Kerkgoederen dergemeente Wulveringhem, voor9jaren in te gaan voor de Zaailanden en Ho vingen den 1 October, en voor de Wei den den I1 November respectievelijk van het jaar 1885. Openbare Verknoping 23 O F STEDE K EN met Woonhuis, schuur en verdere ge bouwen en 1 hectare’79 aren 83 cent, onder hofplaats, bebouwden grond, hovenierhof, gras en zaailand, gelegen in Beveren, sectie C, n" 345, 346b, 347d en 348 Openbare Verkooping van OPENBARE VERKOOPINfiEN EXPOSITION GÉNÉRALE (Gemeentehuis) le Desiré BALCAEN, Négociant tè Veurne, belanghebbende en ge- Bolericeegschaalstraat, A" 8. Verdeeld in 4 loten. Maar ingesteld 20,000 fr. I KANTOOR van den Notaris O K A I L L te Wulveringhem. ,72 k. ISO 180. 19(1 van O. BALCAEN l van betaling. KANTOOR van den NotariM VANnKIÜÏBERGIIE TE PERVYSE. 110 25 5 25 75 25 4 50: 70 25 4 25) 65 25 3 80 75 25 4 50 200 Vrijdag 17 October 1 SS 1, Ol" 2 ure na middag, te Wulvcringhein- VVocnsdag 15 October tssJ. om 4 ure na middag, ter herberg brouwerij j de Kroon, te Bulscamp, OPENBARE VERKOOPING van groot bij k *d:isii>r 1 liret. 58 aren 10 cent.» M‘" DE CAE, Notaris,[ie Veurne, zal ten overstaan van den heer Vrederechter van iiet kanton Veurne, overgaan tot de van gelegen in Alveringhem, Dinsdag 2S October tss i, om i ure na middag, ten Geniet niehtuze van Lampcrnisse, Openbare Verpachting van den Onmiddelijk daarna zal er overgegaan worden tot de verpachting voor 6 jaren, te beginnen met 1 Januari 1885 van het recht van Jacht op de landen van hetzelfde armgeslicht. Drie Ko- (Gemeentehuis), bewoond door Frederik Boonefaes-Wah ave; DoBtlcrdHg October 1SS4, om 3 ure na middag, bij Auguste Decal, te Pervyse, IF.F IN1TIEVE TOEW1.1ZING van Gemeente Veurne. Koopen i a 3. Herberg hel Wil len thus, met H. 32790 0. grond van gebouwen, Kour, llovenierhof, Zaailand en Weide, kadaster sectie C, nummers 473, 284a, 44t>, 447, 472a en 4-14rt Gebruikt door de weduwe Devroe, tol I October 1887», ad 900 fr. 'sjaars, boven de lasten.. Gemeente 11oitshoucke Koppen 4 a 6 Herberg op 50 aren 20 centiaren land der kerkfabriek van Doitshoucke, kadaster sectie A, nummms 188c en 188e, mede 2 hecta ren 90 centiaren zaailand en Weide kadaster sectie A, nummer 21 ia. Gebruikt door Hendrik Bouve, tot I October 1885, «d 782 franks 'sjaars, boven de lasten. j Gemeente Lampernisse. i Koop 7. Woonhuis met H. I 48—40 0. grond van gebouwen, weide en zaailand, kadaster sectie 61d, gelegen in Steen- Vrijdng IO October ASS4L »nn rio n.™. om ure na njjjjjjg, ter herberg van Frans Scheersen, te l’ervyse-dorpplaats, van Een HUIS met. af- en aankleven cn 90 centiaren erf, te Pervyse. langs den steen weg van Veurne, gebruikt door David cn Marie Vcrlerne. lugebruiktreding mol de geld telling. En Woensdag 22 Octobei' 1884, om l ure na middag, ten huize van David Verleene» te Per.vyse-dorpplaats, koopdag van Nleniigit-socdn-c s>. Tijd van betaling, mits borg. K A N T O O R va ti den Notaris CAPKLIK, te Wa,tou. STUDIE van den Notaris SI TIPKXABRK, te Alveringhem. gestaan en Pollinchove, Oeren, Vinchem, St. Ricquiers, Léysele, Isenberghe, Bulscamp, Oudecappelle, Killem (Frankrijk) en Everghein (Oosl-Vl.) INSTEL, Woensdag 29 October 1884, 2 ure na middag, ter afspanning de Papegaai, te Veuine, Oostslraai, OVERSLAG, Woensdag 12 No vember daarna, om 2 ure na middag, in het Hótel de Commerce, Klaver- slraat, Met gewin van 1/2 p inslelpenning. Alle inlichtingen zullen gegeven wor den zoo ter studie van den Notaris DE CAE, voornoemd, als ter studiën van MM' JOYE en DE GRAVE, beide advokaut-avoué, te Veurne. wijk A, nummer o kerke, aan den steenweg van de Draaibrug naar Steenkerke, gebruikt door August De- gorte-Sarhazyn, tot 11 November 1884. Alle.deze kolen overtreffen van veel de engelsche, door hunne lage prij zen. duurzaamheid, reinheid en groote maat. Magazijn van Kruidenerswaren, IJzer, Kolen, Slijpsteenen, enz. in het gros on in hot klein, Zeegras voor ressorts en onderbedden. PRIJS COURANT van allerbeste MONSSC11E KOLEN Per op eomptant, 8 a 10 dagen en per Schip, op tijd Gailleltcn Grooien Tout Vclihnt Twei den id. Fijne al noten geen fijn Smids extra [ufsti.f. JB E KL ZE LD LIN/JL^LKl I KT C2-_ volmachligde agent der allerbeste koolmijnen van Mobs, Maakt kenbaar dat hij de allerbeste Monssrin- Kolen tegenwoordig verkoopt en levert in de statiën van Adinkerke, Veuuie, Avecappelle. Nieuport, Ramscappelle, Pervyse, Oost- kei ke, Dixmude, Ecssen, Zarren, Hatidzaeme vn Corlemarcq boven den prijs ven trans port. aan de prijzen hierboven beschreven Hij verzoekt alle personen die begreren kolen per wagon of perschip te.onlvangen,voor bun eigen, of om onder veischeide. te verdoelen, van spoedig hunne commanden aan hem le willen doen omdat zij op gestelde tijdstippen zouden bediend worden. De prijs van transport is 51 52 franks voor Veurne. Verders laat liij weten dat hij schepen allerbeste Monssche Kolen zal lossen te Veurne en Adinkerke op ‘t einde Sph-niber; dat zijne magazijnen altijd voorzien zijn om eenieder per hoevea Hum! van z kken ot m het klein gedurende den winter té bedienen. Hij verzoe.kt. emiitder h m met hunne aangename orders, le wilbm ««ihiorun Trijdas '24 October om 3 ure na middag, ter herberg de Zwaan, te Be veren. Openbare Verkooping van een Aanslag ain de gebouwen met 1 Mei ■1885 en aan het gras en land met I October volgende. Ambt van den Notaris SYOEN, te Woensdag 15 October 1884. om 3 ure na middag, in h> t hotel de Papegaai. Ooststtaai, te Veurne. eene goede en wel bebouwde Gebruikt door JacoGus Rotsaeri Missnw-i. (ot 1 October 1887. mits 1720 frank 's jaars. Verdeeld in 6 koopen. Koop 7. Allerbeste partij Z>«nil«nd, le voren vetweide, gelegen le L iiinghe. langs den steenweg naar Mi’lilelk<tke, bij kadaster sectie A, n" 209a. 210 n 211, 2 heet 77 aren 80 cent.; gebruikt door de wed' Vandamine, tot 1 October 1892. mits 360 fr. 's jaars. Koop 8. 20 aren 40 cent. 4 ijmn- grnnd. le Middelkerke-dorpplaais. in t gehouden door de wed' Dmouvrr. fr. 51- 65 ct. ’s jaars, tot I Januari 1930. Koop 9. 2 aren 70 cent. CijiiMsr<n>til in M id Ikerke noord aan koop 8, in pacht g 'houden door de wed' \V< rbiouck. mits 35 fr. 's jaars, tot 1 Mei 1907. Koon 10. Een goed gioot onder gras-en zaailand 11. 3 5(-80e gelegen in Ke.yem, sectie A, nrs 131 ;t 136, I 139. 140, 129a. 128a en 128b. gebruikt opor Engelbertus Bouckenaere, lol 1 Octo ber 1885, mits 400 fr. bij jare. L’Sciidei'rïa^ €$ciohei> om 3 ure, te W’atou, ter herberg valt Francis Van Eeckc, van ESNE HOFSTEDE aldaar, groot II. 375 83 C. gebruikt door Serapliin Boeket. iVInanda^ IS October, i om 3 ure na middag bij Jules Delbaero, i le Watou (llgttekot), Verkooping van i l 2 hectaren 80 centiaren ZAAILAND, bij j den Katieinolen. I Gebruikt door Frans Biuiieol. t Om vcideie, inleidingen, zich begeven hij voórnocmden Notaris I CAPPILIjK. De bewoner van een buitengoed nabij dorpplaats, ter herberg de Enghcin, luid langen tijd vruchteloos ge- I ningen, zocht naar de reden waarom zijn goed ge vulde wijnkelder op gdieimziiimge wijze geplunderd werd. De mannelijke bedienden vielen het eest onder verdenking, maar geen hunner kon betrapt worden. Eindelijk werd ’s nachts de wacht gehouden en het raadsel opgelost. De lïjange kamenier van me vrouw legde de hand op de fijne merken, niet uit drinkzucht, maar als huwelijksgift. Zij zou in huwelijk treden en het jonge paar wensehte eene restauratie le beginnen. Zij bracht nu oenen voorraad wijn bijeen, cn haar aanstaande echtgenoot kwam ge regeld de manden halen. Toen de .diefstal ontdekt was. waren eng- veer 10Ó0 iles- s< hen verhuisd. Gelukkig waren zij nog onaangeroerd, en toen ze al naar hun oiut ^ei-biijt waren teruggekeerd, zag du be stolene van vervolging af. Tentoonstelling van.... Neuzen. Volgens een bericht uit Weenen aan een fransch blad zal daar weldra, eene vremd- soorlige expositie worden gehouden. Alle buitengewone, klassieke, karakteris- t ieke, model-krommeuzen, mopneuzen, wipneuzen, grieksehc neuzen, romeinsche neuzen, platte, puntige, breede, lange, korta kromme, stompe, scheeve, roode, peersche, blauwe, pokdalige, blinkende, vleezige en beenige neuz-n, kortom alle soorten 7ar neu zen zijn uitgenoodigd - met hunne cige- I Loo. naars zich te vervoegen bij den juiy L voor de Neuzententoonstellmg te Iranmen. Worden alle neuzen toegelaten Neen, de I .jury beslist. Hun getal is Legio, omdat de verkoop het getal van eenen en een half millioen jaarlijks beloopt. Uwe Z'viis- rsebe Dillen verrichten won- ■deren. Ik behoor tol du-genen welke daar- i van de wond rs kiintmu getuigen en kan ik dn alle oprechtheid verklaren dat den lof ■die men u toezwaait wel verdiend is. Moge mijn brief andere hesluitclooze personen doen besluiten en de voldoening verschafifen en even als ik te kunnen zeggen Ik ben genezen. Wilt mij vier nieuwe doozen zendén aan I fr. 50, tegen den hierbij gaande post-mandaat. EugExe Lacroix, Arainon. o Algemeen depot; Apotheek Peleiin, 12, rue de FEctiyer. te Brussel. -A_TT Maison VAXELAIRE CLAES Ki N.cve, it rue la Bh^bruie, 2 el 4 BRUXELLES Dlinnnchc A Octobrc et jours suivants GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS TROIS AFFAIRES EXCEPTIOHNEL’.ES 1. Lahaye Gustaaf, z. van Hendrik .en Duyck Silvia. Beoosterpoort. 3. Bouve Cornelius, z. van Victor en Kerf Elodia. id. 5. Degrootc Guilielraus en Emile, twee lingzonen van August en Huyvaert Ma thilde. Zw. Nonnenstraat. Schallicr Camille, z. van August en Vandamine Flo- rencia. Bewcsterpoort. 30. Thcry Rosalia, 37 j. m. 7 d.. werk ster, geb. te Haringhc, echtg. van Duprez Karei. Vestenstraat r. October. Van- massenhove Camille, 2 j. 4 ra. 25 d. Noord- straat. 4. Dczeurc Amand, 4 maanden. Binncnpalon. Huis fflAREELS-VARTHlHHE, beeldhouwer. Groot MAGAAHJN van weide en zaailand, kadaster 11, iiuiiimers 2(11, 292 en 203. Gebruik] dooi l’ieler Huyglie, bind- bouwer ie Oustkerke, nd 330 bank bij jaie, boven de lasten lui 1 October 1892 Gemceiitf Heninghe. En koop 8. II. 5-65-10 C. Maaigras. genaamd de Groote Verwen, ontvlelitarii' Sn rfrotft# Inlentift ÜP.htlirrio nrmnt rl r».. r» 11 «..k I. I Per zak wegenae carta KANTOOR van den Rotaria IJK l'Afc. te Veurne, Per 10.000 kilos» 220 50 i50 50 140 50 130 50 150 50 P«r SC 30 kilos. --o--- jfW.- iBFB-. et Ccttc mise en vente a tous nos comptoirs sera remarquable par le nombre considérable d af faires hors ligne et d'occasions cn trés bonnes marchandises. Marquise ottoman noire, pure soie, tissu i) r.| garanti pour costumes, le metre 0 dll Velours uni tramé noir ct Couleur, au prix n on incroyablc det) Velours fafonné noir, dessins nouveaux, l’ nn dune valcur de 10 ct 12 fr. Ic metre. t) Tout achat de 20 francs donne droit a un abon nement d’unan au journal illustrc la Mode Bijou, paraissant tous les mois. Envoi franco de port et droits, cn province ct cn Hollande, de catalogue, d'échantillons ct de tout achat dépassant 20 francs. ■- 1 -W ..I Burgerlijke Stand van Veurne, Geboorten. Sterfgevallen. VIUJE INGANG Wt sUtrant,21fjcicid Vein iiamb.icli1slr;t;it (reclifovcr de afspanuinj' den Goiidrü Leeuw), ALLESIACH VAN MlJHJELE* in palis sander, aeajon. kris“,U«t en wit lunit. zoo als klret- kussen. kinnniodrn, secVH lii'ui ule.v- cn andere tafels, iitvubog, ressortbedden. nntl: itsseii, phntneti be ;drtï. vut. ft i. D'iitsclb «n ft hls spi/gels. op alle jp culfen, nv*t en Z” .der ch nenruderi, lijsten voor katb rs nn a He breed te t», STOELEN van alle |nij/.t*n l«; b--«iimfTi.van fr 2-50 f<O 18 fr ,lstuk cn da i boAuti: Life! en vIoh Npijten in t ml. Ink(>n en reps frontons V or jttlniisies, enz. D tiirbij noj» een jyroot «s ;r(iineitt van hinkende •en st.umdc qumquels, Christus- en andere beelden in btscu lenZ. êene groo’e notsstt/j !ei is porce- lein, LrisLtaL '*n/ enz. enz Alles in al ét vx)o 'pfo j)i\;zrn ei; Ivin don alle coifCiuret tie ELK ZEGGE HET VOORT. Linst, kaduslei sectie E, mimraci 8, ,irrnerni r.u ien ««sr’irn wer^'i zoiutcv liet Niet verpacht behal vens het namal. I H>ms»e t»., u het teedei» ckiuur te veranderen 1 -r .1 Al de arhke'en znHen me! zorg behandeld worden ;«n. Bakker, ui de Xonrds{>-.i d. 41te Veurnet g •List zich i den onlvitt^sl duf connnisiun voo»* nuf AU!Vul) tl le slack v. it Wollen, zjj'Jul] of kit- toélieU stuff.*!., z wel mans- <tl- vj\*.ui.b.i' derett, liid.ri z door liet huis O'fTti K>4xis SI Jauub- stiaitt, 15 Ei zullen j’éd'd-ij’; sf.i'en hij h.nrt bét iiti de Zijn. de Idu ‘Juffen word?n binit’ói de 15 .t;;en I'*'» omdeii j Wij deze vn weiij is een b> znn.dei av. t klinis voor de I Wassclierij in t droog r/evou^d. Ailevtouw- iv.ccd.t' ti tu z\de. wolie. p t e. pels, alsook allo 1 mansklcpdercn zw'lcn gewflssehen wofdn'i zonder hut i «f du sloffen te d<n n krimpen. ai j.. ....1.1.^'-.. zoi allergennihgdste pri;z(

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 3