TANDEN. s W Q P O 0 I Een Huis, ten j I Enffclsche zaaitarwe. o f h Medecinale Wijn van Tokay (Hongaoó). Ie b'koiiieii bij sa. ïtujnMcn, apotheker, Zuidslraat, U te Veurm', eenigste be- idSfck mar hijgde verkooper. TE PACHTEN dienste van her berg. met uroole Scheur, slaande langs de Pannekalsijde. Te bevragen bij J. Al laevs-llanckaert. Karei Viane-Duforet, liiaiiN wtlom iiuv de le sch!'"uwerslraal, i. lö. muui.l i.ei publiek L ke ui dat hij 1 Vourtuaii u.' Ii.iudel ii. Miitdi rkiuusi he stove- solen z.d uitu d. neu. <'ll dal teh ii tivr altijd z<'O' vvtd v 1 ■g SOPHIE COUSIN,1» baai publiek kei baar i- tmik.'ii dal /ij ha ;r tkl.-«•••»»»iMiL.rn.ei - NAAR AMERIKA?- Wekelljkscüe direkte Maildienst naar u> w rJ 9 ijj BELANGRIJK BERICHT. z UJ s C— o _J O ;u eI R r u i i I e' Geen grijs, haar meer!!! I cowiavi.i.w TE PACHTEN wintersaizoeïT Huis Karei. Svilliaert I CÜÜRÏU VENDRE r.ARE GIMIIIILIIISPILLM gezoid NlniKlnrrlN-pilIrn. tP b G) Ad 5 zJw 1 Charles ITEPER l.n;.uiik«-ac>* Mrriiitvrhc. m o ■j Vs! CL Q LU U LÜ Z I LU X o LÜ Z j N A S Af SR 121 V T - w ~s ~t-r~ri~~7~ ,c pachten Ier- ARDEENSCHE HESPJES. So LET WEL OU?. ÏTIistronwt personen die. goe.ie góede liamjelfifaiim bezillendu, van <nuam SINGEK gebruik mikru. om «iiMikto iiiuchiriirii v.tu Gc,I”Ke constructie al tu (leveren. ELK SINGER-MACHIEN draagt de ua.ici c'»riipng<ii«'op den arm Cll tic koperen 1 i ade-M'i>k»pl'tat OMBEDHOG TE VOORKOMEN knopt alleenlijk op het kantoor van <<e S!.\GEll MWIFACÏl KI.\G GllMI’AW (Mo<’|»er I H SING LH en C°) 2 fr. 50 HANDIELSVEREEFtiGING NIEUPORT. I! Pour fr. E 2--T» I! on rr^'oit la ineilirure lloiioge brevvtcc du mundc. Geene ontembare paarden meer!! BERICHT - >5 I I 8 Oct. a 17 a 19 17 - a 18- 16 a 19 18 a 21 20 a 22 lv E W- Y O ÊUi EN PHILADELPHIA mei de prachtige, rei>.ie klasse Nlo iinschepen der Nederland.scli- Auiei'ikityiM l.e Siuomvaari-MaaibChuppij, verliekkcudc icdcieu zmierdag, zonder tussclienhavein, aan ledoen. Uulcpte occasion your bon nes niénnacces FROS. IT’-öO CD tVlarkiprijf. van 1 cor»»^. per 100 kilos. Oei. 20 - a 23 - a 18 a 20 - 16 - a 17 - 16 a 19 17 a 20 20 - a 22 - WK0ÜWE VERMEULEN, <•>1 bui- ■Wl.wn.i- geves' gil heeft a|< ■t' T’- bcvlagen bij dén druk- l gedrukt 1 LU t-v n Ld d UI éi varen en gespt o •ilic piuatscu ^z.T.rM' Antwerpen, en le tirunbei; ik. te bevingen bij den eigenaar. M. d’Hungers» al-de Spot. S’ariresstr an bureau «u journal om aanstonds in gebruik te gaan Een gerieilifk HUIS, i n m de Nieuportstraal, Te bevragen bij Julies MONTAIGNE. üoslslraat Veurne. DTieer Ciiaiu.es BROL'CKE, te S hoo.e- Spei niulie, heelt de eer kenbaar te maken dal zijne zonen, zooals voorgaande jaren. x. J - L_J 1_ X—stond, in de i Groolc (hststraat, N* 31. te Veurne. Te bevragen bij den eigenaar. M. II. Bernier - T," i bewerking vun den inuul .ung ial Uittrekking Binnen cenige dagen zal onzen eersten in voer beginnen van ki.^ine rust ahuu'.nsciii. iiK»rn.k siki w ns magkk van eerste eerste klas wegende 4 a 6 kilos. l>e verzendingen zullen geschieden (vracht* vrij per min..teas 2 stuks) vervolgens hunne inschrijving. I De prijs is vastffesteld op fr. i.ilo per kilo. Men kan zich reeds laten inschrijven van helen hij P VAN REETH. Ouden Steen weg, 15. Antwerpen -s c? S V -ö ■Ü2 Koopt yeeii Mat kien ilat de kopcien plaat TRAbE.MAHK met op den arm draagt. L X J. I I l UC.ulüü. Uil y~ Deze wijn heeft een bui- tengewoon uitwerksel op A yl hd ziekte komt en Hoekte noudig heelt, op deerlijke kimlers. ouder lingen en flauwe personen. Ten anderen nog. hij wordt aangeprezen als morgen- wijn, omdat hij niet ver- ff De Nieuwe London doet het grijs haer op 14 dagen verdwijnen. Maakt het haar zacht en glans rijk. Belet het uitvallen en is geene verfstof. 2 fr. 50. h.ji xiihr i»«nriii» va «niterst.iiieii. ALLES maakt bekend dal bij z.ch ais Sehoeii- 1* GENA!.'!‘.= K PHIJ/.fA j p.kei' le Altcrillghem le'i'll Tarwe, C ld. nieuwe Rogge Sucrioen Haver Boeien Erwten - - ï’riji» aan u'elkeu het nietrdrrm deel der 4u 1 vuAncia, ir rrki'iu’it vim moTijeiihet brood gvoote al» kleine imevceihedci; 1 zullen verkoopea Bruin per 1 1 tl k.io. c. 1 .'.'L— i hall w.l. LG e.-ntim. val.whl is. goed van smaak ‘en aan gpnadigen prijs. In Heschjes van SOO gram men fr. S- I A. Bestuurder, S. MEINESZ. Kantoor Kaaistrual. n“ 1(1. Rec.hisiteeksclie invoer van l'1'' soort Sundeilandsche kolen Cokes, Klipzout, Zout voor den landbouw, enz. Bevrachtingen vo r b men- Iceland In- eu uiikl. rin ;en. Agentschap der Voornaamste kool- I pullen van llelgie. C.dtr Imrlügti rsl en mgrut aUcnidc. *»t: irm.mlr saus cdt-f, est lt s -elegante el très-fine L'oiïvr. g j en t-sl birn (‘tJé i-oür Lt in iiche jusle et <1 «cle u ia Si c mdr el. un dunne la garantie citiq anuecs. Cetic huikigeKtpar sou rxêcutiun ft elegance unique en Europe, ne nécessite puint de répuiatiuu et sat passe a tout re qu'en liuriu/es jamais ail cté iiivenlu Lite serl d’orneinent sur chaquo pupitre ou secrétaire els'est dt-ja frayre nu hemin par le niou- le u cause de son “xaciiliide. cquité el elegance. Ou einoie relte horloge brévelee i twul le inundc f ranco contre i’eu\ui du tnuiilanl du fr. 14-75. auss coi tre reiutoursenienl par notie représentant géüé- >ul M RUNDBAKIN 11. Uedwigg. 4. iriiiiu Aulriehe) dienstig voor alle Stic C - U S X s - C2 «j g c - g s aan de Paardenkieeekers, Handelaars, Veehouders, enz. Pieter Jan Van Ham. l.aurens zoon, ge naamd n den Brabander, paardensnijder, tc St. Kicquicrs (Alvcringhcm), laat weten dat hij alle de opcratien waarborgt dio hem gevraagd worden. Die van pijfers, breuken, (hermen), tweeslachtige (hermaphrodites', enz. aan 20 ten honderd, indien zij geene voorafgaande opcratien ondergaan heb ben; die van hengstenpaarden aan 5 ten honderd. Wedcrzijdsche stoning, Kvopman-kleermaker te Veurne, ijrootr Qoststraal, 41, Karei. SP1LLIAERT heeft de eer uan zijne talrijke kalanten te laten weten dat zijn Magazijn van lieden voorzien is van de allerleste nieuwigheden in de Laken en Modestotfen voor hel saisoen. Hij durft verhopen dooi de goede keus der stollen, de genadigheid der prijzen, als mede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van 't publiek meer en meer aan le winnen. Kleermaking op maat niet bepaalden prijs I op voorhand en levering in uren. Kleeriuakersgaitrii rpozen rich ten allen tijde aan- bieden voor welk bij 't stuk. ne, nmakt bekend dat er bij hem te bekomen «ijn in- landtche en noordse he spanen, dienstig voor leéren, vaandelstokken, eni drooge eiken, schuiltufelbla- I den, drpoge en suivere eiken planken voor kuipers en timmerlieden,drooge beuken, tafels en planken, veel drooge suivere popelieren plankan van alle leng ten en dtkten, teil dienslu van een ieder, en oven- gent ul wat lijnen itiel betreft. Door tijue geringe prijton en de goede hoedanig heid lijner koopwaren, hoopt hij de gunst van het publiek meer en meer te winnen air. ÖU. Te bi-kymeu bij jiitv. Ltsp, llostsl. Vetirnc. nV&D Tk' g’’riii".ri U c iaZL p ij» Nura-ei-uiiuiiiter in uc. i’iu ou iiu'.i nt i huikas en and. n 11 jkfimu 11. vutnzieii van verze- ki ring.-siiili'i». 11 iJi^nolig voor nuluris. ad- vok.mt. ei./.. Te bcvia^en bij den druk ke de/.er. .1 un .1 L 'dien.; vvoidcn. 1 •ou de pl 11I tlr strekr ■.ulatcurvip li<*r.slel<lr> «md - ru ml d>- tweede hai^d >«f'k<»uiSii;'e m .chifneii worden S'»ms «.m mei dal b <lr<»<mb kende liertrii ip'ie 'n»w unJ.il meu liet rrj/isler-uummr'i' wtj;» ;'e»{jid li efl opdat het be-Inq* mei im:cr kunne vmttb'kl Wtirdri» Kenig eerdiploom in de lenloonstrilinii van Ains er.tani. Prijiru tier iimi hirmm I hnginimii van 1 J. 5 tel 253 mits w h betalingen tii Ir 2-50. lv)vtc vcrmiH lering uu l umplanl i. Enig. i 'Ht zich alle vyoHtsd.ipn met Kami. V MlERSTH \E1 L- l AHK EïGrnote'Oust- straal, Ü5. R zün ook t»* bekomen n!|p ilacli BREIMACHIENEN, va». »'re<>mriiui»<i**rrf zu*h <>nk vm»r V'A'ir ID.UI4 e %1'uu vUeedereii, xooa iuk<*ii,elaslit*k wo!lfra:--ob uimi'-ossen in alle kleu'e »«n i i - AAN GENA1IK.K PHIJZtN •tollinie, bij hare ouders. Nieuw straal, Viiiriie I oomn na«’e- un beau ser Irmeo aprè5 eptimi <Ju mmitrtiit. -XdreSMir Ie* lettres a .71. Kii«i«lb:sktn. II lledvvigg. 4, a VIENNE (Autrielie) En prmive de re eoiili mee. ruslilutnm immé* 'ÜLile du luontuitf d-u Li u«.ii eb.» ndi>u qui ne cuirieiit TvZE' ETST 3\zl_ TVEEIEIR- Chirurgiins-Taiidiueeslers, gediplomeerd door de Belgisdie gezondheids-Commissie, KUUTKIJdu. KloMkroruMtruHt, KUliTlUJH. kunnen geraadpleegd wm-tb-n idle d'g'*n, uitgenomen do Zon- cn Fcesld igenvoor alles wat de hcelkun* 1 1 -il *“o tanden, welke verlicht wufdl met c«me slaapma* eliieii (gale prolrxvde d'«i/ le) waard -ui de gevoelige en vreesachtige pettonen geene pijn gevoelen Niel alleen vvi um xaakl dil slelscl "c ue pijn, maar het laat niets te wentchen over het gemak, de vlugheid* den duur, de onschadelijkheid d i 'cvoeliOOtheid; gondsioppiug der holle tanden, ktinslmaligr email* leering^ rechtieltiog (L'I ongeregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf ju ir Behandeling en genexmg van pij»V’’uveaidc tanden. Bijiondero werkplaats vuur het vervaardigen v.iu t.nidon en gebijtun ^stelsel H MhiiJ») De gemaitkle landen en volledige gcbijtcn worden ingezet zonder haken, platen, verren ul’ banden van welken aard lu-l '"»k u zen moge, tij noodzaken geene uithaling' der wortelen en verwekken noch pijn noch hiuder. Hel nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tut hal vermalen der hardste spij ten; de klank der slem is helder en klaarder» Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaal in België alleen bij den Uitvi 'der; daardoor is bel mugelijk kunsttanden te leveren te beginnen van o fr en ren volledig gebijt aan 1(H) fr. en daarboven, tte stukken die Uil de vvi i kplaatscn kornrti van Ur rn MEIER hot- seeieti om zm> te leggen du werken der natuur; men ton niet kunnen iiilkennuu, noch door den glans, noch duurde kleur, noch dom den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet 7.ij ondvinemen du herstelling van alle mislukte stukken uu hermaken te uls nieuwe^ volgens Imn nieuw stelsel M. MEIER snI Ie raadplegen njit Ikcn Dinsdag van 10 lui 4 me ntt middag, it. hul hotel \obte RüSC, Grob te Mu'kt le Veurne* 19 - a 22 50 I I'l'iiigc dur scluMinsle en zuiverste partijen I zaaitarwe in Engrlanu op slam aaiigekqchl hi'hlii'ii un dal zij di-relve im-t voile trirtiw co waarborg direkt nil de sloomluvl zuilen j atleveren. TK >-.(.<!£( B'r.A OIP TV LlUUU'lk Sr,"’“" I'H'TEMEIIS-of HUR. IL lunll Lil i GEUSIIUIS MIO vleien, met stallingen en schoumm beplanten hol. <»k dien stig voor boerderij, guAmm nevens de v<»ursl.id, Ie luuri.c. en onldiigs hewoui-d door H duo kapitein Hans. Te bevragen bij M Cu Declkuck Veurne, Deze pillen, alom gekend, tijn de r. ichUte en ze kerste purgeermiddel onder ul de incdecijiien; zij veroorzaken niet het n^insh ongemak en mogen op alle lijden en met cCV.r goedr maaltijd genomen worden Zij Voorkomen al de ziekten, omdat tij int het lichaam drijven ul de slechte vochten, uur- zaak van alle kwalen. Een gemat g. «loeli i rg-lmulig gebruik dezer pillcu is de Muurborg eemtr kloeke gezondheid. De ja.irlijksi hu. verkoop vaii tien duizend duoicn rb zer pillen in de Vhiiiideieii. bovenal langs den /.eekiinl. waar de inensrh touvrul voorzorgen moet gebruiken om de gezondheid tc bewaren, toont ge- mo'p.x Htin du populunle.it en de goede uitvul van dele remedie Voor verdere uilleggitu’eti, raadpleeg den orniund- Liief bij elke doos gevoegd. 1‘njs fr 1 50 de duos. Bij den eigenaar H. STANDAERT, Sleenstrant. 51. te Brugge. DEPOIS Te Veurün. bij G DlJi.LOS. drogist, to htxmude. bij MU. GHYSS-VEHT ra VERWAEllDE. Dokte bekomen bij Hectou RGISSEN, apotheker Zuifktraat. te Vuurwe. fll l gfVe’S- ligd. ten huize van Benoit Allacker, up de dorpplaals. Keurig werk n lualigc prij zen. Hij recon.tnandi erl zich aan een ieder. Uitstekende lurichliiigt’ii voor kajuit-passagiers eii kindveihuizers. Een genceslieer aan boord van ek schip. Vlaain>cU wordt overal verslaan ken. Concurreerende passagie-prijzen. Duesie bnjeueu naar van de Vereenigde-Staien en Canada. Inlichtingen en plaatsbiljetien worden verstrekt door de l’-irekje te Hui.i-i lam, de Generaal-agenten MM. W. Raydt en C“, SuikervaJrt 1, te de Agenten E.-J. Van Toyenaeker. 26, ijzeii nA<?goi»aai. Lybaert-De Blauwe, 1. Poelmanstraat, Geul; Karei Culltwaer»., Clercken, bij Dixmude; Victor Knockaert. Ichiegbem. THnkö en eerlyke onderagenten worden gevraugd. Meu gelieve uch daarvoor aun tc Lede.» bij dc liuo.d- agunfeii M Raydt en Cie. v•muml enncliir leur credence par dis objets pruil el elég mis Hu VAGMI lQliE SERVICE DE TA ll.F. (impose <lt quaianlc deux (4i) udeusiles de ménage les pius utiles rt plus mdisprns ibles. au pnx fabideux de Par SniIe «l'u i uliile u Péti anger, je viei.s d’acliu- V.T um* gr mdu qu nitité de ui irehamli->rs cl m\ l.nif vcgiigé um* i'i"i»«ple réalisatmn. je suis u méuir a ■céder 4 loul Ie m nd h un pril tres- libulcux un seivice I hl- «i.desti m iib e mimgenl Alfénidt» tret-ni iisif. pnuvm t diSpnlei* Ie rang a l'ar’.eilt veri- tublt et dmit j>* giimiltis la biniichcili' inlactu appiou vé S i’ijbjgu d«* In hiis quo j’en ai lait moi-mêim* Le service m-des<oilH imlirjüé ti conté jusipPici GO fis et maiiilemr t je l'oiirtiis a un tier* de Li vult ur nu cuin de I. S' wiee consisle en (1 •iileiuv do table, lames ornées eu urg Alfunidr. t» f mreheltus de uièinc <1 cuillers simpn nj.issives, ‘G colliers a Café, l’uc giMii lr cmller a lait très-5ne. H’iie gr.nule pus mie cnillars de polage, 3 beaux eoquelierft, tuHMes u dessert (In beau p.issoiru a the, QJu juli pmvrier ou sm'rier. -> imignitiques lapses u sncrc, L 'mix pui te rmite iux (en crisl il), .Sa p.Milioii de O' S 4 J piéi’CS lui m uil vu e de table, conti e 1 rm bourse ment 011 LÜ m l)e wed' en Kindercu l*èr»er D«*vro> wouiiciidc 111 de herberg het Witteiihuis, le Winr.c-BcooNterpooit. lain welen daler ii.j llt'ii. gelijk vrüeg' 1It tseOHF.S le bi komen zijn..i.'vqn ais l)ij A. k»> vr<»«*. hei b' igier m de beek van'Co- droa. ho-k d r 0 ulr B esleniuarkt en Ves- lenstraai. ie Venice.. I en neer en meer het verbouwer, te wii - VI*.(A( J I bakkers, le rekenen 1..j..., -■ - -„.I.i verkoopeu -. Bruin per 1 11 kiio, I koopvrouw in gi.-«l eu herbel giersleiS.iiiiu- i hL a.il le liixmiide laat Welen uaii de bi la. -- i...i.i.1.... .1 .n.i. - - vriS'lien gisl te Veurne op o Mm kt I be- vind' 11. De goede hoedanigheid en beneden alle concurenlien do- n h.rn v i'ho- 4oü t.>t 7i>u o- - tiij en bl.t.r en mepj. hei verliouwer. te winnen. zijne gouUr stutten i 1 1 -L.... 1 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 4