I I I [ja I I Woensdag 15 October 1884 40a jaar hl’ 2987 de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sja^rs; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. De groote letters t op vastgesleld. ping van niet vóór 12 uie plaats hebben. i- <o l van 1 dat de opper- c. enz. eene na treffelijke Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na eD.__- r- volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N‘ lb cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annoncen voor België (Ier uitzondering der, Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door hel Office de Plbucitè, Magdalenastraat, 46, le Brussel. Mrn sehrijil m bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker-uilgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Puslkanlooren. -r.^T--nll, - te builen gegaan. De inkt waarin men den stempel moet doppen, droogt seffens. Indien het gebeurde dat een stem- hiietje bij onbedaebzaamheid geplekt ter van het bureel en den geplekte» teruggeven, welke dan onmiddelijk ver nietigd zal worden. Niettemin is geraadzaam hel stembriefje licht Men moet zich zooveel i houden bij bet zwart maken De nieuwe manier van stemmen zal dagelijks, tol den dag der kiezing, aan getoond worden in hel lokaal van den katholieken Kring (Café francais). Uwe princiepen en uwe belangen. Hoeren kiezers en medeburgers, nog éenige dagen en gij slaat voor bel aie^bureel om liet wil puntje zwart te links of rechls v; :j én erge dwongen.' Uw geweien alléén op de wereld blijft getuige, en zal UEd. goed keuren of verwijten, volgens gij wel of kwalijk, voor welzijn onzer dierbare stad Veurne zult gestemd hebben. Aanboort en overweegt vooialeer dit werk te doen, klein in zijn eigen, maar groot in zijne bediedenisse en ge- volgen het rechtzinnig woord van liet wil punt eeneu onder LE. zonder diilt op pariij- “pp"-- geest gesproken, uil loutere liefde voor vlakte van liet zwari viei kam tiiei worde 't geluk van eenieder en van ons zoo I diep beminde Veurne. Ik zal u spreken 1 in ’t korte over uwe princiepen en over uwe hela ugeri. Kiezers en Medeburgers, ot bedorven wierd, moet men seffens [)e piihêiepen of grondbeginsel eenen nieuwen vragen aan den voorzit- I i welke hij aauveerdt mogelijk van bel wit punt en daairond geene vrijvingen ot merken met den stempel maken. Wij raden ook iedere» kiezer aan, i eer bij stemt, den stempel met inkt te beklemden, om alzoo de zwartmaking van hel wit punt door eene enkele drukking ;e bekomen. Bij bel zwart maken moet men zorg dragen Satan is de God van de toekomst (Ro bert); O. L. Vrouwe op de straat, Chiistus op den messing en de Paus naar den duivel (la Réforme)! En be- bemerkt wel, heeren kiezers, dal liet Advertentie-blad, de Moniteur van ’t stad huis en ’t verdedigingsblud der tegen woordige liberale kandidaten, spre kende van Janson, Arnould, Robert en C'“, heeft durven schrijven, over drie maanden Wat zij weuschen, dat wenseben wij ook, wat zij willen, dat willen wij ook; maar wij willen nu nog zoo zeer niet loopen uil vreeze van de beeuèn le breken, ’t is te zeggen, uit vreeze dal de kiezers ons zouden ver laten! ’t Is klaar, kiezers, wilt gij van zulk volk? Zijn dat uwe princiepen? In dien hel de uwe niet zijn, stemi tegen en bijgevolg tegen de liberale t didaten die ze verpersoonlijken Kiezers en medeburgers. Geen een onder UE. die niet en br geert uit der herten dat ons lief Belgn en Veurne in ’t bijzonder in rust' it: viede zij, weelderig en vooi spoedig, in eereim in roem met vrijheid voor au. volgens den geest van onze grondwet onder de regeering van onzen Honing Leopold 11! In deze begeerie, in dezen weusch liggen uwe werkelijke politieke princiepen. Gewei! Zes jaar heelt ons land be stierd geweest cp eene maniere die vol gens ’i woord van Leopold l ons naar de barhaarschheid ging doen terug keeren; zes jaar lang heeft men ons land uitgeput, en onze nieuwe ministers, boe bekwaam en bezorgd zij ook mo gen wezen, zullen misschien nog jaren moeten wei ken, om dien bëklagelijken toestand door het geuzeiinimisierie veroorzaakt te kunnen verbeteren, De kiezers zijn opgekomeu in Mei, in Juni en in Julien bebbe.ii met klank geheel die vrijmeiselaai skliek wegge vaagd. Hier iu Veurne, ’i is jaren en jaren dal’gij beslui» d wordt en slecht be- stuuid wordi, om dat alles gedaan wordt in ’t voordeel van eene kleine liberale kalei ie; onze burgervaders)» besturen als ot er geen katholieke of onafhankelijke burgers zouden bestaan die lasten beluien, zonder eenig pro fijt le trekken; dwang en uitsluitend heid zien wij liooiien en bloeien op bet stadhuis, iu de hospiceu, in den diseb; de arme medeburger wordt ver drukt en zijne vrijheid ontnomen me*. zijn brood! De geuzen te Brussel, te Gent, plegen straatschenderijen de de andere; vallen rustige en katholieken aan met messen en stok ken, beledigen senators, volksvertegen woordigers en ministers, door den* wil van i volk in wettige regelmatige kie zing aangesteld en zijn zoo laag geval len, dai zij schier dagelijks te Brussel den koning en de koningin uitjouwen en de republiek hebben afgekondigd en uitgeroepen. is deze partij de partij der ritste der orde, des vredes, der grondwet, des koningdoius en bijgevolg de partij die werkt voor den bloei, den voor spoed, den roem en de eer van ons land? Die vrijmeiselaarspartij wil ons land ten gronde helpen, e» beeft de zaken zoo ver gebracht, dat de vreemde volkeren schande spreken van ohs land, ons iu tifkeer nedicii en ~„f i .Manier van stommen. Hiei boven geven wij het model van den stembrief die den 19 dezer zal moe ten dienen vóór de gcmecniekiezing. Ter linkerzijde geicekcud met eene sier, slaan de namen der liberale kandi daten; ahn de rechterzijde, ouder hei zwarivierkant waarboven een rondeken is zijn do namen der katholieken, die wij aan de kiezers aanbieden en bijzon der aanbevelen. Boven de namen van elke reeks kandi daten bevindt zich een zwart vierkant met een wit punt in ’t midden. In plaats van, gelijk over drie jaar. mei een potlood een kruisken le maken m mm der vakjes dm boven de namen der kandidaten stonden moet men nu. v.wr dc GEHEIM ktllwltee, Ujst te stemmen, met eeneu stempel alleenlijk het Wl I /lunljc ZWART maken dat te mid den van hel zwaïl vieikaut staat, boven dé namen der kandidaten, aan den rechterkant van den stembrief, gelijk dc haad het hierboven aanwijst. Dit is de -emakkelijkste en de beste middel <mi gauw gedaan te hebben. Be zes ■djiten moeten dun WIT blijven. In - mogen gcerrn l ouders ware de stembrief met geldig. De piinciepen of grondbeginselen van iemand zijn die iiootdwaarheiden, en belijdt, en vol gens dewelke bij geheel zijne levens wijze regelt en schikt. liewelgeen een ouder u die niet ge- t is. geen ben die zijne kuiders on- overzetl'ng ontslaan. i gedoopt zou laten, geen ecu die een plooit bij zijn briefken in de Kerk, en voorzeker geeti'een die zou het geplooid was. met zonder sakrameuleu sterven als bij gele- De kieswerkzaambeden beginnen ten en steun kalholiek. Willen katholiek ster- E.me stempclduos met inkt moet kiezers die met aan de eerste oproe- Hi;;g van humien naam beantwoord heb- bijna altijd drift die T verstand ver- I ben, een? dubbele heroproeping plaats duistert en de wille zwak maakt. Be- hebbeu. De tweede lieropmeping mag dwingt uwen drift en gij zult wel steiii- niet vóór 12 uie plaats hebben. men. Wel stemmen is weldoen, en wel- - I doen geelt rust aan ’t hurte en geluk! Neen, neen, gij zijl van deze niet die zeggen dat de katholieke godsdienst een kanker is (Chronique), die men moet hardnekkig bestrijden (biandre libé rale) en in den grafkuil delven (VaiiHumbeck)Gij zijl van deze niet die algrijselijke godslasleiiugen uit spieken zoo als: god is de natuurlijke vijand van den tnetiscb, en de meuscli de naiiiüi lijke vijand van God (Arnould); God is de oorzaak van alle maul- o'irpin ’-jkc wanorders (laimon); het 10 I plooien, aldus zal er geene vrijving of doopt Als de'kiezer zijne stemming heeft zoogizeid huwelijk zou aangaan builen vastgesteld, plooit bij zijn briefken in de Kerk, en voorzeker geen een die zou (im gauw gedaan te hebben. Be zes vieren, gelijk het geplooid was, mei zonder sakrameuleu sterven als bij gele- wilte punten seve.ss de namen dei kundi- den zegel langs builen, toont het aan gendheid beeft; in een woord geen den voorzitter en steekt liet in do bus; die in den grond niet katholiek is. de O boven het zwart vierkant] daarna verlaat hij de zaal. liewel! komt overeen met u zclven, veil en anders stemmen is krankheid van zin of krankheid van wille. En T is 1 ver- den voorzitter en leekeus gemaakt worden, i ‘‘S- i negen ure ’s morgeus. Er zal voor de ■vindt. Men moet den stempel maat op het iiiklkusje doppen en dan hel wit punt Kvvarl maken. Volgens de wei op deze nieuwe ma nier van stemmen is elke indruk met de» stempel op hel u il puntje gemaakt, -eldi'’ zelfs al zou deze indiuk onvol- kdi-onduidelijk- pf anderszins gebiek- ki-’* zijn, ten wa,e l)el vooniemen om ■den stembrief erkenbaar le mimen, klaarblijkelijk zou zijn. Eveoiwel. ra den wi> aan het k'«heel zwart CAILLIAU EDMOND DE GRAVE RENÉ DE UAENE DAN’IÉL DE MEESTER CHARLES DESPOT RAPHAEL P1L AUGUST. I S r 11 i t 1! I' I l ld --.rTOKKWrn - UU11ÜU, iwvui. MVL I«u«» i ^UDUHLIU uvvn, iu CU 11 WUUl U steekt bel in do bus; die in den grond niet katholiek is. i I B -- Jlü UIUV Uuli UU LbldlO 4.H1 ui 1\ I tUlik IJ cl tl. Vuil WlllC. lui a smaakt ziin aai) den lessenaar die I pin^ van hunnen naam beantwoord beb- bijna altijd drift die ’l verstand -ftjtiwel u< kieshuteekeu be-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1