ONROERENDE GOEDEREN behoorde aan hel Arrag.’slicht Cu de Kerk fabriek der zelfde gemeente. I i I I I HOPSTEEKEN met Woonhuis, schuur en verdere ge bouwen en 1 hectare 79 aren 83 cent, onder hofplaats, bebouwden grond, hovenierhof, gras en zaailand, gelegen in Keveren, sectie 0, n” 345, 346b, 347d en 348 I r Magazijn van Kruidenierswaren, Ijzer, Kolen, Slijpsteenen. enz. in het gros en in het I genaamd i Solaris eORCWlIdiE, te Wulveringhem. 75 25 4 50 70 25 4 25 180 65 25 3 80 190 75 25 4 50 200 BJinstltig 3$ October QSS4, om 1 ure na middag, ten Gemeentehuize van Lampernisse. Openbare Verpachting van den klein, Zeegras voor ressorts en onderbedden. Mei gewin van 1/2 per 100 Instelpenning. Open ba re Verpachti ng der Disch- en Kerkgoederen der gemeente Wulveringbem, voor9jaren in te gaan voor de Zaailanden en Ho vingen den 1 October, en voorde Wei den den II Nofö’mber respectievelijk van het jaar 1885. Notaris Camille WE CAE, CT land met 1 i i 20 centiaren. Hy vei zoekt emit .1 itutiiie aangetiouic ord-vv wiik-r ^gebruikt door S. Vilain, tot 23. 14 aren 50 cent. BEovcnierliof, geleden in de Hiemn gemelde gemeenten» Por zak ,4 i waar monden KANTOOR van den .'Geupoits acht ijiiyii Oiimiddelijk daarna zal er overgegaan worden lot de verpachting voor 6 jarcn, tc beginnen met 1 Januari 1885 van het recht van Jnehe op de landen van hetzelfde afmgesiicht. STUDIE van den N=ot sa ris 8IJWE1LAE1SE, te Alveriiighem. PRIJS COURANT van allerbeste MONSSCHE KOLEN van D. BALCAEN l’er 117/gwi on eonintant. 8 10 Armen en per Schip, óp lijd van betaling. wegende circa 172 k. 180 Wrijclai: 34 October flSS-fl, om 3 ure na middag, ter herberg de Zwaan, te Keveren, Openbare Verkooping van een Aanslag aan de gebouwen met 1 Mei 1885 en aan het gras en land met I October volgende. Ambt van den Notaris SYOEN, te Loo. Gemeente Killem. (Frankrijk). 42. H. 15080 G Zaniïnnd, deel eener hofstede, gebruikt lot 1 October 1891, door Glacyman. Gemeente Everghcm. 43. Het zevende deel gemeen en onver deeld in een Huis met 7 aren 10 cent. erf. 44. Het vijlde deel gemeen en onver deeld in drie Huizen met 8 aren 10 centi aren erf. Dit alles in 81 koopen breeder bij plak brieven beschreven. Alle inlichtingen kunnen gegeven worden zoo ter studie van M',r DE CAE. voornoemd. als ter studiën van M1"* JOYE cn DE GRAVE, beide advokaal-avoué te Veurne. tj Bnxror.mB? r/aa?. jvav niet uitgesproken wordt. De groole liberale manifestation van Brus sel waren, zoo men ziet, aangevoerd door rasphuisgoed. Dat is geheel vereerend voor de liberalen. Ecu schandelijk tooneel heeft ver- ledene week te Parijs plaats gehad. Alle deze kolen overtreffen van veel de engeische, door hunne lage prij zen, duurzaamheid, reinheid en groole maat. Wagon opcomptant, 8 a 10 dage, Per 9900 kilos. 718, gebruik; doorHipt'i Vajidei-b jrghe. Amnk rke op’i einde 8 jeemb.!.:.ii/ije.. mjga/ipi i> aliii I voorzien om ceniedc" per.hoeveclbi id vrn z i.k.'ii qI in lie i dlénch. Per 10.000 kilos. 220 50 110 25 5 25 150 50 140 50 130 50 150 50 fi.'isss4E;’<u’. *2 October SW<*-3, •om 4 me na middag, te Grombeke, ter herberg bewoond door sieur Moncarey- mrliJcr's. Openbare Verkooping ER DEFI ilTIEVE TOEWIJZING van 1" Eene parte BOSCH met de Tail lie en Plantsoenen gescholen van 2 jaar, genaamd Nieuports 2 Geniete iickend bij kadaster sektie B, nr -472, groot 99 aren 90 centiaren, Boonprijs fr. 100. Ingesteld fr. 1,475. 2“ Eene partie BOSCH alsvoien, genaamd de Popeiïngputten bekend per kadaster sectie B, nr 268, groot 46 aren 20 centiaren. Bnomprijs fr. 4-90. Ingesteid fr. 109. uelijk in zee gelaten, maar ondanks al i •<le pogingen der roeiers wierd zij op het droog terug geslagen, en ’t is maar na zeven uren werkens cn verschillige pogingen om met de boot bij het schip te geraken dat men er eindelijk in ge lukte de bemanning te redden. Slechts een man ontbrak, de kapitein, eigenaar der Anna, die over boord was gespron gen en verdronken is. Hel schip was niet verzekerd. gaan den 1 October 1876. dooi-Ch. Pm lr r, volmachtigde agent der allerbeste koolmijnen va» Mans, mits 100 ft. s ja.irs. Maakt kenbaar dal hij de allerbeste Motissche Koicir teren) 20 KofctwMes, groot onder be- de statiën van Adinkerke, Veutne, Avicappi-lb. Nteuport. f bouwden, grond, zaai- cn w<:!atid en t kerke, Dixinude. Eesscn. Zarren, Handzaeme en Curiemare boomgaard, 1 heel. 7-4 aren 27 cent, sectie I D. nr‘-476t. 478a. 479a. 480a. 482 in 483. gebruikt tof 1 O 'ober 1887. m.t's bun eigen, of om onder vetscheide ie verdeelen. van spoedig hunne commanded aan heic 330 Ir. jaars. - Verdeeld in 3 koop; n. 21. 11. 2-40-70 G. vïl-tt'e. Eföom- ^nard en Zaai!rt>s4, sectie D. u"663a 3" Eene partie BOSCH als voren, iot o/ioi^r 1887. 5e- I 22-,.5SD*r*>*ru mil 9.) ;;t: tï 80 i'.jil aBurxerlijke Stand van Veurne. Geboorten. io. Verbnere Lodewijk, z. van Seraphin cn Slimbrouck Philomena. Citerneplaats. 11. Cot- :ry August, z. van Alois cn I' C- T Maria. Handboogstraat.13. Houtsaeger Gcrard, z. van August cn Merlevcde Maria. Ooststraat. j bruikt door Albin Bussciiaert, tot 1 Mei iv. luci. uv-iiijj, o <11 cn io cent., zuid de Forlhemslraat. gebruikt door i Gamiel Pauwels, tot 1 Mei 1885, aan 215 fr. ’s jaars. i 14. lluiN met hoving, oost ’t voor- I gaat.de, groot 3 aren 15 cent... gébruikt aan 220 fr. ’s jaars. 15. IIuiM met hoving, oost T voor gaande. groot 3 aren 15 cent., gebruikt tol 1 October 1885, door Ch. Dcvloo, aan 225 fr. ’s jaars. 16. SfuiB mei hoving, van oosten ’l voorgaande, groot 3 aren lOc nl.. ge bruikt door Ch. Griinmelprrz. tol 1 Octo ber 1885, aan 225 Ir. ’s juais. 17. llea-bcs-K Euigersivelxijn, met 8 nr. ri 3i> cent, erf, gebruikt door .1. Vander- 1 t 1883. mm 200 fr. j 18. i aren 05 cent, ert, gebruikt itOor boer, vopr 3, 6, 9’j ;;ir. ingtgaa Mei 1881. mits 150 ti,.,l.j iais, 19. tVoonhssivs met s>ni< en 1 are 83 Vrijdag I? October om 2 ure na middag, te Wulveringbem- dorpplaats, ter herberg de Drie Ko- ningen, (Gemeentehuis), bewoond door Frederik Boonefaes-Walrave; Gemeente Geren. 31. 5 perceelen Kanilnsad, sectie B, nummers I10b, Hlb. 112b. H3b en II4b, groot H. 3-50-30 G., gebruikt door D. Boeten, tot eersten Oclob >r 1892. mits 500 fr. ’s jaars. Gemeente Vinchem. 32. Hofstedeken, ten dienste van herberg, met 14 aren 59 cent, erf, gebruikt door 11. Vandenberghe, met n'21, tol l October 1887. mits fr. 503-69’s jaars. Verdeeld in 5 koopen. 33. 5 perceelen Ktmiiiuul, groot II. 2 43-00 G. ook gebruikt door H. Vanden- berghe. lot 1 October 1887, mits 313 fr. jaars. verdeeld in 5 koopen. Gemeente St. Ricquiers. 34. 52 aren 05 cent. ltebouwd«*n {trotid en KnniEand, zonder de gebou wen en de hagen, gebruikt door de weduwe Vandersltaefe. lot eersten October 1895, mils 75 fr. ’s jaars. Verdeeld in 2 koo- pen. 35. H. 2-02-30 cent. Zuniland, in ge- brtiikc van verschillige. tot eersten October 1<885. mils 672 fr. ’s jaars. Verdeeld in 4 koopen. 36 Blofstedcken met II. 3-50-70 C. weide, boomgaard en zaailand, gebruikt bij Bernard Deman, lol eersten October 1889, mits 800 fr. ’s jaars. verdeeld in 6 koopen. Gemeente Leysele. 37. EBofstcdftkesi met H. 3-50-53 C. zaai- cn weiland, boomgaard cn hofplek, gebruik), door lb sttever, tot eersten Octo ber 1889. mits 625 fr. ’s jaars. Verdeeld in 6 koopen. Gemeente Isenberghe. 38. Hofsteclekcn en H. 1-89 80 G. land en boomgaard, gebruikt door Ch. Van- hove, tot October 1890, mits 340 fr. bij jare. Verdeeld in 3 kooprn. Gemeente Eulscamp. 40. EBzijnde ook her berg, en 11- 4-70-70 C. zaailand en per ceel maaigras. gebruikt bij Decoussemaec- ker. lot eersten October 1888, aan 700 fr. ’s jaars. Gemeente Oudecappelle. 41. WoosihuiN met 1 are 65 cent erf. De Notaris DE CAE, te Veurne, zal, ten overslaan van den bevoegden heer Vrederechter overgaan op Woens dag 29 October 1884, om 1 ure na middag, ter afspanning de Papegaai, Ooststraat, te Veurne, tot den INSTEL, ij dikwijls j eu Op woensdag 12 November daarna, om 1 ure na noen, in hel Hotel de Commerce,|Klaverstraat, ter zelfde stad, tot den OVERSLAG der volgende onroerende goederen Gemeente Alveringhem. 1° Woonhuig, niet gerief- en afhang- lijkheden en 8 aren erf. 2° Perceel liov«*»iei-lacg<i, sectie C. nr 1279b, noord aan 't voorgaande. Reide gebruikt doer M1’" wed' Geernaert- Dekeuwer, tot eene maand na de toewij zing. 2° Oost aan nr 1, een va'ounliuis met 1 are 58 cent. erf. - Onbewoond. Aan slag met de geld telling. 4’ aUerbers de Graaf van Vlaanderen, met 5 aren 8 cent, erf. Gebruikt door Benoit Vandenberghe, tot 1 Mei 1888, aan 500 fr. ’s jaars. 5. WoonliuiM met 88 cent. erf. ge bruikt door Louis Verbaere, aan 80 fr. ’s jaars. 6. IKiiih met 60 cent erf. op het Kats- spel, gebruikt door Baptiste Guveher, zon der {recht van pacht. - Aanslag met de geldtelling. 7. IluitK met 5aren 31 cent, erf, langs de Forlhemslraat, gebruikt door Leon B yse- macl, tol 1 Mei 1885, mits 150 fr ‘s jaars. 8. IVoonhuiH met 95 cent, hovenier- i hof, oost aan’t voorgaande, gebruikt door de zusters Vandewaile, tot 1 Mei 1885, aan 130 fr. 's jaars. 9. 3 aren 30 cent. Slouwgt-ond, zuid de Forlhemslraat Aanslag met de geld telling. 10. JtiiiH met hoving, groot 3 aren 70 cent., gebruikt door de weduwe Vermast, tot 1 Mei 1885, aan 150 Ir. ’s jaars. i 11. DZui» met hoving ooslaan’tvoor- v..„- gaande, groot 3 aren 35 cent., gebruikt i door de weduwe Deniol, lot. 1 October 1885, aan 150 fr. ’s jaars. 12. 3 aren 65 cent. Cijttsxronil, gc- 1924. aan fr. 50 22 ’s jaars. 13. Huis met hoving, groot 3 aren 20 kend per kadaster sectie B, nr 193, groot II. 1—15—80 C. Boonprijs fr. 1,200. Ingesteld fr. 2,600. De prefekl der Seine had door den j OPENBARE VEBK.00PING gemeenteraad doen besluiten, dat de I mj MCITATIE pastorij van St-Nikolaaskerk zou-alge- I van nomcnwoi den aan den pastoor. Een klerk van den prefekl bood zich j jUfOjC jj K Jd p i maandag aan, om de pastorij in bezit te i a riemen, maar zijne stukken waren niet WEIDE», ZAAILANDEN ’"MiddXrwijl hadden een «luiaernhal HUIZEN EN BOUWGROND schoelies de poort der keik ingestampt, alles verbt ijzelend wal hun onder de handen viel, terwijl zij luidop de Mar- seiliaise zongen. En ziedaar hel schoon regiem mee de Belgische liberalen ons t willen begiftigen Een braven buurman Sedert zeer langen lijd leed ik aan een gastrische ongesteldheid, die mi 11 1 belette mijne zaken te kunnen waarnemen. Op aanraden van een braven buurman, aan wien ik alle erkentelijkheid vefkchuldigd ben, nam ik drie doozen van uwe Zwitser- 'schen Pillen a.m fr. 1.50. Bij de•eei'sie.dHos zijn mijne pijnen reeds als door belcoveniig verd wt nen.. Ik veroorloof n <iit hekeiid te maken. <i Mme Godhiain, >i Bihain (Luxembourg) de 28 Mei it>81. Lcgaliseernig van de iiandteekening door M. de Burgemeeslt-r san Bthain. Algemeen Dejiot. Apotheek Pelerin, 12 me de PEcuyer. Ie Brussel. Zaterdag, rond 3 ure na middag, is de schooner Anna vou Fredeiikshall, varende onder Zweodsch paviljoen, op <lc kust van Nieiiport gestrand, recht over den kursaal. Het schip was in be stemming van Brest met eene lading hout, het had reeds zijne masten ver loren en zware schade aan zijne kiel .geleden. De reddingsboot weid onmid- l' KftaiJnnd, .gebruikt door S. Vilain, tot 1 October 1885, aan 300 fr. ’s jaars. i 23. 14 aren 50 cent. EKovcnierliof, sectie 0. nr 36a. Seff ms aanslag. 24. II 1-95-10 G. K^nilnud, sectie D. nr 369. gebruikt door Fr. Boedts, tot '1 October 1887. mits 300 fr. ’s jaars. 1 2u. II. 2-18-20 G. XaaiNtugd, sectie B. nr 1716. gebruikt door Amand Godde- j lis. lot 1 October 1891 I 26. WZ'ooajtiuiH met 89 aren 82 cent. Slof en Zaailrtud,-sectie B, nr 414. 415 i en 416. 29. 94 aren90cent. Zaalioisd,sectie B. nr 424a N™ 26 en 27 zijn gebruikt tot 1 October 1887. door Engel Ollevier, mits 380 fr. j *S jaars 28. Hofatedekeu met H. 1-50 95 C. grond, hovenierhof. gras- en Zaailand, sectie C N” 342 a 345, 392 cn 351 a. ge bruikt door Ch. Senaeve, tot 1 October 1888, mits 328 fr. ’s jaars. - verdeeld in 3 koopen. Gemeente Pollinchove. 29o 77 aren 4 cent. Zaailand, sectie, A, nr 358. 30. Hofstede:*«*n, met H. 5-33-35 0. Boomgaard, hof. Zaailand cn drove, ge bruikt door Petrus Baelden. tot 1 October 1888, mits 830 fr. ’s jaars. Verdeeld in K koopen. -!ƒ Bewesterp. Rosscy Julia, d. van Adolf en Carnn August cn Merlevcde Maria. Ooststraat. Huwelijken. 8. Debacnst August, politieagent te Antwerpen, geb. te Bulsc. mp den 8 October i85y, met tluvs- sen Pharafkc. bijz. geb. te Veurne den 21 Au gusti 1861. Stt evallen. 7. l.oycltc Gamiel, 9 j. 6 m. 7 <1. Ooststraat. ao. Albrecht Augusta. 4 j. 6 in. 24 d. Hospitaal. -.-- -z--7rr .- - door E. Vandovelde, tot 1 Mei 1885, KANTOOR van den T£ GHY VthlKCHOVE. [of slof. BE.KE jXTjDixzL Gk Desiré BALCAEN, Kégociant te Veurne, belangnebbende en ge- Maakt kenbaar dat hij do allerbeste Mutissche Kölimlegenwoordig verkoopt en levert in i Nieuport, Ramscappelle, Pervyse, Oost- i 'ixmude, Eesscn, Zarren, Handzaeme cn Gurleraarcq bbven den prijs van trafts- po'i- :-an de prijzen hierboven heschn-v-n Hij verzoekt pile persor.cn dir b.gi-eren kolen per wagon of perschip ie ontvangen, voor ie willen doen omdat zij op gestelde, tijdstippen zouden bediend worden. lie prijs van irauspoit is 51 a 52 franks ‘-oor Veurne. '■.ciders laat hij weten dal hij schepen al! ■rb >i. '!oi:. Kzal loi-e'i tcX--'.irm- e nipt 8 mrri’.-n. voor 3. 6. 9 jaar. ingegaan 4 .Mei I .Gaillelleu ui 200 tr.’s pars. j Grooii'.n Tuut Venanl SJt-rberft-Wtfg. i,makel ij. met 6 Twe cim id. ■■rf. gebruiki d'.ior i’. Rycke- hijne ai noten gren fijn n den 1 Sm'id.s extra cent. erf. gebruikt voor 3. 6. 9 jaa-. inge- j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 3