80 duizend fr. I 1 8000 fr. verhoogd zijn! Deze kar.l lelt niet, want CeldverkwiHtinK. 1 CAILLIAU EDMOND Verliooging van opcentimen. 2 DE GRAVE RENE Nichtje* en kozijntje*. 3 DE HAENE DANIEL Ilwttiix en hroo«lrn<>r. DE MEESTER CHARLES Nietigheden. DESPOT RAPHAEL G Koterie. PIL AUGUST. belangen. moge lijk van bet Heeren Kiezers. Alles geeft ons te kermen dat de partij (liberaal Manier van stemmen. Hier boven geven wij hel model van I of merken met den stempel maken, eerie vaii 'hel koningdom. De liberale is de partij van róer'.'-tan de straatpolitiek, dwang, van de rennblïek died Niet te wankelen vooï de beloften of de bedreigingen van degeuzen. Voor va derland cnieclit, voor den bloei.’en de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmidilelijk na d.JO. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr'15 cent. en 7 buitenland worked ontvangen door het Office .Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgevór,.Zwarte Nonnenstrant. 4, dag bezoedelt, en van ons een voor- i werp van misprijzen maakt bij de I vreemde volkeren! Zoolaag is die partij gevallen. Hier in Veurne, gelijk wij getoond hebben, zijn de liberalen 't geen zij overal elders zijn Voorstanders en aanhangers van de godloosheid, van den opróer, van de straatpolitiek, van den dwang en de tyrannic. Van uwe sloffe'.ijke belangen ook had den wij beginnen spreken, en u ge toond hoe hier, in vijfjaar, aan de stad alleen liet geuzenonderwijs gekost heeft rond de En hel katholiek onderwijs den stembrief die den 19 dezer zal moe ien dienen voor de gemeeutekiezing. Ter linkerzijde geleekend met s7er, slaan de namen der liberale kandi daten; aan de rechterzijde, ondei het zwart vierkant waarboven een rondelen is, zijn de namen der katholieken, die wij aan de kiezers aanbieden en bijzon der aanbevelen. Boven de namen van elke reeks kandi daten bevindt zich een zwart vierkant met een wil punt in 't midden. In n,laats van, gelijk- over drie jaar. met een potlood een kruiskei’ te maken in een der vakjes die boven de namen. dqr kandidaten stonden, moet men nu, om voor de GL7/EELE katholieke lijst te stemmen, met eenen stempel alleenlijk het WIT puntje ZWART maken dat te mid den van liet zwart vierkant slaat, boven de namen dér kandidaten, aan den rechterkant van den stembrief, gelijk de hand liet hierboven aanwijst, bit is de gemakkelijkste en de beste middel om gauw gedaan te hebben. Dezes witte punten xevexs de namen der kandi daten moeien dan WIT blijven. In de O boven hel zwart vierkant mogen geene teekens gemaakt worden, anders ware de stembrief niet geldig. Eene stempeldoos met inkt moet vastgemaakt zijn aan den lessenaar die z-ieh:inelk afsluitsel of kieshuizeken be vindt. Ménjhoet den stempel maar op hot inktküsjc doppen en dan het wit punt zwart maken. Volgens de wet op deze nieuwe ma- nieiwjin,stemmen is elke indruk met den stempel op het wit puntje gemaakt, geldig, zelfs al’zou deze- indrük onvol ledig onduidelijk of anderszins gcbiuk- kig ,7tijn, ten ware hel vbornenHi'’om; den stembrief •erkenbaar.' ie maken, klaarblijkelijk zou zijn. Eventwel, ra-; den wij aan hel wit punt geheel zwart' te maken, vermits de zaak toch zoo ge- de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5, fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Arinohcen 20 centiaren per regel. De groote letters ;i i 11 r’ Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hot 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen.) en 't buitenland worden ontvanaen door het Office iie Plblicité, Magdtllenastraal, 46, te Brussel. te Veurne, en in de Poslkantooren. Uwe princiepen en uwe (Vervolg) Heeren kiezers, deze artikel over uwe'princiepen en uwe belangen te veel' plaats vragende in ons nummer van woensdag laatst, hebben wij er bet nen ten ejnde van moeten verschuiven tot van- „nn.- a« jjiag. |)i0 zjch een gedacht willen ma ken van den samenhang, zullen met vrucht hun nummer van woensdag te rade gaan. Wij hebben daar bewezen dat do katholieke partij alleen, de partij is van den Godsdienst aan denwelken gij allen verkleefd wilt blijven lot op het einde U11 tcM;iiijii ue i uws levens. De liberale partij is de i dsat gij kent hem niet wij partij der godloosheid, de partij van 1 morgen eene seh'oqne zegepraal zullen Satan de god der toekomst, (liberaal behaieiL Geheel dc-katholieke lijstc i Robert). De katholieke partij alléén, zal gekozen Worden, maar iedereen 1 is de'partij der ruste, der orde, de par- rJr.oeiBaan zijn’’ 'wo’qrd getrouw blijentij van den vrede, van de'grondwet, v: t...ii- J- I van het koningdom. De liberale partij' integendeel, is de partij van den op- róer'.'-'Van de straatpolitiek, van den welvaert onzer lieve stad Veurne, voor- Vooraleer wij voortdoen, moeten wij eene bemerking maken; ’t is gelijk gij ziet, dat wij in onze cijfers de centiemt- jes daar gelaten hebben, en dat wij mis schien hier en daar eene kleine onnauw keurigheid bedreven hebben met som men voor te stellen voor eene jaar die meer en ejgenl|jjk bij de onkosten van een ander - - "J geluk i j.iar Zouden moeten bijgevoegd wor- moeten en zullen er komen, door de jen. mn;ll. jn algemeen, onze cijfers verplettering dier zoo laag gedaalde en gevolgtrekkingen zijn juist, en’t kan partij, die land en stad en gemeente 00k zijn dat sommige uitgaven nog hoo- 1 ger slaan dan deze dié wij aangehaald ’hebben. Wij wilden dit doen opmer ken, omdat het. geuzenblad, zoo wij in vers gemist zijn van een centiemtje, maar zal schreeuwen dat wij liegen en lasteren. Ten anderen, gelooft mij vrij, heeren kiezers, dat het geen klein werk je is van al die budjellén te doorsnuis teren en de eene met de andere te ver gelijken, bijzonderlijk hier,’dat de geu zen zoo weinig mogelijk hunne zotte onkosten kenbaar maken aan T publiek, dat negtans wel genoeg- ingelicht is door de contributiebiljelten als er kwes tie.is van betalen! Kiezers, Die overtollige en nuttelooze sommen zijn goedgekeurd en gestemd door de i liberale kandidaten die ben nu voor- i stellen, en zekerlijk de nieuwe kandi- :j Li waar? zou de eerste nielzijnom die «bagatellekes» te verminderen Ik zeg ook overtollige sommen! *t is klaar! Ik zeg ook nuttelooze; want, 'ziet, langs den anderen kant, scholen die geen cent kosten aan dé stad, ge bouwd en onderhouden door de kathe- lieke milddadigheid, 't Onderwijs is er I t O H m I m l -- Men moet zich zooveel mogelijk. Wat vreugde, welke jubelkreeten houden bij het zwart maken van liet i zullen morgen opstijgen, na zooveel 'vu punt en dam rond geene vrijvingen jaren verdrukking en dwinglandij nL‘”‘ i Het zal eene vierde ontlasting zijn geheel het land door, liet nieuws dat wij van alle kanten ontvangen, is aller best Veurne, Dixmude en Nieuport, de drie zustersteden, werpen voorzeker hel liberaal slavenjuk van hunne schou- Meenen, Yper, Oostende zelf, dc liberalen gelijk hier te lang 1 1 poot hebben gespeeld, zal eene prach tige meerderheid geven aan dc katho lieken! Het land ontwaakt al meer, en ruste en vrede en Wij hebben geëindigd met te zeggen Burgers-lastenb -talers, maakt nu de vergelijking tusschen katholiek en li beraal.... MET ONS GELD! Nu gaan wij voort, en zeggen dat wij nog niet spreken van het. nieuw school- paieis in de Noordstraat en de nieuwe onkosten in de knechtenschool, hetgeen wij geschreven hebben bewijst genoeg waar de verkwisters zijn! Bemerkt nog daarbij, heeren kiezers, dat. sedert 1879, veel meer dar. DE HELFT DER EINDERS de officieele scholen verlaten hebben, en dat, niettegenstaande die omstandigheid, de schoolkosten nog- tans van rond de geluk laag gedaalde w, en gemeente n I in lasten, schulden (te Veurne ruim 150,000 fr.) en schande heeft gedom peld. Kiezers, tot morgen, aan ons de zege! punt en daarrond geene Wij raden ook iederen kiezer aan, eer hij stemt, den stempel met inkt te bekleeden, om alzoo de zwartmaking van hel wil punt door eene enkele drukking te bekomen. Bij bel zwart maken van het wit punt ders! I moei.men zorg dragen dal de opper- waar w ^.j^, ...Cl vu iaug vlakte van helzwart vierkant niet worde Op de kosten der burgers op hunnen te builen gegaan. 1 De inkt waarin men den stempel moet doppen, droogt seflens. Indien het gebeurde dat een stem briefje hij onbedaclizaamhcid geplekt of bedorven wierd, moet men seffens eeneu nieuwen vragen aan den voorzit ter van het bhreel en den geplekten teruggeven, welke dan onmiddelijk ver nietigd zal worden. Niettemin is het geraadzaam het stembriefje licht te plooien, aldus zal er geene vrijving of overzetting, ontstaan. Als de kiezer zijne stemming heeft vastgestcld. plooit bij zijn briefken in vieren, gelijk het geplooid was, met de.n zegel langs buiten, loont het aan den voorzitter en steekt het in de bus; daarna verfaat hij do zaal. De kieswerkzaamheden beginr.:" negen ure 's morgens. Er zal voor de kiezers die niet aan de eerste oproe ping van hunnen naam beantwoord heb- ben, eene dubbele heroproeping plaats hebben. De tweede heroproeping mag niet vóór 12 ure plaats hebben. Zaterdag 18 October 1884 409 jaar uitDe zege is aan ons! I den roem van het vaderland nog eiken N 2087 d s 4 -v v

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1