Het Poermagazijn. Uitslag der gemeentekiezing te Veum. Zegepraal der Katholieken. -»-♦♦— - «ME KIEMING. Kijkt I Veuren, Wat groole mal hr Wij En zien V Veuren, uren nu, met u iH treuren gebeuren. maar alhier Een sperke vier Ecu sperke vier Kwam uan ’t poer te geraken Eu ’t poer vloog door de daken! ’K en wil het niemand wensehen Baar ik zelve, menschen, Heb het poer zien vliegen k AA ie luidt het kunnen gelooven V an onder tot van boven Is alles, krakermenten, In stof en gruislamenten lie nichtjes en kozijntjes I n ander mooie lieve kindjes Van dit wonder magazijn van poer Liggen krijssehend op den vloer! Zoudt ge niet met halve brijken Vu verbrijzelen dieniorschc katholieken Die van ?t springen Schrikkelijke dingen an t wonder poermagazijn Gansch en geheel dc oorzaak zijn? 40e jaar Woensdag 22 October 1884 1 1 •rr 50 II Zie hier de uitslagen van cenige ge- meenten die oi.s zijn toegezonden ge weest n it Ie m ie I Vüd 2 o N' 2088 275 stem. 281 278 273 279 274 ie graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 ir. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoftcen 20 een timen per regel. De groote letters 7 buitenland worden ontvangen door hel OftlcE he Pnni.miTÉ, Magdalenastraaï, 46, te Brussel. bij BONHÜMME-HYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstrant. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. BulNcnm]». De katholieke lijst zegepraalt. Zijn gekozen MM. I’t». Decöfle, I’. Dcefcij. E. Dclollcnttei e, l. Mat-aert en .1. Bournaillie. (lissen is nog ecus 'zeslagen en Fielt - nog van 9 meters verlengd. De ka ïn ruste en vrdde gevierd; eene bende geu- t I bijzonderlijk in den gemeenteraad moe vertegenwoordigen. Dank aan al de kiezers die hen heb ben geschaard onder het Vaderlandse!» vaandel waarop te lezen staat recht cn vrijheid voor iedereen, slavernij voor niemand, de arme, zoowel als de rijke, koning in zijn huis! Leve Veurne! Leven onze nieuwe ge meenteraadsleden int blud verschijnt den Woénsdag. ontoiddelijkria dr R,- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een N''1B cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr' het 400 H Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het OftIce ue I' Men schrijft in Aanwezige kiezers, 538; nietige briefjes, 19; witte id., 3. Hebben bekomen KATHOLIEKEN l Cailliau Edm. De Grave Bené Demcester Karei De llaenc Daniël Despot Raphael Pil August LIBERALEN Brycx Th., uitt. lid, 237 stem. De Brauwere, notaris 234 Deelens Fl., uitt. lid, 238 Desmet II. 240 Ollcvier, burgemeester 238 Van Crombrugge, uit tredend lid, 232 - .1 te I als ’t u belieft, ’s Zondags niet! Die ’t is ’t eene ol ’tander! j katholiek, David Ratlié, liberaal.beide en Vaneecke, liberaal, die elk goed doen, geelt ruste en vrede aan 7 herte er» brengt geluk bij. j Dank aan de kiezers die van twintig, dertig, veertig uren van hier hen aan et» hunne bezigheden onttrokken hebben, geenetegenkanting, om hier een heiligen plicht te komen vervullen. Dank aan boster- en ren die van dens die z.j hadden om tegen r beralen te stemmen, nebben zij door hunne vrije stem willen protesteeren tegen de laffe, lage aanvallen gericht te gen eeaen deltigen kandidaat die hen Adlnkerke. Getal stemmers. 120; aanwezige 1H; nietige briefjes, 17; volstrekte meerder heid, 48. De gemeenteraad blijft liberaal. Zijn gekozen MM. Bossant, 69 stemmen; Declercq, 56; Guilleinarj, 56; Rabaey, 67; Vanuoulte, 53; Barrat, 54; Verfail- lie 55; 'ie twee laatste behooren tot dc reeks uiltredende den 31 December 1887. De 5 katholieken bekwamen MM. Edm. Debeerst, 37 stemmen; Jtrl. Roo- ryck,36; David Thiry, 32; Lod. Velghe, 33; Karei Verwèirdc, 30. Ei1 was geen strijd tegen MM. Ros sant en Rabaey. Hebben de liberalen van Adinketke I dc voldoening van al hunne kandjdaten te zien dooi gaan, de katholieken hebben het genoegen van ongeveinsd als katho liek ten strijde getrokken te zijn en aan hunne medeburgers de gelegenheid ver schaft te hebben om zich van den sla venband v;m het liberalismus en van dc hatelijke uitsluiting der at men vrij te. maken. Wij wensehen hen bij naaste ge val evenveel moed en beteren uitslag. Al ver I nxgheni. Geen strijd. - Getal aanwezigastem men, 224; witte, en vernietigde brief jes 19. Geldige 205. De katholieke kandidaten hebben be komen MM. Dclva, burgemeester. 196; .Sim- pelaere. notaris, 191; Tang,he 'Charles, landbouwer 184; Vaude Maele, doctnor. I 184; Vandenabeele, rentenier. 186, en Vnnderheyde, brouwer, 180. Avecappelle. Strijd tusschen twee lijsten. Vol strekte meerderheid 26. Zijn gekozen MM. Vandenbussche, katholiek, met 26:'stftmtnen; Feys, li beraal 26. en Huyghe,_id., 27. Ba’.lojeering tusschen MM. P. Moe- naert, altredend lid,,.en Mus, beide katholieken, die elk 24 stemmen be kwamen. Niet gekozen M. G. Deburchgrave, I c 1 -:J altredend,e leden. maar 23 stemmen hadden. IBoltaliouckc. De uitt»edende leden MM. Karei Ghy- selen. Karei Godderis. Karet Lammeiant Karei Mus 'zijn gekozen.' Er was lid) Hel poer zien vue^m, Geloof mij, zonder liegen Er waren zware menschen in, Geheel met poer vin bin! OPMERKING. Die den vois van 7 liedje willen leeren, zijn verzocht zich begeven bij burgemeester Ollevier; maar, aL 1.' 'r uieuscft leekent dan ceiTifikaten, of hij ïeekent er geene Triomf! AVat schoone dag, de 194' October! 1 Het slavenjuk is verbrijzeldNu mogen de burgers ten minste vrij en vrank en ongehinderd ademen, isa dertig jaren dwang en slavernij! Wij hebben het ge- zeid, de geuzenpartij, zoo laag gedaald in de openbare denkwijze, moest vallen en schandig vallen onder de algemeene verachting. Vrije, onafhankelijke bur gers, nu hebt gij eindelijk verstaan waar uwe belangen waren, en wat uwe princiepen van u vroegen in deze ge wichtige kiezing, waar er ging beslist, worden van de eer, van den bloei, van de welvaart van ons teergeliefde Veur ne! 'k Moet bel rechtuit bekennen, dik wijls alswanneer ik de historie las van Veurne, en daar al de roemrijke dader» onzer christelijke katholieke voorouders l bestudeerde en overwoog, 'k was be schaamd over mijne geboortestad; maar nu, hel voorbeeld onzer voorvaderen indachtig, hebt gij gestreden, gelijk zij altijd deden, voor Godsdienst en Vader land! Ja, voor godsdienst; want gij hebt niet meer gewild van mannen, die hunne christelijke plichten niet kwijten, en altijd gereed staan om alle middels goed te keuren en toe te passen die, volgens de bekentenis zelve van de li berale kops'ukken, voor doelwit heb- lien de zielen aan de II. Kerk te ont rukken en <len katholieken gods dienst in den grafkuil ie delven! Wie ligt e nu in? Wij zeggen ook vooi Vadi rland, en inderdaad Wat zien wij nu gebeuren in de libeiale partij* De koning, de koningintie, de overheid van 't land wordt schiei dagelijks beleedigd en uilgejouwd; men ro ipl de republiek uil, in u» hoort schreeuwen var» weg met den koning! Weg met do grondwet! cn onze liberalen hier van Veurne, lie den meer dat» ooit pogingen om zich aar» ’t bestuur te houden van onze stad, ten einde krachtdadiger te kunnen medewerken aan de slechte on- vaderlandsche politiek die uu'aan’t or der is van den dag in de sombere duis tere vrijmetselaarskrochten Ja. kie zers, gij hebt wedersiaan aan ai de aanlokkingen vat» hei listig g'euzeinas; gij hebt gestemd volger s uwe belan gen er. volger s uwe princiepen! Gij hebt uwe oogen open gedaan, en u laten overtuigen door <il de redens die wtj u uiteen gedaan hebben, in aller waar heid cn leohtzintiiglieidHa! Ik zag bet wel op uwe wezenstrekken 's niich- terids. dat gij de zaken goed verstondt, cn dat noch listen, noch bodrog, noch belof ei» u zonden van uwen plicht af gekeerd hebben. Eere aan u, kiezers, gij hebt gestreden voor hel goed, gij i hebt de goede zaak, doen zegepralen; -J - 1 ’t herte en brengt geluk bij. dertig, veertig uren van hier hen plicht te komen de buitcitkiezeis van lie- i Bewuster pooi t, aan de boe- j £oo bun beste gedaan hebben j dezen keet Buiten ai dc andere re- j de li- je is aan zijne \ietdc buis, men hoeft ze nog van 9. meter s verlengd. De ka tholieken hebben hunne zegepraal ir. zen betcidde zich ore zc aan te vallen, XJg.Tr-ffYlMV» mSJ VEURNAAR D D 1 IS B;tU -7 i'3' het I r A-’r .IK of.n< A G/Andnvli i Ln nnnintors vnnr nrfiLoK onv fr hof 4 I t /-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1