II I Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 eentimen per regel. De croote letters nl'tnfci'HI tY» fï* D z,, I. I, I i r. 1 1 1 1 V AM X r I U> V (•rnn 1 r>xI 1 Ix 1 z-» zx zx zx gcval- i La Pinte, Meerendre, Caprycke, 1de- drinken met de 200 andere afgedankt. IFüu/ der liberalen. (De raad blijft noglans Lebbeke. katholiek). I In hoever de koning regelmatig en wettig in deze omstandigheid gehandeld heeft, laten wij aan het oordeel onzer lezers over. Ook is die handelwijze niet ingegeven door eene wettige noodzake lijkheid. maar door den schrik voor de straathelden van 7 September, door de vrees voor de toekomstige petroleurs. Bijgevolg is die handelwijze eene onver- geeflijke zwakheid. Winst der Liberalen. Vorst, Bièrges. Henegauw. Winst der Katholieken. Binche, Villers-la-Tour, Seloignes, Boiguée, Marcq, Pont a-Celles, Wanne- becq, Sallcs, Macon, Deux Acren, Ve- laiocs, Neufvilles, Waudez-lez-Binche, Rèves, Viesville, Taintegnies, Vaux, Wagttelóe, Cateau, Mignauit, Horrues, ’s Giavenbrakel, Gougntes, Arquennes, Nouvelles, Ecaussines, Oratie, Ere, Cel les Ftoyennes, Husseignies. 18 Rolinsche burgemeesters len. Een groot getal schepenen. Limburg. JFinst der katholieken. Tessenderloo, Quaedmechelen, Ge- nendyck, Ulbeek, Oostham, Loos-de- Stad, Russen, Genoels-Elderen, Bever- loo. Tongeren, Budingen, Beeck, Op- oeteren. G rolinsche burgemeesters zijn geval len zonder de schepenen te rekenen. IFtwsi der liberalen. Widdoye-bij-Tongeren, Rukkelingen, Namen. IFirtsl der katholieken. Yves-Gomezë, Moignelós, Sombreffe, Felennes. Noville-lez-Bois, Waulin, Pe- tigny, Beuzet, Velaine-sur-Sambre, Fo- sanl. Froidlieu, Ceney. Bourseigne, Vencimoni, Sosoye, Vedrin, Sorinnes, Ermeton-sur-Biert, Tongrinnes, Ligny, Waulsort, Deuce, Ernage. 12 rolinsche burgemeesters zijn ge vallen zonder de schepenen te rekenen, welke talrijk zijn. IFinsl der liberalen. Florennes, Rochefort, Romere, Sau- venière. Luik. Winst der katholieken. Grand-Ache, Membach, Spa, Mont- zcn, Latinne, Angleur, Ougrée, Lens, St-Rémy-Blehen, Montegriée, Harzóc, Veldwezelt, Kcsselt, Moignée, Boncel- les, Saint-Severin. Hex, Uyckoven, Fer- rières, Tourinnes-la-Chaussée, Marneffe, Giplet, Dalhem, Blegny, Fouronl-le- Comte, Visé. Saint-Remy. 10 rolinsche burgemeesters zijn om geworpen. De afgescheepte liberale schepenen zijn talrijk. JFinst der liberalen. Vcrviers (2 zetels), Tihange, Marchin, Lambermont. Bois-Bersy. Anlhoit, Viel- salm, Filot. Het nieuw ministerie. De Monileur van maandag behelst de koninklijke besluiten van den 26 dezer, waarbij de ontslaggevingen worden aanveérd van MM. .1. Malou, Ch. Woeste en V. Jacobs als ministers van financiën, van justitiê en van binnenlandsche za ken. Daarop volgen de koninkltjke beslui- ten Vein rlnrrlnfiLnriinrr hot 1 selaere. Zeveren, Hofstade, Appels. 13 burgemeesters vallen en meer dan 1200 gemeenten* waarvan de het dubbel der schepenen van dezelfde - 1 vtm soort. Winst der liberalen. Sart-Dames-Avelines, Roux, Trazeg- nies, Auvelais, Le Rceulx. West-Vlaanderen. IITzisl derkatholieken. Blankcnberghe, Ingei munster, West- kerke, Wulveringhem, Ilarlebeke, Ou denburg, Lapscheuie. Moerkerke, Ruys- selede, Wacken, Wyngene, Isenberghe. Bulscainp Beveren, lloulhem, Bekeghem, Ghisielles, Becelare, Harelbéke, Beer- nem, Manirekensvere, Luigne (bij Moes- I 1 Nieupoort, Reckemr 22 burgemeesters gevallen en een groot getal schepenen. JFtnsl der liberalen. meene u. hoogst vooi deelig aan de kauioliekcti, en waie 1 die kiezingeii de herroeping kunnen zijn van don uitslag der kieziug van Juni en Juli, vei mits het dezelfde 'kiezers niet zijn? Eu nog, de tijdstippen oin aan de kiezers toe ie laten hunne stem te bellenden of le veranderen, zijn vast gesteld door de wet; alle vier jaren mogen zij dal doen; zij weien vuil ie voren dat zij hunne vertegenwoordigers voor viei jaar kiezen, en de geuzen zou den beweeten dat er zou moeten ont binding zijn, als eenige schreeuwers van Brussel dit wenschen en ver- eischen 1 Nu. ’t. schijnt dat de koning in plaats van bet wettig bestuur te verdedigen, weer benauwd is geworden, gelijk in 1871, en met de liberalen, de belden van 7 September en ’t crapule uit de groote steden hand in hand wil gaan! Hij heeft andere ministers aangesteld; maar hij durft de Kamers niet ontbin den; want bij weet al te wel, dat de katholieken in groote meerderheid zou den wederkeeren en dal de schande en de oneer van de geusche nederlaag bijzonderlijk op hem zouden nederda len ’k Vraag u, de koning, buiten de wete zijner verantwoordelijke ministers, vraagt raad aan ,M. Bfira, over hetgeen te doen staat! M. Bara is de middelaar tusscheii den koning en.... ’t laagste crapulevolk van Brussel! De koning zal lang de woorden onthouden van M. Malou Sire, zegde hij, veertig jaren strijd ik reeds om het vaderland en het koningschap te verdedigen tegen de on derneming van het liberalismus en het 1 radicalismus; ik heb er genoeg van en trek mij weg. Drinkt maar cham pagne, geusche straatpolitiekers van Veurne, op de gezondheid van het toe komende liberaal ministerie! Gij zult nog lang mogen drinken! I van volksvertegenwoordigers, Oost-Vlaanderen. JFinst der katholieken. Mooctsole, Bottelare, Aallre, Nevele, be rale burgemeester is daar gaan thé --a— i .i drinken met de 200 andere afgedankt. ghem, Assenedc, Ophasselt, Ouitre bij Hoogstaede. Geheel de katholieke lijst Ninove, Mater, Denderwindeke, Knes- is gekozen met 14 stemmen meerder- r. Hberale burgemeeste is daar ook af. Houlhem. 't Is de eerste maal sedert 4830 dal de gemeenteraad er I pellen, Conticli, Iloevenen, M. ridder Ai.roxs oe Moiut.w, minister van buitenlnndsche zaken, wordt minis- ter van landbouw en nijverheid; M. de prins de Caraman. lid Kamer van minister van budènlandschê zaken; MM. Ponlus, geneiaal-major, en Van- dcnpeerebootn, blijven wederzijds aan 't hoofd der mtnisteiïen van oorlog en ijzeiel.wegen, [losten Bil telegraaf. De geuzen van Veurue, aanhangers en voorstanders van de straalpoliiiek I der Brtisselsche moordenaars, .waren in volle juhimtie dondeidag avond als het liever, Everbergh, Overijssche, Sieen- im i -L - enW oesic bet mimsmiie moesten ver laten. Dal toom nog eens hoe zij recht en Winsten en Verliezen. Ziehier eene statistiek opgemaakt op Ongeveer rmrvxnz.nmn WnfirVfl D Hft dezelfde dagleekening het volledige uitslagen der kiezingen - -- - - volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ['e innoncen voor Belgie (ter uitzondering dei- Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Oei ice de Pi DLicrrÈ, Magdulenastraat, 46, te Brussel. .Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nonneiistraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoórén. Limburg. HTn.sZ der katholieken. Ochamps, llargimont-Jemeppc, Muno, Elbe, Blois, Decbamps, Thiaumont, No- bressart, Aubinge, Berlix, Grand-llal- leux, Hampteau, Les Bullés, Odeigne, Erezée, Bastogne, Marcnnc, Villance, Framont, Bercliem, Jehenville. 14 rolinsche burgemeesters geval len. Altijd zonder de schepenen te re kenen. IFinst der liberalen. llabay, Villurs-devanl-Orval, Sle. Ma rie, Neufcbileau, Bande, Champion. -- T ilTnTib f, -- fGenieentekiezins. Pervyse. 119 stemmers; 412 gël- digé brtefijes. De uitsluilclijk katholieke kroen). Zandvoorde, Heyst, Veurne, i lijst zegepraalt met eene meerderheid Ninnnnnr» RonVom V3H 4 1 tOl 48 Stem men Ghyverinchove. Sommige gazette melden dat de liberalen aldaar hebben gezegepraald. De waarheid id dat er Lcysele, St. Eloys-Vyvo, Lombart- i geen' strijd was; dat twee, uittredende 1 zvde, Ramsca'ppelle. liberalen zijn herkozen en dat de ge-, l - meenteraad nu bestaat uit 5 katholie ken en 2 liberalen. Beveren. bij Rousbrugge. De 1:- nieuw ministeiie. samenstellende „als volgt M. August Beérnaert, thans minister van koophandel en nijverheid, wordt minister van finantien M. Joseph De Volder, advokaat bij het hof van beroep van Brussel, minister tan justitie; M. J. J. Thonissen, lid van de Kamer van volksveitegenwoordig) is, minister van binnenlandsehe zaken en openbaar onderwijs; Zottdjrg 19, dezer tot nu toe gekend zijn. Zij geelt de ecute winsten en verliezen op, op dien dag behaald of ondergaan. De gemeenten, die wij aanbalen zijn die waai in liberale of katholieke leden niet herkozen werden of waar hei be stuur katholiek of liberaal gevallen is. Antwerpen. JFiwst voor de Katholieken. Aartselaer, Austruweel, Boom, Ca- Meixem, Mortsel, Oostmalle, Gheel. Santhoven, Sanivliet, Viersel, Waerloos, Hellen, Mechelen. Bercliem, Kessel bij Lier, Tbis- sell, Ilombeeck (bij Mechelen), Minder- j hout, Oeleghem, Vieisel, St-Maerten- I Halle, Lille (Kempen), Poederlé, lleysl- op-den Berg. 15 rolinsche burgemeesters gevallen, zonder de nog talrijker schepenen van den zelfden aard te tellen. JF/ftst der Liberalen. O Nul. Brabant. Il'frisf der Katholieken. Aarscliot, Merbais, Tilly, Hoogkruis, iiws loekwam dai de heeren Jacobs i ockerzeel, Glimes, Ruysbroeck, Heverlé -Vil Iers-de-Siad, Mellet, Schepdaal, Sl-l’ieters-Woluwe, Ncerlinter, Etter beek, Koekelberg. Waterloo, Merchtem, weiitglicid eerbiedigen! Wal, de alge- Auderghem, Saintes, Vellhetn-Beyssem, Aslag der gcmeentekieziiig is Waemude-bij-Diest, Cortenaekeii-Kers- beek. MiiCom. St-l’auius-Walhain, Sinl- bei nog alz.u.o niet, hoe zouden I Pieters-Leeuw, Nederockerzeel, Lem- bëcq. 'Puui inne-la-Grosse, Corbeck-Dijle 14 rolinsche burgemeesters gevallen en ten minste hel dubbel liberale sche penen. De koning en de revolutie. Hel geweld heelt gezegepraald over het i echt, bet straatgewoel, de oproer over de grondwet en den regelmatigen wil des volks uitgedrukt door de stem bus. Brussel, het Brussel van” september, is in opstand gekomen tegen het land! Het nischte woeling, straatrumoer, om verwerping van wet en recht. Hei land, integendeel, vraagt rust en kalmte, en heeft daarom mannen aan hel bewind gebracht in welke het vertrou wen heeft. Brussel wil een ministerie van libera len, republikeinen en socialisten; hel land heeft vertegenwoordigers naar de beide kamers gezonden, waarvan do' overgroote meerderheid bestaat un ka tholieken en konservatieven. Brussel wil de ontbinding van die ka mers; het wil het land vertegenwoordi gers doen kiezen die openlijk vijanden zijn van onze natiomile instellingen. De wettig gekozene kamers hebben eene schoolwet gestemd die de rechten der liberalen meer eerbiedigt dan die der katholieken; Biussel wil die wel vernietigen en vervangen door eene wet van willekeur en dwang, nog tien maal slechter dan de ongelukswet Het land heelt den 19 October doen zien dat het voor het overgroote deel katholiek is; het heeft getoond wat het wil, en Brussel allcé steekt tegiai den wil van het gansche land bel buutd op; Brussel beweert dat hel ministerie verpleltcid is, omdat dalir de geuzen, vereenigd met de socialisten en republi keinen, gezegepraald hebben; Brussel stelt zich in <le plaats van geheel het land co wil aan den koning de wel stel len. Het oproerige Brussel heeft bel om slag van hei minislet ie en de ontbinding der kamers geeischt. En wat doel de koning? Hij schijnt hel hjol'd te buigen voor de Brusselsche straatpolitiek en bel lot van zijne kroon en vorstenhuis toe te vertrouwen aan mannen dn- betn in hunne gazetten schimpend .ihjnheer Co- bourg noemen, en hem ivi deiarton na- schrcewen. Voor de tweede maal binst zijne re- geering heelt Leopold II katholieke ministers verjdictil hem hunne porte feuille terug te geven. Drie der miinsiers hebben hun ont slag gegeven MM. Malou, Woeste en Jacobs M. Malou beeft aan ’t bewind verzaakt, omdat de koning hel ontslag van MM. Woete cn Jacobs eischtc. Woensdag 29 October 1884 4ö° jaar i N' 2089 i. 1 l TTT i -■ J ----J --11 I rx - .«nruu.—- J- llll miTjninwa— lg«mw«ürx»ri'i uw*—11 ij' 'T-. I.. - - w w j -- - -Q-» F"». IN,

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1