i H I tot 31 December aan- Pi 8 s Wcensdag 12 November 1884 40' jaar .209] Te rekenen ran heden ren gang, tol dal het land eindelijk, hel maar hel gouvernement moet verwit- Er was gezegd dat de koning, na het Ziedaar eene rappe schets van de hou- I de geuz< t ij de ontzaglijke klopping 10 Juni 1884 toediende. die het kiesjaar 1884 hebben geken merkt. waren zich te beklagen. Met eene schier angstige bezorgd heid werd in die wet alles vermeden wat aan de liberalen eenige stof lol eene Wij openlijken opstand, De katholieke onderwijzers, gelroüw aan de stem van hun geweten, verlieten het staatsonderwijs en al de voordeelen mits een minder loon en met verlies van hun vooruit- on- onl- zich aan bet vrij en godsdien- Ën hel ministerie werd al langer hoe Opening der kamers. Gister heeft de opening van den vvetge- Vendeii zittijd plaats gehad onder de groot ste kalmte, jtond de 3UU peisoonen stonden our de volksvertegen woordigers te zien aankomen, doch ont hielden zich van alle betooging. De senaat heelt zijn bureel samengesteld; he- scliolcn in bet center der gemeenten af te schaffen, als zij bevolkt zijn, en eene 1 te behouden ter Parijs en Lyon, volkómiug aan de eischen der wet. gedwongen ontslag van MM. Jacobs en teiie gewild had onder voorwaarde dal het wachtgeld der in beschikbaarheid gestelde onderwijzers zou verhoogd woiden en dat er geene vreemdelingen i:i de aangekomene scholen zouden mo gen les geven. Die veiandetingen aan de wet zijn nu een voltrokken teil. Die toegevingen voor het geschreeuw der geuzen zal deze niet tot bedaren brengen, maar ze integendeel nog stouter maken, en zoo er geene kiachtdadige maatregelen ge nomen worden, zullen de geuzen zoolang de rust storen tol dat zij op nieuw zelf onze meesters zullen zijn. Plaatselijk. Veel geschreeuw, maar wéinig en hij schoor zijn met 'l vuilblek. Wij hebben Woensdag laatst eenige’ staaltjes gegeven van de rechtzinnig heid der geuzenschrijvers, die over drie jaar de overloopers en de eedver- brekers» verdedigden en geluk wensch- ten, en nu de mannen die vrij hunne burgerlijke rechten hebben durven uit oefenen, lasteren, beschimpen en op de boosaardigste wijze willen uithongeren'. Maar geen woordje van de geuzen, om deze tegenstrijdigheid uit te leggen f Zij leggen ons ten laste middelen die zij toestand der gemeente het toelaai; Ook niet indien het onderwijzend personeel der school, waarvoor de aan neming gevraagd wordt, niet uitsluitend uit Belgen is samengesteld; De verkoop van schoollokalen moet, volgens de bepalingen der gemeente wet, aan de goedkeuring des Konings onderworpen worden; het gebruik der 3 v. ix-hijnt den Woensdag, onmiddelijk Eenc politieke kaart. M. Malou, heeft eene politieke kaait van België öpgemaakl, waarop de uit slag der gemeentekiezingen van 19 Oc tober in bet oog zal springen. Die kaart van 1 meter vierkant, zal de namen bevatten van 2600 gemeenten van bet land. Nevens elke gemeente zal er een teeken staan den uitval der kiezingen aanwijzende rood voor de katholieken, blauw voor de liberalen cu groen voor de onafhankelijken. De uitslag van dat werk, voor eenige arrondissementen, is dat hel rood overal schittert, terwijl hel blauw maar dient om het rood te beter te doen uilkomép. Ook zal de legende der liberale zege pralen seffens verdwijnen, liet is niet bij drie honderd maar bij vijf honderd en meer nog, dal men den val van Uo- i linsche burgemeesters en schepen tellen i moet. De vlaamsche provinciën zullen sterk gekleurd voor den dag komen, terwijl de waalsche er zeer zullen op Die kaart, met de statistiek die erbij is, zullen aan eenen lagen prijs te koop t en van grooten. aftrek I zijn. De burgers zullen daarin hel be- i van de grootste leugen, welken de liberalen van 1830 tol nu verspreid hebben, te weien hunne zegepraal in de kiezing van 19 October. radikaleu en socialisten, toont daarente- aan de wettige meci dorheid in de kiezingen, bare steun zoekt in de revolutie en den burger- ooi log. 't Is hetgeen wij in ons bovenstaande artikel voorgesteld hebben te bewijzen. Ingeval die verplichtingen niet in in de hoofdstad nqmeul alle toelage weigeren. 1 Verders wordt aangeduid in welken °lUEi7debKo'nirig, het hoofd van het land, I géést het gouvernement de afschaffing hij de vorst aller Belgen, bij die ver klaard heeft geen onderscheid te ma ken tusschen zijne onderdanen, die al len gelijk zijn voor de wet, hij die gc- ,1V„ '.1 mi de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 ir. Annoncen 20 ccntinien per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Hechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ■r Annoncen voor België (ter uitzondering der Vlaanderen! en ’tbuitenland worden iiilvangeti door hel Office he Publicity, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker-uitgever, Zwarte Nommnstraal, 4, te Veurne, en in de Posikanlooren. v.ui t. ctl gat aan 1 en haatdragende ministers ikem ing. Daarop volgde de toe] i;»et ene un.->patting c.-kwisiing, waarvan men geen vuoi- etdd vindt in de geschiedenis van tlêlgie; sedert 1830. at deden de katholieken? kt.'n^ij de icvofulie aan, bedreig- j Dit alles ware echter niets, indien de t de i den Konui", deden zij eene ie- weerstand daaruit voortgesproien zich, I s jaars mag zjju. pui' rekenusche omslaan, ros- ici. zij hunne liberale medebuigers at? Niets van c... de wettige middels waarover zij be- schikten, om o-, -n- der wet zooveel mogelijk te verijdelen. reu Provinciën en g zich op de i echten valt door de provinciale- en verleend, om bij de icg büdgcttep, de verkwisting zooveel mo- g< ;ik ie keer te gaan. De kant, war- v van onderwijs, m de Grondwet geschre ven, en stichtten, mits groote geldélijke opofferingen, een godsdienstig onder wijs, om voor hunne kinderen datgene te vervangen waarvan zij, in geweten, geen ''cbruik konden maken en dat zij nogtans, in hunne belastingen, duur moesten helpen betalen. durerrde Vijf jaïen de dwing.landij, de vervolging, de verkwisting van ”s lands penningen aan de liberalen heelt toege laten en geene de minste lekening heeft gehouden van de protesiatien der katho lieken, wellicht omdat ze te eerbiedig waren, wat doet hij? De Koning geeft toe aan de bedrei gingen der Franschmans die te Brussel liet vuil werk der geuzerij verrichten; bij lokalen mag op goedkeuring van de be spook der republiek voor de uogen maar bet gouvernement moet verwit- aan de politieke boeven die tigd worden, indien de lokalen gebruikt achter de Koningin (i bas l’Aulri- ouderwijs. in de boop van die oproerige Denkt men dat de geuzerij nu te vie- Woeste, maar van 'een katholiek re- i zoo schandalig verkiegene toegeving van den Koning aan, maar ^jr slaaMde, zul de Vfxiunaar 1 gezonden worden aan al de per- eraan verbonden om, j zicht op pensioen, dal bun door een rechtvaardig gouvernement werd I nomen, i 'j j stig onderwijs toe te wijden. n J-k *-k> .Vk ik.kCklAk.klX tlfZlk’zi «A 1 geweldiger en de verkwisting ging ha- geeft toe aanbel schuim dal hem het stendige deputatie veranderd worden; ren gang, tol dal hel land eindelijk, liel snnr.tr <lor i-»r>iiht;<.i- „nr,.. rt„ i..., -- - dwangjuk moede, ondanks de talrijke i houdt, verminkingen van hei kiezetskotps, aan achter hem d bas Cobourg, ii bas Carlonl zijn tot een ander doeleinde dan het de geuzerij de ontzaglijke klopping van en ;-'t>i,... ,u. irir „...i 10 Juni 1884 toediende. chienne huilen en dankt twee zijiier mi- j i De weerstand der katholieken is dus, I nisters af, i vijf jaren lang, binnen de stipte palen I schreeuwers le bedaren, der wettigheid gebleven en niets onwel- I tigs noch verdachts zelfs kan verweten den is. Neen, zij neemt voor hare worden aan de katholieke zegepralen, i kening de .ooz u.uu !.E_ (1- I gaat voort met te schreeuwen dal geheel De katholieken, terug aan ’t bewind 1 bet ministerie weg moet, een ministerie gekomen, met eene meerderheid zooals dat in de Kamer 34 en in den Senaat 17 er nog nooit partij eene iicefl bezeten, stemmen meerderheid beek, had stellig het recht en <fe plicht de i - schoolwet van 1879 af te schaffen en te Ziedaar eene rappe schets vandehou- vervangen door eene wet die voldoe- ding welke de beide partijen in de op- ning gaf’ aan den wil. zoo duidelijk, positie aannemen. Elke mensch die hel door liet kiezerskorps uilgedrukt. hart op de rechte plaats draagt, al ware In plaats van dat te doen, er. wel I bij licimiaal liberaal, moet bij deze ver ver re van geweld tegenover geweld te gelijkiug zeggen de katholieke partij zetten, stelde het ministerie eene r.ieu- heelt zich inderdaad, vijf jaren lang we .schoolwet voor, waarover de katho- I slipt biirnen de palen der wettigheid heken zelve wel liet meest gerechtigd i gehouden; de geuzerij daarentegen’ met i bare bondgenooten, de republikeinscbe 1 gen dat zij, bij gebrek rechivaaidige klachten zou kunnen ge- ven. Het vrij onderwijs, met zooveel kosten en opofferingen geslicht, weid op veie punten geheel en al aan het offi cieel ondergeschikt gemaakt. Aan de katholieke gemeenten werd, wel is waar, de vrijheid gelaten hun ondeiwijs in te richten Zooals zij het verslonden, echter ónder voorwaarde der koninklijke goedkeuring, terwijl de i*)ii de Koning sloeg de protestation j vrijheid der liberale gemeenten om hun bij het Nulwpaleis i i i ir» Jon wind nnrlAi'tviitt In linhmjdnn ah vnlfc 1 wdoi dipt‘r< i.» vinn bet werk zijner fanatieke: uit te loeiden, door geene hoegenaamde i zijne hooge yoorwaarden werd beperkt. T t I Deze alleszins gematigde en voor de den samenstelling van tbureel der kamer- --r—I Nieuwe schoolwet. De Monileur van Donderdag bevat een koninklijk besluit van 5 november, waarbij bepaald wordt dal het waciit- afsteken, geld oer olffcieele onderwijzers, die ui. beschikbaarheid van dienst gesteld worden, niel beneden de 1009 tianken gesteld worden volgt een ministerieele om- wijs vinden nieuwe schoolwel. Daarin wordt gezegd, dat de geest nschrijving nemen voor het jam 1885. raden zoowel denude inschrijvets nieuwe aan, hunne inschrijving vmi in de post te vragen. Veerstand we<* !l is niet onbelangrijk op dit oo- blik eens hel verschil na te gaan van Houding der beide partijen welke land verdcelen, tegenover de wel doet hunne legenpai tijl gcmaaKt cu voege gebracht. Men liernnerl zich nog op welke wij de ongelukswet van 1879, lialelijkct jdtmbums, door de geuzerij aam bel mi werd opgedrongen. In de Kamer bekvvam die wel eene metdeiucid van een tiental stemmen, .i'inaligde liberalen, zooals M. Pirmez, ,.1. r andere, onthielden zich, aldus K'. imende dal de schoolwel eene wet in dwang eene oorlogswcl was, zoo- is M. Goblet bet overigensin de be- .prekipg zelve had verklaard. In den Senaat werd zij bestreden door den liberalen voorzitter, wijlen - rins de Ligne, die openlijk verklaar de dal zij bestemd was om het land in twist cu tweedracht te brengen. Eindelijk werd dc ongelukswet in die I;,,., vergadering aangemnnen. met ■éw'le slem meerderheid, de stem van venen liberalen senator, die zelve slechts iel céue slem meerderheid was gekozen. Guduiende de beiaadslaging waren petition bigekomen uit al de deelen des lands u met duizenden bandteekens bekleed, de verwerping der wet vragen de. Van die petitiën, welke de over- orooie meerderheid des lands vertegen- wuoidigden, werd door de toevallige j <.m zwakke meeiderheid van Kamer en Senaat geene de minste rekening gc- j nouden. I üuinuheke bevolking in den wind liberaal onderwijs te behouden en zelfs ijne hooge voor waarden werd beperkt. passing der wel, liberalen meer dmi i echt vaardige wet van geweld en j weid niettemin, op het ordewoord der i |ogiei onmiddelijk na bare uitvaardi- ging, door de geuzerij aangevallen, als i I een meestersiuk van pmtijgeest en i dwingelandij. De liberale lezers geloofden i hierin, zonder de wet zelfs le lezen, de in 4liberale drukpers op haar woord. de ictofulie aan, bedreig- j Dit alles ware echter niets, indien de weersiano oaartin voorigespioien zich, evenals die der katholieken, binnen de dat alles. Zij gebruikten al Doch men weet wat er gebeurd is. De geuzerij manifesteert; 't is. haar de noodlottige gevolgen recht. Maar de katholieken inanifestee- I der nieuwe wei verbiedt van de oflicieele --1 1 1 1 i"“ gemeenten beriepen zij worden door iiet schuim van Brussel zelfbestuur, hun - en t' - gemeentewetten door de cgmmuuards •.cgeling hunner 1 uiieengcslagen. I vlam; Katholieke burgers, van bunnen -- wanenden zich met de vrijheid den Koning cu verbiedt op uitdagende 1 i. zl n h r.Arrn ro CA A n t fi P (11) III Si fï fl Daarop i palen der wettigheid bad gehouden. zendbrief, betrekkelijk de uitvoering der De geuzerij manifesteert; 'l is haar j i dubbel zoo talrijk als de liberalen en 1 de andere groote steden, geholpen verafgelegen school van F j I De ofticieele school moet eene ge- De euiendiukpers spuwt vuur en noegzame ruimte Lebben en bet getal vlam; zij bedreigt met revolutie en onderwijzers moet in verhouding zijn burgeroorlog; zij beschimpt, beleédigt, uiet datgene der leerlingen. wijze aan de hoogere macht’, de onlusten acht genomen worden, zal iiet gouver- •j j (JjC’QlijliS k/-vrilJ c f J nlla fniJnrra wninrornn stookt, gewapenderhand ie bedwingen. van onnoodige scholen zal toelaten Geene toelating tot afschaffing zal gegeven worden, indien het behoud der school gevraagd is en de geldelijke I -IJS lEELE V. 4! wol, zei de vent zwijn! 'l Is ook alzoo I «x HlAivnnrl.» n I zIiza 11 r» K11

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1884 | | pagina 1